Дисертації України
Інформаційне забезпечення науково - освітньої діяльності.

ПОШУК

Завантажити - Тематичний каталог на українській мові (пошук за темою).

У нас Ви зможете замовити доставку захищених робіт з 2002 по 2012 роки за электронною адресою dissua@i.ua просто вкажіть назву теми.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2012 Методологія дослідження та регулювання товарних ринків dissua@i.ua
2012 Екологоорієнтоване стратегічне планування розвитку територіальних економіко-екологічних систем dissua@i.ua
2012 Організаційно-економічні засади розвитку екологічно орієнтованого управління лісогосподарюванням dissua@i.ua
2012 Бар'єри входження фірм на ринки в умовах глобалізації. dissua@i.ua
2012 Формування та ефективне функціонування інфраструктури ринку землі dissua@i.ua
2012 Ефективність виробництва м'яса великої рогатої худоби dissua@i.ua
2012 Заощадження населення у формуванні банківських ресурсів dissua@i.ua
2012 Формування системи фінансового моніторингу в банківській сфері України dissua@i.ua
2012 Державне регулювання фінансової посередницької діяльності dissua@i.ua
2012 Стратегічне управління маркетинговою діяльністю підприємств машинобудування dissua@i.ua
2012 Формування механізму управління людським капіталом в системі нефінансової складової стратегічного розвитку підприємства dissua@i.ua
2012 Сценарний підхід до управління економічним потенціалом великих промислових підприємств dissua@i.ua
2012 Управління людським капіталом промислового підприємства в умовах інноваційного розвитку dissua@i.ua
2012 Послуги фінансових посередників на ринку цінних паперів dissua@i.ua
2012 Інститути та механізми функціонування фондового ринку в Україні (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) dissua@i.ua
2012 Забезпечення економічної безпеки України за рахунок зниження рівня корупції dissua@i.ua
2012 Оцінка та вибір системи оперативного управління виробництвом машинобудівного підприємства dissua@i.ua
2012 Фінансова безпека банку dissua@i.ua
2012 Облік і контроль непрямих витрат: управлінський аспект dissua@i.ua
2012 Інноваційний розвиток регіону (на прикладі Харківської області) dissua@i.ua
2012 Управління розвитком виставкової діяльності у регіонах dissua@i.ua
2012 Формування та розвиток соціальної інфраструктури регіону dissua@i.ua
2012 Аналіз ефективності операцій банків з платіжними картками dissua@i.ua
2012 Механізм консолідації капіталу авіабудівельних підприємств dissua@i.ua
2012 Управління конкурентоспроможністю підприємств олійно-жирової промисловості dissua@i.ua
2012 Формування та використання персоналу сільськогосподарських кооперативів. dissua@i.ua
2012 Рівень забезпеченості, використання та потреба в основних засобах аграрних підприємств Північно-Західного регіону. dissua@i.ua
2012 Організація перевірочної роботи в системі податкового контролю dissua@i.ua
2012 Оцінювання якості резервів конкурентоспроможності промислового підприємства dissua@i.ua
2012 Використання концепції постійного вдосконалення в управлінні промисловим підприємством dissua@i.ua
2012 Використання оцінки конкурентостійкості в оцінюванні конкурентоспроможності підприємства dissua@i.ua
2012 Моделювання процесів управління підприємством на основі слабких сигналів dissua@i.ua
2012 Моделювання ієрархічних систем бюджетування в активних системах dissua@i.ua
2012 Моделювання адаптивного ланцюга постачань металургійного підприємства dissua@i.ua
2012 Управління економічною безпекою туристичних підприємств dissua@i.ua
2012 Управління підприємствами побутового обслуговування в контексті забезпечення споживчої корисності товарів легкої промисловості. dissua@i.ua
2012 Напрями активізації інноваційної діяльності на промислових підприємствах малого і середнього бізнесу dissua@i.ua
2012 Механізм управління забезпеченням економічної безпеки у промисловості dissua@i.ua
2012 Менеджмент бізнес-процесів автотранспортних підприємств dissua@i.ua
2012 Методичні основи розробки автотранспортних послуг dissua@i.ua
2012 Система ризик-менеджменту в інвестиційній діяльності банку dissua@i.ua
2012 Управління реструктуризацією вертикально інтегрованих підприємств будівельної галузі dissua@i.ua
2012 Стратегії посилення конкурентних переваг молокопереробних підприємств dissua@i.ua
2012 Інфраструктурне забезпечення розвитку збутової діяльності сільськогосподарських підприємств dissua@i.ua
2012 Управління виробничими ризиками молокопереробних підприємств dissua@i.ua
2012 Організація бухгалтерського обліку в аграрних підприємствах dissua@i.ua
2012 Облік та контроль видатків на оплату праці в вищих навчальних закладах dissua@i.ua
2012 Управління розвитком інфраструктури транскордонних територій dissua@i.ua
2012 Організаційно-економічний механізм формування і розвитку ринку молокопродукції у Франції та Україні dissua@i.ua
2012 Визначення пріоритетів у структурній політиці регіону dissua@i.ua
2012 Формування трудового потенціалу регіону в умовах структурної перебудови економіки dissua@i.ua
2012 Розвиток підприємницької діяльності в сільськогосподарському виробництві в період трансформації економіки dissua@i.ua
2012 Формування організаційно-економічної моделі розвитку вторинного ресурсокористування в Україні dissua@i.ua
2012 Фінансове забезпечення розвитку закладів охорони здоров'я в Україні. dissua@i.ua
2012 Екологічна складова суспільного відтворення в умовах глобалізації dissua@i.ua
2012 Державне регулювання ринку обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів dissua@i.ua
2012 Державна підтримка і стимулювання розвитку проблемних регіонів на основі цільових програм dissua@i.ua
2012 Інноваційний фактор транснаціоналізації банківського бізнесу. dissua@i.ua
2012 Конвергенція вітчизняного та європейського енергетичних ринків dissua@i.ua
2012 Розвиток системи оподаткування майна в контексті міжнародної економічної нестабільності dissua@i.ua
2012 Управління інвестиційним забезпеченням діяльності підприємств (за матеріалами публічних акціонерних товариств) dissua@i.ua
2012 Формування ресурсів комерційних банків та їх оптимізація dissua@i.ua
2012 Контроль управлінських рішень в системі управління підприємства dissua@i.ua
2012 Стимулювання розвитку творчого потенціалу інженерно-технічних працівників будівельних підприємств dissua@i.ua
2012 Інвестиційне забезпечення зернових обслуговуючих кооперативів. dissua@i.ua
2012 Удосконалення земельних відносин як чинник ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств. dissua@i.ua
2012 Формування стратегій інноваційного розвитку підприємства dissua@i.ua
2012 Протекціоністська політика України в умовах членства в СОТ. dissua@i.ua
2012 Ефективність інвестицій фермерських господарств dissua@i.ua
2012 Зовнішній державний борг: механізм управління та боргова стратегія України dissua@i.ua
2012 Організаційно-економічні засади формування органічного агровиробництва. dissua@i.ua
2012 Конкурентоспроможність машинобудівних підприємств та механізм її забезпечення dissua@i.ua
2012 Мотиваційний потенціал персоналу в забезпеченні розвитку підприємства. dissua@i.ua
2012 Механізм розвитку інноваційного потенціалу підприємства dissua@i.ua
2012 Моделювання процесу підтримки прийняття управлінських рішень за оцінкою результативності функціонування гірничорудних підприємств. dissua@i.ua
2012 Управління взаємодією аеропорту з транспортними підприємствами dissua@i.ua
2012 Управління економічною стійкістю авіакомпаній України dissua@i.ua
2012 Формування стратегічних цілей розвитку регіону dissua@i.ua
2012 Регулювання валютного курсу та його вплив на економічне зростання. dissua@i.ua
2012 Розвиток механізму антикризового управління на машинобудівних підприємствах dissua@i.ua
2012 Стратегія участі України у світових процесах трудової міграції dissua@i.ua
2012 Організаційно-економічні засади використання персоналу підприємств харчової промисловості dissua@i.ua
2012 Антикризове управління банківською діяльністю в Україні dissua@i.ua
2012 Трансформація податкової політики України в умовах інтеграційних процесів dissua@i.ua
2012 Державне регулювання розвитку будівництва в Україні. dissua@i.ua
2012 Управління нематеріальними активами підприємств АПК dissua@i.ua
2012 Організаційно-економічні засади енергетичного розвитку національного господарства dissua@i.ua
2012 Глобалізація фінансових систем країн Центральної та Східної Європи. dissua@i.ua
2012 Інтервальне моделювання динаміки економічних збитків, наслідків негативного впливу автотранспорту на навколишнє середовище dissua@i.ua
2012 Інформація управлінського обліку в аналізі ефективності діяльності державних вищих навчальних закладів dissua@i.ua
2012 Формування соціально-економічних ефектів міжнародних спортивних мега-заходів dissua@i.ua
2012 Трансформація світового ринку фінансових послуг в умовах глобальної нестабільності dissua@i.ua
2012 Економічна ефективність вирощування помісного молодняку на яловичину в сільськогосподарських підприємствах dissua@i.ua
2012 Управління ефективністю використання земельних ресурсів сільськогосподарськими підприємствами dissua@i.ua
2012 Місцеві бюджети у фінансовому забезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів України. dissua@i.ua
2012 Інноваційне забезпечення конкурентоспроможності національної економіки. dissua@i.ua
2012 Грошові доходи населення як джерело внутрішніх державних запозичень в Україні. dissua@i.ua
2012 Аналіз та аудит інвестиційних проектів dissua@i.ua
2012 Бухгалтерський облік і аналіз формування та змін власного капіталу: організація й методика dissua@i.ua
2012 Бухгалтерський облік і контроль експортно-імпортних операцій: теорія, методика, організація dissua@i.ua
2012 Фінансове забезпечення інноваційних проектів dissua@i.ua
2012 Ресурси банків України в умовах економічного зростання та фінансової кризи dissua@i.ua
2012 Формування економічної безпеки сільськогосподарських підприємств. dissua@i.ua
2012 Економіко-енергетична оцінка виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах dissua@i.ua
2012 Удосконалення механізму управління підприємствами залізничного транспорту з вантажних перевезень. dissua@i.ua
2012 Удосконалення механізму управління залізничними пасажирськими перевезеннями в приміському сполученні. dissua@i.ua
2012 Інтеграція діяльності машинобудівних підприємств у світове господарство. dissua@i.ua
2012 Організація управління логістичною системою підприємства. dissua@i.ua
2012 Оцінювання інвестиційного потенціалу підприємства. dissua@i.ua
2012 Економічний механізм адаптації підприємств до кризових умов. dissua@i.ua
2012 Моделювання процесів транспортної логістики в ланцюгах постачань dissua@i.ua
2012 Моделювання ефективної системи управління виробництвом металургійних підприємств dissua@i.ua
2012 Управління логістичною діяльністю металургійних підприємств dissua@i.ua
2012 Механізм маркетингового управління екологічними ризиками підприємств металургійної галузі України dissua@i.ua
2012 Формування портфелю інноваційних бізнес-процесів на промисловому підприємстві dissua@i.ua
2012 Теоретико-методичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств залізничного транспорту dissua@i.ua
2012 Управління розвитком підприємств залізничного транспорту на інтелектуальних засадах dissua@i.ua
2012 Формування стабілізаційних механізмів сучасного фінансового ринку. dissua@i.ua
2012 Функціонування маркетингових каналів реалізації живої худоби в Україні dissua@i.ua
2012 Формування системи управління економічною адаптивністю коксохімічного підприємства dissua@i.ua
2012 Подолання диференціації соціального розвитку регіонів України dissua@i.ua
2012 Створення інноваційно-технологічних кластерів на основі машинобудівних підприємств dissua@i.ua
2012 Управління соціально-економічним розвитком сільських територій dissua@i.ua
2012 Державне регулювання лізингових відносин в національному господарстві dissua@i.ua
2012 Управління кредитним портфелем комерційного банку в системі антикризового регулювання dissua@i.ua
2012 Вплив системи оподаткування на економічні результати діяльності підприємств dissua@i.ua
2012 Аналіз операційної діяльності машинобудівних підприємств dissua@i.ua
2012 Антикризове управління банком dissua@i.ua
2012 Управління ефективністю діяльності підприємств кондитерської промисловості з позиції вартісно-орієнтованого підходу dissua@i.ua
2012 Формування інноваційної політики підприємств спиртової промисловості dissua@i.ua
2012 Забезпечення ефективності використання трудового потенціалу торговельних підприємств. dissua@i.ua
2012 Забезпечення конкурентоспроможності молодих фахівців на ринку праці. dissua@i.ua
2012 Інструментарій управління логістичними затратами промислового підприємства dissua@i.ua
2012 Забезпечення конкурентоспроможності комерційної пропозиції підприємства (на прикладі виробництва будівельних матеріалів) dissua@i.ua
2012 Стратегічне управління зовнішньоекономічною діяльністю промислового підприємства dissua@i.ua
2012 Облік і аналіз власного капіталу комунальних унітарних підприємств dissua@i.ua
2012 Страхування майна сільськогоспо-дарських товаровиробників dissua@i.ua
2012 Облік фінансової діяльності аграрних підприємств dissua@i.ua
2012 Формування та функціонування ринку овочів dissua@i.ua
2012 Ефективність відтворення поголів'я курей у птахівничих підприємствах dissua@i.ua
2012 Розвиток організації сільськогосподарських підприємств dissua@i.ua
2012 Діяльність банків на ринку корпоративних цінних паперів dissua@i.ua
2012 Управління розвитком персоналу на засадах консалтингу dissua@i.ua
2012 Трансформація територіальної організації торговельної сфери регіону в умовах розвитку постіндустріальної економіки dissua@i.ua
2012 Інформаційні чинники трансформації світового господарства. dissua@i.ua
2012 Державне регулювання електроенергетичного сектору України. dissua@i.ua
2012 Державне регулювання зайнятості в умовах ринкової трансформації економіки України. dissua@i.ua
2012 Тіньова діяльність у господарській системі України. dissua@i.ua
2012 Управління потенціалом соціально-виробничих систем економіки України. dissua@i.ua
2012 Оптимізація діяльності бурякоцукрових кооперативів з урахуванням ризику dissua@i.ua
2012 Фінансове забезпечення університетської науки в Україні dissua@i.ua
2012 Інформаційна підтримка модернізації аграрного сектору губерній Лівобережної України кооперативними виданнями: історико-економічний аналіз dissua@i.ua
2012 Стратегія розвитку ринку продукції садівництва України dissua@i.ua
2012 Фінансова політика України у галузі загальної середньої освіти dissua@i.ua
2012 Інформаційне забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів dissua@i.ua
2012 Проблеми підвищення ефективності інвестиційної діяльності страхових компаній регіону та шляхи їх вирішення dissua@i.ua
2012 Вартісно-орієнтоване управління розвитком підприємства (за матеріалами лізингових компаній України) dissua@i.ua
2012 Оцінка кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств dissua@i.ua
2012 Регулювання процесів злиття і поглинання в контексті економічної безпеки України. dissua@i.ua
2012 Організаційно-управлінські засади розвитку домашніх господарств в економіці України. dissua@i.ua
2012 Розвиток орендних земельних вдносин сільськогосподарських підприємств в умовах реформування dissua@i.ua
2012 Управління ресурсним потенціалом підприємств лікеро-горілчаної промисловості dissua@i.ua
2012 Механізм залучення і використання фінансових ресурсів недержавних пенсійних фондів dissua@i.ua
2012 Формування та використання стратегічних компетенцій коксохімічного підприємства dissua@i.ua
2012 Система моделей економічного обґрунтування та механізми інвестування житлового будівництва dissua@i.ua
2012 Організаційні та методичні засади статистики ринку нерухомості. dissua@i.ua
2012 Акціонерна власність як фактор сталого економічного зростання в Україні. dissua@i.ua
2012 Розвиток маркетингового менеджменту в торгівлі з використанням інформаційних технологій dissua@i.ua
2012 Моделювання валютно-курсової політики в трансформаційній економіці dissua@i.ua
2012 Трансформація валютних систем країн Центральної та Східної Європи. dissua@i.ua
2012 Фінансова безпека будівельних підприємств dissua@i.ua
2012 Управління інноваційним розвитком підприємств вугільної промисловості України dissua@i.ua
2012 Розвиток фінансового механізму забезпечення прибутковості підприємств в умовах ринкової економіки dissua@i.ua
2012 Механізм формування конкурентних переваг національного туристично-рекреаційного комплексу. dissua@i.ua
2012 Формування інвестиційної привабливості туристичних центрів. dissua@i.ua
2012 Антикризове регулювання розвитку сільського господарства України. dissua@i.ua
2012 Бюджетно-податкові механізми захисту вітчизняних товаровиробників dissua@i.ua
2012 Адміністрування прямих податків та їх фіскальна ефективність dissua@i.ua
2012 Управління фінансуванням публічних екологічних послуг у системі територіального природокористування dissua@i.ua
2012 Соціально-трудові відносини: регулювання в умовах ринкової економіки dissua@i.ua
2012 Ринок венчурного капіталу: методологія, теорія та особливості функціонування dissua@i.ua
2012 Моделювання управління кредитним ризиком комерційного банку dissua@i.ua
2012 Забезпечення конкурентоспроможності вагонобудівних підприємств України dissua@i.ua
2012 Адаптивне управління підприємствами залізничного транспорту в сучасних умовах dissua@i.ua
2012 Формування інвестиційного потенціалу у трансформаційній економіці (інституційний підхід) dissua@i.ua
2012 Розвиток міжнародного ринку капіталу в умовах світової економічної кризи dissua@i.ua
2012 Формування міжнародних конкурентних позицій національних економічних систем dissua@i.ua
2012 Депопуляція в Україні: детермінанти, особливості та наслідки dissua@i.ua
2012 Диверсифікація брендів банківських установ в умовах асиметрії світогосподарських процесів dissua@i.ua
2012 Розвиток галузі туризму в Україні dissua@i.ua
2012 Формування та підтримка розвитку регіональних кластерів у системі охорони здоров’я dissua@i.ua
2012 Формування регіонального видавничо-поліграфічного кластера dissua@i.ua
2012 Наукове співробітництво між Україною та Китаєм в умовах глобалізаційного процесу dissua@i.ua
2012 Диверсифікація кластерної моделі харчової промисловості в ЄС dissua@i.ua
2012 Організаційно-економічні засади самоорганізації підприємств dissua@i.ua
2012 Управління маркетинговими комунікаціями на підприємствах машинобудування dissua@i.ua
2012 Організаційні форми внутрішньогосподарських фінансів міжгалузевих кластерів регіону dissua@i.ua
2012 Відтворення і розвиток економічного потенціалу регіону dissua@i.ua
2012 Стратегія інтенсифікації виробництва аграрних підприємств dissua@i.ua
2012 Економічне регулювання аграрного виробництва в умовах ринкового розвитку dissua@i.ua
2012 Розвиток і підвищення ефективності цукробурякового виробництва національного ринку цукру dissua@i.ua
2012 Маркетингова діяльність підприємств АПК в умовах ринкової нестабільності dissua@i.ua
2012 Організація інфраструктурного забезпечення розвитку аграрних підприємств dissua@i.ua
2012 Вплив діяльності фінансових установ на економічне зростання України dissua@i.ua
2012 Оцінка конкурентних переваг банку dissua@i.ua
2012 Формування бізнес-моделі авіакомпанії dissua@i.ua
2012 Механізм ефективного функціонування підприємств житлово-комунального господарства dissua@i.ua
2012 Податкове стимулювання розвитку агропромислового комплексу України dissua@i.ua
2012 Виставкова діяльність промислового підприємства dissua@i.ua
2012 Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності функціонування машинобудівних підприємств dissua@i.ua
2012 Внутрішній аудит в банківській системі. dissua@i.ua
2012 Підвищення ефективності управління підприємствами державного сектора економіки dissua@i.ua
2012 Шляхи та резерви підвищення ефективності використання інвестицій для розвитку рекреаційних підприємств АР Крим dissua@i.ua
2012 Національний кооперативний рух в економіці ринкового типу: стан та перспективи розвитку dissua@i.ua
2012 Державне регулювання діяльності організацій парабанківської системи. dissua@i.ua
2012 Державне регулювання діяльності організацій парабанківської системи. dissua@i.ua
2012 Трансформація принципів і методів податкового контролю в умовах посткризового відновлення національної економіки dissua@i.ua
2012 Капітал аграрних та агропромислових підприємств: формування та управління функціонуванням dissua@i.ua
2012 Комплексна оцінка ефективності функціонування корпоративного сектора національної економіки dissua@i.ua
2012 Науково - методичні основи формування регіонального ринку електроенергії dissua@i.ua
2012 Регулювання процесів утворення та використання інтелектуальної власності dissua@i.ua
2012 Антикризове управління розвитком сфери послуг житлово-комунального господарства dissua@i.ua
2012 Формування амортизаційної політики капіталомістких підприємств (на прикладі гірничо-збагачувальних комбінатів Криворізького басейну) dissua@i.ua
2012 Державне регулювання ринку злиттів та поглинань dissua@i.ua
2012 Управління взаємодією держави та бізнесу в системі економічної безпеки України dissua@i.ua
2012 Еволюція форм та напрямів економічної інтеграції в країнах ЄС (в контексті євроінтеграційних спрямувань України) dissua@i.ua
2012 Управління страховими і перестрахувальними операціями при страхуванні життя dissua@i.ua
2012 Підвищення ефективності використання інвестицій в природоохоронних процесах на державному та регіональному рівнях dissua@i.ua
2012 Експортний потенціал агропродовольчого комплексу регіону: стан і перспективи dissua@i.ua
2012 Реструктуризація банківської системи України в умовах глобалізації фінансових ринків dissua@i.ua
2012 Розвиток банківського мікрокредитування малого бізнесу в Україні. dissua@i.ua
2012 Механізм забезпечення конкурентоспроможності банків в умовах економіки знань в Україні dissua@i.ua
2012 Місцеві бюджети у забезпеченні економічного розвитку регіону dissua@i.ua
2012 Становлення і розвиток державно-приватного партнерства у вугільній промисловості України dissua@i.ua
2012 Механізм розкриття фінансової інформації консолідованими банківськими установами dissua@i.ua
2012 Економіко-екологічний механізм підвищення ефективності управління поводженням з електронними відходами dissua@i.ua
2012 Організаційна гнучкість машинобудівного підприємства dissua@i.ua
2012 Планування конкурентоспроможності машинобудівних підприємств dissua@i.ua
2012 Управління матеріальними потоками машинобудівного підприємства у складі глобальної організації dissua@i.ua
2012 Оцінювання та розвиток нематеріальних активів як складової інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства dissua@i.ua
2012 Формування та оцінювання економічних планів в системі методів менеджменту машинобудівного підприємства dissua@i.ua
2012 Інтегровані системи управління якістю діяльності підприємств водного господарства dissua@i.ua
2012 Удосконалення регулювання інвестиційної діяльності в трансформаційній економіці. dissua@i.ua
2012 Економічна оцінка якості комерційної діяльності залізниць України dissua@i.ua
2012 Формування та розвиток системи іпотечного кредитування в Україні dissua@i.ua
2012 Соціально-етичне просування продукції на товарний ринок dissua@i.ua
2012 Особливості формування і використання ресурсного потенціалу аграрної сфери прикордонного регіону dissua@i.ua
2012 Управління економічною ефективністю сільськогосподарського виробництва dissua@i.ua
2012 Управління ринковою вартістю підприємств dissua@i.ua
2012 Використання трудових ресурсів в сільськогосподарських підприємствах dissua@i.ua
2012 Формування та ефективність використання оборотних засобів у виноградарських господарствах Одеського регіону dissua@i.ua
2012 Трансформація трудової діяльності в умовах переходу до економіки знань dissua@i.ua
2012 Организационно-экономический механизм управления конкурентоспособностью деревообрабатывающей отрасли dissua@i.ua
2012 Видатки державного бюджету на розвиток людського капіталу dissua@i.ua
2012 Управління комерційним ризиком торговельного підприємства dissua@i.ua
2012 Організація та методика стратегічного аналізу в управлінні підприємством dissua@i.ua
2012 Капіталізація машинобудівного підприємства dissua@i.ua
2012 Управління корпоративною власністю машинобудівних підприємств в умовах трансформаційної економіки dissua@i.ua
2012 Становлення та розвиток логістичних центрів як чинник економічної стабілізації підприємств автомобілебудівної галузі dissua@i.ua
2012 Забезпечення фінансової безпеки банків в умовах нестабільного економічного середовища dissua@i.ua
2012 Управління міжнародною конкурентоспроможністю країн в умовах глобалізації dissua@i.ua
2012 Моделювання процесу формування структури банківського капіталу dissua@i.ua
2012 Моделювання страхової експертизи нещасних випадків на виробництві dissua@i.ua
2012 Концепція влади в інституціональній економічній теорії dissua@i.ua
2012 Організаційно-економічний механізм управління діагностикою промислового підприємства dissua@i.ua
2012 Облік і контроль операцій з давальницькою сировиною (на прикладі олійно-жирових підприємств) dissua@i.ua
2012 Вартісно-орієнтоване управління корпоративними фінансами dissua@i.ua
2012 Конкурентоспроможність зернопродукції сільськогосподарських підприємств dissua@i.ua
2012 Ефективність та перспективи розвитку виробництва і реалізації ріпаку в сільськогосподарських підприємствах півдня України dissua@i.ua
2012 Управління організаційним розвитком сільськогосподарських підприємств dissua@i.ua
2012 Формування системи маркетингу міста dissua@i.ua
2012 Активізація інноваційно-інвестиційних процесів енергозбереження на підприємствах централізованого теплопостачання. dissua@i.ua
2012 Стійкий розвиток ринку похідних фінансових інструментів України dissua@i.ua
2012 Формування вітчизняного ринку програмного забезпечення dissua@i.ua
2012 Регіональні механізми інституційного регулювання інвестиційних процесів у продовольчій сфері dissua@i.ua
2012 Шляхи удосконалення механізмів ціноутворення на продукцію аграрних підприємств dissua@i.ua
2012 Організаційно-економічний механізм функціонування споживчого ринку продовольчих товарів dissua@i.ua
2012 Бухгалтерський облік і аналіз формування та використання позикового капіталу dissua@i.ua
2012 Бухгалтерський облік і контроль витрат виробництва та обігу на підприємствах ресторанного господарства dissua@i.ua
2012 Бухгалтерський облік і контроль як спосіб виявлення і попередження шахрайських операцій dissua@i.ua
2012 Бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті: теорія, організація і методика dissua@i.ua
2012 Інтелектуальний капітал в системі національної економіки України dissua@i.ua
2012 Державне регулювання цін на житлово-комунальні послуги dissua@i.ua
2012 Розвиток системи кредитних спілок в аграрній сфері України dissua@i.ua
2012 Банківське кредитування підприємств оптового постачання аграрного сектору економіки dissua@i.ua
2012 Регіональна політика розвитку житлово-комунального господарства dissua@i.ua
2012 Механізм впровадження корпоративної соціальної відповідальності на промислових підприємствах dissua@i.ua
2012 Управління грошовими потоками підприємства dissua@i.ua
2012 Контролінговий механізм державного регулювання економіки dissua@i.ua
2012 Управління відтворювальними процесами підприємства dissua@i.ua
2012 Оцінка результативності інноваційної діяльності підприємства dissua@i.ua
2012 Теоретико-методичні засади формування стратегії соціальної відповідальності підприємства dissua@i.ua
2012 Моніторинг і стимулювання соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі підприємств машинобудування) dissua@i.ua
2012 Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств на ринку молока dissua@i.ua
2012 Управління собівартістю продукції в сільськогосподарських підприємствах dissua@i.ua
2012 Реформування системи використання міжнародної технічної допомоги в Україні dissua@i.ua
2012 Стратегічні напрями інвестиційного забезпечення формування людського капіталу dissua@i.ua
2012 Удосконалення механізму забезпечення якості підготовки фахівців з вищою освітою dissua@i.ua
2012 Ефективність фінансування освітніх інновацій в системі вищої освіти України dissua@i.ua
2012 Формування інноваційної стратегії швейних підприємств на ринку брендового одягу dissua@i.ua
2012 Науково-методичні засади розвитку та використання промислового потенціалу регіону dissua@i.ua
2012 Фінансове забезпечення територіальних громад у системі міжбюджетних відносин (на прикладі Івано-Франківської області) dissua@i.ua
2012 Становлення соціального напрямку в українській економічній думці (кінець ХІХ - початок ХХ століття) dissua@i.ua
2012 Оцінка якості трудового потенціалу dissua@i.ua
2012 Фінансова спроможність підприємств та її вплив на фінансову безпеку держави dissua@i.ua
2012 Формування системи комунікацій еколого-економічного управління промисловим виробництвом dissua@i.ua
2012 Інтелектуалізація праці на робочому місці та її забезпечення на промисловому підприємстві dissua@i.ua
2012 Формування стратегії соціально-економічного розвитку регіону України в посткризовий період (на прикладі Харківської області). dissua@i.ua
2012 Тіньова економіка та особливості її розвитку в Україні dissua@i.ua
2012 Формування організаційної структури в системі управління підприємством побутового обслуговування dissua@i.ua
2012 Управління економічною безпекою підприємства dissua@i.ua
2012 Державний фінансовий аудит бюджетних програм розвитку туризму dissua@i.ua
2012 Економічне регулювання водокористування в комунальному господарстві dissua@i.ua
2012 Розвиток системи управління охороною навколишнього природного середовища dissua@i.ua
2012 Стратегія антикризового управління національною банківською системою. dissua@i.ua
2012 Стратегічне управління конкурентоспроможністю регіону dissua@i.ua
2012 Вплив духовно-творчої діяльності на сучасний господарський розвиток (методологічний аспект) dissua@i.ua
2012 Інвестування в основний капітал підприємств dissua@i.ua
2012 Організування закупівельної діяльності машинобудівних підприємств на засадах логістики dissua@i.ua
2012 Формування та підходи до реалізації регіональної сімейної політики України dissua@i.ua
2012 Інституціональні засади захисту інтересів споживачів на ринку товарів та послуг в Україні dissua@i.ua
2012 Організаційно-економічний механізм формування регіонального ринку земельних ресурсів dissua@i.ua
2012 Макроекономічні ризики: класифікаційні ознаки, способи виміру та шляхи мінімізації dissua@i.ua
2012 Ефективність управління оборотним капіталом підприємств dissua@i.ua
2012 Формування організаційно-економічних механізмів антикризового управління аграрними підприємствами dissua@i.ua
2012 Розвиток інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств dissua@i.ua
2012 Фінансове забезпечення відтворення основних фондів підприємств АПК dissua@i.ua
2012 Формування стратегічного менеджменту в сільськогосподарських підприємствах dissua@i.ua
2012 Моніторинг фінансових потоків у бюджетній сфері ЄС dissua@i.ua
2012 Формування та функціонування ринку засобів захисту рослин dissua@i.ua
2012 Формування регіонального ринку інвестиційних ресурсів dissua@i.ua
2012 Формування конкурентних стратегій торговельних підприємств споживчої кооперації України dissua@i.ua
2012 Маркетинг інтеграційних процесів підприємств dissua@i.ua
2012 Формування спільної податкової політики країн ЄС. dissua@i.ua
2012 Управління ризиками діяльності персоналу підприємств dissua@i.ua
2012 Розвиток організаційних форм інтеграції науки, освіти і виробництва dissua@i.ua
2012 Стратегія управління інтелектуальним капіталом підприємств dissua@i.ua
2012 Інституційні механізми регулювання міжнародної трудової міграції в країнах–членах ЄС. dissua@i.ua
2012 Розвиток господарської діяльності переробних підприємств АПК на ринку молокопродуктів dissua@i.ua
2012 Моделі комплексної багатокритеріальної оцінки стану та розвитку трудових ресурсів регіону dissua@i.ua
2012 Туристичні дестинації: теоретико-методичні основи формування та механізми оптимізації dissua@i.ua
2012 Управління мотивацією персоналу торговельного підприємства на принципах логістики dissua@i.ua
2012 Шляхи та методи забезпечення інноваційного розвитку національної економіки dissua@i.ua
2012 Організаційно-економічний механізм управління розвитком муніципальних утворень dissua@i.ua
2012 Розвиток трудового потенціалу в умовах модернізації соціально-трудових відносин dissua@i.ua
2012 Удосконалення структури управління вантажними вагонами компаній-операторів в умовах реформування залізничного транспорту України dissua@i.ua
2012 Підвищення ефективності приміських пасажирських перевезень в умовах реформування залізничної галузі dissua@i.ua
2012 Удосконалення ціноутворення на додаткові послуги залізничних вокзалів. dissua@i.ua
2012 Фінансові кризи в глобальних умовах розвитку dissua@i.ua
2012 Державна стратегія модернізації житлово-комунального комплексу національного господарства України dissua@i.ua
2012 Розвиток і функціонування ринку водних ресурсів України dissua@i.ua
2012 Облік і аналіз фінансових результатів діяльності підприємств готельного господарства dissua@i.ua
2012 Торговельне посередництво на ринку споживчих товарів України dissua@i.ua
2012 Управління логістичними ланцюгами торговельних мереж dissua@i.ua
2012 Маркетингове управління суб'єктами туристичної діяльності dissua@i.ua
2012 Формування економічного механізму інвестиційного забезпечення протипаводкових заходів аграрних підприємств Закарпаття dissua@i.ua
2012 Фінансові інструменти залучення іноземного капіталу на розвиток вітчизняної економіки dissua@i.ua
2012 Забезпечення економічної стабільності підприємства dissua@i.ua
2012 Організаційно-економічний механізм управління формами власності машинобудівних підприємств dissua@i.ua
2012 Формування та забезпечення економічної безпеки туристичних підприємств dissua@i.ua
2012 Стратегічне управління інноваційною діяльністю переробних підприємств в умовах невизначеності dissua@i.ua
2012 Удосконалення системи управління витратами коксохімічного підприємства dissua@i.ua
2012 Застосування аутсорсингу на промислових підприємствах dissua@i.ua
2012 Митне регулювання прав власності як інструмент забезпечення економічних інтересів держави. dissua@i.ua
2012 Економічна ефективність інвестиційних проектів підприємств dissua@i.ua
2012 Інноваційний розвиток кластерів малих та середніх підприємств машинобудування dissua@i.ua
2012 Управління системою інвестування в основний капітал підприємства машинобудування dissua@i.ua
2012 Розвиток системи управління державними корпоративними правами в Україні dissua@i.ua
2012 Собівартість у системі чинників конкурентоспроможного виробництва продукції тваринництва в сільськогосподарських підприємствах dissua@i.ua
2012 Прибутковість виробництва молока та економічні важелі її підвищення в сільськогосподарських підприємствах dissua@i.ua
2012 Формування та економічна ефективність використання технічного потенціалу сільськогосподарських підприємств в рослинництві dissua@i.ua
2012 Рейтингова оцінка діяльності товарних бірж на ринку зерна. dissua@i.ua
2012 Управління маркетинговим потенціалом торговельних підприємств споживчої кооперації України dissua@i.ua
2012 Формування та розвиток закладів і підприємств соціального обслуговування dissua@i.ua
2012 Лізинг у системі фінансових інструментів інноваційного розвитку економіки dissua@i.ua
2012 Становлення та розвиток ринків фінансових послуг в Україні dissua@i.ua
2012 Ресурсно-технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств dissua@i.ua
2012 Інноваційний потенціал соціально-економічного розвитку dissua@i.ua
2012 Інтелектуальний капітал як фактор формування нової економіки dissua@i.ua
2012 Формування та оцінювання місії в системі менеджменту промислових підприємств dissua@i.ua
2012 Інвестиційне забезпечення інноваційної діяльності машинобудівних підприємств dissua@i.ua
2012 Удосконалення механізмів розвитку рекреаційного комплексу регіону на основі територіальної інтеграції dissua@i.ua
2012 Удосконалення механізмів формування та ефективного використання основних виробничих засобів аграрних підприємств dissua@i.ua
2012 Управління захистом інтелектуального капіталу промислового підприємства dissua@i.ua
2012 Управління господарською діяльністю підприємств інноваційного типу розвитку dissua@i.ua
2012 Процентні важелі реалізації фінансової політики держави dissua@i.ua
2012 Ефективність інновацій та НТП на підприємствах харчової промисловості dissua@i.ua
2012 Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств та ефективність його використання dissua@i.ua
2012 Фінансовий потенціал економічного зростання в Україні dissua@i.ua
2012 Фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування dissua@i.ua
2012 Обліково-аналітичне забезпечення фінансового лізингу: теорія та методика dissua@i.ua
2012 Контролінг в системі управління персоналом підприємств dissua@i.ua
2012 Організаційно-економічні засади розвитку спортивного туризму в Україні dissua@i.ua
2012 Управління і ефективність використання трудових ресурсів в аграрних господарствах dissua@i.ua
2012 Управління становленням та розвитком партнерських відносин держави і підприємницьких структур у національній економіці dissua@i.ua
2012 Податкове регулювання економіки в умовах соціально-економічних трансформацій dissua@i.ua
2012 Підвищення економічної ефективності інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств dissua@i.ua
2012 Державне регулювання підготовки фахівців у системі вищої освіти України dissua@i.ua
2012 Управління соціальною відповідальністю на великих підприємствах dissua@i.ua
2012 Активізація соціальних чинників інноваційного розвитку України dissua@i.ua
2012 Державне та договірне регулювання соціально-трудових відносин dissua@i.ua
2012 Формування системи управління ефективним розвитком аграрної сфери. dissua@i.ua
2012 Інвестиційна стратегія розвитку інтелектуального капіталу в аграрній сфері. dissua@i.ua
2012 Стратегія розвитку інвестиційно-фінансового забезпечення агропродовольчої сфери України. dissua@i.ua
2012 Поліпшення зайнятості населення в праценадлишковому регіоні dissua@i.ua
2012 Організація формування і розвитку інтелектуального капіталу на підприємстві dissua@i.ua
2012 Бухгалтерський облік та контроль операцій з нерухомістю dissua@i.ua
2012 Бухгалтерський облік і контроль затрат на оплату праці в умовах ресурсозбереження dissua@i.ua
2012 Еколого-економічне регулювання підприємницької діяльності у лісовому господарстві dissua@i.ua
2012 Оцінка вартості відновлення родючості ріллі аграрних підприємств dissua@i.ua
2012 Оптимізація виробничої структури високотоварних сільськогосподарських підприємств. dissua@i.ua
2012 Економічні засади використання біомаси для енергозабезпечення сільських територій dissua@i.ua
2012 Застосування ефектометричних методів у державному регулюванні інвестиційної діяльності dissua@i.ua
2012 Організаційно-економічний механізм формування підсистем забезпечення маркетингу молокопереробних підприємств dissua@i.ua
2012 Планування в процесі оподаткування в Україні dissua@i.ua
2012 Мінімізація податкового боргу: фіскальні ефекти та адміністративні важелі dissua@i.ua
2012 Інвестиційна привабливість підприємства в умовах невизначеності конкурентного середовища dissua@i.ua
2012 Інноваційне управління інтелектуальними ресурсами соціально-економічних систем dissua@i.ua
2012 Управління еколого-економічним потенціалом промислових підприємств на основі механізму ресурсозбереження. dissua@i.ua
2012 Розвиток міжнародної економічної діяльності країн в сучасних світогосподарських умовах dissua@i.ua
2012 Енергетична безпека країн-членів ЧЕС в умовах інтеграції dissua@i.ua
2012 Моделювання фінансової діяльності комерційного банку dissua@i.ua
2012 Формування та використання інноваційної продукції аграрної науки dissua@i.ua
2012 Організація та ефективність функціонування регіонального ринку зерна dissua@i.ua
2012 Економічна ефективність виробництва молока у сільськогосподарських підприємствах dissua@i.ua
2012 Підвищення економічної ефективності виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах при технічному переоснащенні та реконструкції ферм dissua@i.ua
2012 Ефективність інтенсифікації використання земельних ресурсів в сільськогосподарських підприємствах dissua@i.ua
2012 Економічна ефективність виробництва овочів у захищеному ґрунті. dissua@i.ua
2012 Трудовий потенціал сільськогосподарських підприємств регіону та ефективність його використання dissua@i.ua
2012 Еколого-економічні наслідки лібералізації світової торгівлі для країн, що розвиваються. dissua@i.ua
2012 Організаційно-економічний механізм управління сільськогосподарським землекористуванням у регіоні (за матеріалами Миколаївської та Одеської областей). dissua@i.ua
2012 Управління інтегрованим виробничим потенціалом Південного регіону. dissua@i.ua
2012 Політика економічної безпеки України та механізм її реалізації dissua@i.ua
2012 Банківське кредитування аграрного виробництва dissua@i.ua
2012 Фінансове забезпечення розвитку санаторно-курортних закладів dissua@i.ua
2012 Адаптивне антикризове управління фінансовими ресурсами торговельних підприємств dissua@i.ua
2012 Управління оборотним капіталом роздрібних підприємств торгівлі побутовою технікою dissua@i.ua
2012 Розвиток капіталізації сільськогосподарських підприємств dissua@i.ua
2012 Технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств з використанням фінансового лізингу dissua@i.ua
2012 Розвиток ринку цукру України в умовах глобалізації dissua@i.ua
2012 Державне регулювання інфляційних процесів у трансформаційній економіці України dissua@i.ua
2012 Управління корпоративними правами держави на промислових підприємствах України dissua@i.ua
2012 Політика оподаткування доходів фізичних осіб в бюджетній стратегії України dissua@i.ua
2012 Організаційно-економічні засади адаптації ринкової аксіоматики ефективного ресурсовикористання в національній економіці. dissua@i.ua
2012 Облік і аналіз фінансових інвестицій: методика та організація. dissua@i.ua
2012 Економічний механізм регулювання сільськогосподарського виробництва dissua@i.ua
2012 Формування та оцінювання маркетингових комунікацій промислового підприємства dissua@i.ua
2012 Управління інноваційними процесами на промислових підприємствах dissua@i.ua
2012 Ефективність дії грошово-кредитного механізму на економічну динаміку dissua@i.ua
2012 Антикризове управління ліквідністю банку dissua@i.ua
2012 Моделювання випуску цінних паперів як інструменту управління фінансуванням регіональних інвестиційних проектів dissua@i.ua
2012 Моделі оцінювання та прогнозування розвитку ринку капіталів dissua@i.ua
2012 Розвиток інвестиційної діяльності страхових компаній в Україні dissua@i.ua
2012 Управління трансакційними витратами малого і середнього підприємництва в Україні dissua@i.ua
2012 Інфраструктурне забезпечення розвитку споживчої кооперації dissua@i.ua
2012 Розвиток конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва регіону dissua@i.ua
2012 Формування та використання кадрового потенціалу національної економіки dissua@i.ua
2012 Рейтингова оцінка діяльності банків та їх підрозділів dissua@i.ua
2012 Шляхи удосконалення державної соціальної політики в контексті цілей розвитку тисячоліття dissua@i.ua
2012 Вплив соціально-демографічних, економічних і глобалізаційно-інформаційних процесів на функціонування ринку праці dissua@i.ua
2012 Організаційно-мотиваційні механізми інноваційного регіонального розвитку dissua@i.ua
2012 Управління державними корпоративними правами в господарських товариствах dissua@i.ua
2012 Формування ринку осушених земель сільськогосподарського призначення dissua@i.ua
2012 Розвиток світового ринку машинобудування в контексті транснаціоналізації світового господарства dissua@i.ua
2012 Формування неподаткових доходів державного бюджету України dissua@i.ua
2012 Облік і аналіз операцій з оренди основних засобів dissua@i.ua
2012 ФАКТОРИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ dissua@i.ua
2012 Економічний механізм формування конкурентного регіонального ринку м'ясопродуктів dissua@i.ua
2012 Механізми формування та реалізації регіональних цільових програм соціально-економічного розвитку території dissua@i.ua
2012 Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю будівельних підприємств dissua@i.ua
2012 Інвестиційно-інноваційна привабливість регіонів України за умов інтеграційного розвитку dissua@i.ua
2012 Формування та розвиток кадрового потенціалу в системі державного регулювання dissua@i.ua
2012 Формування транскордонних агропромислових кластерів в системі світового сільськогосподарського ринку dissua@i.ua
2012 Економічне оцінювання об'єктів інтелектуальної власності підприємств dissua@i.ua
2012 Формування системи раціонального використання матеріальних ресурсів на підшипниковому підприємстві dissua@i.ua
2012 Сучасні тенденції розвитку регіональної інтеграції в умовах глобалізації світового господарства dissua@i.ua
2012 Сучасні механізми управління персоналом будівельних підприємств dissua@i.ua
2012 Державне регулювання якості життя в умовах соціально орієнтованої ринкової економіки dissua@i.ua
2012 Механізм оцінки інвестицій в інновацію на підприємствах будівельної індустрії dissua@i.ua
2012 Формування стратегічних напрямів маркетингу соняшнику dissua@i.ua
2012 Економічні основи розвитку та реалізації людського потенціалу dissua@i.ua
2012 Статистичне вивчення ринку сільськогосподарської продукції dissua@i.ua
2012 Державна підтримка та регулювання розвитку сільськогосподарського виробництва dissua@i.ua
2012 Транснаціоналізація економічної діяльності в умовах глобалізації dissua@i.ua
2012 Формування системи управлінського обліку на вертикально-інтегрованих підприємствах dissua@i.ua
2012 Бухгалтерський облік операцій з управління нерухомим майном dissua@i.ua
2012 Бухгалтерський облік і контроль операцій з фінансовими інвестиціями: теорія і методика dissua@i.ua
2012 Облікова політика підприємств малого бізнесу і оптимізація оподаткування dissua@i.ua
2012 Бухгалтерський облік та контроль фактів господарського життя з невизначеними наслідками dissua@i.ua
2012 Ринок освітніх послуг та його розвиток у трансформаційній економіці dissua@i.ua
2012 Формування економічно обґрунтованої собівартості пасажирських перевезень в умовах демонополізації залізничного транспорту dissua@i.ua
2012 Оцінка ефективності економічної діяльності підприємств залізничного транспорту dissua@i.ua
2012 Трансформація відносин власності у соціальній сфері України dissua@i.ua
2012 Глобальна інституалізація та міжнародні організації в забезпеченні продовольчої безпеки dissua@i.ua
2012 Управління потенціалом конкурентоспроможності промислових підприємств залізничного транспорту на засадах контролінгу dissua@i.ua
2012 Інституціональне забезпечення раціонального сільськогосподарського землекористування на ринкових засадах dissua@i.ua
2012 Управління процесом адаптації готельної галузі України до умов інформаційної економіки dissua@i.ua
2012 Механізми управління аутсорсингом логістичних процесів підприємств металургійної галузі dissua@i.ua
2012 Ресурсне забезпечення сталого розвитку національної економіки dissua@i.ua
2012 Організаційно-економічний механізм управління ресурсами бюджету Пенсійного фонду України в умовах соціально-орієнтованих реформ dissua@i.ua
2012 Обліково-контрольне забезпечення управління формуванням і розподілом прибутку в підприємствах спиртової промисловості dissua@i.ua
2012 Розвиток інтеграційних процесів у контексті інформатизації світового господарства dissua@i.ua
2012 Розвиток національних фінансових ринків в умовах глобальних трансформацій dissua@i.ua
2012 Розвиток ринку міжнародних транспортних послуг в системі євроазійських комунікацій dissua@i.ua
2012 Розвиток світового фондового ринку в умовах невизначеності глобального економічного середовища dissua@i.ua
2012 Концептуалізація впливу інструментів регулювання зовнішньоторговельної політики на економічну безпеку країни. dissua@i.ua
2012 Формування і розвиток системи реалізації безперервної освіти dissua@i.ua
2012 Вплив транснаціональних банків на конкурентне середовище фінансових ринків, що формуються. dissua@i.ua
2012 Інноваційно-інвестиційне забезпечення стійкого розвитку промислових підприємств dissua@i.ua
2012 Внутрішньогосподарський облік виробництва продукції кормових культур dissua@i.ua
2012 Механізм реалізації державної інноваційної політики у сфері міжнародного туризму dissua@i.ua
2012 Забезпечення ефективності системи інформаційної безпеки підприємства (на прикладі туристичних підприємств АР Крим) dissua@i.ua
2012 Бюджетний контроль за видатками на освіту та перспективи його розвитку. dissua@i.ua
2012 Механізм управління сталим розвитком підприємств харчової промисловості. dissua@i.ua
2012 Державне регулювання стратегічного розвитку відновлюваної енергетики dissua@i.ua
2012 Управління концентрацією банківського капіталу в Україні. dissua@i.ua
2012 Регіональна політика регулювання залучення прямих іноземних інвестицій dissua@i.ua
2012 Оцінка впливу інституційного середовища на конкурентоздатність аграрного підприємства dissua@i.ua
2012 Економічне обгрунтування системи кормозбиральних машин для сільськогосподарських підприємств dissua@i.ua
2012 Управління обіговими коштами будівельних організацій dissua@i.ua
2012 Розвиток європейського ринку туристичних послуг dissua@i.ua
2012 Розвиток транснаціональних бізнес-груп в парадигмі глобального менеджменту dissua@i.ua
2012 Облік та контроль витрат на виробництво хмелю dissua@i.ua
2012 Трансформація світового фінансового ринку в умовах лібералізації зовнішньоекономічних відносин dissua@i.ua
2012 Формування та розвиток системи управління підприємством на засадах контролінгу (за матеріалами фармацевтичних підприємств України) dissua@i.ua
2012 Розвиток фінансового контролю за використанням бюджетних коштів в аграрному секторі економіки dissua@i.ua
2012 Бюджетний механізм фінансування особового складу Збройних Сил України dissua@i.ua
2012 Механізм майнового оподаткування в Україні. dissua@i.ua
2012 Формування стратегій залучення інвестицій будівельними підприємствами (на прикладі житлового будівництва) dissua@i.ua
2012 Диверсифікаційні процеси на підприємствах кондитерського ринку України dissua@i.ua
2012 Формування стратегій глобальної маркетингової діяльності підприємств на ринку продуктів харчування. dissua@i.ua
2012 Вплив попиту на функціонування підприємств АПК dissua@i.ua
2012 Вартістно-орієнтоване управління підприємствами рекреаційного комплексу dissua@i.ua
2012 Вплив фінансової архітектури національних корпорацій на ефективність фінансової діяльності dissua@i.ua
2012 Ринок матеріально-технічних ресурсів для аграрних підприємств і напрями його розвитку dissua@i.ua
2012 Інституційно-економічний механізм модернізації митної справи dissua@i.ua
2012 Управління інноваційним розвитком цукробурякового виробництва dissua@i.ua
2012 Інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки : територіальний аспект dissua@i.ua
2012 Екологічне страхування ризиків водогосподарської діяльності на меліорованих землях. dissua@i.ua
2012 Адаптивне управління витратами малих машинобудівних підприємств dissua@i.ua
2012 Виставково-ярмаркова діяльність як фактор соціально-економічного зростання регіону dissua@i.ua
2012 Організація та управління фінансовими ресурсами та фінансовою результативністю електроенергетичного комплексу Карпатського регіону dissua@i.ua
2012 Організаційно-економічний механізм регулювання розвитку регіонів України dissua@i.ua
2012 Управління власністю копроративних структур dissua@i.ua
2012 Управління витратами на персонал як основа забезпечення ефективності діяльності підприємства dissua@i.ua
2012 Управління використанням та оновленням основних засобів підприємств машинобудування dissua@i.ua
2012 Моделювання взаємодії складових фінансового ринку України dissua@i.ua
2012 Діяльність банків на ринку лізингу в Україні dissua@i.ua
2012 Управління формуванням фінансової безпеки підприємств dissua@i.ua
2012 Управління результативністю інноваційної діяльності підприємств торгівлі dissua@i.ua
2012 Обліково-аналітичне забезпечення фінансового моніторингу банківських операцій dissua@i.ua
2012 Підвищення екологічної безпеки діяльності вугільних шахт України dissua@i.ua
2012 Управління економічним зростанням на основі банківського кредитування dissua@i.ua
2012 Формування торговельно-економічних відносин України та Румунії в умовах членства в СОТ dissua@i.ua
2012 Аналіз господарської діяльності комунальних підприємств: методика та організація dissua@i.ua
2012 Особисте прибуткове оподаткування та шляхи його вдосконалення в Україні dissua@i.ua
2012 Фінансування медичних послуг в Україні: сучасні тенденції та напрями реформування dissua@i.ua
2012 Вплив макроекономічних чинників на формування платіжного балансу (на прикладі зовнішньоекономічних відносин України і Білорусі) dissua@i.ua
2012 Іноземний капітал як фактор розвитку глобальної інноваційної системи dissua@i.ua
2012 Інноваційна інфраструктура в системі формування екологічно збалансованої економіки України. dissua@i.ua
2012 Розвиток теорій циклічності в світовій економічній думці другої половини ХХ - початку ХХІ ст. dissua@i.ua
2012 Статистичне забезпечення управління капіталом банків dissua@i.ua
2012 Економічна глобалізація в умовах циклічності світогосподарського розвитку dissua@i.ua
2012 Облік і внутрішній аудит витрат автотранспортних підприємств dissua@i.ua
2012 Облік і аудит основних засобів у сільськогосподарських підприємствах dissua@i.ua
2012 Управління фінансовою стійкістю промислового підприємства dissua@i.ua
2012 Координація управлінських процесів на підприємстві на основі рефлексивно-ієрархічного підходу dissua@i.ua
2012 Механізм впровадження інновацій на промислових підприємствах dissua@i.ua
2012 Ефективний механізм стратегічного управління металургійним підприємством dissua@i.ua
2012 Моніторинг ресурсної компоненти економічного потенціалу адміністративно-територіальних одиниць (на прикладі м. Харкова) dissua@i.ua
2012 Удосконалення організаційно-економічного механізму регулювання процесів містобудівельної діяльності органами місцевого самоврядування dissua@i.ua
2012 Шляхи та резерви підвищення ефективності використання інвестицій для розвитку рекреаційних підприємств АР Крим dissua@i.ua
2012 Ефективність функціонування підприємств роздрібної торгівлі споживчої кооперації на сільському споживчому ринку dissua@i.ua
2012 Розвиток та ефективність виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств dissua@i.ua
2012 Трансформація виробничих відносин в посткризовий період розвитку національної економіки dissua@i.ua
2012 Ціноутворення та нормування проектування у будівництві dissua@i.ua
2012 Обґрунтування пріоритетності впровадження інновацій на машинобудівних підприємствах dissua@i.ua
2012 Роль податків в реалізації заходів антикризового регулювання в сучасних соціально-економічних умовах dissua@i.ua
2012 Обґрунтування пріоритетності впровадження інновацій на машинобудівних підприємствах dissua@i.ua
2012 Фіскальна роль податку на прибуток підприємств в Україні dissua@i.ua
2012 Інвестиційне планування на промисловому підприємстві dissua@i.ua
2012 Розробка механізму аналізу і прогнозування сталого розвитку регіону dissua@i.ua
2012 Розвиток спеціальних форм міжнародного економічного співробітництва (на прикладі концесій) dissua@i.ua
2012 Організаційно-економічні засади техніко-технологічного забезпечення рослинництва сільськогосподарських підприємств dissua@i.ua
2012 Оренда землі та напрямки її розвитку в сільськогосподарських підприємствах dissua@i.ua
2012 Облік оплати праці та аудит її ефективності dissua@i.ua
2012 Система управління інтелектуальним потенціалом страхової компанії dissua@i.ua
2012 Синтез системи менеджменту фінансової стійкості банку dissua@i.ua
2012 Прогнозування і державна підтримка розвитку лісового господарства dissua@i.ua
2012 Використання ресурсів міжнародного фінансового ринку в системі корпоративного управління dissua@i.ua
2012 Особливості ринкової трансформації в умовах інтелектуалізації економіки dissua@i.ua
2012 Стратегічне позиціонування промислового підприємства dissua@i.ua
2012 Формування маркетингової стратегії промислового підприємства з використанням ситуаційного підходу dissua@i.ua
2012 Організаційне забезпечення управління інноваційною діяльністю підприємства dissua@i.ua
2012 Адміністрування зовнішньоекономічної діяльності промислового підприємства dissua@i.ua
2012 Статистичний аналіз фінансової надійності компаній зі страхування життя України dissua@i.ua
2012 Організація контролю фінансової звітності (на прикладі підприємств залізничного транспорту України). dissua@i.ua
2012 Еволюція механізмів інституту банкрутства: світовий досвід для України dissua@i.ua
2012 Пріоритети національного розвитку в макропроектах міжнародного туризму dissua@i.ua
2012 Організація обліку і контролю виробництва біологічного палива dissua@i.ua
2012 Обліково-аналітичне забезпечення виробництва продукції рослинництва dissua@i.ua
2012 Еколого-економічне моделювання наслідків скорочення промислових викидів СО2 в Україні dissua@i.ua
2012 Формування управлінської звітності підприємств (на прикладі харчової промисловості) dissua@i.ua
2012 Розвиток організаційно-економічного механізму регуляторної політики dissua@i.ua
2012 Розвиток зовнішньоекономічної діяльності металургійних підприємств dissua@i.ua
2012 Інституціональне середовище формування людського капіталу в умовах глобалізації. dissua@i.ua
2012 Механізм короткострокового кредитування сільськогосподарських підприємств банками України dissua@i.ua
2012 Економічний розвиток дистанційної освіти у вищих навчальних закладах України. dissua@i.ua
2012 Формування регіонального кластера в льонарстві dissua@i.ua
2012 Формування економічної безпеки сільськогосподарських підприємств dissua@i.ua
2012 Структурний розвиток національної економіки dissua@i.ua
2012 Економічна ефективність виробництва сільськогосподарської продукції в аграрних формуваннях dissua@i.ua
2012 Мотивація праці в сільськогосподарських підприємствах dissua@i.ua
2012 Організаційно-економічне забезпечення ведення органічного сільськогосподарського виробництва dissua@i.ua
2012 Кооперація та інтеграція малих підприємств у аграрній сфері dissua@i.ua
2012 Організаційно-економічний механізм функціонування сільськогосподарських підприємств dissua@i.ua
2012 Підприємництво та місцеві ініціативи у розвитку сільських територій dissua@i.ua
2012 Розвиток і використання людського капіталу на державному та регіональному рівнях dissua@i.ua
2012 Фінанси домашніх господарств у фінансовій системі держави. dissua@i.ua
2012 Державна допомога суб'єктам господарювання dissua@i.ua
2012 Обґрунтування управлінських рішень в умовах адаптації підприємства до змін ринкового середовища dissua@i.ua
2012 Засади активізації акціонерного капіталу в корпоративному секторі економіки України dissua@i.ua
2012 Організаційно-економічний механізм функціонування підприємств-посередників на спеціалізованому ринку dissua@i.ua
2012 Бухгалтерський облік і контроль внутрішніх розрахунків dissua@i.ua
2012 Управління потенціалом поліграфічного підприємства dissua@i.ua
2012 Організаційно-методичний інструментарій підвищення якості соціально-економічного розвитку приморського міста (на прикладі міста Миколаїв) dissua@i.ua
2012 Економіко-організаційні основи розвитку природоресурсного менеджменту dissua@i.ua
2012 Формування системи управлінських інновацій на промислових підприємствах залізничного транспорту на основі синергетичного підходу. dissua@i.ua
2012 Визначення соціально-демографічного портрету сегментів регіонального ринку праці dissua@i.ua
2012 Формування стратегії структурних перетворень в економіці промислового міста dissua@i.ua
2012 Обліково-аналітичне забезпечення міжбанківських кредитних операцій в Україні dissua@i.ua
2012 Система регулювання обігу цінних паперів на біржовому ринку dissua@i.ua
2012 Облік і аналіз виробничих запасів фармацевтичних підприємств dissua@i.ua
2012 Управління інвестиційним портфелем банку в умовах динамічно поновлюваної інформації dissua@i.ua
2012 Управління кредитним потенціалом банку в умовах транзитивної економіки dissua@i.ua
2012 Ризик-орієнтований підхід при здійсненні банками внутрішнього фінансового моніторингу dissua@i.ua
2012 Формування спільної екологічної політики Європейського Союзу. dissua@i.ua
2012 Інноваційні засади відтворення земельних ресурсів аграрного сектору dissua@i.ua
2012 Інституціональне забезпечення сталого розвитку: фінансово-економічне регулювання dissua@i.ua
2012 Інноваційний розвиток санаторно-курортного господарства як фактор соціально-економічного зростання регіону dissua@i.ua
2012 Управління відтворювальним процесом основних засобів аграрних підприємств dissua@i.ua
2012 Розвиток і підвищення ефективності виробництва круп'яних культур в Україні dissua@i.ua
2012 Стратегічні напрями розвитку збуту продукції аграрних підприємств dissua@i.ua
2012 Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств dissua@i.ua
2012 Фінансовий механізм управління оборотними коштами підприємств dissua@i.ua
2012 Оптимізація амортизаційної політики підприємств машинобудівної галузі dissua@i.ua
2012 Стратегічний аналіз як основа формування та реалізації стратегії виноробних підприємств dissua@i.ua
2012 Управління стійкістю функціонування будівельних підприємств dissua@i.ua
2012 Міжнародна торгівля правами на викиди парникових газів. dissua@i.ua
2012 Облік та аналіз за сегментами у системі управління підприємствами торгівлі dissua@i.ua
2012 Ресурсне забезпечення стратегічного розвитку Автономної Республіки Крим dissua@i.ua
2012 Управління ризиком ліквідності комерційного банку dissua@i.ua
2012 Державне регулювання інституціональних змін на ринку праці в Україні dissua@i.ua
2012 Фінансове забезпечення розвитку системи охорони здоров'я в Україні dissua@i.ua
2012 Фінансове оздоровлення житлово-комунального господарства в умовах реформування галузі dissua@i.ua
2012 Формування стратегії розвитку залізничного туризму dissua@i.ua
2012 Забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності будівництва швидкісного руху на залізничному транспорті України dissua@i.ua
2012 Формування та використання ресурсного потенціалу підприємств продуктових підкомплексів АПК dissua@i.ua
2012 Формування та ефективність використання оборотних засобів зернових складів dissua@i.ua
2012 Зовнішньоекономічна діяльність сільськогосподарських підприємств в умовах глобалізації dissua@i.ua
2012 Преференційне оподаткування: соціально-економічна доцільність та фіскальні наслідки. dissua@i.ua
2012 Управління інноваційною діяльністю агросервісних підприємств dissua@i.ua
2012 фінансово-економічна діяльність сільськогосподарських підприємств та її регулювання dissua@i.ua
2012 Розвиток ефективного виробництва свинини у сільськогосподарських підприємствах dissua@i.ua
2012 Методи та моделі оцінювання банкрутства страхових компаній. dissua@i.ua
2012 Статистичне оцінювання малого бізнесу в Україні. dissua@i.ua
2012 Монетарна політика в доларизованій економіці України. dissua@i.ua
2012 Інституційний механізм розвитку аграрної економіки України. dissua@i.ua
2012 Організація управління соціоекосистемами в умовах ринкової трансформації економіки України. dissua@i.ua
2012 Управління малим підприємництвом у сфері сільського зеленого туризму України. dissua@i.ua
2012 Державна підтримка розвитку малого бізнесу в Україні та напрями її вдосконалення dissua@i.ua
2012 Глобальна інституціоналізація економічного розвитку dissua@i.ua
2012 Управління катастрофічними страховими ризиками при формуванні конвергентної моделі фінансового ринку dissua@i.ua
2012 Економічна ефективність використання польових агрегатів у рослинництві dissua@i.ua
2012 Управління конкурентоспроможністю космічної галузі dissua@i.ua
2012 Економічна оцінка та управління ритмічністю діяльності гірничорудних підприємств. dissua@i.ua
2012 Теоретико-методичні засади оцінки рівня якості корпоративного управління гірничодобувних підприємств. dissua@i.ua
2012 Управління збутом металургійних підприємств з використанням електронних торговельних площадок dissua@i.ua
2012 Державне регулювання забезпечення інноваційної активності малого підприємництва в Україні dissua@i.ua
2012 Механізм державного регулювання оптимізації ризиків комерційних банків dissua@i.ua
2012 Облік і аудит вексельних операцій в Україні dissua@i.ua
2012 Облік і контроль в управлінні якістю продукції молочного скотарства dissua@i.ua
2012 Управління інвестиційною діяльністю машинобудівного підприємства в умовах фінансової нестабільності dissua@i.ua
2012 Стратегічне управління корпоративним розвитком промислових підприємств dissua@i.ua
2012 Моделювання попиту на карткові послуги комерційного банку в умовах невизначеності dissua@i.ua
2012 Розвиток стратегічного управління на промислових підприємствах dissua@i.ua
2012 Інноваційна стратегія як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємства dissua@i.ua
2012 Моделювання розвитку торгових мереж dissua@i.ua
2012 Моделювання оцінювання та управління соціальним капіталом страхових організацій dissua@i.ua
2012 Науково-методичні засади оперативного контролінгу в банку dissua@i.ua
2012 STP-маркетинг м'ясопереробних підприємств dissua@i.ua
2012 Формування та оцінювання інноваційного потенціалу оператора зв'язку dissua@i.ua
2012 Функціонування ринку страхових послуг України в умовах кризових явищ в економіці dissua@i.ua
2012 Підвищення інноваційної активності у промисловості України dissua@i.ua
2012 Організаційно-економічний механізм управління маркетинговими комунікаціями в організаціях споживчої кооперації dissua@i.ua
2012 Формування економічної безпеки аграрної сфери на регіональному рівні dissua@i.ua
2012 Удосконалення управління персоналом: формування кадрової політики в контексті конкурентоспроможності підприємств споживчої кооперації України dissua@i.ua
2012 Державне регулювання розвитком акціонерного сектора національної економіки України dissua@i.ua
2012 Оцінювання узгодженості інноваційної та інвестиційної стратегій підприємства dissua@i.ua
2012 Економічне обґрунтування стратегії еколого-орієнтованого розвитку національної економіки dissua@i.ua
2012 Стратегічні напрями реструктуризації економіки регіону в умовах регіоналізації та глобалізації dissua@i.ua
2012 Формування стратегії забезпечення енергоефективності функціонування підприємств АПК dissua@i.ua
2012 Діагностика та управління економічним потенціалом промислових підприємств dissua@i.ua
2012 Управління маркетинговою діяльністю на машинобудівних підприємствах dissua@i.ua
2012 Формування стратегії розвитку підприємства на основі збалансованої системи показників dissua@i.ua
2012 Механізм управління концентрацією і укрупненням капіталу промислових підприємств dissua@i.ua
2012 Організаційно-методичне забезпечення реструктуризації машинобудівного підприємства dissua@i.ua
2012 Планування рекламних комунікацій промислових підприємств dissua@i.ua
2012 Формування збалансованої господарської політики підприємства dissua@i.ua
2012 Роль держави у становленні корпоративних форм підприємництва в Україні (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) dissua@i.ua
2012 Інноваційний розвиток агропромислового виробництва dissua@i.ua
2012 Стратегія диверсифікації в управлінні конкурентоспроможністю машинобудівного підприємства. dissua@i.ua
2012 Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств у системі митно-тарифного регулювання. dissua@i.ua
2012 Моделі взаємодії підприємств і банківських установ. dissua@i.ua
2012 Економіко-математичне моделювання управління фінансовими потоками компаній зі страхування життя в неусталеній господарській системі dissua@i.ua
2012 Обліково-аналітичне забезпечення управління операціями з давальницькою сировиною в аграрному секторі АПК dissua@i.ua
2012 Формування кооперативної системи техніко-технологічного обслуговування сільськогосподарського виробництва dissua@i.ua
2012 Статистичний аналіз заробітної плати в Україні dissua@i.ua
2012 Моделі та методи оцінювання ефективності діяльності комерційних банків dissua@i.ua
2012 Інформаційне забезпечення стратегічного планування та моніторингу розвитку регіону dissua@i.ua
2012 Регулювання соціально-трудових відносин у депресивних шахтарських регіонах dissua@i.ua
2012 Регулювання соціально-трудових відносин у депресивних шахтарських регіонах dissua@i.ua
2012 Розвиток методології формування регіонального інноваційного кластеру dissua@i.ua
2012 Формування системи матеріального стимулювання трудової діяльності на підприємствах dissua@i.ua
2012 Теоретико-методичні засади реформування системи теплопостачання як складової частини інфраструктури регіону dissua@i.ua
2012 Формування моделі організаційно-економічного механізму регулювання управлінської діяльності в регіоні dissua@i.ua
2012 Удосконалення оцінки економічної ефективності реальних інвестицій (на прикладі гірничо-збагачувальних комбінатів). dissua@i.ua
2012 Удосконалення організаційно-економічного механізму відтворення основних фондів промислових підприємств. dissua@i.ua
2012 Розвиток людського інтелектуального капіталу в системі управління інтелектуальними ресурсами підприємства (на прикладі підприємств гірничо-металургійного комплексу). dissua@i.ua
2012 Регулювання розвитку страхового підприємництва в регіоні dissua@i.ua
2012 Регіональні механізми підвищення конкурентоспроможності підприємств аграрного сектора економіки dissua@i.ua
2012 Регіональний менеджмент природно-заповідних територій та обєктів в умовах ринкових відносин dissua@i.ua
2012 Ефективність стратегічного управління підприємством dissua@i.ua
2012 Економіко-організаційні основи формування та нарощення потенціалу нової економіки регіонів dissua@i.ua
2012 Економіко-організаційний механізм оптимізації територіально-виробничих форм теплового господарства України в регіоні dissua@i.ua
2012 Бюджетна політика органів місцевого самоврядування dissua@i.ua
2012 Організація і методи управлінського обліку біологічних активів тваринництва dissua@i.ua
2012 Інформаційно-аналітичне забезпечення управління конкурентоспроможністю продукції м'ясного птахівництва dissua@i.ua
2012 Ризики банківського кредитування агроформувань dissua@i.ua
2012 Моделювання надійності позичальників (фізичних осіб) у системі кредитної політики комерційного банку dissua@i.ua
2012 Формування міжнародних конкурентних переваг українських виробників на світовому ринку машинобудування. dissua@i.ua
2012 Структурна трансформація торговельних відносин України з Росією. dissua@i.ua
2012 Облік засобів праці та методика їх відтворення в цукровій промисловості. dissua@i.ua
2012 Організація та управління використання матеріально-технічних засобів у сільському господарстві dissua@i.ua
2012 Організаційна регламентація міжкорпоративних відносин підприємств АПК dissua@i.ua
2012 Маркетингова стратегія розвитку садівництва dissua@i.ua
2012 Логістичне управління закупівлями матеріально-технічних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах dissua@i.ua
2012 Антикризове управління діяльністю сільськогосподарських підприємств dissua@i.ua
2012 Управління розвитком землекористування у сільському господарстві dissua@i.ua
2012 Удосконалення управління процесами реалізації інвестиційних проектів (на прикладі підприємств системи телекомунікацій) dissua@i.ua
2012 Активізація діяльності підприємств торгово-побутового сервісу в умовах сільської місцевості dissua@i.ua
2012 Планування доходів і видатків місцевих бюджетів dissua@i.ua
2012 Управління розвитком сільських територій в сучасному інституціональному середовищі dissua@i.ua
2012 Ринковий механізм управління інвестиціями комерційних банків в Україні dissua@i.ua
2012 Функціонування і регулювання ринку цукру в Україні. dissua@i.ua
2012 Організаційно-економічний механізм регулювання ринку праці фахівців з вищою освітою. dissua@i.ua
2012 Забезпечення стійкого розвитку підприємств в умовах нестабільного середовища dissua@i.ua
2012 Вдосконалення організаційно-економічного механізму виробництва свинини в сільськогосподарських підприємствах dissua@i.ua
2012 Фінансування інноваційних проектів агроформувань dissua@i.ua
2012 Фінансова звітність підприємств: обліково-аналітичні аспекти dissua@i.ua
2012 Маркетинг автозапчастин dissua@i.ua
2012 Створення та функціонування кооперативів в контексті економічного простору dissua@i.ua
2012 Управління інтелектуальним капіталом персоналу на підприємствах машинобудування dissua@i.ua
2012 Розвиток інститутів спільного інвестування в Україні. dissua@i.ua
2012 Управління підприємствами на ринку олійно-жирової продукції з використанням інформаційних та Інтернет-технологій. dissua@i.ua
2012 Економічне регулювання розвитку аграрного виробництва dissua@i.ua
2012 Удосконалення економічного механізму виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах dissua@i.ua
2012 Розвиток виробничо-технічних послуг фермерських і селянських господарств dissua@i.ua
2012 Формування конкурентних стратегій аграрних підприємств dissua@i.ua
2012 Формування стратегії інноваційного розвитку підприємства на засадах прогнозування кон’юнктури ринку автомобілебудування dissua@i.ua
2012 Фінансове регулювання інвестиційної діяльності корпоративних структур dissua@i.ua
2012 Управління діяльністю банків у сфері фінансових інвестицій dissua@i.ua
2012 Механізми забезпечення економічної ефективності діяльності аграрних підприємств dissua@i.ua
2012 Економічна ефективність діяльності підприємств-виробників продукції свинарства dissua@i.ua
2012 Підвищення інвестиційної привабливості підприємств виноробства dissua@i.ua
2012 Вартість підприємства в системі його економічної безпеки (на прикладі виноробних підприємств) dissua@i.ua
2012 Організаційно-економічне забезпечення аналізу та діагностики екологічного управління підприємствами консервної промисловості dissua@i.ua
2012 Організаційно-економічний механізм розвитку інформаційної інфраструктури підприємств в Україні dissua@i.ua
2012 Формування та використання виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств dissua@i.ua
2012 Облік та внутрішній аудит в управлінні товарними запасами підприємств роздрібної торгівлі dissua@i.ua
2012 Облік і аналіз фінансових інструментів хеджування грошових потоків підприємств dissua@i.ua
2012 Формування ринку біодизеля в Україні dissua@i.ua
2012 Моделі і методи аудиту інформаційних технологій в системі управління економічними об'єктами dissua@i.ua
2012 Розвиток лізингу як ефективної форми залучення інвестицій в інноваційну сферу АПК dissua@i.ua
2012 Управління кредитним потенціалом регіону dissua@i.ua
2012 Організація регулювання національного ринку робочої сили в Україні dissua@i.ua
2012 Механізм формування стратегії забезпечення економічної безпеки держави dissua@i.ua
2012 Державне регулювання інституціональних змін у сфері торгівлі України dissua@i.ua
2012 Організаційно-економічний механізм підвищення конкурентоспроможності продукції АПК dissua@i.ua
2012 Бухгалтерський облік і контроль витрат на виноробних підприємствах. dissua@i.ua
2012 Банківсько-страхова інтеграція в забезпеченні розвитку фінансовго сектору економіки dissua@i.ua
2012 Удосконалення механізму інноваційного розвитку економіки регіону dissua@i.ua
2012 Формування механізмів підвищення конкурентоспроможності виноградарсько-виноробних підприємств dissua@i.ua
2012 Організаційно-економічний механізм формування та розвитку ринку молочної продукції dissua@i.ua
2012 Розвиток механізмів залучення інвестицій в економіку регіону dissua@i.ua
2012 Удосконалення системи управління енергоспоживанням в приміських пасажирських перевезеннях dissua@i.ua
2012 Економіко-організаційне забезпечення ефективного ціноутворення за користування вантажними вагонами іноземних залізниць dissua@i.ua
2012 Розвиток регуляторної політики у сфері пенсійного страхування в Україні dissua@i.ua
2012 Управління персоналом машинобудівного підприємства на засадах аутсорсингу dissua@i.ua
2012 Стратегічне планування розвитку національної економіки в умовах глобалізації: регіональний аспект dissua@i.ua
2012 Маркетингові стратегії для підприємств тютюнової галузі України dissua@i.ua
2012 Управління соціальним розвитком трудового колективу підприємства dissua@i.ua
2012 Формування інвестиційного портфелю з використанням активів світового фондового ринку dissua@i.ua
2012 Управління людськими ресурсами підприємств на засадах коучингу dissua@i.ua
2012 Стратегічне регулювання ринку цінних паперів dissua@i.ua
2012 Бухгалтерський облiк діяльності професійних футбольних клубів: теорія і практика dissua@i.ua
2012 Управління якістю туристичного продукту dissua@i.ua
2012 Формування механізму економічної безпеки підприємств роздрібної торгівлі dissua@i.ua
2012 Облік і аналіз руху товарів з використанням інформаційних технологій dissua@i.ua
2012 Форми нагромадження капіталу та їх особливості в перехідній економіці dissua@i.ua
2012 Трансформація міграційних процесів на світовому ринку праці в умовах глобалізації dissua@i.ua
2012 Місцеві бюджети в умовах трансформації економіки України dissua@i.ua
2012 Організаційно-економічний механізм формування інтелектуального капіталу dissua@i.ua
2012 Розвиток кредитної системи Західної України (1919 - 1939 роки) dissua@i.ua
2012 Державне регулювання економічного розвитку соціо-природних систем України dissua@i.ua
2012 Організаційно-економічні засади екологізації лісогосподарського виробництва dissua@i.ua
2012 Формування стратегії управління вартістю кондитерських підприємств dissua@i.ua
2012 Мотивація креативності новаторів у промисловості dissua@i.ua
2012 Формування стратегій фінансового розвитку підприємств промисловості dissua@i.ua
2012 Формування маркетингової стратегії просування банківських продуктів dissua@i.ua
2012 Економічне стимулювання ефективного відтворення і використання ресурсів мисливської фауни dissua@i.ua
2012 Формування механізму стимулювання еколого безпечного функціонування аграрного сектору економіки dissua@i.ua
2012 Удосконалення матеріального стимулювання працівників (на матеріалах сільськогосподарського виробництва) dissua@i.ua
2012 Фінансові інвестиції як інструмент економічного розвитку країни dissua@i.ua
2012 Прогнозування податкових надходжень у системі формування доходів бюджету dissua@i.ua
2012 Фінансове забезпечення розвитку системи соціального захисту населення в Україні dissua@i.ua
2012 Формування видатків бюджету як складова соціально-економічного розвитку країни dissua@i.ua
2012 Вдосконалення організації внутрішнього контролю в діяльності підприємств поштового зв'язку dissua@i.ua
2012 Наукові основи оцінки ефективності використання персоналу підприємств dissua@i.ua
2012 Макроекономічне вимірювання як інституційний інструментарій дослідження господарського механізму суспільства dissua@i.ua
2012 Розвиток організаційно-економічного механізму діяльності підприємств агрохімічного сервісу dissua@i.ua
2012 Трудова міграція населення регіону та її соціально-економічні наслідки dissua@i.ua
2012 Пряме іноземне інвестування в економіку країн Центрально-Східної Європи в умовах євроінтеграції. dissua@i.ua
2012 Банківське обслуговування роздрібних клієнтів на дистанційних засадах dissua@i.ua
2012 Інноваційно-комплексний провайдинг розвитку малих підприємств dissua@i.ua
2012 Бюджетний метод управління сільськогосподарськими підприємствами та механізм його використання dissua@i.ua
2012 Формування екологічно орієнтованого управління підприємством dissua@i.ua
2012 Формування стратегії розвитку підприємств в умовах податкового реформування dissua@i.ua
2012 Реінжиніринг виробничих процесів промислового підприємства на основі бенчмаркінгу та аутсорсингу dissua@i.ua
2012 Методи протидії корупції в системі податкових відносин dissua@i.ua
2012 Фінансово-економічний механізм функціонування страхової медицини в регіоні. dissua@i.ua
2012 Регулювання процесів формування та використання людського капіталу регіонів України dissua@i.ua
2012 Облік та внутрішній аудит послуг підприємств готельного господарства dissua@i.ua
2012 Оцінка інвестиційного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі dissua@i.ua
2012 Використання нематеріальних резервів підвищення конкурентоспроможності машинобудівних підприємств dissua@i.ua
2012 Освіта у системі економічної безпеки національної економіки dissua@i.ua
2012 Організаційно-економічний механізм прийняття інвестиційних рішень на машинобудівних підприємствах dissua@i.ua
2012 Механізм забезпечення ефективності інвестиційної діяльності підприємства dissua@i.ua
2012 Формування та економічне оцінювання систем контролю діяльності промислових підприємств dissua@i.ua
2012 Узгодження економічних інтересів у системі "інвестор-підприємство" на засадах функції корисності dissua@i.ua
2012 Розвиток антикризового управління на підприємствах dissua@i.ua
2012 Формування дивідендної політики торговельного підприємства dissua@i.ua
2012 Управління антикризовими перетвореннями підприємств цукрової промисловості dissua@i.ua
2012 Формування комплексу маркетингу банку в умовах конкуренції. dissua@i.ua
2012 Оцінювання та регулювання ризиків підприємств-лізингодавців dissua@i.ua
2012 Ринково-орієнтоване планування виробництва продукції промислових підприємств dissua@i.ua
2012 Регіональний розвиток землекористування на основі земельного кадастру dissua@i.ua
2012 Оцінювання та регулювання організаційної культури будівельних підприємств dissua@i.ua
2012 Удосконалення методичних підходів до формування екологозбалансованої інвестиційної стратегії підприємства dissua@i.ua
2012 Ефективність використання управлінського персоналу промислових підприємств dissua@i.ua
2012 Методи оцінки техніко-технологічного потенціалу як складової сукупного економічного потенціалу акціонерних товариств dissua@i.ua
2012 Моделювання економічної захищеності промислового підприємства dissua@i.ua
2012 Економічне обґрунтування екологічно спрямованого інноваційного розвитку dissua@i.ua
2012 Регулювання розвитку регіонального споживчого ринку dissua@i.ua
2012 Основні напрями формування інвестиційної привабливості регіонів dissua@i.ua
2012 Професійно-освітні складові розвитку трудового потенціалу робітників. dissua@i.ua
2012 Підвищення ефективності роботи насіннєвих підприємств з виробництва кукурудзи dissua@i.ua
2012 Мотиваційний механізм управління персоналом на підприємствах харчової промисловості dissua@i.ua
2012 Організаційні аспекти та інституційні чинники становлення професії аудитора в Україні dissua@i.ua
2012 Науково-методичні засади розробки стратегічних планів соціально-економічного розвитку на регіональному рівні dissua@i.ua
2012 Удосконаленгня управління ресурсним потенціалом вугільних шахт dissua@i.ua
2012 Розвиток та ефективність внутрішньогосподарської переробки тваринницької продукції в аграрних підприємствах dissua@i.ua
2012 Інвестиційно-орієнтована діяльність банків на ринку цінних паперів України dissua@i.ua
2012 Механізм управління кредитним ризиком банку dissua@i.ua
2012 Фінансова безпека держави під впливом розвитку ринку капіталу. dissua@i.ua
2012 Ефективність акцизного оподаткування в Україні dissua@i.ua
2012 Управління консолідованими активами підприємств харчової промисловості dissua@i.ua
2012 Організаційно-економічні механізми управління інвестиційними процесами у м'ясопереробній галузі dissua@i.ua
2012 Організаційно-економічне забезпечення формування і реалізації стратегічних програм регіонального розвитку dissua@i.ua
2012 Інституційні механізми захисту інтересів національних товаровиробників dissua@i.ua
2012 Формування механізмів підвищення економічної ефективності виробництва продукції вівчарства dissua@i.ua
2012 Соціально-економічні аспекти розвитку прикордонного регіону в контексті євроінтеграції dissua@i.ua
2012 Оцінювання ефективності використання майнового потенціалу об'єктів водогосподарського комплексу. dissua@i.ua
2012 Стратегія розвитку органічного виробництва як основа забезпечення екологічної безпеки АПК dissua@i.ua
2012 Облік та аудит незавершеного виробництва будівельних підрядних підприємств dissua@i.ua
2012 Розвиток міжнародних ринків освітніх послуг dissua@i.ua
2012 Діяльність банків на ринку цінних паперів. dissua@i.ua
2012 Розвиток малого підприємництва в аграрному секторі регіону dissua@i.ua
2012 Забезпечення стійкого розвитку соціальної сфери сучасних міст dissua@i.ua
2012 Організаційно-економічні засади розвитку житлово-комунального господарства мегаполісу dissua@i.ua
2012 Наукові засади формування сприятливого інвестиційного клімату в регіоні dissua@i.ua
2012 Організаційно-економічні засади ефективної діяльності підприємств птахівничої галузі dissua@i.ua
2012 Розвиток системи управління якістю переробних підприємств АПК dissua@i.ua
2012 Фінансово-кредитне забезпечення розвитку житлової сфери dissua@i.ua
2012 Формування та функціонування ринку банківських кредитних ресурсів в аграрному секторі економіки. dissua@i.ua
2012 Страховий захист урожаю сільськогосподарських культур dissua@i.ua
2012 Розвиток банківського кредитування фермерських господарств dissua@i.ua
2012 Формування та розвиток оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні dissua@i.ua
2012 Удосконалення механізмів розвитку регіонального ринку продовольчих споживчих ресурсів dissua@i.ua
2012 Формування механізмів удосконалення структури виробництва та використання продукції аграрних підприємств dissua@i.ua
2012 Облік і аналіз соціальних витрат на підприємстві: управлінський аспект dissua@i.ua
2012 Формування необоротних активів торговельних підприємств dissua@i.ua
2012 Економічний механізм управління фінансовими результатами господарської діяльності промислових підприємств. dissua@i.ua
2012 Організаційно-економічний механізм реструктуризації в антикризовому управлінні підприємством. dissua@i.ua
2012 Забезпечення економічної стійкості газорозподільних підприємств dissua@i.ua
2012 Формування та ефективність використання трудового і кадрового потенціалу в підприємствах аграрної сфери економіки dissua@i.ua
2012 Заготівельна діяльність споживчої кооперації України в 20-х рр. ХХ ст. dissua@i.ua
2012 Моделювання процесів управління туристично-рекреаційним комплексом АР Крим dissua@i.ua
2012 Оцінювання конкурентоспроможності інноваційних продуктів на ринку персональних комп'ютерів dissua@i.ua
2012 Оплата праці в трансформаційній економіці постсоціалістичних країн dissua@i.ua
2012 Реалізація податкової політики України в умовах її реформування dissua@i.ua
2012 Менеджмент стратегічних намірів підприємства з урахуванням ризиків (за матеріалами харчових підприємств Київського регіону) dissua@i.ua
2012 Реформування системи державного фінансового контролю в Україні в контексті євроінтеграційних процесів dissua@i.ua
2012 Фінансово-економічний механізм управління діяльністю готельних підприємств dissua@i.ua
2012 Формування регіональної стратегії підвищення зайнятості населення в умовах трансформаційної економіки dissua@i.ua
2012 Розвиток механізму трудоресурсного забезпечення регіону dissua@i.ua
2012 Управління життєвим циклом підприємств в контексті технологічних інновацій dissua@i.ua
2012 Розвиток світового ринку енергетичних ресурсів в умовах глобалізації dissua@i.ua
2012 Розвиток міжнародного ринку праці в умовах глобалізації dissua@i.ua
2012 Звітність про фінансові результати діяльності суб'єктів господарювання: порядок формування та облікове забезпечення dissua@i.ua
2012 Бухгалтерський облік і контроль доходів: податковий аспект dissua@i.ua
2012 Бухгалтерський облік і контроль розрахунків за податком на додану вартість: організація та методика dissua@i.ua
2012 Бухгалтерський облiк і контроль фінансування підприємств у спеціальних економічних зонах dissua@i.ua
2012 Регулювання природних монополій на ринку природного газу в Україні dissua@i.ua
2012 Стабілізаційні механізми сучасної грошово-кредитної політики ЄС в контексті входження країн Центрально-Східної Європи. dissua@i.ua
2012 Формування передумов трансформації глобальної валютної системи dissua@i.ua
2012 Формування механізму управління прибутком підприємств торгівлі автомобілями dissua@i.ua
2012 Системи поточного контролювання діяльності промислових підприємств dissua@i.ua
2012 Обслуговування споживачів продукції промислових підприємств дрібносерійного виробництва dissua@i.ua
2012 Маркетингове управління лояльністю інституціональних клієнтів машинобудівних підприємств dissua@i.ua
2012 Рейтингування діяльності промислових підприємств dissua@i.ua
2012 Конкурентна політика в банківському секторі національної економіки dissua@i.ua
2012 Формування лізингових відносин в аграрній сфері dissua@i.ua
2012 Механізм управління робочим капіталом підприємства dissua@i.ua
2012 Інвестиційно-інноваційний розвиток національних економік в умовах глобальних трансформацій dissua@i.ua
2012 Організаційно-економічні засади розвитку туристичного бізнесу України. dissua@i.ua
2012 Державне регулювання стратегічного розвитку зовнішньоекономічної діяльності України. dissua@i.ua
2012 Державне регулювання становлення та розвитку сільської молоді в контексті національної антикризової політики dissua@i.ua
2012 Стратегічні перспективи конкурентоспроможності харчової промисловості в умовах глобалізації національної економіки dissua@i.ua
2012 Формування пенсійних фондів у країнах Центрально-Східної Європи. dissua@i.ua
2012 Обґрунтування операційних рішень при реалізації конкурентної стратегії підприємств легкої промисловості dissua@i.ua
2012 Методологічні основи дослідження особливостей сучасних трансформацій глобального господарства dissua@i.ua
2012 Професійно-освітня діяльність вищого навчального закладу на інноваційній основі dissua@i.ua
2012 Механізм формування та використання експортного потенціалу машинобудівних підприємств. dissua@i.ua
2012 Управління кар'єрою персоналу на підприємствах машинобудування. dissua@i.ua
2012 Обліково-аналітичне забезпечення оцінки ефективності банківської діяльності dissua@i.ua
2012 Банки на іпотечному ринку dissua@i.ua
2012 Формування конкурентоспроможності торгової марки промисловими підприємствами dissua@i.ua
2012 Макроекономічне регулювання екологічної безпеки розвитку продуктивних сил dissua@i.ua
2012 Управління матеріальними потоками машинобудівних підприємств dissua@i.ua
2012 Циклічна криза та динаміка транзитивної економіки країн Центральної та Східної Європи dissua@i.ua
2012 Мале і середне підприємництво КНР в структурі міжнародного бізнесу dissua@i.ua
2012 Інноваційні стратегії високотехнологічних підприємств на світовому ринку продукції та послуг dissua@i.ua
2012 Управління грошовими потоками в економіці України dissua@i.ua
2012 Організаційно-економічний механізм інноваційної діяльності з ресрсозбереження на підприємстві dissua@i.ua
2012 Інвестиційні ризики та шляхи їх мінімізації на машинобудівному підприємстві dissua@i.ua
2012 Формування стратегії підприємства за його життєвим циклом dissua@i.ua
2012 Оцінка вартості банку dissua@i.ua
2012 Інституціоналізація форм розв`язання конфліктів корпоративного сектору в умовах ринкової трансформації dissua@i.ua
2012 Державне регулювання міжнародного трансферу промислової власності в Україні dissua@i.ua
2012 Конкурентоспроможність продукції цукробурякового виробництва підприємств АПК dissua@i.ua
2012 Облік і аудит власного капіталу на підприємствах АПК dissua@i.ua
2012 Облік та аудит розрахунків по страхуванню у сільськогосподарських підприємствах dissua@i.ua
2012 Моделювання структури та динаміки світового енергорнику dissua@i.ua
2012 Бухгалтерський облік і внутрішній контроль операцій з нарахування та сплати податку на прибуток dissua@i.ua
2012 Фінансовий потенціал ринку цінних паперів та його інвестиційна спрямованість. dissua@i.ua
2012 Оцінка інтелектуального потенціалу підприємства dissua@i.ua
2012 Організація маркетингового аудиту на промисловому підприємстві dissua@i.ua
2012 Формування та ефективність використання бренду промислового підприємства dissua@i.ua
2012 Збалансованість та узгодженість руху товарних та фінансових потоків промислового підприємства dissua@i.ua
2012 Формування конкурентних переваг системи управління персоналом промислового підприємства dissua@i.ua
2012 Методичне забезпечення мотивації розвитку управлінського персоналу промислових підприємств dissua@i.ua
2012 Організаційно-економічні засади управління якістю продукції на підприємствах хлібопекарської галузі dissua@i.ua
2012 Інноваційний розвиток агропромислового виробництва України: теорія, методологія і організація dissua@i.ua
2012 Формування інноваційно-інвестиційного потенціалу агропромислових підприємств dissua@i.ua
2012 Стратегія розвитку малого підприємництва як складової національної економіки dissua@i.ua
2012 Інвестиційне забезпечення інтелектуалізації економіки України (теорія та механізми реалізації) dissua@i.ua
2012 Онищенко А. М. Еколого-економічне моделювання економічного розвитку на шляху реалізації положень Кіотського протоколу. - Рукопис. dissua@i.ua
2012 Теоретико-методологічні засади формування конкурентоспроможності переробних підприємств АПК в умовах євроінтеграціії dissua@i.ua
2012 Адміністративне управління гармонізацією діяльності інтегрованих агропромислових підприємств dissua@i.ua
2012 Інтернет-маркетинг промислових підприємств dissua@i.ua
2012 Методологічні основи адаптивної організації діяльності промислових підприємств dissua@i.ua
2012 Сучасні гроші та грошовий оборот як фактори монетарної політики dissua@i.ua
2012 Реформування організаційно-економічних відносин молокопродуктового підкомплексу в умовах глобалізації dissua@i.ua
2012 Моделювання фінансово-орієнтованого менеджменту вищого навчального закладу dissua@i.ua
2012 Трансформація економічного механізму розвитку ринку продукції м'ясного скотарства dissua@i.ua
2012 Методологія розвитку продовольчої безпеки України dissua@i.ua
2012 Бухгалтерський облік у торгівлі за інноваційними інформаційними технологіями dissua@i.ua
2012 Стратегії інноваційної діяльності комерційних банків dissua@i.ua
2012 Концепція організації бухгалтерського обліку: теоретичний та методологічний вимір dissua@i.ua
2012 Державне регулювання банківської системи України. dissua@i.ua
2012 Формування стратегії розвитку територіальної рекреаційної системи dissua@i.ua
2012 Імперативи стратегічного розвитку людського капіталу України dissua@i.ua
2012 Моделі динаміки інноваційних ринкових стратегій корпоративного менеджменту dissua@i.ua
2012 Система управління якістю прибутку підприємства dissua@i.ua
2012 Методологічні засади забезпечення екологічної спрямованості розвитку суб'єктів господарювання dissua@i.ua
2012 Методологічний та організаційний аспекти обліку, аналізу та аудиту в управлінні підприємств гірничо-металургійного комплексу dissua@i.ua
2012 Методологічні засади управління бюджетом міста: оптимізація формування і використання dissua@i.ua
2012 Стратегічне управління розвитком маркетингової діяльності промислового підприємства dissua@i.ua
2012 Демографічні наслідки асоціальних явищ в Україні dissua@i.ua
2012 Ресурсоощадна діяльність аграрних підприємств в умовах інтенсифікації використання земельних ресурсів dissua@i.ua
2012 Методологія управління економічною безпекою підприємств авіаційної галузі на принципах економіки знань dissua@i.ua
2012 Макроекономічне регулювання нагромадженням капіталу у національному господарстві (на прикладі будівництва) dissua@i.ua
2012 Теоретико-методологічні засади функціонування і розвитку соціально-економічної системи міського комплексу dissua@i.ua
2012 Теоретико-методологічні засади соціально-економічного розвитку регіону dissua@i.ua
2012 Державне регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні в контексті міжнародної міграції капіталу dissua@i.ua
2012 Державне регулювання ринку доступного житла в Україні. dissua@i.ua
2012 Формування організаційної культури в системі менеджменту підприємств харчової промисловості dissua@i.ua
2012 Бюджетний менеджмент: концептуалізація та пріоритети розвитку dissua@i.ua
2012 Еволюційна стратегія продовольчого розвитку: теорія, методологія, практика dissua@i.ua
2012 Стратегічні напрями формування та використання кадрового потенціалу в ринкових умовах (регіональний аспект) dissua@i.ua
2012 Конкурентні переваги галузі бджільництва в умовах глобалізації ринку продовольства dissua@i.ua
2012 Маркетинг страхових послуг dissua@i.ua
2012 Розвиток іпотеки в інвестуванні аграрних підприємств dissua@i.ua
2012 Стратегічне управління конкурентоспроможністю банку: концепція та методологія dissua@i.ua
2012 Економічна поведінка машинобудівних підприємств dissua@i.ua
2012 Управління регіональними трансформаціями аграрної сфери економіки в умовах глобалізації: теорія, методологія, практика dissua@i.ua
2012 Розвиток та економічна ефективність функціонування підприємств з виробництва продукції вівчарства dissua@i.ua
2012 Продовольча безпека в умовах глобалізації економіки: теорія, методологія, практика dissua@i.ua
2012 Логістична система управління потоковими процесами металургійного підприємства dissua@i.ua
2012 Розвиток науки господарського контролю: проблеми теорії, методології, практики dissua@i.ua
2012 Механізм державного управління інтеграційними процесами економіки України dissua@i.ua
2012 Регулювання структурних процесів в економіці регіонів України dissua@i.ua
2012 Диверсифікація діяльності аграрних підприємств: теорія, методологія, практика dissua@i.ua
2012 Державне регулювання інвестиційного процесу відтворення житлового фонду dissua@i.ua
2012 Креативне корпоративне управління у сфері телекомунікацій dissua@i.ua
2012 Інституційне регулювання ринку праці України: теорія, методологія, практика dissua@i.ua
2012 Управління розвитком підприємства на основі кумулятивного підходу dissua@i.ua
2012 Теоретико-методологічні засади формування конкурентоспроможності регіонів України dissua@i.ua
2012 Науково-методологічні основи структурної трансформації регіональних соціально-економічних систем України dissua@i.ua
2012 Сталість і циклічність розвитку сільського господарства: теорія, методологія, практика dissua@i.ua
2012 Формування і розвиток економічного потенціалу сільських територій України: теорія, методологія і практика dissua@i.ua
2012 Формування та ефективність функціонування агрохолдингів dissua@i.ua
2012 Організаційно-економічні засади формування системи екологічної сертифікації в системі управління природокористуванням dissua@i.ua
2012 Економічне зростання й економічний розвиток: методологія і теорія dissua@i.ua
2012 Економічне регулювання відтворення факторів виробництва dissua@i.ua
2012 Розвиток процедур аудиту: теорія та методологія dissua@i.ua
2012 Інвестиційне забезпечення аграрної сфери сільських депресивних територій: теорія і практика dissua@i.ua
2012 Формування конкурентоспроможності продукції сільськогосподарських підприємств (теорія, методологія, практика) dissua@i.ua
2012 Формування і розвиток економічного простору регіонів України dissua@i.ua
2012 Теоретико-методологічні основи підвищення інвестиційної привабливості житлового будівництва dissua@i.ua
2012 Організаційно-економічний механізм управління підприємством, орієнтований на фінансовий результат і ліквідність dissua@i.ua
2012 Організаційно-економічний механізм стратегічного розвитку комбікормової промисловості dissua@i.ua
2012 Моніторинг та діагностика діяльності підприємств харчової промисловості: теорія, методологія, практика dissua@i.ua
2012 Формування механізму попередження загрози банкрутства на підприємствах металургії dissua@i.ua
2012 Системно-цільове забезпечення технологічного оновлення підприємств магістрального транспорту газу dissua@i.ua
2012 Механізми економічного регулювання аграрного виробництва: теорія, методологія, практика dissua@i.ua
2012 Розвиток бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю витрат та калькулювання собівартості продукції dissua@i.ua
2012 Організаційно-економічне забезпечення конкурентоспроможного розвитку м’ясного скотарства України dissua@i.ua
2012 Еколого-економічні імперативи реформування земельних відносин в умовах ринку dissua@i.ua
2012 Інституціональний розвиток агропромислового комплексу України dissua@i.ua
2012 Моделі і методи управління трудовим потенціалом в умовах постіндустріальної економіки dissua@i.ua
2012 Теоретико-методологічні засади державної соціальної політики України dissua@i.ua
2012 Теоретичні та методологічні засади державного регулювання довгострокового соціального розвитку dissua@i.ua
2012 Інфраструктурне забезпечення інноваційних процесів у регіонах dissua@i.ua
2012 Маркетингові стратегії підприємства ресторанного господарства dissua@i.ua
2012 Механізм управління адаптивним інноваційним розвитком промислових підприємств dissua@i.ua
2012 Розвиток інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості (проблеми і перспективи). dissua@i.ua
2012 Національна стратегія інноваційного розвитку в умовах формування інформаційної економіки dissua@i.ua
2012 Лібералізація регіонального розвитку в контексті управління економічною безпекою dissua@i.ua
2012 Механізми та інструменти підвищення інвестиційної привабливості підприємств аграрної сфери: теорія, методологія, практика dissua@i.ua
2012 Управління розвитком соціально-економічних систем у духовно-моральному та соціокультурному вимірі (на прикладі залізничного транспорту) dissua@i.ua
2012 Управлінське консультування розвитку підприємств dissua@i.ua
2012 Бухгалтерський облік та аналітичне забезпечення моніторингу економічного потенціалу підприємства dissua@i.ua
2012 Управління економічною безпекою підприємства dissua@i.ua
2012 Корпоративне управління в умовах розвитку фінансового ринку dissua@i.ua
2012 Інтегровані системи управління економічним розвитком машинобудівних підприємств dissua@i.ua
2012 Реінжиніринг управління водокористуванням: економічні проблеми регіонів та механізм реалізації dissua@i.ua
2012 Фінансова політика забезпечення сталого розвитку агросфери: теорія, методологія, практика dissua@i.ua
2012 Методологічні основи енергозбереження в розвитку рекреаційної системи dissua@i.ua
2012 Механізми трансформації системи організаційно-технічного регулювання національної економіки dissua@i.ua
2012 Стратегія інтеграційного розвитку національної економіки dissua@i.ua
2012 Фінансова стійкість банківської системи України dissua@i.ua
2012 Інституціональна комплементарність формування та розвитку соціально-економічних систем dissua@i.ua
2012 Економічні механізми мотивації персоналу харчових підприємств: теорія, методологія, практика dissua@i.ua
2012 Стратегічні пріоритети і механізми забезпечення конкурентоспроможного економічного розвитку Причорноморського регіону: теорія, методологія, практика dissua@i.ua
2012 Соціальна відповідальність у системі підприємницької діяльності. dissua@i.ua
2012 Організаційно-економічний механізм використання та охорони туристичних ресурсів dissua@i.ua
2012 Формування ринку сільськогосподарських земель: методологія і регулювання dissua@i.ua
2012 Організаційно-економічні засади формування економічного потенціалу підприємств продовольчого підкомплексу Подільського регіону dissua@i.ua
2012 Економічні механізми формування та використання оборотного капіталу молокопереробних підприємств: теорія методологія та практика dissua@i.ua
2012 Управління системою продовольчої безпеки: регіональний аспект dissua@i.ua
2012 Регіональний менеджмент детінізації економіки. dissua@i.ua
2012 Реформування залізничного транспорту в умовах інституціональних трансформацій економіки України dissua@i.ua
2012 Управління розвитком наукомістких підприємств dissua@i.ua
2012 Капіталізація компаній нафтогазового комплексу: методологія оцінки і механізми забезпечення dissua@i.ua
2012 Розвиток теорії та методології бухгалтерського обліку інфляційних процесів в умовах постіндустріальної економіки dissua@i.ua
2012 Регіональні аспекти формування та регулювання ринку праці на селі dissua@i.ua
2012 Формування системи процесно-функціонального управління промисловим підприємством із зовнішньоекономічним напрямком діяльності: теорія і методологія dissua@i.ua
2012 Інноваційна система ЄС: методологія та тенденції розвитку dissua@i.ua
2012 Першочергові слідчі дії при розслідуванні розкрадань в банківських структурах dissua@i.ua
2012 Конституційно-правовий статус вищих виборчих органів в Україні та зарубіжних країнах: порівняльний аналіз dissua@i.ua
2012 Забезпечення інформаційної безпеки як функція держави dissua@i.ua
2012 Конституційне право громадян на свободу зборів, мітингів, походів і демонстрацій dissua@i.ua
2012 Застосування норм Конституції України dissua@i.ua
2012 Інформація з обмеженим досутпом як предмет злочину в кримінальному праві України dissua@i.ua
2012 Кримінальна відповідальність за порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння dissua@i.ua
2012 Забезпечення майнових прав особи при застосуванні заходів кримінально-процесуального примусу. dissua@i.ua
2012 Складання проекту державного бюджету України як стадія бюджетного процесу: теоретико - правовий аспект. dissua@i.ua
2012 Криміналістичні технології: сутність та місце в системі криміналістичної науки. dissua@i.ua
2012 Правові підстави «спеціальної компенсації» витрат рятувальника майна на морі. dissua@i.ua
2012 Цивільно-правовий захист корпоративних прав учасників господарських товариств. dissua@i.ua
2012 Наглядова діяльність транспортного прокурора: сучасний стан і перспективи розвитку. dissua@i.ua
2012 Загальні умови перевірки вироків, постанов, ухвал суду, які не набрали законної сили. dissua@i.ua
2012 Судовий захист прав та законних інтересів суб'єктів підприємництва dissua@i.ua
2012 Досудове провадження у кримінальному процесі України. dissua@i.ua
2012 Диференціація правового положення органів акціонерних товариств dissua@i.ua
2012 Правові засоби забезпечення трудової дисципліни. dissua@i.ua
2012 Цивільно-правові аспекти корпоративної відповідальності. dissua@i.ua
2012 Міжнародно-правове регулювання переміщення товарів через митний кордон. dissua@i.ua
2012 Господарсько-правове забезпечення діяльності релігійних організацій dissua@i.ua
2012 Організаційно-господарські повноваження органів місцевого самоврядування dissua@i.ua
2012 Розслідування нерозкритих грабежів та розбоїв минулих років dissua@i.ua
2012 Процесуальний порядок і тактика ексгумації трупа у кримінальному судочинстві України (за матеріалами МВС України) dissua@i.ua
2012 Кримінально-правова характеристика провокації хабара. dissua@i.ua
2012 Принцип процесуальної економії у кримінальному процесі України. dissua@i.ua
2012 Попередній розгляд справи суддею у кримінальному судочинстві України dissua@i.ua
2012 Адвокат-представник потерпілого у кримінальному процесі dissua@i.ua
2012 Заходи процесуального примусу щодо неповнолітніх обвинувачених в кримінальному процесі України dissua@i.ua
2012 Розслідування шахрайств, пов'язаних із залученням коштів громадян на будівництво житла dissua@i.ua
2012 Толерантність у правовому житті сучасного суспільства dissua@i.ua
2012 Міжнародно-правовий механізм протидії проявам актів насильства у водах Світового океану dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правове забезпечення реалізації соціально-економічних прав громадян в Україні dissua@i.ua
2012 Правове регулювання оплати праці державних службовців в Україні dissua@i.ua
2012 Особливості реалізації індивідуальних і колективних трудових прав працівниками прокуратури України на етапі реформування трудового права dissua@i.ua
2012 Заборона дискримінації у сфері праці dissua@i.ua
2012 Правовідносини соціального партнерства в системі трудового права України dissua@i.ua
2012 Правове регулювання вирішення індивідуальних трудових спорів dissua@i.ua
2012 Адаптація трудового законодавства України в сфері охорони праці до європейських стандартів dissua@i.ua
2012 Правове забезпечення мінімізації системних ризиків на фінансовому ринку України dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правові засади застосування адміністративно-господарських санкцій dissua@i.ua
2012 Транскордонна неплатоспроможність у міжнародному приватному праві dissua@i.ua
2012 Юридичні підстави виникнення права спільної часткової власності фізичних осіб dissua@i.ua
2012 Адміністративний примус у сфері захисту економічної конкуренції dissua@i.ua
2012 Конституційні принципи організації і функціонування судової влади в Україні. dissua@i.ua
2012 Проблеми правового регулювання передвиборної агітації в Україні. dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правовий статус політичних партій та механізми забезпечення його реалізації dissua@i.ua
2012 Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері охорони культурної спадщини dissua@i.ua
2012 Контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування як суб'єктів адміністративного права України dissua@i.ua
2012 Становлення та розвиток судової системи України 1921-1929 рр. dissua@i.ua
2012 Конституційне право на страйк як форма захисту соціально-економічних інтересів. dissua@i.ua
2012 Механізм адміністративно-правового забезпечення прав людини в умовах надзвичайних ситуацій dissua@i.ua
2012 Конституційно-правові основи економічних прав і свобод людини і громадянина в Україні dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правові основи забезпечення економічної безпеки України органами внутрішніх справ dissua@i.ua
2012 Вилучення речей і документів в адміністративно-деліктному провадженні dissua@i.ua
2012 Державний контроль у сільському господарстві України dissua@i.ua
2012 Фінансово-правове регулювання державної підтримки сільськогосподарського виробництва в Україні dissua@i.ua
2012 Державне регулювання сільського господарства в Україні (адміністративно-правовий аспект) dissua@i.ua
2012 Правове регулювання інформаційних відносин у сфері масової інформації dissua@i.ua
2012 Правове регулювання звільнення за одноразове порушення трудових обов'язків. dissua@i.ua
2012 Реалізація публічних інтересів у цивільному праві України dissua@i.ua
2012 Право власності на об'єкти нерухомості за законодавством України: охорона та захист. dissua@i.ua
2012 Правове регулювання укладення трудового договору. dissua@i.ua
2012 Принципи трудового права України. dissua@i.ua
2012 Принципи пенсійного забезпечення. dissua@i.ua
2012 Правове регулювання діяльності профспілок на державній службі. dissua@i.ua
2012 Соціальне обслуговування як організаційно-правова форма соціального забезпечення. dissua@i.ua
2012 Кримінально-правова характеристика торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо людини: міжнародні та національні аспекти dissua@i.ua
2012 Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності: кримінально-правова, кримінологічна характеристика та запобігання dissua@i.ua
2012 Виправний центр як суб'єкт виконання покарання у виді обмеження волі dissua@i.ua
2012 Правове регулювання охорони праці у сільському господарстві dissua@i.ua
2012 Криміналістична ідентифікація гладкоствольної вогнепальної зброї dissua@i.ua
2012 Ефективність кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. dissua@i.ua
2012 Захист прав та законних інтересів реабілітованих у кримінальному процесі. dissua@i.ua
2012 Організаційно-правові аспекти інстанційної побудови системи судів загальної юрисдикції України. dissua@i.ua
2012 Цивільно-правове регулювання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно dissua@i.ua
2012 Правове регулювання використання природних ресурсів для туризму в Україні. dissua@i.ua
2012 Договірні правовідносини з виконання науково-дослідних робіт dissua@i.ua
2012 Цивільно-правове регулювання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно dissua@i.ua
2012 Правове регулювання оплати праці працівників бюджетної сфери dissua@i.ua
2012 Недержавне пенсійне забезпечення в Україні dissua@i.ua
2012 Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників органів прокуратури dissua@i.ua
2012 Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правова охорона права на комп'ютерні програми в Україні. dissua@i.ua
2012 Реєстраційні процедури в діяльності органів внутрішніх справ. dissua@i.ua
2012 Організаційно-правові засади рекреаційного розвитку Кримського півострову у 1917-1991рр. (історико-правове дослідження). dissua@i.ua
2012 Розслідування шахрайства, вчиненого способом фінансової піраміди dissua@i.ua
2012 Криміналістичне забезпечення розслідування торгівлі людьми (міжнародне співробітництво) dissua@i.ua
2012 Криміналістичне та оперативно-розшукове забезпечення виявлення злочинів, вчинених суб'єктами господарювання з ознаками фіктивності dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правове регулювання діяльності небанківських фінансових установ в Україні dissua@i.ua
2012 Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. dissua@i.ua
2012 Буковина у правовій системі Румунії (1918–1940 рр.). dissua@i.ua
2012 Діяльність органів внутрішніх справ у західних областях Української РСР проти українського збройного підпілля в 1944–1950 рр.: історико-правове дослідження. dissua@i.ua
2012 Особисті немайнові права, що забезпечують індивідуалізацію учасників цивільних правовідносин dissua@i.ua
2012 Договір перевезення пасажира та багажу залізничним транспортом в Україні dissua@i.ua
2012 Запобігання незаконному обігу наркотичних засобів міжнародними правоохоронними організаціями (на матеріалах Інтерполу та Європолу) dissua@i.ua
2012 Функціоналістська парадигма порівняльно-правових досліджень dissua@i.ua
2012 Територіальний устрій України та європейських унітарних держав: порівняльно-правовий аналіз dissua@i.ua
2012 Конституційне право на недоторканність житла людини і громадянина та його забезпечення правоохоронними органами в Україні dissua@i.ua
2012 Кримінологічна характеристика та запобігання корупційній злочинності dissua@i.ua
2012 Начальник слідчого відділу як суб'єкт кримінально-процесуального доказування dissua@i.ua
2012 Розслідування організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів dissua@i.ua
2012 Судовий контроль під час розслідування злочинів dissua@i.ua
2012 Конституційно-правовий статус суддів в Україні та державах Східної Європи (порівняльно-правовий аналіз). dissua@i.ua
2012 Місце Комісії Європейського Союзу в законодавчому процесі. dissua@i.ua
2012 Міжнародно-правові зобов'язання держав з Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції. dissua@i.ua
2012 Правове врегулювання спорів у Світовій організації торгівлі. dissua@i.ua
2012 Міжнародно-правове співробітництво в сфері регулювання споживчої кооперації (публічно-правовий аспект). dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правові засади забезпечення діяльності інститутів спільного інвестування в Україні dissua@i.ua
2012 Забезпечення зобов’язань в міжнародному приватному праві. dissua@i.ua
2012 Конституційно-правові основи форми державного правління в Україні. dissua@i.ua
2012 Міжнародно-правове регулювання відносин у сфері сільського господарства dissua@i.ua
2012 Правові засади участі України в СНД у контексті міжнародної регіональної інтеграції dissua@i.ua
2012 Конституційно-правове регулювання організації та діяльності профспілок в Україні dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правовий статус голови місцевого суду України dissua@i.ua
2012 Правове регулювання кредитної діяльності банків в Україні dissua@i.ua
2012 Правове регулювання перевезення вантажів у прямому змішаному сполученні dissua@i.ua
2012 Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів. dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правове забезпечення стандартизації та сертифікації в Україні dissua@i.ua
2012 Посягання на об'єкти культурної спадщини: кримінологічна характеристика та запобігання dissua@i.ua
2012 Застосування спеціальних знань під час збирання, дослідження та використання речових доказів dissua@i.ua
2012 Судовий контроль на досудових стадіях кримінального судочинства: національне законодавство та зарубіжний досвід dissua@i.ua
2012 Запобігання злочинам, що вчиняються засудженими до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі dissua@i.ua
2012 Принципи трудового права в регулюванні робочого часу і часу відпочинку в умовах ринкових відносин dissua@i.ua
2012 Правові заходи забезпечення службової дисципліни посадових осіб митних органів dissua@i.ua
2012 Механізм регулювання охоронних відносин у трудовому праві dissua@i.ua
2012 Правове регулювання праці жінок в аспекті забезпечення ґендерної рівності dissua@i.ua
2012 Особливості правового регулювання робочого часу в умовах ринкової економіки dissua@i.ua
2012 Розірвання трудового договору з ініціативи працівника dissua@i.ua
2012 Організаційно-правові засади управління юридичною освітою в Україні dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правова протидія дрібному хуліганству dissua@i.ua
2012 Провадження в справах щодо оскарження рішень підрозділів ДАІ МВС України dissua@i.ua
2012 Публічне адміністрування у сфері цивільного захисту населення dissua@i.ua
2012 Договори водопостачання за цивільним законодавством України. dissua@i.ua
2012 Методика розслідування нападів на інкасаторів. dissua@i.ua
2012 Правові та політичні норми в системі соціального регулювання (теоретико-правові аспекти) dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правовий статус Державного агентства України з управління зоною відчуження dissua@i.ua
2012 Правове регулювання реабілітації засуджених з інвалідністю в умовах відбування покарання dissua@i.ua
2012 Кримінально-виконавчі засади зміни умов відбування покарання у виді позбавлення волі dissua@i.ua
2012 Кримінальна відповідальність за знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу dissua@i.ua
2012 Політичні партії в політичній системі сус¬пільства (теоретико-правове дослідження). dissua@i.ua
2012 Правовий статус суб'єктів туристичної діяльності dissua@i.ua
2012 Правове регулювання господарської діяльності у сфері телекомунікацій dissua@i.ua
2012 Особливості адміністративно-правової охорони громадського порядку в місті Києві (на матеріалах патрульної служби міліції) dissua@i.ua
2012 Форма цивільно-правового договору та наслідки її недотримання dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правові засади вирішення конфліктів в діяльності органів виконавчої влади dissua@i.ua
2012 Співвідношення норм міжнародного і національного права dissua@i.ua
2012 Правова спадщина М. Ю. Чижова: загальнотеоретичний і наукознавчий аспекти dissua@i.ua
2012 Джерела цивільного права України dissua@i.ua
2012 Адміністративна діяльність органів державної влади щодо охорони довкілля dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правове регулювання забезпечення прав та свобод громадян у діяльності правоохоронних органів України: порівняльний аспект dissua@i.ua
2012 Особливості розгляду справ про адміністративні правопорушення в судах загальної юрисдикції dissua@i.ua
2012 Правове регулювання концентрації підприємств в Європейському Союзі. dissua@i.ua
2012 Грошові зобов’язання у приватному праві. dissua@i.ua
2012 Роль європейських міжнародних організацій у протидії незаконному обігу наркотиків dissua@i.ua
2012 Правове забезпечення господарського управління акціонерним товариством dissua@i.ua
2012 Ділова репутація суб'єктів господарювання (порівняльний аспект) dissua@i.ua
2012 Правове регулювання інформаційних відносин суб'єктів господарювання в Україні dissua@i.ua
2012 Відносини держави і політичних партій в Україні: конституційно-правові аспекти dissua@i.ua
2012 Досудове провадження за кримінально-процесуальним законодавством України та зарубіжних країн (порівняльний аналіз). dissua@i.ua
2012 Теоретико-правові засади федеративного устрою Української держави в ученні М. Костомарова. dissua@i.ua
2012 Національна держава: поняття, ознаки, функції. dissua@i.ua
2012 Динаміка явних та неявних принципів права. dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правове регулювання внутрішньої торгівлі в Україні. dissua@i.ua
2012 Цивільно-правове регулювання відносин у сфері трансферу технологій dissua@i.ua
2012 Уявна оборона: кримінально-правова кваліфікація та відповідальність. dissua@i.ua
2012 Кримінальна відповідальність за порушення бюджетного законодавства України (ст. 210 КК України). dissua@i.ua
2012 Кримінальна відповідальність за фальсифікацію виборчих документів та документів референдуму (ч.ч. 1-3 ст. 158 КК України) dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правове забезпечення діяльності суддів місцевих загальних судів у провадженні по справах про адміністративні правопорушення dissua@i.ua
2012 Державна судова адміністрація України: адміністративно-правовий статус dissua@i.ua
2012 Державний контроль та нагляд у сфері торговельної діяльності України dissua@i.ua
2012 Реалізація принципу законності при виконанні та відбуванні покарання у виді позбавлення волі на певний строк dissua@i.ua
2012 Кримінально-правова охорона порядку поводження з майном, на яке накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації dissua@i.ua
2012 Застосування оціночних понять та термінів у кримінальному процесі України dissua@i.ua
2012 Загальнодержавні соціальні збори: правова природа та види dissua@i.ua
2012 Кримінальна відповідальність за порушення правил поводження з вибуховими легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами dissua@i.ua
2012 Заставна в системі іпотечних цінних паперів dissua@i.ua
2012 Заставна в системі іпотечних цінних паперів dissua@i.ua
2012 Теоретико-правові засади кваліфікації контрабанди dissua@i.ua
2012 Соціальні права особи: питання теорії dissua@i.ua
2012 Державно-правові погляди професора В. Б. Антоновича dissua@i.ua
2012 Правове забезпечення запобігання шкідливої дії вод. dissua@i.ua
2012 Правове регулювання застосування засобів захисту сільськогосподарських рослин. dissua@i.ua
2012 Правові аспекти поглинання акціонерних товариств dissua@i.ua
2012 Правове регулювання централізованого питного водопостачання dissua@i.ua
2012 Нормативно-правове забезпечення функціонування та оперативно-службової діяльності Прикордонних військ України в 1991–2003 роках: історико-правове дослідження. dissua@i.ua
2012 Правові форми демократичного контролю в Україні dissua@i.ua
2012 Прокуратура західних областей України у 1944-1953 рр. (історико-правовий аспект) dissua@i.ua
2012 Міжнародно-правовий механізм протидії корупції dissua@i.ua
2012 Загальні засади та принципи призначення покарання при застосуванні позбавлення волі на певний строк dissua@i.ua
2012 Податкова функція сучасної держави dissua@i.ua
2012 Процесуальні особливості розгляду цивільних справ щодо позбавлення батьківських прав dissua@i.ua
2012 Правові засоби забезпечення прав і свобод людини в Україні: загальнотеоретичне дослідження dissua@i.ua
2012 Правосвідомість студентської молоді в Україні: теоретико-правове дослідження dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правове забезпечення діяльності органів державної влади щодо протидії проступкам у сфері господарювання dissua@i.ua
2012 Рішення місцевих рад як джерела адміністративного права України dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правові основи реєстрації прав власності на нерухоме майно dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правове регулювання сфери охорони здоров'я dissua@i.ua
2012 Запобігання проступкам у сфері медичного обслуговування населення dissua@i.ua
2012 Кримінальна відповідальність за розбещення неповнолітніх dissua@i.ua
2012 Адвокатура як суб'єкт запобігання злочинам dissua@i.ua
2012 Теоретичні основи підготовки і прийняття процесуальних і тактичних рішень слідчим dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правове регулювання діяльності слідчих підрозділів в органах внутрішніх справ України dissua@i.ua
2012 Адміністративна відповідальність за невиконання законних вимог посадових осіб органів виконавчої влади dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правове регулювання сфери обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в Україні dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правове регулювання формування та функціонування органів державної податкової служби в Україні dissua@i.ua
2012 Правове становище Аграрного фонду України dissua@i.ua
2012 Доказування у справах про злочини, пов'язані з незаконним заволодінням суб'єктами господарювання dissua@i.ua
2012 Слідчі та інші кримінально-процесуальні дії як засоби формування доказів dissua@i.ua
2012 Міліція в механізмі протидії корупції dissua@i.ua
2012 Кримінологічна характеристика та запобігання дитячій порнографії в Україні dissua@i.ua
2012 Запобігання незаконному поводженню з вогнепальною зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами dissua@i.ua
2012 Суд як суб'єкт запобігання рецидивній злочинності молоді в Україні dissua@i.ua
2012 Кримінально-правова характеристика складу опору особам, наділеним владними повноваженнями dissua@i.ua
2012 Кримінально-правова охорона свободи віросповідання в Україні dissua@i.ua
2012 Конституційний Суд у механізмі захисту основних прав і свобод людини: модельний підхід dissua@i.ua
2012 Державно-правова думка в Західній Україні (1919 – 1939 рр.) dissua@i.ua
2012 Принципи місцевого самоврядування в Україні dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правові засади правоохоронної діяльності Державної служби охорони при МВС України dissua@i.ua
2012 Криміналістична характеристика та основні положення розслідування економічних злочинів, вчинених з використанням банків dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правові засади взаємодії дільничних інспекторів прикордонної служби Державної прикордонної служби України та дільничних інспекторів міліції щодо охорони державного кордону dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правове регулювання діяльності учасників операцій ООН з підтримання миру dissua@i.ua
2012 Охорона цивільних прав та інтересів нотаріусом. dissua@i.ua
2012 Юридичні факти в конституційному праві України dissua@i.ua
2012 Захист прокуратурою України муніципальних прав особистості: конституційно-правове дослідження dissua@i.ua
2012 Міжнародні виборчі стандарти та їх імплементація в законодавство України dissua@i.ua
2012 Правові та організаційні засади охорони українських лісів від пожеж: історико-правове дослідження dissua@i.ua
2012 Документи як об’єкти цивільних прав. dissua@i.ua
2012 Судовий захист цивільного права та інтересу як загальна засада цивільного законодавства України. dissua@i.ua
2012 Договори надання послуг, пов’язаних з користуванням житлом. dissua@i.ua
2012 Удосконалення діяльності прокуратури із захисту прав і свобод неповнолітніх. dissua@i.ua
2012 Цивільно-правове регулювання нетрадиційних банківських операцій та послуг. dissua@i.ua
2012 Давання хабара: кримінально-правова та кримінологічна характеристика. dissua@i.ua
2012 Процесуальні засади перегляду постанов по справах про адміністративні правопорушення. dissua@i.ua
2012 Правове регулювання банківської діяльності в період державотворчих пошуків на території України у 1917-1921 рр. dissua@i.ua
2012 Правове регулювання відносин забезпечення природним газом побутового споживача dissua@i.ua
2012 Правове регулювання відносин забезпечення природним газом побутового споживача dissua@i.ua
2012 Органи судової влади в механізмі захисту політичних прав і свобод громадян України dissua@i.ua
2012 Конституційно-правовий статус Центральної виборчої комісії: досвід України dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правове регулювання реформування охорони здоров'я в умовах запровадження в Україні обов'язкового медичного страхування dissua@i.ua
2012 Валютний контроль у системі міжнародних розрахунків dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правове регулювання використання земель оздоровчо-лікувального призначення в Україні dissua@i.ua
2012 Міжнародно-правове регулювання нотаріальної діяльності dissua@i.ua
2012 Конституційні засади громадянського суспільства в Україні. dissua@i.ua
2012 Правовий режим прибережної смуги морів dissua@i.ua
2012 Правовий режим земель рекреаційного призначення dissua@i.ua
2012 Правове регулювання меліорації земель сільськогосподарського призначення в Україні dissua@i.ua
2012 Правове регулювання державного контролю за використанням та охороною водних об’єктів в Україні dissua@i.ua
2012 Категорія проступку у кримінально-правовій доктрині dissua@i.ua
2012 Кримінально-правова кваліфікація неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя і здоров’я дітей dissua@i.ua
2012 Юридичні конструкції спадкового права: теоретико-компаративістське дослідження dissua@i.ua
2012 Правове регулювання переміщення продуктів харчування через митний кордон України dissua@i.ua
2012 Договірні відносини за участю аварійних комісарів та їх роль у забезпеченні безпеки дорожнього руху dissua@i.ua
2012 Криміналістичне забезпечення слідчої діяльності в органах внутрішніх справ dissua@i.ua
2012 Міські сирітські суди в Україні: історико-правове дослідження dissua@i.ua
2012 Судовий розсуд в адміністративному судочинстві dissua@i.ua
2012 Антисоціальна сутність та криміногенний характер маргіналізму dissua@i.ua
2012 Спадкова трансмісія та спадкове представлення. dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правові засади діяльності органів державної влади України щодо протидії рейдерству dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правові засади охорони громадського порядку під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу dissua@i.ua
2012 Правове регулювання екологічних податків в умовах європейської інтеграції України dissua@i.ua
2012 Апеляційне оскарження рішень судді, постановлених в порядку судового контролю у досудових стадіях кримінального процесу. dissua@i.ua
2012 Участь народу в здійсненні правосуддя у кримінальних справах за законодавством України. dissua@i.ua
2012 Тактичні операції при розслідуванні незаконного заволодіння транспортними засобами. dissua@i.ua
2012 Цивільно-правова охорона ділової репутації юридичної особи dissua@i.ua
2012 Особисті немайнові права фізичних осіб в романській, германській, англо-американській системах приватного права dissua@i.ua
2012 Змагальність у досудовому провадженні (за матеріалами діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ). dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правова діяльність міліції щодо охорони громадського порядку і безпеки в аеропортах. dissua@i.ua
2012 Кримінальна відповідальність за незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва. dissua@i.ua
2012 Адміністративна відповідальність за самоуправство. dissua@i.ua
2012 Безпосереднє виявлення та дослідча перевірка фактів незаконного обігу наркотичних засобів. dissua@i.ua
2012 Правові засади правової політики держави. dissua@i.ua
2012 Формування та діяльність духовних судів у Таврійській губернії (кінець XVIII - початок XXст.): історико-правове дослідження. dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правове забезпечення трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людині в Україні. dissua@i.ua
2012 Забезпечення законності і дисципліни в діяльності підрозділів Державної автомобільної інспекції МВС України. dissua@i.ua
2012 Становлення та розвиток почеркознавства dissua@i.ua
2012 Транснаціональна злочинна діяльність у сфері незаконного обігу вогнепальної зброї: кримінально-правове та кримінологічне дослідження dissua@i.ua
2012 Основні положення методики розслідування заподіяння тілесних ушкоджень dissua@i.ua
2012 Кримінальна відповідальність за знищення, підробку або заміну номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу. dissua@i.ua
2012 Демократична трансформація права: теоретичні засади dissua@i.ua
2012 Шлюбний договір як правовий інститут сімейного права України. dissua@i.ua
2012 Поділ земель України за цільовим призначенням за законодавством України dissua@i.ua
2012 Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері надрокористування dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правовий режим інформації з обмеженим доступом dissua@i.ua
2012 Співробітництво України з міжнародною організацією ЮНЕСКО у сфері правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства в dissua@i.ua
2012 Проблеми організації роботи апеляційного суду області. dissua@i.ua
2012 Представництво прокурором інтересів громадянина або держави у виконавчому провадженні. dissua@i.ua
2012 Принцип верховенства права в адміністративній юстиції dissua@i.ua
2012 Організаційно-правові засади взаємодії органів внутрішніх справ з інституціями держави та структурами громадянського суспільства dissua@i.ua
2012 Організаційно-правові засади взаємодії державних органів при здійсненні фінансового контролю в Україні dissua@i.ua
2012 Правове регулювання інформаційного забезпечення діяльності Державної автомобільної інспекції МВС України dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правові засади здійснення сертифікації у сфері забезпечення якості продукції в Україні dissua@i.ua
2012 Нормативно-правове забезпечення підготовки кадрів органів внутрішніх справ України dissua@i.ua
2012 Організаційно-правове регулювання післядипломної освіти в ОВС України dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правове регулювання кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України dissua@i.ua
2012 Інститут відводу в кримінальному процесі України dissua@i.ua
2012 Організаційно-правова діяльність Державної автомобільної інспекції (ДАІ) УРСР (1935-1946 рр.). dissua@i.ua
2012 Механізм вчинення злочину dissua@i.ua
2012 Прокурорський нагляд, судовий та відомчий контроль за провадженням дізнання dissua@i.ua
2012 Ознайомлення учасників процесу з матеріалами кримінальної справи dissua@i.ua
2012 Криміналістична характеристика шахрайств у сфері мобільного зв'язку dissua@i.ua
2012 Повноваження органів самоорганізації населення та статус їх керівників: стан і тенденції розвитку dissua@i.ua
2012 Правова природа природоресурсних платежів dissua@i.ua
2012 Організаційно-правові засади проходження державної служби в органах внутрішніх справ України dissua@i.ua
2012 Захист прав і свобод людини при застосуванні запобіжних заходів у кримінальному судочинстві України dissua@i.ua
2012 Прокурор у кримінальному провадженні з перегляду судових рішень dissua@i.ua
2012 Конституційно-правовий статус закордонних українців в Україні dissua@i.ua
2012 Законодавчі дефініції у правовій теорії та практиці європейських держав (порівняльний аналіз). dissua@i.ua
2012 Правоохоронна функція правової держави: теоретико-практичний аспект. dissua@i.ua
2012 Теорія держави і права: системний аналіз сучасного стану та перспектив розвитку. dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правові засади діяльності органів внутрішніх справ у боротьбі з рейдерством в Україні. dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правові заходи протидії правопорушенням, що вчиняються на залізничному транспорті. dissua@i.ua
2012 Термінологія криміналістичних експертиз: сучасні проблеми вивчення та практичного використання dissua@i.ua
2012 Муніципальна поліція як форма реалізації правоохоронної функції місцевого самоврядування dissua@i.ua
2012 Взаємовплив приватного і публічного права: сучасна континентально-європейська теорія і практика dissua@i.ua
2012 Взаємовплив приватного і публічного права: сучасна континентально-європейська теорія і практика dissua@i.ua
2012 Кримінологічна характеристика та запобігання злочинаму у нафтогазовому комплексі України dissua@i.ua
2012 Злочини проти порядку виконання бюджету: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання dissua@i.ua
2012 Правове регулювання інформаційного забезпечення діяльності Державної автомобільної інспекції МВС України dissua@i.ua
2012 Доказування у справах про злочини приватного обвинувачення dissua@i.ua
2012 Кримінально-процесуальне забезпечення екстрадиції dissua@i.ua
2012 Криміналістична характеристика злочинів, пов'язаних із порушенням авторських і суміжних прав dissua@i.ua
2012 Органи виконавчої влади як сторона у справах адміністративної юрисдикції в Україні dissua@i.ua
2012 Державна служба в органах державного пожежного нагляду: адміністративно-правові засади dissua@i.ua
2012 Система адміністративно-правових засобів забезпечення права громадян на здобуття вищої освіти dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правова охорона екологічних прав громадян dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правова охорона екологічних прав громадян dissua@i.ua
2012 Необхідна оборона при посяганні на власність. dissua@i.ua
2012 Придбання корпоративних прав як форма здійснення інвестицій dissua@i.ua
2012 Особливості розгляду зовнішньоторгових спорів комерційним арбітражем України dissua@i.ua
2012 Кримінально-правова кваліфікація співучасті в ухиленні від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів). dissua@i.ua
2012 Конституційно-правові засади мовної політики та їх реалізація в Україні dissua@i.ua
2012 Кримінально-правова характеристика протидії законній господарській діяльності dissua@i.ua
2012 Публічне адміністрування оформлення та видачі візових документів для в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну dissua@i.ua
2012 Публічне адміністрування сферою культури dissua@i.ua
2012 Правові та організаційні засади фінансового моніторингу на фондовому ринку в Україні dissua@i.ua
2012 Правові основи діяльності МВС УРСР у 1972-1991 рр dissua@i.ua
2012 Підстави та межі кримінально-процесуального втручання в особисте життя громадян dissua@i.ua
2012 Інформаційні правовідносини dissua@i.ua
2012 Кримінальна відповідальність за замах на злочин за кримінальним правом України dissua@i.ua
2012 Забезпечення єдності застосування кримінального законодавства України актами судового тлумачення dissua@i.ua
2012 Ґенеза ідеї відповідальності в праві: філософсько-правовий вимір dissua@i.ua
2012 Правова поведінка особи: аксіологічно-нормативна детермінація dissua@i.ua
2012 Правові проблеми оцінки майна та майнових прав при їх відчуженні. dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правове регулювання реалізації правоохоронної функції держави Службою безпеки України dissua@i.ua
2012 Діяльність слідчого з розшуку та встановлення місцезнаходження обвинуваченого dissua@i.ua
2012 Інституційно-правові засади судової системи Європейського Союзу dissua@i.ua
2012 Правове регулювання рекламної діяльності суб'єктів господарювання dissua@i.ua
2012 Господарсько-правове регулювання діяльності підприємств міського електротранспорту dissua@i.ua
2012 Правове регулювання перевезення вантажів автомобільним транспортом dissua@i.ua
2012 Особливості застосування категорії "інтерес" у конституційному праві dissua@i.ua
2012 Предметна підсудність в адміністративному судочинстві dissua@i.ua
2012 Процесуальні форми перегляду судових рішень адміністративними судами України dissua@i.ua
2012 Дисциплінарна практика в жіночих кримінально-виконавчих установах мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання: теоретичні та соціально-правові аспекти dissua@i.ua
2012 Правове регулювання соціального забезпечення у Наддніпрянській Україні у 1917-1921 рр. dissua@i.ua
2012 Економічні злочини у мусульманському кримінальному праві (порівняльно-правове дослідження) dissua@i.ua
2012 Предмет доказування та судовий розгляд справ приватного обвинувачення. dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правове регулювання поведінки військовослужбовців Збройних Сил України dissua@i.ua
2012 Державний примус в адміністративному судочинстві України dissua@i.ua
2012 Гарантія як спосіб забезпечення виконання зобов'язання dissua@i.ua
2012 Арбітражна угода як умова розгляду спорів в міжнародному комерційному арбітражі dissua@i.ua
2012 Правовий акт як підстава виникнення цивільних прав та обов'язків dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правове забезпечення продовольчої безпеки України dissua@i.ua
2012 Організаційно-правові засади діяльності органів державної виконавчої влади з питань екології dissua@i.ua
2012 Екологічні права громадян України та ЄС: порівняльний аналіз dissua@i.ua
2012 Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам за земельним законодавством України dissua@i.ua
2012 Права та обов'язки спадкоємця і спадкодавця при спадкуванні за законом dissua@i.ua
2012 Керівництво досудовим слідством у кримінальному процесі України. dissua@i.ua
2012 Доказування в судових стадіях кримінального процесу у справах про одержання хабара dissua@i.ua
2012 Прокурорський нагляд за екстрадицією особи dissua@i.ua
2012 Процесуальні дії як способи формування доказів у досудовому провадженні dissua@i.ua
2012 Інформаційно-правове забезпечення конституційних екологічних прав dissua@i.ua
2012 Правове регулювання доступу до відкритої інформації dissua@i.ua
2012 Правове регулювання обмежень прав суб'єктів трудових правовідносин dissua@i.ua
2012 Правове регулювання трудової діяльності тимчасових та сезонних працівників dissua@i.ua
2012 Співвідношення правового статусу суб'єктів трудових правовідносин в умовах ринкової економіки dissua@i.ua
2012 Право на страйк як форма захисту трудових прав dissua@i.ua
2012 Правові засади та форми забезпечення професійного зростання працівника в нових умовах економічного розвитку dissua@i.ua
2012 Санаторно-курортне забезпечення як форма соціально-правового захисту населення України dissua@i.ua
2012 Правове регулювання трудових відносин працівників митних органів dissua@i.ua
2012 Правове регулювання відповідальності за порушення чи невиконання умов угод у трудовому праві dissua@i.ua
2012 Правове регулювання місцевих податків і зборів в Укрaїні: сучасний стан та перспективи розвитку. dissua@i.ua
2012 Юридичні гарантії надходжень податків, зборів до бюджетів та державних цільових фондів dissua@i.ua
2012 Процесуальний порядок застосування підписки про невиїзд в Україні. dissua@i.ua
2012 Виправдання як категорія кримінально-процесуального права України. dissua@i.ua
2012 Кримінальна відповідальність за посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону  dissua@i.ua
2012 Об'єктивні ознаки складів злочинів у банківській системі. dissua@i.ua
2012 Прокурор в адміністративно-юрисдикційних провадженнях : питання теорії та практики dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правове регулювання діяльності правоохоронних органів у сфері надання адміністративних послуг dissua@i.ua
2012 Адміністративно-процесуальна правосуб'єктність працівника міліції: поняття та структура dissua@i.ua
2012 Суб'єкти, які не наділені владними повноваженнями, як відповідачі в адміністративному судочинстві України dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правові засади діяльності державних органів у сфері приватизації dissua@i.ua
2012 Процесуальні і тактичні особливості провадження невідкладних слідчих дій. dissua@i.ua
2012 Провадження щодо неосудних і обмежено осудних осіб в судах першої інстанції. dissua@i.ua
2012 Створення акціонерних товариств за цивільним законодавством України. dissua@i.ua
2012 Правове становище житлово-будівельних кооперативів за законодавством України dissua@i.ua
2012 Правові аспекти соціального діалогу у сфері праці. dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правові засади діяльності податкових органів при вирішенні спорів dissua@i.ua
2012 Види примусових заходів у податковому праві dissua@i.ua
2012 Правове регулювання податкового контролю у сфері виробництва і обігу спирту та алкогольних напоїв dissua@i.ua
2012 Адміністративна юстиція як правовий інститут захисту прав суб'єктів податкових правовідносин dissua@i.ua
2012 Еволюція інституту покарання на українських землях Великого князівства Литовсьвого dissua@i.ua
2012 Правове регулювання запозичень до місцевих бюджетів в Україні dissua@i.ua
2012 Фінансово-правова відповідальність за порушення банківського законодавства в Україні dissua@i.ua
2012 Правове регулювання інформаційних відносин в сфері банківської діяльності dissua@i.ua
2012 Громадські роботи як вид кримінального покарання dissua@i.ua
2012 Відповідальність свідка, потерпілого, оцінювача, експерта, перекладача за діяння, передбачені ст. 384 КК України dissua@i.ua
2012 Кримінологічна модель протидії злочинності в Україні dissua@i.ua
2012 Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам, що вчинюються неповнолітніми жіночої статі dissua@i.ua
2012 Загальноосвітнє і професійно-технічне навчання засуджених до позбавлення волі dissua@i.ua
2012 Закриття кримінальної справи на стадії досудового розслідування. dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правова охорона екологічних прав громадян. dissua@i.ua
2012 Удосконалення адміністративно-правового забезпечення праці дільничних інспекторів міліції. dissua@i.ua
2012 Правове регулювання діяльності держави в сферіі уникнення подвійного оподаткування. dissua@i.ua
2012 Господарсько-правовий статус вищих навчальних закладів приватної форми власності dissua@i.ua
2012 Забезпечення позову в господарському судочинстві dissua@i.ua
2012 Господарсько-правове забезпечення діяльності державних вищих навчальних закладів. dissua@i.ua
2012 Правовий режим земель, наданих для користування надрами. dissua@i.ua
2012 Цивільно-правове регулювання відносин за договором міни (бартеру) dissua@i.ua
2012 Договір купівлі-продажу підприємства як єдиного майнового комплексу dissua@i.ua
2012 Правове регулювання свободи пересування фізичних осіб у Європейському Союзі. dissua@i.ua
2012 Міжнародно-правовий режим природних ресурсів спільного використання. dissua@i.ua
2012 Альтернативні способи вирішення цивільно-правових спорів. dissua@i.ua
2012 Охорона та захист права власності нотаріусом. dissua@i.ua
2012 Правове регулювання поводження з радіоактивними відходами в Україні. dissua@i.ua
2012 Виконання покарання у виді арешту. dissua@i.ua
2012 Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам, пов'язаним з насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом. dissua@i.ua
2012 Орган дізнання як суб'єкт доказування у кримінальному процесі dissua@i.ua
2012 Здійснення начальником Головного слідчого управління МВС України процесуального контролю за розслідуванням злочинів dissua@i.ua
2012 Прокурорський нагляд за діяльністю правоохоронних органів України dissua@i.ua
2012 Господарсько-правове регулювання розміщення зовнішньої реклами dissua@i.ua
2012 Правові підстави примусової ліквідації господарських товариств dissua@i.ua
2012 Судимість у кримінальному праві України. dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правова охорона правосуддя в Україні dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правова охорона прав на об'єкти промислової власності в Україні dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правові та організаційні засади взаємодії суб'єктів протидії торгівлі людьми dissua@i.ua
2012 Судовий розгляд справ про адміністративні правопорушення, пов'язаних із безпекою дорожнього руху dissua@i.ua
2012 Принципи адміністративного права dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правовий статус Державної інспекції України з контролю за цінами dissua@i.ua
2012 Органи внутрішніх справ України в системі публічної адміністрації: адміністративно-правові засади dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правові засади діяльності Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС Українии dissua@i.ua
2012 Використання матеріалів адміністративної діяльності ОВС у доказуванні по кримінальним справам (кримінальному судочинстві). dissua@i.ua
2012 Адміністративний примус в діяльності Національного банку України dissua@i.ua
2012 Цивільна процесуальна форма в суді першої інстанції в Україні dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод людини і громадянина в Україні в умовах євроінтеграції dissua@i.ua
2012 Кримінальна відповідальність за порушення правил охорони або використання надр dissua@i.ua
2012 Судово-авторознавча класифікаційна експертиза українського писемного мовлення dissua@i.ua
2012 Договір андеррайтингу за законодавством України. dissua@i.ua
2012 Вичерпання майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності dissua@i.ua
2012 Матеріальна відповідальність роботодавця в умовах ринкових відносин. dissua@i.ua
2012 Надбавки та доплати як форми реалізації стимулюючої функції оплати праці. dissua@i.ua
2012 Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку. dissua@i.ua
2012 Правове регулювання пенсійного забезпечення за віком у солідарній пенсійній системі України. dissua@i.ua
2012 Кримінальна відповідальність за розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) та незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння): аналіз складів злочинів. dissua@i.ua
2012 Прокурорський нагляд за додержанням законів в установах виконання покарань dissua@i.ua
2012 Вплив державної морської політики України на імплементацію міжнародного морського права у сфері безпеки торговельного мореплавства dissua@i.ua
2012 Повноваження суду апеляційної інстанції у господарському процесі dissua@i.ua
2012 Правове забезпечення умов праці державних посадових осіб України. dissua@i.ua
2012 Удосконалення системи нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю в умовах сучасного розвитку України як правової та демократичної держави. dissua@i.ua
2012 Правове регулювання трудових відносин прокурорських працівників в Україні. dissua@i.ua
2012 Правове регулювання переведення працівників на іншу роботу. dissua@i.ua
2012 Конституційні засади трудового права України. dissua@i.ua
2012 Предмет доказування у кримінальних справах про вбивства dissua@i.ua
2012 Становлення та розвиток виправно-трудового права та законодавства України у другій половині ХХ століття dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правові засоби забезпечення інформаційної безпеки в Україні dissua@i.ua
2012 Кримінально-правова охорона порядку виконання судових рішень dissua@i.ua
2012 Кримінально-правова охорона життя та здоров'я захисника чи представника особи dissua@i.ua
2012 Правовий статус учасників досудового слідства: проблеми реалізації dissua@i.ua
2012 Правові презумпції у кримінально-процесуальному доказуванні dissua@i.ua
2012 Принцип верховенства права як засада розвитку публічного права сучасної України (на матеріалах окремих галузей права) dissua@i.ua
2012 Пріоритетність розвитку сільського господарства України як принцип аграрного права. dissua@i.ua
2012 Запобігання злочинам щодо забруднення довкілля в Україні dissua@i.ua
2012 Реалізація права на правову допомогу засудженими до позбавлення волі dissua@i.ua
2012 Диференціація та індивідуалізація виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк dissua@i.ua
2012 Незавершене та самочинне будівництво як об'єкти цивільних правовідносин dissua@i.ua
2012 Договір тест-драйву автомобіля dissua@i.ua
2012 Здійснення, охорона та захист суб’єктивних спадкових прав dissua@i.ua
2012 Діяльність суб’єктів кримінального процесу щодо усунення перешкод по формуванню доказів dissua@i.ua
2012 Принцип недоторканності особистого життя людини у досудових стадіях кримінального процесу dissua@i.ua
2012 Дізнання по злочинах у сфері оподаткування: процесуальні та організаційні аспекти dissua@i.ua
2012 Адміністративна відповідальність, пов'язана з порушенням режиму утримання в установах виконання покарань dissua@i.ua
2012 Правове регулювання оскарження рішень органів ДПС в адміністративному порядку. dissua@i.ua
2012 Організація та засади управління пенітенціарною системою України. dissua@i.ua
2012 Досвід організації діяльності Королівської канадської кінної поліції та шляхи його використання в Україні. dissua@i.ua
2012 Кримінальна відповідальність за умисне знищення або пошкодження майна. dissua@i.ua
2012 Запобігання зловживанню владою або службовим становищем працівниками органів внутрішніх справ України. dissua@i.ua
2012 Формування та розвиток ідеї гуманізму в праві: філософсько-правовий вимір dissua@i.ua
2012 Мeнтaльнiсть укрaїнськoгo нaрoду: фiлoсoфськo-прaвoвий aспeкт dissua@i.ua
2012 Інтуїтивна культура юриста: філософсько-правове дослідження dissua@i.ua
2012 Доктринальне тлумачення закону про кримінальну відповідальність dissua@i.ua
2012 Інститут судових приставів за Судовою реформою 1864 року в Україні. dissua@i.ua
2012 Становлення і розвиток правової освіти та науки на юридичному факультеті Львівського університету (XVII–XX ст.): істо¬рико-правове дослідження. dissua@i.ua
2012 Імплементація міжнародних норм до митного законодавства України. dissua@i.ua
2012 Правотворчість у правовій державі. dissua@i.ua
2012 Організаційно-правові аспекти протидії корупційним діянням у сфері освіти. dissua@i.ua
2012 Використання досвіду органів влади зарубіжних країн у боротьбі з корупційними правопорушеннями в Україні: адміні¬стративно-правовий аспект. dissua@i.ua
2012 Правове регулювання господарських відносин у сфері житлово-комунального господарства. dissua@i.ua
2012 Еколого-правове забезпечення сталого сільськогосподарського землекористування. dissua@i.ua
2012 Забезпечення фінансової безпеки України. (адміністративно-правовий аспект) dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правове регулювання ринків фінансових послуг в Україні dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правова охорона права громадян на свободу об'єднання на підприємницьку діяльність в Україні dissua@i.ua
2012 Кваліфікація адміністративних правопорушень у сфері використання та охорони земель dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правове регулювання діяльності міліції щодо встановлення особи dissua@i.ua
2012 Розслідування завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. dissua@i.ua
2012 Гарантії забезпечення достовірності показань підозрюваного та обвинуваченого. dissua@i.ua
2012 Організаційно-правові основи діяльності міліції з протидії економічній злочинності у промисловому комплексі Донбасу в період непу (історико-правове дослідження) dissua@i.ua
2012 Судова практика як джерело формування та розвитку права (загальнотеоретичний аналіз). dissua@i.ua
2012 Державний суверенітет і його межі в умовах європейської інтеграції (питання теорії) dissua@i.ua
2012 Форми безпосереднього народовладдя в Україні dissua@i.ua
2012 Правові засади набуття і припинення адміністративної правосуб'єктності юридичними особами приватного права dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правові спори: загальна характеристика та адміністративний порядок їх вирішення. dissua@i.ua
2012 Правова ідеологія у розвиткові сучасної Української держави і суспільства. dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правове регулювання відповідальності працівників прокуратури. dissua@i.ua
2012 Правові та організаційні засади використання комп'ютерного програмного забезпечення в органах внутрішніх справ України. dissua@i.ua
2012 Методика розслідування злочинів, повязаних з невиплатою заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат. dissua@i.ua
2012 Розслідування дорожньо-транспортних подій в умовах зникнення водія транспортного засобу з місця події. dissua@i.ua
2012 Кримінальна відповідальність за незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описане чи підлягає конфіскації. dissua@i.ua
2012 Особливості провадження у справах про торгівлю людьми: в контексті міжнародних стандартів. dissua@i.ua
2012 Процесуальний порядок провадження слідчих дій за судовим рішенням. dissua@i.ua
2012 Криміналістична характеристика та основні положення розслідування злочинів, вчинених на ринку цінних паперів. dissua@i.ua
2012 Історико-правовий досвід НЕПу (1921 – 1929 рр.) та сучасна аграрна реформа в Україні dissua@i.ua
2012 Міжнародно-правова регламентація повітряного простору dissua@i.ua
2012 Координаційна діяльність прокуратури щодо боротьби зі злочинністю. dissua@i.ua
2012 Розвиток концепції міжнародного договору в українській правовій практиці. dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правові засади управління якістю кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правове забезпечення паспортно-візового режиму в Україні dissua@i.ua
2012 Визнання права власності на реконструйоване нерухоме майно та особливості судового розгляду справ цієї категорії dissua@i.ua
2012 Правове регулювання субсидіарної відповідальності фізичних та юридичних осіб в Україні та Німеччині (порівняльно-правовий аналіз) dissua@i.ua
2012 Забезпечення прийняття правомірних рішень судом апеляційної інстанції в кримінальному судочинстві України. dissua@i.ua
2012 Посягання проти правосуддя, що здійснюються в процесі перевірки інформації про вчинені або підготовлювані злочини (кримінально-правовий аспект) dissua@i.ua
2012 Реалізація фактичних даних про обставини, що характеризують особу обвинуваченого, у процесуальних рішеннях слідчого dissua@i.ua
2012 Тактика допиту підозрюваного з участю захисника dissua@i.ua
2012 Організаційно-правові засади безпечності та якості сільськогосподарської продукції. dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правове регулювання у сфері забезпечення прав і свобод військовослужбовців. dissua@i.ua
2012 Теорія елітарної демократії: правові засади dissua@i.ua
2012 Господарсько-правовий статус виробничих кооперативів dissua@i.ua
2012 Призначення додаткових покарань за кримінальним законодавством України. dissua@i.ua
2012 Організаційно-правові засади взаємодії об'єднань громадян з органами державної влади в Україні. dissua@i.ua
2012 Оптимізація організації та функціонування адміністративних судів в Україні. dissua@i.ua
2012 Наукова концепція поколінь прав людини та механізм їх реалізації в сучасній Україні. dissua@i.ua
2012 Маргінальна поведінка як вид правомірної поведінки особи. dissua@i.ua
2012 Забезпечення приватних та публічних інтересів при банкрутстві підприємства dissua@i.ua
2012 Правовий статус афілійованих (пов'язаних) осіб як суб'єктів господарювання dissua@i.ua
2012 Правове забезпечення припинення юридичної особи dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правове регулювання розвитку та напрями удосконалення служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України dissua@i.ua
2012 Організаційно-правові засади роботи з кадрами в органах прокуратури dissua@i.ua
2012 Теоретичні основи та практика реалізації конституційного права людини і громадянина на судовий захист у досудовому провадженні в кримінальному процесі України. dissua@i.ua
2012 Кримінологічні засади запобігання органами прокуратури злочинам проти довкілля. dissua@i.ua
2012 Юридична відповідальність суб'єктів фінансового права (як складова механізму правового забезпечення фінансової безпеки України). dissua@i.ua
2012 Суб'єкти трудового права України. dissua@i.ua
2012 Правова природа загальнодержавних податків та зборів в Україні: стан, протиріччя та перспективи реформування dissua@i.ua
2012 Органи публічної влади як суб'єкти бюджетних правовідносин в Україні: проблеми законодавства, теорії та практики. dissua@i.ua
2012 Легітимність державної влади: теоретико-правові аспекти dissua@i.ua
2012 Проблеми підвищення ефективності судової системи. dissua@i.ua
2012 Теоретичні засади встановлення санкцій у кримінальному праві dissua@i.ua
2012 Теоретичні та організаційні засади функціонування і розвитку змагального кримінального судочинства dissua@i.ua
2012 Деонтологічні засади діяльності міліції України у сфері правопорядку. dissua@i.ua
2012 Право спеціального природокористування dissua@i.ua
2012 Правові проблеми охорони і використання земель сільськогосподарського призначення в Україні dissua@i.ua
2012 Правові засади заснування та розвитку простору свободи, безпеки та юстиції в рамках Європейського Союзу. dissua@i.ua
2012 Адміністративні правовідносини у сфері земельних ресурсів України. dissua@i.ua
2012 Санкції кримінально-правових норм: засади та принципи формування dissua@i.ua
2012 Теоретико-правові та організаційно-методологічні засади регулювання судово-товарознавчих експертиз споживчих товарів dissua@i.ua
2012 Система трудових прав працівників та механізм їх забезпечення. dissua@i.ua
2012 Теоретико-правові засади фінансування системи цивільного захисту dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правове регулювання управління органами внутрішніх справ України dissua@i.ua
2012 Правові основи формування інститутів інформаційного суспільства в Україні: теорія та практика dissua@i.ua
2012 Міжнародно-правове регулювання зовнішніх зносин Європейського Союзу dissua@i.ua
2012 Правове забезпечення енергозбереження dissua@i.ua
2012 Конституційно-правове регулювання відносин у сфері реалізації права на свободу віросповідання в Україні dissua@i.ua
2012 Господарська правосуб'єктність державних підприємств dissua@i.ua
2012 Джерела міжнародного права dissua@i.ua
2012 Фінансово-правове зобов’язання: проблеми ґенези, детермінації та сутності dissua@i.ua
2012 Співвідношення публічного та приватного інтересів у аспекті примусового відчуження об'єктів права приватної власності, зумовленого суспільною необхідністю (конституційно-правовий аналіз) dissua@i.ua
2012 Службова кар’єра державного службовця: теорія і правове регулювання dissua@i.ua
2012 Кримінально-правові заходи в Україні: культуро-антропологічна концепція dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правові засади кадрового забезпечення державного управління в Україні dissua@i.ua
2012 Інститут цінних паперів в міжнародному приватному праві dissua@i.ua
2012 Державний контроль за безпекою руху транспортних засобів в Україні: адміністративно-правові засади dissua@i.ua
2012 Експертна діяльність органів внутрішніх справ. dissua@i.ua
2012 Концептуальні засади правового регулювання трудових відносин в Україні. dissua@i.ua
2012 Конституційно-правові основи розвитку системи державної влади сучасної України. dissua@i.ua
2012 Теорія природного права у юридичній думці Російської імперії (середина ХІХ - початок ХХ ст.) dissua@i.ua
2012 Закономірності співвідношення приватного та публічного правового регулювання трудових відносин. dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правові засади зовнішньоекономічної діяльності в Україні dissua@i.ua
2012 Правові та організаційні засади координаційної діяльності органів прокуратури України у сфері протидії злочинності dissua@i.ua
2012 Концептуальні засади юридичної інтерпретації у господарському судочинстві dissua@i.ua
2012 Організаційно-правові засади державного контролю у сфері виконавчої влади dissua@i.ua
2012 Міське право Львова (друга половина ХІІІ - початок ХХ століття) dissua@i.ua
2012 Публічне адміністрування безпеки дорожнього руху. dissua@i.ua
2012 Кадрове забезпечення органів внутрішніх справ України: адміністративно-правові засади організації та функціонування. dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правові засади виховної діяльності вищих навчальних закладів України dissua@i.ua
2012 Слідчі дії, що провадяться з дозволу суду та з санкції прокурора dissua@i.ua
2012 Кримінально-правовий захист недоторканності житла в Україні dissua@i.ua
2012 Формування і використання інформаційно-довідкових колекцій експертної служби МВС України dissua@i.ua
2012 Охорона прав і законних інтересів неосудних і обмежено осудних на стадії досудового розслідування у кримінальному процесі України dissua@i.ua
2012 Правові аспекти конфліктів у сфері податкових відносин: питання теорії та практики правового регулювання dissua@i.ua
2012 Доказування при розгляді земельних спорів в адміністративному судочинстві України dissua@i.ua
2012 Протидія розслідуванню злочинів у сфері оподаткування dissua@i.ua
2012 Охорона лікарської таємниці у кримінальному процесі України dissua@i.ua
2012 Продовження та поновлення строків у кримінальному процесі України dissua@i.ua
2012 Спричинення злочинної шкоди працівниками органів внутрішніх справ при виконанні службових обов'язків: детермінація та запобігання dissua@i.ua
2012 Кримінально-правова протидія незаконному вживанню наркотичних засобів (ст.ст. 315, 316, 317 КК України) dissua@i.ua
2012 Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом: кримінально-правова та кримінологічна характеристика і запобігання dissua@i.ua
2012 Кримінальна відповідальність за безгосподарське використання земель dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правове регулювання парабанківської діяльності в Україні dissua@i.ua
2012 Корпоративні правовідносини в господарському праві dissua@i.ua
2012 Цивільно-правовий захист житлових прав фізичних осіб dissua@i.ua
2012 Правове регулювання судових витрат в адміністративному судочинстві України dissua@i.ua
2012 Фінансово-правові аспекти процедури банкрутства в Україні dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правове забезпечення прав інтелектуальної власності в системі МВС України dissua@i.ua
2012 Інститут оскарження в адміністративно-деліктному процесі України dissua@i.ua
2012 Правові основи захисту персональних даних dissua@i.ua
2012 Правовий статус некомерційних суб'єктів господарювання dissua@i.ua
2012 Аксіосфера права та її компоненти dissua@i.ua
2012 Захист прав та інтересів суб'єктів господарювання у правовідносинах з органами Антимонопольного комітету України dissua@i.ua
2012 Принципи господарського процесу dissua@i.ua
2012 Ухвали в цивільному процесі України dissua@i.ua
2012 Процедура нотаріального провадження з вжиття заходів щодо охорони спадкового майна dissua@i.ua
2012 Договір концесії dissua@i.ua
2012 Цивільно-правове регулювання відносин у сфері електронної комерції dissua@i.ua
2012 Тактичні операції при розслідуванні незаконного збуту наркотичних засобів. dissua@i.ua
2012 Юрисдикційна діяльність адміністративних комісій (матеріальний та процесуальний аспекти) dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правове регулювання діяльності господарських судів dissua@i.ua
2012 Адміністративне затримання як захід адміністративного припинення: теорія, досвід та практика застосування dissua@i.ua
2012 Принципи державної служби: питання адміністративно-правової доктрини та правозастосування dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правова охорона випуску та обігу цінних паперів dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правові засади управління науковою діяльністю в Україні dissua@i.ua
2012 Матеріально-технічне і фінансове забезпечення діяльності органів внутрішніх справ: адміністративно-правовий аспект dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правові засади взаємодії правоохоронних та інших органів при розслідуванні злочинів міжнародного характеру dissua@i.ua
2012 Адміністративна відповідальність за порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів dissua@i.ua
2012 Адміністративна відповідальність за порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів dissua@i.ua
2012 Порівняльно-правовий аналіз форм аграрного підприємництва за законодавством ФРН та України. dissua@i.ua
2012 Адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають на право власності. dissua@i.ua
2012 Кримінальна відповідальність за злочини проти життя та здоров'я особи, вчинені з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості. dissua@i.ua
2012 Класифікація злочинів. dissua@i.ua
2012 Криміналістична характеристика та основні положення розслідування наруги над могилою. dissua@i.ua
2012 Прокурорський нагляд за додержанням законів органами адміністративної юрисдикції dissua@i.ua
2012 Прокуратура України як орган державної влади: інституційно-правовий аспект dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правова діяльність міліції на метрополітені dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правові засади ведення природоресурсних кадастрів dissua@i.ua
2012 Захист прократурою інтересів держави в галузі земельних відносин dissua@i.ua
2012 Кримінальна відповідальність за умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою. dissua@i.ua
2012 Кримінальна відповідальність за злочини, що посягають на діяльність установ кримінально-виконавчої системи. dissua@i.ua
2012 Відшкодування моральної шкоди, заподіяної при наданні медичних послуг в Україні. dissua@i.ua
2012 Теоретичні основи формування і реалізації функцій прокуратури: конституційно-правовий аспект. dissua@i.ua
2012 Європейські правові стандарти місцевого самоврядування dissua@i.ua
2012 Акти Президента України: конституційно-правовий аналіз dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правове регулювання діловодства господарських організацій dissua@i.ua
2012 Принцип взаємної відповідальності держави та інших учасників публічних фінансових правовідносин dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правове регулювання діяльності неурядових правозахисних організацій dissua@i.ua
2012 Міжнародно-правові аспекти дослідження Україною ресурсів Міжнародного району морського дна. dissua@i.ua
2012 Організаційно-правові основи діяльності громадських формувань самооборони в 1944-1954рр. (за матеріалами західних областей УРСР) dissua@i.ua
2012 Матеріально-правове та колізійно-правове регулювання обігу цінних паперів у міжнародному приватному праві. dissua@i.ua
2012 Правове забезпечення інформаційної безпеки в діяльності органів внутрішніх справ України dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правове регулювання зайнятості інвалідів dissua@i.ua
2012 Кримінально-виконавча діяльність Української Держави у контексті внутрішньої політики гетьмана Павла Скоропадського (квітень-грудень 1918 р.) dissua@i.ua
2012 Роль ОВС у реалізації функції захисту прав людини і громадянина dissua@i.ua
2012 Контроль як форма попередження вчинення податкових правопорушень dissua@i.ua
2012 Правове регулювання діяльності недержавних пенсійних фондів у системі недержавного пенсійного забезпечення України dissua@i.ua
2012 Правове регулювання митних режимів в Україні dissua@i.ua
2012 Доказування в цивільному процесі України і США: порівняльно-правовий аналіз. dissua@i.ua
2012 Екологічні права громадян України: гарантії їх судового захисту. dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правовий статус органів юстиції України регіонального рівня dissua@i.ua
2012 Правове регулювання аудиторського фінансового контролю в Україні dissua@i.ua
2012 Інститут недоторканності депутата парламенту в Україні та Російській Федерації dissua@i.ua
2012 Правові аспекти діяльності Ради Європи у сфері охорони та використання культурної спадщини dissua@i.ua
2012 Оскарження адміністративних послуг у Великій Британії та Україні (порівняльно-правовий аналіз). dissua@i.ua
2012 Податкове законодавство України та держав Європейського Союзу: порівняльно-правовий аналіз dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правовий статус персоналу кримінально-виконавчої установи dissua@i.ua
2012 Державна податкова служба України як суб'єкт адміністративного судочинства dissua@i.ua
2012 Затримання підозрюваного в справах про незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин (процесуальні та криміналістичні аспекти) dissua@i.ua
2012 Використання спеціальних знань при розслідуванні фальшивомонетництва dissua@i.ua
2012 Початковий етап розслідування злочинів проти довкілля dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правові засади управління Державною кримінально-виконавчою службою України dissua@i.ua
2012 Теоретичні проблеми розвитку земельного законодавства України dissua@i.ua
2012 Теорія та практика адміністративно-правового регулювання організації безпеки дорожнього руху в Україні dissua@i.ua
2012 Державне регулювання суспільних відносин в галузі охорони здоров'я України: історичні та правові аспекти dissua@i.ua
2012 Тенденції державного регулювання підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів з державного управління dissua@i.ua
2012 Державне регулювання розвитку ринку послуг вищої освіти в Україні. dissua@i.ua
2012 Державне управління зовнішньоекономічною діяльністю України в умовах європейської інтеграції dissua@i.ua
2012 РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ dissua@i.ua
2012 Державно-службові відносини в Україні: стан та напрями розвитку. dissua@i.ua
2012 Механізми соціально-орієнтованого державного управління dissua@i.ua
2012 Державна політика соціального захисту економічно активного населення dissua@i.ua
2012 Роль органів місцевого самоврядування у забезпеченні соціальних прав громадян dissua@i.ua
2012 Формування та розвиток економічної основи місцевого самоврядування в Україні dissua@i.ua
2012 Механізми державного управління у сфері цивільного захисту України dissua@i.ua
2012 Забезпечення професійної діяльності в системі державної виконавчої служби: організаційно-правові засади dissua@i.ua
2012 Управління соціальним розвитком територіальної громади в Україні dissua@i.ua
2012 Соціальні фактори професійного розвитку державних службовців України dissua@i.ua
2012 Механізми формування етичної інфраструктури державного управління dissua@i.ua
2012 Удосконалення механізмів державного управління якістю послуг централізованого питного водопостачання dissua@i.ua
2012 Стратегія молодіжної політики в регіоні dissua@i.ua
2012 Зовнішньоекономічна стратегія держави як засіб забезпечення конкурентоспроможності національної економіки dissua@i.ua
2012 Організаційно-правовий механізм комунікативної діяльності органів влади dissua@i.ua
2012 Удосконалення механізму управління об'єктами нерухомості державної власності dissua@i.ua
2012 Еволюція теорії державного управління українських право радикальних організацій міжвоєнного періоду dissua@i.ua
2012 Механізми реалізації кадрової політики в системі Збройних Сил України dissua@i.ua
2012 Державне регулювання фінансування закладів охорони здоров’я в Україні dissua@i.ua
2012 Трансформація механізмів державного управління на регіональному рівні в сучасних умовах dissua@i.ua
2012 Державний механізм забезпечення коеволюції економіки та освіти як соціальних інститутів dissua@i.ua
2012 Механізми державної регіональної політики в Україні dissua@i.ua
2012 Державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності в Україні dissua@i.ua
2012 Удосконалення форм і методів професіоналізації служби в органах місцевого самоврядування dissua@i.ua
2012 Механізми інформаційного забезпечення публічної влади в Україні dissua@i.ua
2012 Організація місцевого самоврядування в країнах Європейського Союзу та Україні dissua@i.ua
2012 Управління ризиками в системі прийняття та реалізації державно-управлінських рішень dissua@i.ua
2012 Правовий механізм прийняття державноуправлінських рішень в екологічній сфері dissua@i.ua
2012 Забезпечення якості професійної діяльності державних службовців на засадах стандартизації dissua@i.ua
2012 Трансформація функцій органів місцевого самоврядування щодо соціального захисту населення у сфері забезпечення пільгових пасажирських перевезень dissua@i.ua
2012 Функціонування механізмів взаємодії органів державної влади з громадськістю в системі державного управління України dissua@i.ua
2012 Інституційний механізм державного регулювання розвитку судово-експертної діяльності в Україні dissua@i.ua
2012 Механізми формування системи державного фінансового контролю в Україні dissua@i.ua
2012 Механізми державного регулювання сфери містобудування та архітектури на регіональному рівні dissua@i.ua
2012 Організаційний розвиток політичних партій в Україні: оптимізація механізму державного впливу dissua@i.ua
2012 Удосконалення організаційно-правового механізму державного управління демографічними процесами в Україні dissua@i.ua
2012 Організаційно-правовий механізм державного управління процесом адаптації персоналу в органах публічної влади dissua@i.ua
2012 Формуючі впливи держави на громадянське суспільство в процесі демократичного врядування: теоретичний аспект dissua@i.ua
2012 Діяльність органів місцевого самоврядування як суб'єкта земельних відносин в Україні dissua@i.ua
2012 Механізм державного стимулювання розвитку агропродовольчого сектора: стратегічний аспект dissua@i.ua
2012 Механізм державного регулювання розвитку чорної металургії України dissua@i.ua
2012 Державне регулювання професійного навчання безробітних в Україні dissua@i.ua
2012 Механізм реалізації прав громадян через місцеві ініціативи dissua@i.ua
2012 Державне управління інвестиційним потенціалом регіону на засадах його стратегічного розвитку dissua@i.ua
2012 Механізми реалізації стратегічного управління в діяльності органів державної влади dissua@i.ua
2012 Механізми розвитку інфраструктури інвестиційного ринку України dissua@i.ua
2012 Організаційно-правові засади відповідальності органів місцевого самоврядування в Україні. dissua@i.ua
2012 Організація діяльності органів місцевого самоврядування у сфері охорони громадського здоров'я dissua@i.ua
2012 Система мотивації молоді до державної служби. dissua@i.ua
2012 Державне регулювання системи з надання населенню України кардіологічної допомоги на регіональному рівні. dissua@i.ua
2012 Державне управління у сфері культури: європейський досвід для України dissua@i.ua
2012 Механізми реалізації державної регуляторної політики в галузі будівництва та архітектури на регіональному рівні dissua@i.ua
2012 Удосконалення механізмів державного регулювання етнонаціональних відносин в Україні dissua@i.ua
2012 Інституційні механізми державного управління митною системою України dissua@i.ua
2012 Формування стратегічних механізмів державного управління розвитком енергетики регіону dissua@i.ua
2012 Формування та реалізація державної політики України у сфері книговидання: мовні аспекти dissua@i.ua
2012 Державне управління засобами забезпечення життєдіяльності регіону dissua@i.ua
2012 Механізми державного регулювання інвестиційно-інноваційних процесів в Україні dissua@i.ua
2012 Духовно-ціннісна взаємодія держави і Української Православної Церкви dissua@i.ua
2012 Механізми державного регулювання ринку зерна України dissua@i.ua
2012 Формування управлінських рішень органами місцевого самоврядування dissua@i.ua
2012 1. Оцінювання результативності професійної діяльності державних службовців України у сфері надання соціальних послуг dissua@i.ua
2012 Механізми державного управління у сфері захисту інтелектуальної власності в Україні dissua@i.ua
2012 Механізми державного регулювання фінансового забезпечення пенсійної системи України. dissua@i.ua
2012 Кадрова політика в місцевих органах виконавчої влади України: сутність та тенденції розвитку dissua@i.ua
2012 1. Державна політика в галузі освіти в Україні: теоретико-історичний аспект dissua@i.ua
2012 Реформування органів виконавчої влади в Україні: теоретико-організаційні питання. dissua@i.ua
2012 Взаємовідносини та взаємодія з громадськістю в системі державного управління dissua@i.ua
2012 Державна політика регулювання розвитку житлового будівництва в Україні dissua@i.ua
2012 Організаційно-правові механізми надання державних послуг на регіональному рівні dissua@i.ua
2012 Національна державницька ідея як чинник реформування системи державного управління в Україні dissua@i.ua
2012 Державна політика подолання бідності в Україні dissua@i.ua
2012 Форми забезпечення відповідальності органів місцевого самоврядування. dissua@i.ua
2012 Механізми державного управління підвищенням конкурентоспроможності промисловості регіону dissua@i.ua
2012 Удосконалення механізмів державного регулювання соціально-культурної сфери dissua@i.ua
2012 Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку монофункціонального міста dissua@i.ua
2012 Державне регулювання системи професійного навчання безробітних dissua@i.ua
2012 Механізми державного регулювання розвитку сфери рекреаційних послуг в Україні dissua@i.ua
2012 Формування механізмів державно-приватного партнерства в науково-інноваційній сфері України dissua@i.ua
2012 Удосконалення механізмів державного регулювання конкурентоспроможності агропромислового комплексу України dissua@i.ua
2012 ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ dissua@i.ua
2012 Формування механізму державного управління сталим екологічним розвитком регіону в системі раціонального природокористування dissua@i.ua
2012 Політична модернізація як чинник демократизації державотворчих процесів в Україні dissua@i.ua
2012 Організаційно-правовий механізм державного фінансового контролю в Україні dissua@i.ua
2012 Державна політика розвитку рекреаційного туризму в Україні dissua@i.ua
2012 Лідерство в державній службі України: теоретичні основи. dissua@i.ua
2012 Формування та реалізація державної політики розвитку високоурбанізованих територій dissua@i.ua
2012 Механізми управління національними інформаційними ресурсами України в електронному урядуванні dissua@i.ua
2012 Удосконалення механізмів державного управління якістю життя dissua@i.ua
2012 Формування ефективної взаємодії механізмів цілепокладання та прогнозування в державному управлінні dissua@i.ua
2012 Механізми регіонального врядування: становлення та вдосконалення в умовах європейської інтеграції dissua@i.ua
2012 Етичні принципи демократичного врядування: механізми формування та впровадження dissua@i.ua
2012 Організаційно-правові засади впровадження менеджменту якості в органах місцевого самоврядування dissua@i.ua
2012 Державна політика у сфері ресоціалізації неповнолітніх девіантної поведінки dissua@i.ua
2012 Державне управління соціальним страхуванням в Україні. dissua@i.ua
2012 Механізми державного регулювання сільського зеленого туризму dissua@i.ua
2012 Механізми державного управління пенсійним забезпеченням громадян в Україні dissua@i.ua
2012 Технології соціальної реклами в діяльності органів влади dissua@i.ua
2012 Державне регулювання інвестиційної привабливості АПК на регіональному рівні в Україні dissua@i.ua
2012 Формування та реалізація державної політики у сфері музичної культури України (регіональний аспект) dissua@i.ua
2012 Виборчі системи та їх вплив на управління виборчим процесом (історико-порівняльний аспект) dissua@i.ua
2012 Механізми державного регулювання інноваційної діяльності регіону dissua@i.ua
2012 Інформаційна складова стратегії сталого розвитку України dissua@i.ua
2012 Механізми державного регулювання захисту громадян від негативних інформаційних впливів dissua@i.ua
2012 Механізми державного управління у сфері надання соціальних послуг особам похилого віку dissua@i.ua
2012 Механізми державного управління у сфері протидії дитячій безпритульності та бездоглядності в Україні dissua@i.ua
2012 Державне регулювання гірського туризму в Україні: розвиток організаційного та правового механізмів dissua@i.ua
2012 Механізми підвищення ефективності державної економічної політики в системі забезпечення добробуту населення України dissua@i.ua
2012 Мотивація діяльності посадових осіб як чинник підвищення ефективності функціонування органів місцевого самоврядування в Україні dissua@i.ua
2012 Європейське врядування як чинник європеїзації державного управління в Україні dissua@i.ua
2012 Взаємовідносини державної влади з українськими політичними партіями на західноукраїнських землях у складі Польщі у міжвоєнний період dissua@i.ua
2012 Регіональні інтереси в системі державного управління України: принципи легітимації та модель реалізації dissua@i.ua
2012 Механізми державного управління демократичними змінами в Україні dissua@i.ua
2012 Державне управління інвестиційно-будівельною діяльністю в умовах економічної кризи dissua@i.ua
2012 Фінансово-економічний механізм державного управління регіональним розвитком dissua@i.ua
2012 Механізми державного управління розвитком вищої аграрної освіти України в умовах її інтеграції в світовий освітній простір. dissua@i.ua
2012 Теоретико-методологічні засади функціонування і розвитку механізму державного управління неперервною освітою в Україні та її регіонах dissua@i.ua
2012 Взаємодія інституту політичної опозиції та державного управління: теоретико-методологічне обґрунтування dissua@i.ua
2012 Макроекономічний механізм формування та реалізації державної екологічної політики України dissua@i.ua
2012 Державне управління освітньою системою в контексті гарантування національної безпеки України dissua@i.ua
2012 Державне управління процесами радіаційно безпечної життєдіяльності населення: теоретико-методогічні засади dissua@i.ua
2012 Теоретичні засади державного регулювання в сфері вищої освіти в умовах соціальних трансформацій dissua@i.ua
2012 Формування системи суспільних цінностей з покращення індивідуального та популяційного здоров'я в Україні dissua@i.ua
2012 Формування механізмів державного регулювання корпоративних відносин в Україні dissua@i.ua
2012 Розвиток державної інноваційно-інвестиційної політики України dissua@i.ua
2012 Державна освітня політика України з питань забезпечення здорового способу життя молоді. dissua@i.ua
2012 Теоретико-методологічні засади формування та реалізації державної інформаційної політики dissua@i.ua
2012 Розвиток державного регулювання регіональних промислово-інноваційних комплексів dissua@i.ua
2012 Управління професійною мобільністю державних службовців. dissua@i.ua
2012 Трансформація фінансових механізмів державного управління пенсійною системою в Україні dissua@i.ua
2012 Формування механізмів державного регулювання підприємницької діяльності в Україні в контексті євроінтеграції: регіональний аспект dissua@i.ua
2012 Формування та реалізація державної житлової політики України та її регіонів dissua@i.ua
2012 Системна модернізація механізмів державного регулювання аграрного сектору України dissua@i.ua
2012 Розвиток механізмів державного регулювання суднобудівної галузі в умовах глобальної конкуренції dissua@i.ua
2012 Теоретико-методологічні засади впровадження політичного маркетингу в державному управлінні України dissua@i.ua
2012 Формування державної економічної політики в епоху глобальних трансформацій dissua@i.ua
2012 1. Механізми державного управління розвитком загальної середньої освіти в Україні dissua@i.ua
2012 Розвиток державно-громадського управління якістю вищої освіти України в умовах входження до Болонського процесу dissua@i.ua
2012 Теоретичні засади взаємовідносин держави та суспільства в Україні: управлінський аспект. dissua@i.ua
2012 Формування державної політики стратегічного планування розвитку регіонів в умовах інтеграції України до світової спільноти dissua@i.ua
2012 Державна мовна політика в контексті української національної ідеї: теоретико-методологічні засади dissua@i.ua
2012 Механізм державного управління національною безпекою dissua@i.ua
2012 Державне регулювання продовольчого забезпечення населення в системі розвитку аграрного сектору України dissua@i.ua
2012 Розвиток державної політики інтеграції освіти і науки України в системі інноваційної економіки dissua@i.ua
2012 Державне регулювання аграрних відносин в умовах розвитку інституту власності на землю dissua@i.ua
2012 Теоретико-методологічні засади формування, розвитку та модернізації системи державних посад dissua@i.ua
2012 Формування прогностичних умінь майбутніх менеджерів у вищих аграрних навчальних закладах. dissua@i.ua
2012 Формування творчої компетентності майбутніх дизайнерів у процесі вивчення комп'ютерної графіки. dissua@i.ua
2012 Методична система модульного навчання початків аналізу в старшій школі. dissua@i.ua
2012 Особливості стандартизації в системі початкової професійної освіти Російської Федерації. dissua@i.ua
2012 Підготовка старшокласників шкіл сільської місцевості до фермерської діяльності в умовах профільного навчання. dissua@i.ua
2012 Професійний розвиток педагогів у позашкільних навчальних закладах художньо-естетичного профілю. dissua@i.ua
2012 Формування вмінь з маркетингу освітніх комп'ютерних послуг у майбутніх інженерів-педагогів. dissua@i.ua
2012 Виховання альтруїзму у старшокласників. dissua@i.ua
2012 Структурні реформи в системі загальної середньої освіти сучасної Великої Британії dissua@i.ua
2012 Організаційно-педагогічні засади діяльності університетських осередків культури в Польщі dissua@i.ua
2012 Формування уявлень фізичної картини світу в учнів основної школи у процесі навчання фізики dissua@i.ua
2012 Формування готовності майбутніх учителів природничих дисциплін до виховання в учнів здорового способу життя. dissua@i.ua
2012 Науково-педагогічне краєзнавство в діяльності університетів України (ХІХ - 20-ті рр. ХХ ст.). dissua@i.ua
2012 Соціально-педагогічна профілактика ВІЛ-інфекції серед вихованців пенітенціарних установ для неповнолітніх. dissua@i.ua
2012 Соціально-педагогічні умови інтеграції студентів з обмеженими функціональними можливостями у групу однокурсників вищого навчального закладу. dissua@i.ua
2012 Підготовка майбутніх учителів технологій до роботи з учнями в позашкільних навчальних закладах науково-технічного профілю dissua@i.ua
2012 Проблема виховання патріота-державника у педагогічній спадщині Григорія Ващенка (1878 - 1967) dissua@i.ua
2012 Професійне самовдосконалення соціальних працівників у ресурсних центрах dissua@i.ua
2012 Формування професійних цінностей студентів у процесі навчання педагогічних дисциплін у вищих навчальних закладах dissua@i.ua
2012 Формування умінь діалогічної взаємодії з текстом учнів 5-7 класів на уроках української літератури dissua@i.ua
2012 Навчання лексики кримськотатарської мови учнів 5-6 класів на основі лінгвокультурологічного підходу dissua@i.ua
2012 Формування професійної готовності майбутнього вчителя гуманітарних спеціальностей до роботи з обдарованими старшокласниками. dissua@i.ua
2012 Формування країнознавчих понять в учнів основної школи у процесі факультативних занять з географії dissua@i.ua
2012 Методика вивчення географічної карти в шкільних курсах фізичної географії dissua@i.ua
2012 Підготовка майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу у навчанні учнів загальноосвітніх навчальних закладів dissua@i.ua
2012 Застосування методу проектів у професійно-педагогічній підготовці майбутніх учителів іноземних мов dissua@i.ua
2012 Становлення і розвиток реальних училищ в Україні (1872 - 1917 рр.) dissua@i.ua
2012 Виховання гуманістичних цінностей школяра у педагогічній спадщині О.А. Захаренка dissua@i.ua
2012 Професійне становлення майбутнього вчителя музики у процесі вивчення музично-теоретичних дисциплін. dissua@i.ua
2012 Формування готовності до вдосконалення професійного рівня майбутніх учителів в умовах безперервної освіти. dissua@i.ua
2012 Формування проективних умінь майбутніх учителів іноземних мов у фаховій підготовці. dissua@i.ua
2012 Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до роботи з дітьми в поліетнічному соціумі Криму. dissua@i.ua
2012 Педагогічні умови формування колористичного сприйняття майбутніми дизайнерами у процесі вивчення фахових дисциплін. dissua@i.ua
2012 Підготовка майбутніх учителів природничих спеціальностей до соціально-професійного самовизначення учнів старшої школи. dissua@i.ua
2012 Громадянське виховання студентів педагогічних університетів у процесі туристсько-краєзнавчої діяльності. dissua@i.ua
2012 Формування професійної компетентності майбутніх організаторів спортивно-масової та туристської роботи у процесі вивчення фахових дисциплін. dissua@i.ua
2012 Управління професійно-технічним навчальним закладом на засадах інноваційних технологій dissua@i.ua
2012 Управління навчально-виробничим процесом професійно-технічного навчального закладу при впровадженні державних стандартів підготовки робітників dissua@i.ua
2012 Формування готовності педагогів професійно-технічних навчальних закладів до роботи в умовах децентралізації управління професійним навчанням dissua@i.ua
2012 Формування економічних знань в майбутніх інженерів-педагогів у професійній підготовці вищих технічних навчальних закладів dissua@i.ua
2012 Формування правової компетентності у майбутніх учителів в процесі професійної підготовки dissua@i.ua
2012 Арт-терапія як засіб соціально-педагогічної підтримки молодших школярів із затримкою психічного розвитку dissua@i.ua
2012 Особистість учителя у педагогічній спадщині І. О. Синиці dissua@i.ua
2012 Виховання "важких" дітей у педагогічних системах С.Т. Шацького та А.С. Макаренка dissua@i.ua
2012 Формування фахової компетентності майбутніх учителів музики у процесі диригентсько-хорової підготовки dissua@i.ua
2012 Подолання соціальної депривації дітей-сиріт в умовах загальноосвітньої школи-інтернату dissua@i.ua
2012 Формування уявлень про живу природу у сліпих молодших школярів засобами рельєфного малювання dissua@i.ua
2012 Формування фахової компетентності майбутніх техніків-електриків сільського господарства у процесі вивчення спеціальних дисциплін dissua@i.ua
2012 Організаційно-педагогічні умови моніторингу якості підготовки майбутніх учителів математики dissua@i.ua
2012 Формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців сфери обслуговування dissua@i.ua
2012 Формування професійної компетентності майбутніх учителів фізики засобами мультимедіа dissua@i.ua
2012 Професійна підготовка бакалаврів сільського господарства в університетах Австралії dissua@i.ua
2012 Моральне виховання молодших школярів у процесі взаємодії загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів і сім'ї dissua@i.ua
2012 Фізичне виховання учнів в умовах профільного навчання dissua@i.ua
2012 Формування професійної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі педагогічної практики. dissua@i.ua
2012 Педагогічна спадщина та просвітницька діяльність Є. Маркова (1835-1903 рр.). dissua@i.ua
2012 Підготовка майбутніх вихователів до педагогічної підтримки дітей дошкільного віку. dissua@i.ua
2012 Педагогічна та просвітницька діяльність Деркачова І. П. (1834-1916). dissua@i.ua
2012 Формування професійно-педагогічної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами інформаційно-комунікаційних технологій. dissua@i.ua
2012 Соціальна адаптація учнів 9-11 класів у навчально-виховному середовищі загальноосвітніх шкіл сільської місцевості. dissua@i.ua
2012 Формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім'ї. dissua@i.ua
2012 Формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі стажування в органах Державної прикордонної служби України. dissua@i.ua
2012 Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної діяльності в пунктах пропуску через державний кордон dissua@i.ua
2012 Розвиток інтелектуально-творчих здібностей обдарованої молоді в університетах США. dissua@i.ua
2012 Формування мотивації до професійного спілкування у майбутніх пілотів міжнародних авіаліній у процесі вивчення фахових дисциплін. dissua@i.ua
2012 Розвиток освіти дорослих у Канаді. dissua@i.ua
2012 Ідея єдності людини і природи в українській педагогічній думці (друга половина ХІХ - початок ХХ століття). dissua@i.ua
2012 Дидактичне проектування інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу dissua@i.ua
2012 Формування предметних компетентностей студентів філологічних спеціальностей у процесі вивчення гуманітарних дисциплін dissua@i.ua
2012 Дидактичні умови організації самостійної роботи студентів педагогічного університету в процесі навчання іноземних мов dissua@i.ua
2012 Педагогічні ідеї Конфуція у культурно-історичному вимірі dissua@i.ua
2012 Формування комунікативних умінь майбутніх документознавців засобами медіаосвітніх технологій dissua@i.ua
2012 Професійна адаптація жіночої молоді у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів І - ІІ рівнів акредитації dissua@i.ua
2012 Соціально-педагогічна реабілітація жінок, постраждалих від насильства в сім'ї dissua@i.ua
2012 Педагогічне моделювання професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови початкової школи dissua@i.ua
2012 Формування активної громадянської позиції підлітків у виховній діяльності Пласту dissua@i.ua
2012 Розвиток творчих здібностей учнів молодшого шкільного віку в процесі фізичного виховання dissua@i.ua
2012 Розвиток пізнавальної діяльності глухих дітей 5-6 років у процесі навчання плавання dissua@i.ua
2012 Методика формування англомовної усної дискурсивної компетенції у студентів мовних спеціальностей dissua@i.ua
2012 Навчання майбутніх економістів ділової англійської мови з використанням Інтернет-ресурсу dissua@i.ua
2012 Формування вокальної культури майбутніх учителів музики на основі традицій Китаю та України dissua@i.ua
2012 Методика формування творчої інтерсуб'єктної взаємодії майбутнього вчителя музики з дитячим вокально-хоровим колективом dissua@i.ua
2012 Розвиток адаптивних здібностей студентів-першокурсників до музичного навчання у педагогічних університетах dissua@i.ua
2012 Формування вокального слуху майбутнього вчителя музики dissua@i.ua
2012 Формування пізнавальної активності старшокласників засобами імітаційно-дидактичної гри в процесі навчання історії dissua@i.ua
2012 Розвиток професійної компетентності вчителів біології у закладах післядипломної освіти dissua@i.ua
2012 Формування музично-естетичної компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі вивчення музичних дисциплін dissua@i.ua
2012 Формування системи валеологічних знань учнів основної школи у процесі навчання основ здоров'я. dissua@i.ua
2012 Формування рухових умінь та навичок учнів початкової школи у процесі занять великим тенісом. dissua@i.ua
2012 Підготовка електромеханіків засобами проектування комп'ютерно орієнтованих технологій навчання в професійно-технічних навчальних закладах dissua@i.ua
2012 Формування в учнів основної і старшої школи дослідницьких умінь засобами позакласного освітнього середовища dissua@i.ua
2012 Підготовка менеджерів освіти до здійснення контрольно-діагностичних функцій. dissua@i.ua
2012 Формування творчого потенціалу майбутніх учителів технологій у процесі фахової підготовки dissua@i.ua
2012 Підготовка майбутніх учителів до професійно орієнтаційної роботи зі старшокласниками dissua@i.ua
2012 Підготовка вчителів гуманітарних дисциплін у післядипломній освіті до тестового оцінювання навчальних досягнень учнів dissua@i.ua
2012 Формування правової компетентності майбутніх інженерів. dissua@i.ua
2012 Забезпечення інформаційної безпеки старшокласників у комп`ютерно орієнтованому навчальному середовищі dissua@i.ua
2012 Формування в учнів основної школи вмінь до самоосвіти в навчанні хімії. dissua@i.ua
2012 Застосування технології розвивально навчання у фаховій підготовці майбутніх бакалаврів з соціальної педагогіки dissua@i.ua
2012 Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з соціальними сиротами dissua@i.ua
2012 Формування готовності до опрацювання іншомовної фахової літератури у студентів вищих медичних навчальних закладів dissua@i.ua
2012 Формування графічної компетентності у майбутніх учителів технологій dissua@i.ua
2012 Формування культури морально-ділових відносин у майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності. dissua@i.ua
2012 Технологічна підготовка учнів основної школи у процесі розв'язування конструкторсько-технологічних задач на уроках трудового навчання. dissua@i.ua
2012 Методична підготовка майбутніх вчителів технологій у Російській Федерації. dissua@i.ua
2012 Формування професійної культури майбутніх фахівців кулінарного профілю у вищих професійних училищах dissua@i.ua
2012 Підготовка кваліфікованих робітників ювелірного профілю на підприємствах і в професійно-технічних навчальних закладах України. dissua@i.ua
2012 Педагогічні здоров'язбережувальні технології в системі підготовки фахівців економічного профілю dissua@i.ua
2012 Підвищення педагогічної майстерності викладачів економічного профілю в системі методичної роботи університету. dissua@i.ua
2012 Формування комунікативної компетентності майбутніх юристів засобами проектних технологій dissua@i.ua
2012 Розвиток валеологічної освіти на західноукраїнських землях (1918 - 1939 рр.) dissua@i.ua
2012 Виховання дітей-сиріт у польській педагогіці міжвоєнного періоду dissua@i.ua
2012 Корекція розумової працездатності студентів з дитячим церебральним паралічем у навчальній діяльності dissua@i.ua
2012 Творчий розвиток фахівця з дизайну на засадах компетентнісного підходу у процесі підвищення кваліфікації dissua@i.ua
2012 Розвиток освіти жінок у Харківській губернії (друга половина ХІХ - початок ХХ століття) dissua@i.ua
2012 Виховання естетичних смаків у майбутніх філологів засобами народного декоративно-прикладного мистецтва в процесі позааудиторної роботи dissua@i.ua
2012 Моральне виховання старших дошкільників засобами народної педагогіки dissua@i.ua
2012 Лінгводидактичні умови розвитку мовленнєвої компетентності майбутніх лікарів dissua@i.ua
2012 Педагогічні умови адаптації викладачів іноземної мови до професійної діяльності в льотних навчальних закладах. dissua@i.ua
2012 Формування готовності майбутніх фахівців у сфері міжнародних відносин до міжкультурної комунікації. dissua@i.ua
2012 Методична система формування професійно орієнтованої евристичної діяльності майбутнього вчителя математики. dissua@i.ua
2012 Формування готовності вчителів предметів природничого циклу до роботи з обдарованими учнями в системі діяльності районих методичних кабінетів dissua@i.ua
2012 Стимулювання професійного саморозвитку майбутнього вчителя гуманітарного профілю засобами проектних технологій. dissua@i.ua
2012 Педагогічні ідеї та культурно-просвітницька діяльність Івана Дощівника (1886-1973). dissua@i.ua
2012 Формування комунікативної компетентності майбутніх перекладачів з використанням технологій дистанційного навчання. dissua@i.ua
2012 Професійна підготовка магістрів технічного перекладу в університетах США dissua@i.ua
2012 Виховання громадянськості старшокласників допоміжної школи у процесі позакласної роботи dissua@i.ua
2012 Диференціація фізичних навантажень дівчаток 7-8-річного віку з різною тілобудовою на фізкультурно-оздоровчих заняттях у початковій школі. dissua@i.ua
2012 Розвиток творчого потенціалу майбутніх соціальних педагогів у процесі соціально-педагогічної практики dissua@i.ua
2012 Мотивація навчання техніки учнів базової шестирічної школи Польщі dissua@i.ua
2012 Організація педагогічної просвіти батьків дітей дошкільного віку у США dissua@i.ua
2012 Формування акмеологічної компетентності вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти dissua@i.ua
2012 Педагогічні умови успішності професійної діяльності вчителя dissua@i.ua
2012 Виховання почуття національної ідентичності старшокласників засобами природоохоронної діяльності в школах Канади. dissua@i.ua
2012 Підготовка майбутніх учителів технологій до навчання основ дизайну у профільній школі dissua@i.ua
2012 Методичні засади розвитку творчих здібностей старшокласників в умовах проектно-технологічної діяльності dissua@i.ua
2012 Формування дослідницьких умінь учнів у процесі вивчення біології в основній школі dissua@i.ua
2012 Методика навчання біології як загальноосвітньої дисципліни з використанням мультимедійних засобів у коледжі dissua@i.ua
2012 Підготовка педагогічних кадрів до краєзнавчої роботи в школі (20-30-ті роки ХХ століття) dissua@i.ua
2012 Розвиток освітнього процесу в колегіумах України (XVIII - початок XIX століття) dissua@i.ua
2012 Педагогічні умови застосування медіаосвітніх технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців нафтогазового профілю dissua@i.ua
2012 Формування в учнів 6-7 класів вмінь працювати з підручником у процесі навчання історії dissua@i.ua
2012 Формування ціннісно-смислового ставлення до людини у процесі навчання суспільствознавчих дисциплін майбутніх працівників правоохоронних органів dissua@i.ua
2012 Розвиток ідей освіти молоді в педагогічній спадщині Григорія Ващенка dissua@i.ua
2012 Розвиток системи вищої медичної освіти у німецькомовних країнах (друга половина ХХ - початок ХХ століття) dissua@i.ua
2012 Формування фахової компетентності майбутніх техніків-технологів у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін dissua@i.ua
2012 Задачний підхід у навчанні природничих дисциплін у педагогічному університеті dissua@i.ua
2012 Педагогічні умови створення професійних стандартів швейного профілю на основі компетентнісного підходу dissua@i.ua
2012 Реалізація соціокультурної змістової лінії на уроках української мови в 5 класі dissua@i.ua
2012 Формування соціокультурної компетентності іноземних студентів у процесі навчання російської мови dissua@i.ua
2012 Формування лінгвокогнітивних умінь майбутніх учителів російської мови засобами інформаційних технологій dissua@i.ua
2012 Формування власного стилю викладання музики у студентів вищих педагогічних закладів dissua@i.ua
2012 Методичні засади підготовки старшокласників з агровиробничого профілю на уроках з трудового навчання у загальноосвітній школі. dissua@i.ua
2012 Підготовка вчителів у післядипломній освіті до формування економічної культури учнів основної школи. dissua@i.ua
2012 Підготовка підлітків із дитячим церебральним паралічем до використання інформаційно-комунікаційних технологій dissua@i.ua
2012 Педагогічні умови застосування засобів мас-медіа у професійній підготовці майбутніх державних інспекторів з пожежної безпеки dissua@i.ua
2012 Ціннісна детермінація особистісного самовдосконалення студентів у навчально-виховному процесі вищих педагогічних навчальних закладів. dissua@i.ua
2012 Формування умінь педагогічного спілкування засобами інтерактивного тренінгу в системі "педагог - старшокласники dissua@i.ua
2012 Система підготовки студентів педагогічних факультетів до краєзнавчої роботи у початковій школі dissua@i.ua
2012 Методика навчання фізичної культури з використанням елементів таеквон-до учнів 8-9 класів dissua@i.ua
2012 Професійно орієнтоване навчання діалогічного мовлення майбутніх працівників сфери обслуговування (німецька мова після англійської) dissua@i.ua
2012 Організація методичної роботи з вихователями дошкільних навчальних закладів dissua@i.ua
2012 Розвиток психомоторної функції глухих дітей молодшого шкільного віку засобами рухливих ігор dissua@i.ua
2012 Методика навчання студентів мовних спеціальностей другої іноземної мови після англійської dissua@i.ua
2012 Методика навчання професійно-орієнтованого аудіювання англійською мовою курсантів вищих військових навчальних закладів dissua@i.ua
2012 Формування у майбутнього соціального педагога готовності до особистісного самовизначення. dissua@i.ua
2012 Формування професійної етики персоналу центру обслуговування абонентів мобільного зв'язку dissua@i.ua
2012 Підготовка майбутніх медичних сестер (фельдшерів) до санітарно-гігієнічного виховання і профілактичної роботи зі школярами dissua@i.ua
2012 Формування професійної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури засобами педагогічних ситуацій dissua@i.ua
2012 Методика формування музично-педагогічних здібностей майбутнього вчителя музики в процесі постановки дитячих опер dissua@i.ua
2012 Формування у старшокласників понять про газові закони у факультативному навчанні хімії dissua@i.ua
2012 Комплексне використання засобів навчання хімії у процесі вивчення будови речовини в основній школі dissua@i.ua
2012 Вплив культурних традицій на виховання дітей в японській сім'ї. dissua@i.ua
2012 Підготовка майбутніх менеджерів освіти у вищих навчальних закладах Франції. dissua@i.ua
2012 Гендерне виховання учнів основної школи на уроках фізичної культури dissua@i.ua
2012 Традиції народного виховання в сімейній педагогіці Шотландії. dissua@i.ua
2012 Виховання ціннісного ставлення до природи в учнів 3-4 класів у позакласній роботі dissua@i.ua
2012 Формування готовності майбутніх учителів образотворчого мистецтва до застосування комп'ютерної графіки у професійній діяльності dissua@i.ua
2012 Формування у майбутніх учителів початкових класів готовності до організації дизайнерської діяльності учнів dissua@i.ua
2012 Проблема гуманізації вищої освіти в діяльності ЮНЕСКО dissua@i.ua
2012 Формування професійно-ціннісних орієнтацій студентів у навчально-виховному процесі технічного університету dissua@i.ua
2012 Науково-педагогічна та просвітницька діяльність Михайла Грушевського (1894 - 1917 рр.) dissua@i.ua
2012 Підготовка вчителів початкової школи в Китайській Народній Республіці dissua@i.ua
2012 Формування ділових якостей студентів педагогічних університетів у процесі професійної підготовки dissua@i.ua
2012 Формування комунікативних якостей іноземних студентів у процесі навчальної діяльності dissua@i.ua
2012 Підготовка магістрів з педагогіки вищої школи до роботи в системі дистанційного навчання dissua@i.ua
2012 Підготовка майбутнього менеджера організацій до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності dissua@i.ua
2012 Формування культури професійного спілкування у майбутніх фахівців аграрного профілю dissua@i.ua
2012 Методика реалізації міжпредметних зв'язків на уроках біології в основній школі dissua@i.ua
2012 Методика навчання автоматизованих систем обробки інформації у процесі формування фахових знань студентів індустріальних коледжів dissua@i.ua
2012 Виховання дітей трудових мігрантів в умовах соціально-освітнього середовища dissua@i.ua
2012 Соціально-педагогічні умови профілактики правопорушень серед дітей-сиріт молодшого шкільного віку в навчально-виховних закладах інтернатного типу. dissua@i.ua
2012 Формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови в процесі професійної підготовки dissua@i.ua
2012 Формування професійної компетентності студентів економічних спеціальностей з використанням комп'ютерно орієнтованих технологій навчання dissua@i.ua
2012 Підготовка майбутніх учителів початкових класів до використання інноваційних технологій в естетичному вихованні школярів dissua@i.ua
2012 Формування у молодших школярів орфографічних умінь і навичок на основі знань про фонетичну і графічну системи української мови. dissua@i.ua
2012 Формування комунiкативної культури майбутніх аграрiїв у процесi професiйної пiдготовки dissua@i.ua
2012 Методика формування виконавських навичок майбутніх учителів музики в процесі інструментальної підготовки dissua@i.ua
2012 Методична підготовка студентів педагогічних університетів до творчої самореалізації в процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін dissua@i.ua
2012 Підготовка майбутніх вчителів до формування культури здорового способу життя dissua@i.ua
2012 Феномен лідерства в університетській освіті Англії та Уельсу dissua@i.ua
2012 Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до застосування інформаційно-телекомунікаційних технологій у забезпеченні системи зв’язку прикордонних підрозділів dissua@i.ua
2012 Освітньо-виховна та просвітницька діяльність українських громадських організацій Буковини (друга половина ХІХ-30-ті роки ХХ ст.). dissua@i.ua
2012 Розвиток системи професійної освіти Бельгії в умовах євроінтеграції dissua@i.ua
2012 Формування полікультурної компетентності курсантів вищих військових навчальних закладів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін dissua@i.ua
2012 Профілактика девіантної поведінки учнів основної школи України (друга половина ХХ ст.) dissua@i.ua
2012 Формування риторичної культури майбутніх фахівців дошкільних навчальних закладів dissua@i.ua
2012 Формування вмінь моделювання у студентів вищих економічних навчальних закладів у процесі самостійної навчальної діяльності dissua@i.ua
2012 Підготовка майбутніх учителів технологій до екологічного виховання учнів основної школи. dissua@i.ua
2012 Формування економічних знань майбутніх учителів трудового навчання засобами дидактичних ігор. dissua@i.ua
2012 Формування економічних знань майбутніх учителів трудового навчання засобами дидактичних ігор. dissua@i.ua
2012 Персоніфікація навчання студентів філологічних спеціальностей у компю’терно - орієнтованому навчальному середовищі. dissua@i.ua
2012 Корекція просодичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку з дизартрією засобами логопедичної ритміки dissua@i.ua
2012 Особливості формування просодичного компонента мовлення у дітей зі стертою формою дизартрії dissua@i.ua
2012 Формування жанрової компетенції в англійському діловому писемному мовленні майбутніх менеджерів туризму dissua@i.ua
2012 Методика навчання студентів немовних спеціальностей стандартів повсякденної комунікативної поведінки американців dissua@i.ua
2012 Підготовка майбутніх вихователів до використання комп'ютерних технологій в організації пізнавальної діяльності старших дошкільників dissua@i.ua
2012 Виховання самоповаги у студентів коледжу в процесі навчально-виховної діяльності . dissua@i.ua
2012 Розвиток творчого самовираження дошкільників у музичній діяльності. dissua@i.ua
2012 Корекція сенсорного розвитку розумово відсталих дошкільників засобами дидактичних ігор та вправ dissua@i.ua
2012 Розвиток технічного мислення у майбутніх вчителів трудового навчання dissua@i.ua
2012 Методика навчання дизайну одягу старшокласників у позашкільних навчальних закладах dissua@i.ua
2012 Формування громадянської компетентності старшокласників у навчально-виховному процесі середньої загальноосвітньої школи. dissua@i.ua
2012 Формування контрольно-оцінних умінь у молодших школярів dissua@i.ua
2012 Дидактичні умови управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів коледжу будівництва, архітектури та дизайну dissua@i.ua
2012 Формування умінь самоконтролю навчальної діяльності студентів першокурсників економічного профілю dissua@i.ua
2012 Дидактичні засади формування індивідуально-особистісного стилю пізнавальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів dissua@i.ua
2012 Формування професійної компетентності у майбутніх перекладачів авіаційної галузі на основі інтеграції загальноосвітніх і професійно-орієнтованих дисциплін dissua@i.ua
2012 Педагогічні умови підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до впровадження освітніх інновацій dissua@i.ua
2012 Формування умінь комп'ютерного моделювання у майбутніх фахівців-дизайнерів зачіски та макіяжу dissua@i.ua
2012 Підготовка викладачів іноземних мов в університетах Німеччини dissua@i.ua
2012 Соціалізація учнівської молоді в процесі функціонування соціально-педагогічного комплексу dissua@i.ua
2012 Формування педагогічної самоефективності майбутніх учителів початкових класів у професійній підготовці dissua@i.ua
2012 Формування музично-інтонаційного мислення майбутніх учителів музики у процесі фахової підготовки dissua@i.ua
2012 Методика вокальної художньо-виконавської підготовки майбутніх учителів музики в університетах України й Китаю dissua@i.ua
2012 Виховання ціннісного ставлення до здоров'я в учнів із вадами зору. dissua@i.ua
2012 Виховання толерантності молодших школярів в умовах полікультурного освітнього простору. dissua@i.ua
2012 Виховання у молодших школярів інтересу до навчально-пізнавальної літератури у позакласній роботі. dissua@i.ua
2012 Виховання духовних якостей студентів засобами естетичного середовища університету dissua@i.ua
2012 Проблема дисципліни учнів в історії шкільної освіти України (друга половина ХІХ - початок ХХ століття) dissua@i.ua
2012 Підготовка майбутніх соціальних педагогів до гендерного виховання учнів підліткового віку dissua@i.ua
2012 Підготовка майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до використання інтернет-підтримки у процесі навчання старшокласників dissua@i.ua
2012 Формування загальнокультурної компетентності студентів економічних спеціальностей вищих технічних навчальних закладів dissua@i.ua
2012 Науково-педагогічна діяльність Боголюбова Миколи Миколайовича (1909-1992 рр.) dissua@i.ua
2012 Педагогічні традиції формування естетичної культури особистості в сучасній шкільній освіті Китаю та Японії. dissua@i.ua
2012 Формування професійної компетентності у майбутніх фахівців економіки та підприємництва в процесі вивчення економічних дисциплін dissua@i.ua
2012 Формування пізнавальної самостійності учнів 7-9 класів у процесі вивчення предметів гуманітарного циклу dissua@i.ua
2012 Педагогічні засади корекції моральної поведінки студентської молоді засобами фізичного виховання dissua@i.ua
2012 Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутнього інженера-педагога до фізичного самовиховання dissua@i.ua
2012 Проблема національної освіти учнівської молоді у творчій спадщині діячів науки та культури Слобожанщини ХІХ століття dissua@i.ua
2012 Економічні знання в структурі загальної освіти учнів середніх шкіл України (друга половина ХХ століття) dissua@i.ua
2012 Організація соціально-педагогічної діяльності з обдарованими дітьми в Україні (перша половина ХХ ст.) dissua@i.ua
2012 Формування міжособистісних взаємин курсантів у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу системи МВС dissua@i.ua
2012 Формування професійно-пізнавального інтересу майбутніх офіцерів у вищих військових навчальних закладах dissua@i.ua
2012 Педагогічні умови адаптації працівників Державтоінспекції МВС України до професійної діяльності dissua@i.ua
2012 Формування культури спілкування у дітей молодшого шкільного віку із тяжкими порушеннями мовлення засобами фразеологізмів dissua@i.ua
2012 Формування суб'єкт-суб'єктних відносин у процесі фахової підготовки майбутніх економістів у вищих навчальних закладах dissua@i.ua
2012 Формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до використання здоров'язберігаючих технологій у професійній діяльності dissua@i.ua
2012 Проблема формування інтелектуальних умінь молодших школярів у навчальному процесі вальдорфської школи dissua@i.ua
2012 Формування міжособистісних взаємин студентів вищих технічних навчальних закладів у позанавчальній виховній роботі на засадах гендерного підходу dissua@i.ua
2012 Професійна підготовка майбутніх фахівців до поліхудожнього виховання дітей дошкільного віку dissua@i.ua
2012 Майстерність учителя у спадщині американського педагога-реформатора Джона Холта (1923-1985 рр.) dissua@i.ua
2012 Організаційно-педагогічні засади діяльності інноваційних шкільних мереж Великої Британії dissua@i.ua
2012 Двомовна освіта в університетах США (кінець ХХ - початок ХХІ століття) dissua@i.ua
2012 Система хцдожньої освіти школрярів у спадщині Золтана Баконія (1946-1989 рр.). dissua@i.ua
2012 Методика мовленнєвого розвитку учнів 1-2 класів на засадах взаємодії різних видів мовленнєвої діяльності dissua@i.ua
2012 Професійна підготовка лікаря ветеринарної медицини у Великій Британії. dissua@i.ua
2012 Формування професійної компетентності бакалавра-викладача практичного навчання в галузі економіки у вищому навчальному закладі dissua@i.ua
2012 Технологічна підготовка майбутніх учителів трудового навчання у процесі вивчення спеціальних дисциплін. dissua@i.ua
2012 Система «Агапа» як засіб навчання системного програмування бакалаврів програмної інженерії dissua@i.ua
2012 Методика навчання курсантів-вертольотників основам безпеки польотів у міжнародному повітряному просторі dissua@i.ua
2012 Методика навчання учнів старшої школи побудови стереометричних фігур з використанням інформаційно-комунікаційних технологій dissua@i.ua
2012 Алгоритмічна підготовка майбутніх судноводіїв з системою візуальної підтримки в умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища dissua@i.ua
2012 Педагогічні умови формування професійного іміджу у студентів мистецьких спеціальностей dissua@i.ua
2012 Формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів у квазіпрофесійній діяльності dissua@i.ua
2012 Інтегративний підхід у підготовці майбутніх соціальних педагогів засобами педагогічного краєзнавства dissua@i.ua
2012 Формування професiйно-мовного стилю спiлкування майбутнього вчителя початкової школи dissua@i.ua
2012 Соціальне виховання студентської молоді засобами педагогічного краєзнавства dissua@i.ua
2012 Виховання соціальної спрямованості молоді у студентському середовищі dissua@i.ua
2012 Розвиток вищої педагогічної освіти в Китаї (70-і рр. ХХ – початок ХХІ століття) dissua@i.ua
2012 Управління взаємодією загальноосвітнього та вищого навчальних закладів dissua@i.ua
2012 Педагогічні ідеї та просвітницька діяльність українських письменників другої половини ХІХ століття dissua@i.ua
2012 Інтеграційні процеси в розвитку вищої освіти країн Європейського Союзу (90-і рр. ХХ – початок ХХІ ст.) dissua@i.ua
2012 Управління якістю освітньої діяльності шкіл мистецтв в сучасних умовах 9045 dissua@i.ua
2012 Організаційно-педагогічна діяльність Вчених рад вітчизняних вищих педагогічних навчальних закладів другої половини ХХ ст. dissua@i.ua
2012 Професійна підготовка фахівців сфери туризму до проектування регіональних маршрутів dissua@i.ua
2012 Розвиток ключових компетентностей майбутніх учителів-філологів у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах dissua@i.ua
2012 Професійна підготовка майбутніх учителів хімії із використанням комп’ютерних технологій dissua@i.ua
2012 Професійна підготовка майбутніх учителів музики на основі сучасних технологій арт-менеджменту dissua@i.ua
2012 Формування професійної самосвідомості майбутніх викладачів-музикантів у процесі фахової підготовки dissua@i.ua
2012 Формування соціокультурного досвіду молодших школярів засобами театральної педагогіки dissua@i.ua
2012 Розвиток комерційної освіти на західноукраїнських землях (друга половина XIX - перша третина XX століття) dissua@i.ua
2012 Формування ціннісних орієнтацій старшокласників у дозвіллєвій діяльності dissua@i.ua
2012 Виховання культури міжособистісної взаємодії учнів основної школи у туристсько-краєзнавчій діяльності dissua@i.ua
2012 Розвиток інформологічної культури в учнів середнього шкільного віку у процесі естетичної діяльності dissua@i.ua
2012 Педагогічні умови навчально-методичного забезпечення професійної підготовки менеджерів туристичної індустрії. dissua@i.ua
2012 Формування маркетингової культури у майбутніх вчителів технологій у процесі навчання основ підприємництва dissua@i.ua
2012 Формування екологічної культури майбутніх фахівців машинобудівного профілю у процесі професійної підготовки. dissua@i.ua
2012 Методика навчання математики молодших спеціалістів харчової промисловості з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. dissua@i.ua
2012 Формування готовності до самоосвіти майбутніх вчителів іноземної мови у фаховій підготовці. dissua@i.ua
2012 Технологія використання творчих завдань у навчанні біології учнів основної школи dissua@i.ua
2012 Формування професійної компетентності майбутнього вчителя музики у процесі самостійної навчальної діяльності dissua@i.ua
2012 Методика розвитку комунікативних якостей мовлення в майбутніх учителів-словесників dissua@i.ua
2012 Підготовка майбутніх учителів предметів гуманітарного циклу до застосування навчальних програмних засобів у професійній діяльності dissua@i.ua
2012 Формування професійно-художньої культури майбутніх учителів образотворчого мистецтва dissua@i.ua
2012 Підготовка майбутніх учителів до організації самостійної навчальної роботи молодших школярів у закладах інтернатного типу dissua@i.ua
2012 Формування педагогічного розуміння в майбутніх учителів музики у процесі професійної підготовки. dissua@i.ua
2012 Формування лексикографічної компетенції у студентів філологічних спеціальностей dissua@i.ua
2012 Формування творчої самореалізації курсантів вищих навчальних закладів пожежної безпеки у фаховій підготовці dissua@i.ua
2012 Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до організації технічної творчості учнів основної школи dissua@i.ua
2012 Підготовка майбутніх учителів у системі багаторівневої педагогічної освіти в Канаді dissua@i.ua
2012 Виховні технології розвитку життєвої компетентності підлітків з особливими потребами в США dissua@i.ua
2012 Естетичне виховання студентів вищих педагогічних навчальних закладів у процесі культуротворчої діяльності dissua@i.ua
2012 Розвиток рухової координації майбутніх учителів фізичної культури у процесі занять з хореографії. dissua@i.ua
2012 Формування спеціальних рухових навичок майбутніх учителів фізичної культури засобами фітнесу. dissua@i.ua
2012 Методика формування рухових умінь і навичок майбутніх учителів фізичного виховання в процесі фахової підготовки. dissua@i.ua
2012 Проблема формування лідерських якостей у педагогічній освіті США. dissua@i.ua
2012 Формування інтересу учнів до професій побутового обслуговування у процесі допрофільної підготовки. dissua@i.ua
2012 Методика інтегрованого навчання з нарисної геометрії та креслення майбутніх учителів технологій. dissua@i.ua
2012 Розвиток інформаційно–комунікаційних компетентностей учителів у системі післядипломної освіти. dissua@i.ua
2012 Формування професійної майстерності майбутніх учителів історії та суспільствознавства у процесі фахової підготовки. dissua@i.ua
2012 Становлення і розвиток гімназійної освіти в Криму (XIX – початок ХХ століття). dissua@i.ua
2012 Педагогічна і просвітницька діяльність А. І. Маркевича в Криму (1855-1942 рр.). dissua@i.ua
2012 Розвиток музично-педагогічної культури кримськотатарського народу (кінець XIX – початок ХХ століття). dissua@i.ua
2012 Формування професійної готовності майбутнього вчителя музики до самостійного вивчення інструментальних творів. dissua@i.ua
2012 Підготовка майбутніх учителів української мови та літератури до організації художньо-естетичної діяльності учнів основної школи. dissua@i.ua
2012 Підготовка майбутніх учителів до організації спортивно-масової роботи у початковій школі. dissua@i.ua
2012 Система соціальної роботи з сім'єю в США dissua@i.ua
2012 Проблема полікультурної освіти в Республіці Польща dissua@i.ua
2012 Професійно орієнтоване навчання фізики студентів інженерно-педагогічних спеціальностей комп'ютерного профілю. dissua@i.ua
2012 Підготовка майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей до організації інтерактивної взаємодії з учнями dissua@i.ua
2012 Методичні засади використання інформаційних технологій у процесі вивчення фізичних основ електротехніки майбутніми вчителями фізики. dissua@i.ua
2012 Формування культури професійного спілкування у майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних методів навчання. dissua@i.ua
2012 Педагогічні умови формування професійної суб'єктності у майбутніх вчителів початкових класів. dissua@i.ua
2012 Проблеми застосування технічних засобів навчання у вітчизняних періодичних фахових виданнях (друга половина ХХ ст.) dissua@i.ua
2012 Розвиток професійної освіти в Східноукраїнському регіоні в другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття dissua@i.ua
2012 Проблема контролю навчальних досягнень школярів в українських періодичних фахових виданнях (друга пол. ХХ ст.) dissua@i.ua
2012 Формування екологічної відповідальності в майбутніх учителів початкових класів у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін. dissua@i.ua
2012 Підготовка майбутніх учителів початкових класів до роботи з педагогічно занедбаними учнями. dissua@i.ua
2012 Професійна підготовка перекладачів в університетах Великої Британії. dissua@i.ua
2012 Формування комунікативної толерантності студентів педагогічних спеціальностей університету в процесі гуманітарної підготовки. dissua@i.ua
2012 Профілактика впливу кримінальної субкультури на неповнолітніх засуджених у спеціальних виховних установах. dissua@i.ua
2012 Полікультурне виховання іноземних студентів вищих технічних навчальних закладів dissua@i.ua
2012 Формування екологічної компетентності студентів технологічного університету засобами природоохоронної діяльності. - На правах рукопису dissua@i.ua
2012 Формування професійних домагань старшокласників у процесі профорієнтаційної роботи dissua@i.ua
2012 Методика навчання французького професійно спрямованого монологічного мовлення студентів технічних спеціальностей з урахуванням їх навчальних стилів dissua@i.ua
2012 Методика формування у майбутніх фахівців з інженерної механіки читацької англомовної компетенції з використанням навчального веб-сайту dissua@i.ua
2012 Навчання професійно спрямованого англомовного діалогу майбутніх менеджерів невиробничої сфери dissua@i.ua
2012 Методика формування вмінь говоріння у майбутніх учителів англійської мови засобами драматизації dissua@i.ua
2012 Методика вдосконалення фонетичної компетенції у майбутніх учителів англійської мови у самостійній роботі dissua@i.ua
2012 Методика навчання майбутніх філологів англійського писемного мовлення з використанням мовного портфеля dissua@i.ua
2012 Педагогічні погляди та культурно-освітня діяльність Івана Филипчака dissua@i.ua
2012 Формування комунікативної компетентності майбутніх студентів-іноземців у допрофесійній підготовці dissua@i.ua
2012 Професійна підготовки військовослужбовців за контрактом у навчальних центрах Державної прикордонної служби України dissua@i.ua
2012 Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з технічними засобами прикордонного контролю dissua@i.ua
2012 Формування міжнародної правової культури майбутніх офіцерів-прикордонників dissua@i.ua
2012 Формування лінгвосоціокультурної компетентності майбутніх офіцерів правоохоронних органів. dissua@i.ua
2012 Педагогічна технологія формування естетичної складової професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників dissua@i.ua
2012 Розвиток дослідницьких умінь майбутніх учителів математики і фізики у процесі навчання інформаційно-комунікаційних технологій dissua@i.ua
2012 Формування управлінської компетентності бакалаврів економічних спеціальностей у процесі професійної підготовки dissua@i.ua
2012 Розвиток предметної компетентності учнів основної і старшої школи у процесі навчальної практики з фізики dissua@i.ua
2012 Аксіологічні основи формування змісту безпеки життєдіяльності у підготовці майбутніх спеціалістів аграрного профілю. dissua@i.ua
2012 Здоров'язбережувальні технології у процесі занять спортивною боротьбою студентів вищих навчальних закладів. dissua@i.ua
2012 Формування рухових навичок студентів в процесі фізичного виховання засобами важкої атлетики. dissua@i.ua
2012 Формування рухових умінь та навичок курсантів вищих навчальних закладів МВС України у процесі занять зі спеціальної фізичної підготовки. dissua@i.ua
2012 Методика індивідуалізації нормування рухових навантажень молодших школярів із використанням здоров'я-збережувальних технологій. dissua@i.ua
2012 Педагогічні умови громадянського виховання підлітків у дитячо-юнацьких об'єднаннях. dissua@i.ua
2012 Наступність у формуванні словотворчих навичок учнів початкової й основної шкіл з російською мовою навчання dissua@i.ua
2012 Розвиток комунікативних умінь і навичок майбутніх фахівців з історії і політології dissua@i.ua
2012 Методика використання електронного підручника з української мови в коледжах dissua@i.ua
2012 Методика групової роботи над текстом на уроках читання у 1-2 класах dissua@i.ua
2012 Підготовка майбутніх учителів технологій до формування в учнів основної школи ціннісного ставлення до праці. dissua@i.ua
2012 Професійна підготовка кваліфікованих робітників-будівельників з опоряджувальних робіт у професійно-технічних навчальних закладах. dissua@i.ua
2012 Формування самоосвітньої компетентності у студентів немовних спеціальностей з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. dissua@i.ua
2012 Розвиток професійної етики соціальних працівників у системі неперервної освіти США. dissua@i.ua
2012 Методика розкриття образності ліричного твору в процесі навчання української літератури в 10-11 класах dissua@i.ua
2012 Формування професійної компетентності майбутніх екологів у фаховій підготовці вищих аграрних навчальних закладів dissua@i.ua
2012 Формування професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю у процесі педагогічної практики. dissua@i.ua
2012 Підготовка вчителів природничих дисциплін до формування життєвих компетенцій учнів профільної школи в системі післядипломної освіти. dissua@i.ua
2012 Управління правовою освітою учнів у загальноосвітньому навчальному закладі dissua@i.ua
2012 Діяльність міжнародних організацій із забезпечення якості вищої освіти у контексті болонського процесу dissua@i.ua
2012 Методичні засади відбору та реалізації краєзнавчої складової курсу історії України в 7-8 класах. dissua@i.ua
2012 Формування еколого-креативної компетентності у студентів вищих навчальних закладів dissua@i.ua
2012 Розвиток соціальної компетентності ліцеїстів у навчальному процесі. dissua@i.ua
2012 Принцип гуманізму в педагогічній системі освіти КНР. dissua@i.ua
2012 Ґендерно орієнтований підхід до навчання та виховання учнів середніх шкіл США. dissua@i.ua
2012 Індивідуалізація навчання математики учнів гуманітарного профілю засобами елективних курсів. dissua@i.ua
2012 Використання інформаційно-комунікаційних технологій управління якістю освіти в загальноосвітніх навчальних закладах dissua@i.ua
2012 Розвиток системи Maple у навчанні вищої математики майбутніх інженерів-механіків dissua@i.ua
2012 Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів філологічної спеціальності в умовах комп'ютерно орієнтованого середовища dissua@i.ua
2012 Методичні засади організації навчальних практик у майбутніх екологів. dissua@i.ua
2012 Методика навчання фізичної географії України з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. dissua@i.ua
2012 Методика реалізації взаємозв'язку змістового та процесуального компонентів навчання географії в загальноосвітній школі. dissua@i.ua
2012 Сучасні тенденції розвитку неформальної освіти майбутніх учителів Німеччини dissua@i.ua
2012 Розвиток фахової компетентності з основ економіки вчителів географії у післядипломній освіті dissua@i.ua
2012 Формування фізичних понять у школярів на основі статистичного та імовірнісного підходів dissua@i.ua
2012 Методика формування уявлень про фізичні явища у процесі вивчення природознавства в основній школі dissua@i.ua
2012 Методика навчання правознавства студентів економічних спеціальностей dissua@i.ua
2012 Формування методичної компетентності викладачів спеціальних дисциплін вищих аграрних навчальних закладів. dissua@i.ua
2012 Педагогічні умови застосування технології тестового контролю у фаховій підготовці майбутніх соціальних педагогів. dissua@i.ua
2012 Професійна підготовка сімейних лікарів у вищих медичних школах Великої Британії dissua@i.ua
2012 Формування добродійності молодших школярів у процесі позакласної виховної роботи dissua@i.ua
2012 Іншомовна підготовка студентів технічних університетів Польщі dissua@i.ua
2012 Метод проектів у навчанні учнів основної школи письма німецькою мовою після англійської dissua@i.ua
2012 Методика навчання студентів мовних спеціальностей аудіювання англомовних теленовин dissua@i.ua
2012 Професійна підготовка майбутніх агрономів на засадах компетентнісного підходу dissua@i.ua
2012 Організаційно-педагогічні засади діяльності навчально-виховного закладу "школа-дитячий садок" для дітей з порушеннями слуху. dissua@i.ua
2012 Формування у майбутніх учителів іноземної мови ціннісного ставлення до полікультурної освіти у процесі фахової підготовки dissua@i.ua
2012 Формування світовідношення студентів музично-педагогічних спеціальностей у процесі фахової підготовки dissua@i.ua
2012 Соціально-педагогічна реабілітація девіантних молодших школярів в умовах реабілітаційних центрів dissua@i.ua
2012 Культурний саморозвиток майбутніх учителів у процесі вивчення педагогічних дисциплін dissua@i.ua
2012 Соціальна інтеграція людей з обмеженими можливостями засобами фізичної культури і спорту в умовах регіонального реабілітаційного середовища dissua@i.ua
2012 Соціально-педагогічні умови формування політичної толерантності у студентської молоді регіональними засобами масової інформації dissua@i.ua
2012 Підготовка майбутніх учителів до виховної роботи в університетах Китайської Народної Республіки dissua@i.ua
2012 Організаційно-педагогічні умови моніторингу навчальних досягнень учнів старшої школи dissua@i.ua
2012 Розвиток білінгвальної освіти в Австрії (1945-2010 рр.). dissua@i.ua
2012 Організаційно-педагогічні засади діяльності загальноосвітніх шкіл з поглибленим вивченням німецької мови в Україні (кінець 40-х років ХХ - початок ХХІ століття). dissua@i.ua
2012 Підготовка майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності засобами дистанційного навчання. dissua@i.ua
2012 Професійна підготовка бакалаврів гуманітарних наук з прикладної лінгвістики в університетах США. dissua@i.ua
2012 Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до формування іншомовної комунікативної компетенції молодших школярів засобами підручника dissua@i.ua
2012 Мовленнєвий розвиток молодших школярів у процесі позакласної народознавчої роботи dissua@i.ua
2012 Соціально-педагогічні умови соціалізації студентської молоді у вищих педагогічних навчальних закладах. dissua@i.ua
2012 Розвиток соціальних служб з профілактики відмов матерів від немовлят в Україні. dissua@i.ua
2012 Методика навчання майбутніх дизайнерів основ формотворення у процесі вивчення фахових дисциплін dissua@i.ua
2012 Методика навчання неруйнівного контролю майбутніх інженерів-педагогів з використанням каузальних мереж dissua@i.ua
2012 Методика формування творчої самостійності майбутніх технологів машинобудівного профілю у процесі навчання технологічного оснащення dissua@i.ua
2012 Методика навчання майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерних технологій статистичного опрацювання експериментальних даних dissua@i.ua
2012 Розвиток змісту шкільної іншомовної освіти в Королівстві Швеція dissua@i.ua
2012 Організація самостійної роботи з хімії учнів основної школи з використанням засобів візуалізації знань dissua@i.ua
2012 Формування особистісного самоствердження старшокласників у позаурочній діяльності dissua@i.ua
2012 Педагогічні погляди та освітня діяльність Костянтини Малицької (1872-1947 рр.) dissua@i.ua
2012 Евристичне навчання як засіб творчого саморозвитку майбутніх педагогів dissua@i.ua
2012 Педагогічні умови профілактики девіантної поведінки учнів професійно-технічних училищ dissua@i.ua
2012 Професійна підготовка майбутніх вчителів основ здоров’я у вищому навчальному закладі dissua@i.ua
2012 Формування мотивації навчальної діяльності студентів економічних спеціальностей у комп’ютерно-орієнтованому середовищі dissua@i.ua
2012 Педагогічні умови підготовки майбутніх менеджерів до інноваційної професійної діяльності dissua@i.ua
2012 Громадянська соціалізація студентів коледжу в позанавчальній діяльності dissua@i.ua
2012 Управління розвитком дистанційного навчання в педагогічному університеті dissua@i.ua
2012 Формування фахових компетенцій майбутніх працівників банківської справи у процесі професійної підготовки. dissua@i.ua
2012 Формування комунікативних умінь майбутніх аграрників у процесі інтеграції навчальних дисциплін. dissua@i.ua
2012 Педагогічна та культурно-просвітницька діяльність товариства "Просвіта" на Поділлі (1906-1923 рр.). dissua@i.ua
2012 Підготовка майбутніх економістів-міжнародників до професійної діяльності засобами інтерактивних технологій dissua@i.ua
2012 Організація навчання функціональної грамотності у системі освіти дорослих dissua@i.ua
2012 Формування інтерпретаційних умінь майбутніх учителів музики у процесі концертмейстерської підготовки dissua@i.ua
2012 Формування досвіду музично-просвітницької діяльності майбутнього вчителя музики в процесі фортепіанної підготовки dissua@i.ua
2012 Формування методичної компетентності майбутніх учителів гуманітарного профілю у процесі педагогічної практики dissua@i.ua
2012 Технологія проектування навчальної інформації в процесі професійно-педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу dissua@i.ua
2012 Полікультурне виховання учнів в американській середній школі dissua@i.ua
2012 Формування екологічної свідомості учнів у школах Німеччини в другій половині ХХ - на початку ХХІ століття. dissua@i.ua
2012 Становлення і розвиток змісту гімназійної математичної освіти на західноукраїнських землях (кінець ХIХ - початок XX століття) dissua@i.ua
2012 Формування у студентів образу людини культури у навчально-виховному процесі класичного університету засобами мистецтва. dissua@i.ua
2012 Виховання у старшокласників культури міжетнічного спілкування. dissua@i.ua
2012 Формування критичного мислення дев'ятикласників у процесі навчання історії dissua@i.ua
2012 Формування готовності студентів до інноваційної виховної діяльності з молодшими школярами у процесі педагогічної практики. dissua@i.ua
2012 Формування культури професійного мовлення майбутніх фахівців економічного профілю в процесі вивчення гуманітарних дисциплін dissua@i.ua
2012 Формування якостей професійного мовлення у майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін dissua@i.ua
2012 Виховання власної гідності підлітків у дитячому об'єднанні. dissua@i.ua
2012 Педагогічні умови використання інноваційних виробничих технологій у підготовці кваліфікованих робітників поліграфічного профілю dissua@i.ua
2012 Розвиток професійної компетентності заступника директора з навчально-виробничої роботи у професійно-технічному навчальному закладі dissua@i.ua
2012 Формування готовності майбутніх юристів до консультативної діяльності у процесі фахової підготовки. dissua@i.ua
2012 Формування готовності вчителів у післядипломній освіті до позакласної виховної роботи зі старшокласниками. dissua@i.ua
2012 Формування комунікативної культури студентів юридичних спеціальностей у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. dissua@i.ua
2012 Методика підготовки майбутніх учителів технологій до навчання учнів 5-9 класів основ техніки. dissua@i.ua
2012 Розвиток художньо-творчих здібностей майбутніх учителів технологій в процесі професійної підготовки. dissua@i.ua
2012 Формування технічного мислення у майбутніх учителів технологій у процесі навчання спеціальних дисциплін. dissua@i.ua
2012 Педагогічна підтримка особистісного саморозвитку обдарованих підлітків у школах США dissua@i.ua
2012 Стратегії забезпечення рівних освітніх можливостей молоді у скандинавських країнах dissua@i.ua
2012 Організація самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів у процесі вивчення педагогічних дисциплін dissua@i.ua
2012 Дидактичні умови формування соціальної компетентності студентів філологічних спеціальностей у процесі самостійної навчальної діяльності dissua@i.ua
2012 Розвиток інформаційно-технологічної компетентності вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти dissua@i.ua
2012 Формування педагогічної майстерності майбутніх учителів в системі багаторівневої професійної підготовки dissua@i.ua
2012 Дидактичні умови реалізації особистісно-орієнтованого навчання курсантів вищих юридичних навчальних закладів dissua@i.ua
2012 Професійна підготовка менеджерів освіти до управлінської діяльності dissua@i.ua
2012 Організаційно-педагогічні засади підготовки менеджерів міжнародного туризму в університетах Туреччини dissua@i.ua
2012 Інтернаціоналізація освітнього простору старшої школи Великої Британії dissua@i.ua
2012 Модернізація вищої аграрної освіти в Польщі в умовах євроінтеграції dissua@i.ua
2012 Концепції і технології евристичного навчання в сучасній педагогічній науці США dissua@i.ua
2012 Тенденції інтернаціоналізації змісту вищої освіти в університетах Канади dissua@i.ua
2012 Розвиток рухових якостей студенток вищого навчального закладу засобами ритмічної гімнастики. dissua@i.ua
2012 Моніторинг навчальних досягнень курсантів морської академії у процесі занять плаванням. dissua@i.ua
2012 Формування рухових навичок учениць професійно-технічних навчальних закладів засобами фізичних вправ. dissua@i.ua
2012 Моніторинг фізичної підготовленості футболісток дитячо-юнацької спортивної школи у навчально-тренувальному процесі. dissua@i.ua
2012 Розвиток рухових навичок у майбутніх учителів фізичної культури на заняттях зі спортивних ігор. dissua@i.ua
2012 Методика інтегрованого навчання основ охорони праці і безпеки життєдіяльності майбутніх учителів технологій dissua@i.ua
2012 Розвиток методики трудового навчання в Україні як галузі педагогічної науки (друга половинаXX - початок XXIстоліття) dissua@i.ua
2012 Розвиток змісту вищої географічної освіти на Слобожанщині ( ХІХ ст. - перша половина ХХ ст.) dissua@i.ua
2012 Методичні засади навчання хімії як загальноосвітньої дисципліни студентів педагогічного коледжу dissua@i.ua
2012 Формування предметних умінь із правознавства в учнів 9-10 класів dissua@i.ua
2012 Формування життєвої компетентності старшокласників у процесі навчання історії України. dissua@i.ua
2012 Ґендерна соціалізація дівчат-підлітків із неповних родин dissua@i.ua
2012 Виховний потенціал епістолярного жанру в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського dissua@i.ua
2012 Педагогічні засади природоохоронної діяльності учнів загальноосвітніх шкіл в Австралії. dissua@i.ua
2012 Виховання національної культури в учнів загальноосвітніх шкіл засобами декоративно-прикладного мистецтва (ХІХ - початок ХХ століття) dissua@i.ua
2012 Підготовка учнівської молоді до виконання батьківських обов'язків у Німеччині dissua@i.ua
2012 Ґендерне виховання учнів середніх навчальних закладів у Великій Британії dissua@i.ua
2012 Методика підготовки майбутніх учителів музики України і Китаю до роботи в умовах полікультурного середовища dissua@i.ua
2012 Формування художньо-образної пам'яті майбутніх учителів музики у процесі фортепіанного навчання dissua@i.ua
2012 Індивідуалізація навчальної діяльності учнів з фізики засобами інноваційних технологій dissua@i.ua
2012 Тенденції розвитку технологічної освіти у середніх навчальних закладах США dissua@i.ua
2012 Розвиток обдарованих дітей у неформальній освіті Чеської Республіки dissua@i.ua
2012 Педагогічні умови розвитку управлінського мислення майбутніх магістрів військового управління в системі післядипломної освіти dissua@i.ua
2012 Формування готовності до розробки та використання комп'ютерних навчальних систем у майбутніх інженерів-педагогів dissua@i.ua
2012 Підготовка вчителя до використання технологій естетичного виховання учнів у системі методичної роботи школи. dissua@i.ua
2012 Професійна підготовка вчителя в педагогічних закладах освіти Катеринославщини (перша половина ХІХ - початок ХХ століття) dissua@i.ua
2012 Методика організації діалогічної взаємодії в процесі навчання старшокласників української літератури dissua@i.ua
2012 Проблема християнських гуманістичних цінностей у вітчизняній педагогічній думці (др. пол. ХІХ ст. - поч. ХХ ст.) dissua@i.ua
2012 Кейс-метод у системі професійної підготовки майбутніх учителів ВНЗ у Великій Британії dissua@i.ua
2012 Педагогічні засади збереження національної ідентичності вищої освіти України в контексті глобалізації dissua@i.ua
2012 Педагогічні умови професійного саморозвитку майбутнього вчителя філологічного профілю засобами інформаційних технологій dissua@i.ua
2012 Формування науково-дослідницьких умінь у бакалаврів із фізичного виховання і спорту засобами інформаційно-комунікаційних технологій dissua@i.ua
2012 Педагогічні умови організації самостійної роботи з математики майбутніх учителів початкових класів dissua@i.ua
2012 Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної практики dissua@i.ua
2012 Методика реалізації культурологічного змісту в курсі історії України у 8-9 класах dissua@i.ua
2012 Розвиток діалогічного мовлення учнів п'ятих класів на уроках кримськотатарської мови dissua@i.ua
2012 Педагогічні умови виховання вірності в особистісних взаєминах студентів вищих навчальних закладів dissua@i.ua
2012 Формування ціннісних орієнтацій молодших школярів у процесі позакласної народознавчої роботи dissua@i.ua
2012 Виховання у старшокласників готовності до вибору професії вчителя dissua@i.ua
2012 Формування англомовної професійно орієнтованої компетенції у діалогічному мовленні майбутніх митників dissua@i.ua
2012 Розвиток методики викладання російської мови в Україні в лінгводидактичній спадщині Л. А. Булаховського (1888 - 1961 рр.) dissua@i.ua
2012 Моніторинг інформативної компетентності студентів непрофільних спеціальностей dissua@i.ua
2012 Навчання дітей старшого дошкільного віку лічби з використанням комп'ютера. dissua@i.ua
2012 Особистісно орієнтована виховна система приватної загальноосвітньої школи. dissua@i.ua
2012 Формування готовності викладачів вищих навчальних закладів МВС України до попередження та розв'язання професійних конфліктів. dissua@i.ua
2012 Проблема колективу у вітчизняній педагогічній теорії та практиці (20-30 роки ХХ століття) dissua@i.ua
2012 Використання ідей української народної педагогіки у дошкільних навчальних закладах Донеччини в 60 – 90-х роках ХХ століття dissua@i.ua
2012 Система післядипломної освіти вчителів у Китаї dissua@i.ua
2012 Система діяльності педуніверситету із впровадження нових педагогічних технологій у практику роботи загальноосвітньої школи dissua@i.ua
2012 Формування готовності майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту до маркетингової діяльності dissua@i.ua
2012 Методика формування вмінь джазової імпровізації майбутнього вчителя музики у процесі інструментально-виконавської підготовки dissua@i.ua
2012 Методичні засади конструювання змісту медичної інформатики у вищих медичних навчальних закладах. dissua@i.ua
2012 Науково-методична робота як засіб удосконалення професійної компетентності вчителя-дефектолога dissua@i.ua
2012 Методика навчання майбутніх інженерів-педагогів застосовувати комп'ютерні технології в управлінні виробництвом dissua@i.ua
2012 Методика навчання комп'ютерних технологій управління проектами майбутніх інженерів-педагогів dissua@i.ua
2012 Система тестового контролю англомовної компетенції у читанні фахової літератури майбутніми фінансистами dissua@i.ua
2012 Методика навчання майбутніх менеджерів міжкультурного спілкування німецькою мовою dissua@i.ua
2012 Методика навчання медичної та біологічної фізики засобами інформаційно-комунікаційних технологій dissua@i.ua
2012 Формування професійної математичної компетентності майбутніх аграріїв у процесі вивчення загальноінженерних дисциплін dissua@i.ua
2012 Теоретико-методичні основи формування і розвитку творчого мислення учнів в умовах диференційованого навчання математики. dissua@i.ua
2012 Теоретико-методичні основи виховання соціальної зрілості старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності. dissua@i.ua
2012 Теоретичні та методичні основи формування іншомовної професійної компетентності у студентів вищих технічних навчальних закладів в умовах дистанційної освіти dissua@i.ua
2012 Теоретичні та методичні засади інформатизації навчально-виховного процесу у професійно-технічних навчальних закладах будівельного профілю dissua@i.ua
2012 Теорія і технології формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничого профілю dissua@i.ua
2012 Система навчання інформаційних технологій студентів гуманітарних спеціальностей у вищих педагогічних навчальних закладах dissua@i.ua
2012 Теорія і практика професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту із застосуванням інформаційних технологій dissua@i.ua
2012 Теоретико-методичні засади формування культури здоров'язбереження як світоглядної орієнтації студентів вищих економічних навчальних закладів. dissua@i.ua
2012 Теоретичні і методичні основи екологічної підготовки фахівців у технічних університетах dissua@i.ua
2012 Теоретико-методичні засади формування в учнів загальноосвітньої школи особистісної мобільності у процесі фізичного виховання. dissua@i.ua
2012 Теорія і практика організації навчання обдарованих школярів у США (20-ті роки ХХ - початок ХХІ століття). dissua@i.ua
2012 Методологічні основи освітньої діяльності вищої школи в умовах інформатизації суспільства. dissua@i.ua
2012 Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів технологій до профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів dissua@i.ua
2012 Розвиток ідей дитиноцентризму в педагогічній теорії та практиці (друга половина ХІХ ст. - перша половина ХХ ст.) dissua@i.ua
2012 Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів іноземної мови до навчання дошкільників dissua@i.ua
2012 Теоретичні та методичні основи формування професійно-педагогічної культури майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закладах dissua@i.ua
2012 Теоретико-методичні засади формування стандартів освіти у сфері туризму. dissua@i.ua
2012 Теорія і практика спрямованого розвитку системи загальної середньої освіти сільської місцевості. dissua@i.ua
2012 Теорія і практика гендерної освіти та виховання учнівської молоді в навчальних закладах України (ІІ половина ХХ - початок ХХІ століття) dissua@i.ua
2012 Розвиток теорії і практики самостійної роботи студентів у навчальному процесі вищих закладів освіти України (друга половина ХІХ - початок ХХІ ст.) dissua@i.ua
2012 Теоретичні і методичні засади навчання ергономіки майбутніх учителів технологій dissua@i.ua
2012 Крос-культурне навчання української мови російськомовних учнів в умовах міжетнічної комунікації dissua@i.ua
2012 Теоертичні і методичні основи підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів до організації дозвілля школярі. dissua@i.ua
2012 Педагогічна експертиза розвитку загальної середньої освіти регіону: теоретичний і технологічний аспекти dissua@i.ua
2012 Методика інтерсуб'єктного навчання української літератури в основній загальноосвітній школі dissua@i.ua
2012 Теоретико-методичні засади формування професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах dissua@i.ua
2012 Теоретико-методичні основи психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів dissua@i.ua
2012 Становлення і розвиток наукових шкіл у вищих педагогічних навчальних закладах Східної України в ХХ столітті dissua@i.ua
2012 Теоретичні та методичні основи творчого розвитку майбутніх учителів образотворчого мистецтва у вищих навчальних закладах. dissua@i.ua
2012 Теоретико-методичні засади перспективного управління у вищому навчальному закладі dissua@i.ua
2012 Розвиток природничого краєзнавства в системі вітчизняної шкільної освіти (20 – 80 роки XX століття) dissua@i.ua
2012 Теорія і практика розвитку математичної культури вчителя початкових класів. dissua@i.ua
2012 Теоретичні і методичні засади створення освітнього середовища як фактору розвитку особистості школяра. dissua@i.ua
2012 Теоретичні і методичні засади професійно-педагогічної освіти. dissua@i.ua
2012 Системно-кібернетичний підхід до управління в освіті dissua@i.ua
2012 Теоретичні і методичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців із захисту інформації та управління інформаційною безпекою dissua@i.ua
2012 Теорія і методика підготовки майбутнього вчителя трудового навчання до формування в учнів технологічної культури dissua@i.ua
2012 Теоретичні і методичні засади адаптивного управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу dissua@i.ua
2012 Теорія і практика підготовки викладачів вищих економічних навчальних закладів до проектування навчальних технологій dissua@i.ua
2012 Теорія і методика виховання лідерських якостей особистості у сучасній загальноосвітній школі dissua@i.ua
2012 Розвиток ідей громадянського виховання у вітчизняній суспільно-педагогічній думці (друга половина ХІХ - 30-ті рр. ХХ століття). dissua@i.ua
2012 Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності вихователів дошкільних закладів в умовах ступеневої підготовки. dissua@i.ua
2012 Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців з готельно-курортної справи в умовах ступеневої освіти dissua@i.ua
2012 Теорія і технології формування комунікативної компетентності з російської мови майбутнього вчителя початкових класів у процесі професійної підготовки. dissua@i.ua
2012 Теоретичні і методичні основи застосування технологій дистанційного на-вчання дисциплін професійної і практичної підготовки студентів машинобудівних спеціальностей dissua@i.ua
2012 Система методів навчання української мови в основній школі dissua@i.ua
2012 Концептуалізація освітніх інновацій України та Польщі в умовах глобалізації суспільства dissua@i.ua
2012 Теоретичні та методичні засади професійного розвитку фахівців дошкільних навчальних закладів у сфері освітньо-оздоровлювальної діяльності dissua@i.ua
2012 Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до здоров'язбережувальної діяльності. dissua@i.ua
2012 Театральне мистецтво як засіб формування особистості в історії педагогічної думки та школи України в ХХ столітті dissua@i.ua
2012 Теоретичні і методичні засади управління інноваційним розвитком вищого навчального педагогічного закладу dissua@i.ua
2012 Педагогічні основи соціально-трудової адаптації учнів молодших класів допоміжної школи dissua@i.ua
2012 Психолого-педагогічний супровід осіб із порушеннями психофізичного розвитку в паралімпійському спорті dissua@i.ua
2012 Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівних кадрів в умовах магістратури до управління якістю освіти dissua@i.ua
2012 Учені ради в системі діяльності університетів України XIX століття dissua@i.ua
2012 Теоретико-методичні основи самовдосконалення майбутніх фахівців соціальної сфери dissua@i.ua
2012 Моделі і методи процесу оцінки наукових проектів підприємств силової електроніки dissua@i.ua
2012 Розвиток мотивації праці в системі управління промисловими підприємствами dissua@i.ua
2012 Діагностика гармонійності управлінської діяльності на підприємстві dissua@i.ua
2012 Економічна оцінка ефективності інвестицій в інноваційну діяльність, спрямовану на поліпшення екології великих міст dissua@i.ua
2012 Інституційні механізми соціально-економічного розвитку сільських територій dissua@i.ua
2012 Господарсько-правовий статус приватного підприємства в Україні dissua@i.ua
2012 Управління інвестиційною привабливістю підприємств готельного господарства dissua@i.ua
2012 Удосконалення системи контролінгу сільськогосподарських підприємствах dissua@i.ua
2012 Управління інвестиційним ризиком у галузі м'ясного птахівництва dissua@i.ua
2012 Формування та удосконалення системи соціального захисту населення сільських територій dissua@i.ua
2012 Формування джерел інвестування сільськогосподарських підприємств dissua@i.ua
2012 Розвиток та економічне відтворення виробничих ресурсів сільськогосподарських підприємств dissua@i.ua
2012 Управління економічною стійкістю аграрних підприємств dissua@i.ua
2012 Формування маркетингових стратегій підприємств готельного господарства на основі інструментів контролінгу dissua@i.ua
2012 Формування ринку страхових послуг dissua@i.ua
2012 Підвищення фінансової безпеки держави на основі венчурного інвестування dissua@i.ua
2012 Диверсифікація лісогосподарських підприємств у забезпеченні їх сталого розвитку dissua@i.ua
2012 Корпоративне управління банківським бізнесом dissua@i.ua
2012 Державний податковий аудит в умовах ринкової економіки України dissua@i.ua
2012 Розвиток форм обміну: логіко-історичний аналіз dissua@i.ua
2012 Суперечності функціонування офшорних зон в контексті економічного розвитку держави dissua@i.ua
2012 Інноваційно-інвестиційний механізм підвищення ефективності підприємств туристичної галузі dissua@i.ua
2012 Формування та оцінка ресурсів організацій споживчої кооперації dissua@i.ua
2012 Рефлексивне управління в системі освоєння нових ринків збуту промислової продукції dissua@i.ua
2012 Корпоративне управління капіталом промислових підприємств dissua@i.ua
2012 Управління витратами підприємств роздрібної торгівлі dissua@i.ua
2012 Облік і аудит розрахунків по товарним операціям dissua@i.ua
2012 Облік і аудит в акціонерних товариствах: теорія і практика dissua@i.ua
2012 Управління розвитком підприємств роздрібної торгівлі dissua@i.ua
2012 Облік і аналіз інноваційної діяльності в підприємствах харчової промисловості dissua@i.ua
2012 Торговельні центри: організаційно-економічний аспект розвитку. dissua@i.ua
2012 Розвиток інвестиційної діяльності торговельного підприємства dissua@i.ua
2012 Облік та аналіз дебіторської заборгованості в системі управління підприємств оптової торгівлі dissua@i.ua
2012 Співвіднощення принципів рівності та соціальної справедливості в податково-правовому регулюванні dissua@i.ua
2012 Управління екологічною складовою сільськогосподарського природокористування dissua@i.ua
2012 Становлення та розвиток інститутів спільного інвестування в країнах Західної Європи, США і Україні (історико-правовий аспект) dissua@i.ua
2012 Трансформація соціально-економічного стану української сім’ї dissua@i.ua
2012 Сегментація регіонального ринку праці у контексті інноваційного розвитку dissua@i.ua
2012 Формування конкурентних переваг продукції машинобудівних підприємств на засадах бенчмаркінгу dissua@i.ua
2012 Формування та оцінювання кон'юнктури ринку електротехнічної продукції dissua@i.ua
2012 Організаційно-економічні засади підвищення конкурентоспроможності регіону dissua@i.ua
2012 Управління інвестиційним середовищем в сучасних умовах dissua@i.ua
2012 Інноваційно-орієнтоване управління розвитком будівельного комплексу регіону dissua@i.ua
2012 Державне регулювання енергоефективного розвитку національної економіки dissua@i.ua
2012 Основні напрями розширеного відтворення рослинництва в регіональному сільськогосподарському комплексі dissua@i.ua
2012 Особливості правового регулювання праці працівників, що працюють у фізичних осіб за трудовим договором. dissua@i.ua
2012 Правове регулювання соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. dissua@i.ua
2012 Статистичне забезпечення моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів України dissua@i.ua
2012 Інвестиційне забезпечення промислових підприємств на основі комплексної оцінки (на прикладі підприємств машинобудування) dissua@i.ua
2012 Оцінювання економічної стратегії підприємств харчової промисловості dissua@i.ua
2012 Механізм обґрунтування ефективних шляхів підвищення конкурентоспроможності продукції dissua@i.ua
2012 Управління фінансовими ризиками в банках dissua@i.ua
2012 Контроль за діяльністю Державної кримінально-виконавчої служби України: правові та організаційні засади dissua@i.ua
2012 Розвиток і підтримка неприбуткових громадських організацій dissua@i.ua
2012 Державне регулювання інвестиційного процесу в умовах активізації обігу цінних паперів dissua@i.ua
2012 Розвиток мобільного зв’язку в структурі національної економіки dissua@i.ua
2012 Механізм управління капіталом банків в умовах економічної нестабільності dissua@i.ua
2012 Формування системи економічної безпеки банківського сектора регіону dissua@i.ua
2012 Функціонування та розвиток Фондів фінансування будівництва житла dissua@i.ua
2012 Формування механізмів розвитку ринку продукції виноградарства dissua@i.ua
2012 Формування та економічна оцінка трудового потенціалу аграрної сфери dissua@i.ua
2012 Кластерний механізм управління конкурентоспроможністю виноградарської галузі dissua@i.ua
2012 ДЕРЖАВНИЙ МОНІТОРИНГ В СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ dissua@i.ua
2012 Аналіз інвестиційної привабливості цінних паперів dissua@i.ua
2012 Фінансовий механізм розвитку зеленого бізнесу в Україні dissua@i.ua
2012 Облік і аудит витрат на збут продукції в підприємствах цукрової промисловості dissua@i.ua
2012 Правове регулювання податкової бази. dissua@i.ua
2012 Норми адміністративно-процесуального права. dissua@i.ua
2012 Формування організаційно-економічного механізму управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств dissua@i.ua
2012 Формування та ефективність використання персоналу сільськогосподарських підприємств dissua@i.ua
2012 Економічна оцінка використання ресурсного потенціалу сільськогосподарськими підприємствами dissua@i.ua
2012 Формування та розвиток бізнес-інкубатору міжрегіонального типу dissua@i.ua
2012 Теоретичні та прикладні проблеми підвищення конкурентоспроможності регіонального лісопромислового комплексу dissua@i.ua
2012 Соціально-економічний розвиток робочої сили в умовах трансформаційної економіки dissua@i.ua
2012 Розвиток фінансових інститутів трансформаційної економіки в умовах глобалізації dissua@i.ua
2012 Розвиток інститутів спільного інвестування в Україні. dissua@i.ua
2012 Юридична особа як суб'єкт адміністративного делікту dissua@i.ua
2012 Правові засади функціонування системи електронних платежів у сфері електронної комерції dissua@i.ua
2012 Податкове регулювання як інструмент боротьби з тіньовою економікою dissua@i.ua
2012 Формування, організація та державне регулювання базових корпоративних структур національної економіки dissua@i.ua
2012 Методи та моделі прогнозування затрат праці для стадії експлуатації за кресленнями виробів. dissua@i.ua
2012 Моделі системної динаміки в управлінні страховими компаніями. dissua@i.ua
2012 Математичне моделювання управління мотиваційним процесом персоналу. dissua@i.ua
2012 Оцінювання економічного потенціалу промислових підприємств в ринковому середовищі. dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правове регулювання політичних прав військовослужбовців збройних сил України dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правове регулювання будівельної діяльності в Україні dissua@i.ua
2012 Забезпечення ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств dissua@i.ua
2012 Вертикальна інтеграція підприємств виноградарсько-виноробного підкомплексу АПК dissua@i.ua
2012 Економічна ефективність виробництва насіння олійних культур у насіннєвих підприємствах dissua@i.ua
2012 Відтворення основних засобів підприємств спиртопродуктового підкомплексу АПК dissua@i.ua
2012 Трансформація особистих селянських господарств у напрямі використання трудового потенціалу dissua@i.ua
2012 Механізми регулювання міжнародної трудової міграції в Україні. dissua@i.ua
2012 Внутрішній ринок України в умовах глобалізації світового господарства. dissua@i.ua
2012 Регулювання банківської діяльності: міжнародний досвід та вітчизняна практика dissua@i.ua
2012 Сек'юритизація активів фінансових інститутів (на основі інвестиційних фондів) dissua@i.ua
2012 Правове регулювання залучення земельних ділянок комунальної форми власності у господарський обіг dissua@i.ua
2012 Правове забезпечення реалізації екологічної функції держави органами внутрішніх справ України dissua@i.ua
2012 Диференціація правового регулювання праці суддів України dissua@i.ua
2012 Види та форми заохочень за трудові досягнення dissua@i.ua
2012 Підстави і порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників dissua@i.ua
2012 Суб'єкти та форми нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю України dissua@i.ua
2012 Соціальні послуги у сфері соціального захисту населення dissua@i.ua
2012 Механізм взаємодії адміністративних та господарських систем при формуванні стратегії екологоорієнтованого розвитку регіону dissua@i.ua
2012 Науково-методичні основи визначення та вилучення рентного доходу в природокористуванні (на прикладі підприємств паливодобувної галузі) dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правові засади взаємодії субєктів протидії насильству в сімї dissua@i.ua
2012 Судова влада в період розбудови громадянського суспільства: теоретико-правові аспекти. dissua@i.ua
2012 Публічно-правовий спір як предмет юрисдикційної діяльності адміністративного суду. dissua@i.ua
2012 Суб’єкти адміністративного судочинства України. dissua@i.ua
2012 Правове забезпечення виконавчого провадження у справах про адміністративні правопорушення. dissua@i.ua
2012 Формування сучасної архітектури регіональної інноваційної системи dissua@i.ua
2012 Напрями підвищення ефективності праці на плодоовочевих переробних підприємствах dissua@i.ua
2012 Механізм фінансового регулювання аграрного виробництва в умовах глобалізації dissua@i.ua
2012 Макроекономічне стрес-тестування банків у системі регулювання банківської діяльності dissua@i.ua
2012 Фінансово-правове регулювання припинення діяльності неплатоспроможного банку dissua@i.ua
2012 Злочинність у сфері охорони здоров'я: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання dissua@i.ua
2012 Адміністративні процедури забезпечення права громадян на доступ до публічної інформації dissua@i.ua
2012 Правові та організаційні засади реформування податкової системи України dissua@i.ua
2012 Правове регулювання відносин обігу персональних даних dissua@i.ua
2012 Державна підтримка науково-технічної та інноваційної діяльності в регіонах України dissua@i.ua
2012 Формування стратегії енергоефективності в промисловості регіону dissua@i.ua
2012 Логістичний підхід в управлінні вхідними матеріальними потоками коксохімічних підприємств dissua@i.ua
2012 Моделювання процесів структурної реорганізації великого промислового комплексу dissua@i.ua
2012 Моделювання проектного управління інформаційними ресурсами підприємства dissua@i.ua
2012 Людський капітал:концепція формування і розвитку в умовах становлення економіки знань dissua@i.ua
2012 Методолого-практичні основи сталого просторового розвитку макросистем dissua@i.ua
2012 Методика розслідування крадіжок автотранспортних засобів. dissua@i.ua
2012 Організаційно-правова бюджетна діяльність селищних рад рекреаційних територій dissua@i.ua
2012 Окреме провадження у справах, що виникають із шлюбних правовідносин dissua@i.ua
2012 Формування і реалізація проектів розвитку підприємства: методичні та прикладні аспекти (за матеріалами підприємств м'ясопереробної промисловості України) dissua@i.ua
2012 Державне регулювання сфери ЖКГ в процесі адаптації до ринкового середовища dissua@i.ua
2012 Управління національним господарством з урахуванням принципів і методів еволюційної економіки dissua@i.ua
2012 Державне регулювання житлового будівництва на основі екологічного підходу dissua@i.ua
2012 Управління рентабельністю в підприємствах ресторанного господарства dissua@i.ua
2012 Управління інноваційним розвитком торговельного підприємства dissua@i.ua
2012 Трансформація митної політики України в умовах лібералізації міжнародної торгівлі dissua@i.ua
2012 Банківське інвестиційне кредитування аграрних проектів dissua@i.ua
2012 Антикризове регулювання ринку робочої сили dissua@i.ua
2012 Формування економічної безпеки підприємницької діяльності в умовах тінізації економіки України dissua@i.ua
2012 Глобальна конкурентоспроможність транснаціональних банків dissua@i.ua
2012 Кримінологічна характеристика особистості працівників ОВС України, які вчинили злочини dissua@i.ua
2012 Джерела кримінологічної інформації про організовану злочинність та їх використання у кримінологічній науці та практиці dissua@i.ua
2012 Кримінологічні засади запобігання вчиненню злочинів у кримінально-виконавчих установах закритого типу dissua@i.ua
2012 Запобігання злочинам проти статевої недоторканості дитини dissua@i.ua
2012 Вдосконалення фінансової політики інвестиційно-інноваційного процесу розвитку автомобільного пасажирського транспорту на регіональному рівні dissua@i.ua
2012 Соціально орієнтований механізм забезпечення ефективного функціонування активів житлово-експлуатаційних підприємств dissua@i.ua
2012 Організаційно-економічний механізм сприяння зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями dissua@i.ua
2012 Трансформація зовнішньоекономічної функції держави в умовах глобалізації. dissua@i.ua
2012 Правові відносини, що забезпечують функціонування індивідуальних трудових відносин. dissua@i.ua
2012 Юридичні факти як підстава припинення індивідуальних трудових правовідносин. dissua@i.ua
2012 Право на інформацію за трудовим законодавством України. dissua@i.ua
2012 Правове регулювання трудових відносин наукових працівників. dissua@i.ua
2012 Міжнародно-правові акти в системі джерел трудового права України. dissua@i.ua
2012 Трудовий юрисдикційний процес. dissua@i.ua
2012 Організаційно-економічний інструментарій управління екологозбалансованим розвитком автотранспортного комплексу dissua@i.ua
2012 Організаційно-економічний механізм забезпечення екологічної безпеки реструктуризації підприємств хімічної промисловості dissua@i.ua
2012 Інститут судового оскарження на стадії досудового розслідування. dissua@i.ua
2012 Розвиток профорієнтаційної діяльності в умовах сучасного ринку праці dissua@i.ua
2012 Розвиток науково-методичних підходів до оцінки внутрішньорегіональної соціально-економічної диференціації dissua@i.ua
2012 Екологічні чинники в міжнародно-правовому регулюванні торговельних відносин у контексті функціонування Світової організації торгівлі dissua@i.ua
2012 Правила і процедури вирішення спорів у рамках Світової організації торгівлі та механізми їх впровадження в Україні dissua@i.ua
2012 Становлення та розвиток основних інститутів українського шлюбно-сімейного права в Х-ХІХ ст.: історико-правовий аспект dissua@i.ua
2012 Формування та використання фінансових активів інститутів спільного інвестування dissua@i.ua
2012 Механізм державного регулювання соціальної житлової політики dissua@i.ua
2012 Правове регулювання організації праці у контексті сучасного розвитку економіки. dissua@i.ua
2012 Дисциплінарна відповідальність посадових осіб митної служби України. dissua@i.ua
2012 Оптимізація використання та охорони земельних ресурсів dissua@i.ua
2012 Управління ефективністю банківського бізнесу dissua@i.ua
2012 Стійкість страхового ринку як передумова фінансової безпеки держави dissua@i.ua
2012 Планування фінансового потенціалу суб'єктів реального сектору економіки dissua@i.ua
2012 Розвиток фінансово-бюджетного механізму державного фінансового контролю dissua@i.ua
2012 Ризикоорієнтоване фінансове планування на підприємствах dissua@i.ua
2012 Ефективність зайнятості у сільськогосподарських підприємствах і господарствах населення dissua@i.ua
2012 Організаційно-економічні засади підвищення конкурентоспроможності виробництва зерна (на матеріалах Вінницької області) dissua@i.ua
2012 Статистичне забезпечення регулювання ринку споживчого кредитування dissua@i.ua
2012 Бюджетно-податкові інструменти державної підтримки підприємств в Україні з урахуванням вимог СОТ та ЄС dissua@i.ua
2012 Формування механізмів та оцінка конкурентоспроможності аграрних підприємств dissua@i.ua
2012 Організаційно-економічний механізм інноваційно-інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств dissua@i.ua
2012 Формування системи інформаційного забезпечення транспортування агропромислової продукції dissua@i.ua
2012 Облік і аналіз грошових коштів та розрахунків в системі управління підприємством dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правовий статус регіональних управлінь МВС України dissua@i.ua
2012 Правове регулювання взаємодії податкової міліції з іншими структурними підрозділами ДПС України dissua@i.ua
2012 Фінансово-правові засади діяльності Національного банку України dissua@i.ua
2012 Принцип гласності та відкритості в адміністративному судочинстві України dissua@i.ua
2012 Фінансовий контроль у митній справі dissua@i.ua
2012 Повноваження Національного банку України по управлінню і контролю за валютним оборотом: фінансово-правовий аспект dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правове забезпечення підприємництва в Україні dissua@i.ua
2012 Відомчий контроль в органах внутрішніх справ України як функція державного управління dissua@i.ua
2012 Правове регулювання фінансової діяльності державного підприємства dissua@i.ua
2012 Організаційно-правові засади державного фінансового контролю dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правові засади діяльності суб’єктів забезпечення безпеки життєдіяльності персоналу ОВС України dissua@i.ua
2012 Виявлення і припинення міліцією адміністративних правопорушень у сфері підприємницької діяльності dissua@i.ua
2012 Адміністративно-правові засади діяльності суб’єктів забезпечення безпеки життєдіяльності персоналу ОВС України dissua@i.ua
2012 Організаційні та структурні складові механізму державного регулювання процесів міжнародної інтеграції України dissua@i.ua
2012 Бухгалтерський облiк і аналіз операцій за розрахунками з покупцями та замовниками dissua@i.ua
2012 Бухгалтерський облік витрат в системі податкових розрахунків: теорія і практика dissua@i.ua
2012 Механізми управління логістичними процесами паливно-енергетичного комплексу України dissua@i.ua
2012 Моделювання процесів функціонування керуючої системи підприємства на підґрунті теорії штучного інтелекту dissua@i.ua
2012 Фінансові ресурси інтеграційних аграрних формувань: теорія, методологія, практика dissua@i.ua
2012 Принципи цивільного та адміністративного судочинства в Україні: проблеми теорії і практики dissua@i.ua
2012 Правові основи демократичного розвитку політичної системи в Україні. dissua@i.ua
2012 Міжнародна конкурентоспроможність людських ресурсів в умовах глобалізації dissua@i.ua
2012 Освітній ресурс формування інноваційної економіки dissua@i.ua
2012 Управління розвитком персоналу організацій споживчої кооперації України dissua@i.ua
2012 Сучасні підходи до управління доходами підприємств харчової промисловості в умовах розвитку ринкових відносин dissua@i.ua
2012 Формування конкурентоспроможності промислових підприємств на зовнішніх ринках dissua@i.ua
2012 Програмне регулювання в сучасному міжнародному праві: теоретичні та практичні аспекти dissua@i.ua
2012 Аналітичні процедури в аудиті: методологія та організація dissua@i.ua
2012 Науково-методологічні основи державного регулювання економічного розвитку на регіональному рівні dissua@i.ua
2012 Методологічні основи розвитку виробничо-господарських комплексів в економіці України dissua@i.ua
2012 Фінансовий потенціал території у державній фінансовій політиці:методологія і практика управління dissua@i.ua
2012 Методологія розвитку стратегічного управління великими промисловими підприємствами dissua@i.ua
2012 Фінансова безпека сільського господарства dissua@i.ua

 

 
Рейтинг сайтов Шаблоны сайтов