Дисертації України
Інформаційне забезпечення науково - освітньої діяльності.

ПОШУК

Тематичний каталог на українській мові - повний перелік дисертаційних робіт, захищених в Україні з 2002 по 2012 роки.

Завантажити - Тематичний каталог на українській мові (пошук за темою).

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Для ознайомлення можлива попередня відправка титульного листа і змісту роботи.
2004 Обгрунтування параметрів урахування старих гірничих виробок на малій глибині для охорони поверхневих об'єктів dissua@i.ua
2004 Локальний дозований кріовплив в лікуванні дифузного токсичного зобу dissua@i.ua
2004 Післяопераційна реабілітація хворих на аутоімунний тиреоїдит з використанням низькоінтенсивного лазерного випромінювання dissua@i.ua
2004 Метафора і символ у поетичному ідіостилі Тодося Осьмачки dissua@i.ua
2004 Підвищення надійності і ефективності використання зернових жниварок шляхом модернізації їх приводів dissua@i.ua
2004 Театралізація хорових творів як метод художньої інтерпретації dissua@i.ua
2004 Моделі та алгоритми автоматизованої системи обробки ультразвукових ехограм органів людини dissua@i.ua
2004 Математичні моделі та методи для векторних задач оптимізації організаційних структур та землекористування dissua@i.ua
2004 Комплексоутворення та оксигенація у змішанолігандних системах кобальт(ІІ)-фенантролін-дипептид dissua@i.ua
2004 Історія Новоросійського (Херсонського) військового поселення кавалерії. 1817-1857 рр. dissua@i.ua
2004 Управління збутом промислової продукції в комплексі маркетингу dissua@i.ua
2004 Дискретне моделювання обрисів магістральних перехрещень за керуючими чинниками параметрів натуральних рівнянь dissua@i.ua
2004 Договір довірчого управління майном як форма еалізації правового інституту довірчого управління майном в Україні dissua@i.ua
2004 Кримінально-правові проблеми визначення осудності злочинця dissua@i.ua
2004 Діяльність органів внутрішніх справ по протидії злочинності у курортних регіонах (кримінологічне дослідження на матеріалах Запорізької області). dissua@i.ua
2004 Гендерна детермінація вибору студентами стратегії поведінки в конфлікті. dissua@i.ua
2004 Пропедевтика природничих знань учнів 5-го класу загальноосвітньої школи dissua@i.ua
2004 Структурування та дослідження стійкості динамічних систем дискретного аргументу dissua@i.ua
2004 Вдосконалення управління оціночно-консультаційною діяльністю в інноваційній сфері dissua@i.ua
2004 Явище синкретизму поезії та прози в українській літературі барокової доби dissua@i.ua
2004 Складні номінативні одиниці в структурі займенниково-співвідносних ототожнювальних речень dissua@i.ua
2004 Соціальність філософії мови Мартіна Гайдеґґера. dissua@i.ua
2004 Залежність прояву господарсько корисних ознак української червоно-рябої молочної породи від генотипу та умов середовища dissua@i.ua
2004 Технічне діагностування системи аеродромних світлосигнальних вогнів у процесі експлуатації dissua@i.ua
2004 Час як феномен людської життєдіяльності dissua@i.ua
2004 Казначейська система виконання Державного бюджету України dissua@i.ua
2004 Правове регулювання посередництва в підприємницькій діяльності. dissua@i.ua
2004 Суспільний досвід: структура, проблеми сприйняття та соціальні наслідки. dissua@i.ua
2004 Динамічна теорія дифракції рентгенівських променів в пружно вигнутих монокристалах з мікродефектами dissua@i.ua
2004 Поетика романів Салмана Рушді dissua@i.ua
2004 Біологічні особливості основних шкідників сходів цукрових буряків та захист сходів від них в умовах Північного Степу України dissua@i.ua
2004 Критика принципу історизму в контексті філософії постмодернізму dissua@i.ua
2004 Оновлення і розвиток технічних засобів у сільськогосподарському виробництві. dissua@i.ua
2004 Засоби масової комунікації у контексті громадської думки: формування, функціонування, жанрові прийоми. dissua@i.ua
2004 Ціннісні орієнтації сучасного біологічного дослідження (постнекласичний етап). dissua@i.ua
2004 Ефективність міжнародно-правових засобів забезпечення реалізації Конвенції про захист прав і основних свобод людини. dissua@i.ua
2004 Аскетизм як принцип саморозвитку та самореалізації особистості dissua@i.ua
2004 Особливості соціально-психологічної адаптації офіцерів-випускників до діяльності в особливих умовах dissua@i.ua
2004 Земська добродійність на Катеринославщині 1866-1913 рр. (комп'ютерні технології обробки та аналізу джерел) dissua@i.ua
2004 Удосконалення та підвищення ефективності спеціалізації господарств зернового напрямку dissua@i.ua
2004 Шляхи покращення робочих характеристик вентильних двигунів середньої і великої потужності dissua@i.ua
2004 Удосконалення індукторів-струмопроводів на основі аналізу імпульсних електродинамічних зусиль dissua@i.ua
2004 Удосконалювання діагностики заземлювальних пристроїв електроенергооб'єктів dissua@i.ua
2004 Корекція характеристик підсилювальних пристроїв для реалізації шумового узгодження з джерелом сигналу dissua@i.ua
2004 Методи опису та розпізнавання дактилоскопічних зображень для створення інформаційно-вимірювальних систем dissua@i.ua
2004 Моделювання початкової стадії корозії металів із застосуванням квантово-хімічного підходу dissua@i.ua
2004 Особливості правового регулювання договору комерційної концесії (франчайзингу) dissua@i.ua
2004 Стратегічний моніторинг в управлінні фінансово-господарською діяльністю виробничих систем dissua@i.ua
2004 Вплив митрополита Андрея Шептицького на суспільне і культурно-просвітницьке життя в Галичині кінця ХІХ - першої половини ХХ століття dissua@i.ua
2004 Психопатологічні закономірності формування та принципи терапії невротичних розладів у військовослужбовців бойових підрозділів внутрішніх військ МВС. dissua@i.ua
2004 Дозрівання за Оствальдом в металевих сплавах та гетероструктурах з квантовими точками dissua@i.ua
2004 Термоімпульсні технології очистки поверхонь деталей агрегатів авіаційних двигунів. dissua@i.ua
2004 Відновлення працездатності вертикальних монтажних з'єднань стінки рулонованих резервуарів dissua@i.ua
2004 Маркетингові дослідження українського ринку добровільного медичного страхування dissua@i.ua
2004 Психологічні методи вогневої підготовки в підрозділах внутрішніх справ МВС України dissua@i.ua
2004 Права людини як новоєвропейський філософський та політико-правовий феномен dissua@i.ua
2004 Розроблення технології високовуглеводного порошку біологічно активної дії із стружки топінамбура dissua@i.ua
2004 Психологічні чинники формування етнічної свідомості у юнацькому віці dissua@i.ua
2004 Система підтримки прийняття рішень при моделюванні та прогнозуванні фінансово-економічних показників dissua@i.ua
2004 Клініко-морфологічні особливості хронічного пієлонефриту єдиної нирки (клініко-експериментальне дослідження) dissua@i.ua
2004 Управління підприємствами автомобілебудівної промисловості України в умовах протекціонізму dissua@i.ua
2004 Формування навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів. dissua@i.ua
2004 Формування технологічної культури май-бутніх учителів трудового навчання. dissua@i.ua
2004 Математична модель ритмічного біосигналу в задачах фотоплетизмодіагностики dissua@i.ua
2004 Жуковський і англійські романтики dissua@i.ua
2004 Тріщиностійкість алюмінієвого сплаву АМг6 в умовах динамічної повзучості dissua@i.ua
2004 Напружений стан і руйнування деревини дуба при конвективно-надвисокочастотному сушінні dissua@i.ua
2004 Ефективність функціональнощадячого втручання у комплексному лікуванні хворих хронічним одонтогенним перфоративним гайморитом dissua@i.ua
2004 Використання танталу і ніобію з модифікованою поверхнею для дентальної імплантації dissua@i.ua
2004 Моделі та алгоритми розробки баз даних інформаційних систем з використанням цільового програмування dissua@i.ua
2004 Клініко-імунологічні порушення у часто хворіючих дітей з пре- і перинатальним ураженням центральної нервової системи і методи їх корекції dissua@i.ua
2004 Соціально-економічне і духовне життя чехів Волині (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) dissua@i.ua
2004 Поезія Аркадія Казки та її місце в літературному процесі перших десятиліть ХХ ст. dissua@i.ua
2004 Асоціативно-образний потенціал внутрішньої форми слова у поетичному тексті (на матеріалі української поезії 60-90-х років ХХ століття) dissua@i.ua
2004 Роль антифосфоліпідних антитіл у розвитку цереброваскулярної патології у осіб молодого віку dissua@i.ua
2004 Церебральний параліч у дітей, які народжені від матерів з серопозитивним та серонегативним варіантом антифосфоліпідного синдрому dissua@i.ua
2004 Протипожежний захист промислових підприємств від небезпечного впливу каскадних пожеж dissua@i.ua
2004 Розробка епоксидних композиційних матеріалів з пониженою горючістю та поліпшеними експлуатаційними властивостями dissua@i.ua
2004 Електромагнітні поля та структура факельного НВЧ розряду dissua@i.ua
2004 Компенсації за трудовим правом України. dissua@i.ua
2004 Особливості церебральної гемодинаміки, структурно-функціональних змін головного мозку та когнітивних розладів у хворих інфарктом мозку в відновному періоді. dissua@i.ua
2004 Формування культури навчальної діяльності молодших школярів dissua@i.ua
2004 Еталонні моделі символьної обробки dissua@i.ua
2004 Підвищення якості металу шва при зварюванні електродами з кислим покриттям шляхом застосування чавунного порошку dissua@i.ua
2004 Лікувальна ефективність амізону у хворих на ревматоїдний артрит та остеоартроз (клініко-експериментальне дослідження) dissua@i.ua
2004 Функціональне числення в спряжених просторах функціоналів над класами цілих функцій експоненціального типу dissua@i.ua
2004 Багатоточкові задачі для гіперболічних рівнянь та рівнянь, не розв'язаних відносно старшої похідної. dissua@i.ua
2004 Крайові задачі для лінійних і слабконелінійних гіперболічних та безтипних рівнянь у циліндричних областях. dissua@i.ua
2004 Реалізація принципу неперервності у профорієнтаційній роботі зі старшокласниками та фаховій підготовці студентів- майбутніх словесників. dissua@i.ua
2004 Термометричний метод оцінки стану окорухових прямих м'язів та його значення для планування хірургічного виправлення косоокості dissua@i.ua
2004 Підбір сортименту та агробіологічне обгрунтування елементів технології вирощування кавуна і дині в плівкових теплицях dissua@i.ua
2004 Східне Середземномор'я в системі регіональних пріоритетів України dissua@i.ua
2004 Принцип віртуозності в російській художній культурі другої половини ХІХ - початку ХХ століття та еволюція жанру російського романтичного фортепіанного концерту. dissua@i.ua
2004 Австрійський театр у Львові (1789-1872): історія, музичний репертуар, оперне виконавство, культурний контекст. dissua@i.ua
2004 Митна справа в Гетьманщині в другій половині XVII-XVIII ст. dissua@i.ua
2004 Маркетинг хлібобулочних виробів dissua@i.ua
2004 Механізми формування ринку продовольства в перехідній економіці dissua@i.ua
2004 Логістичні системи на фармацевтичному підприємстві: формування та функціонування. dissua@i.ua
2004 Національно-патріотичне виховання студентів вищих педагогічних закладів засобами декоративно-ужиткового мистецтва. dissua@i.ua
2004 Реформування професійної освіти у Фінляндії в умовах глобалізаційних процесів dissua@i.ua
2004 Управління розвитком малого підприємництва на регіональному рівні dissua@i.ua
2004 Аеротехногенна трансформація соснових екосистем середньої течії басейну р. Сіверський Донець dissua@i.ua
2004 Вплив способів створення та режимів вирощування культур сосни на їх ріст і зміну едафічних умов в Ізюмському пристеповому бору dissua@i.ua
2004 Збройні сили України в протистоянні турецько-татарській експансії у другій половині ХVІ - на початку ХVІІ ст. dissua@i.ua
2004 Дослідження та розробка методів і математичних моделей інформаційної підтримки автоматизованої системи управління ремонтно-технічного обслуговування dissua@i.ua
2004 Маркетингова товарна політика підприємства (на прикладі фармацевтичної галузі України). dissua@i.ua
2004 Середньонаддніпрянсько-степове діалектне порубіжжя у світлі ізоглос. dissua@i.ua
2004 Підвищення ефективності очищення суднових нафтовмісних вод у коалесцувальній сепараційній установці dissua@i.ua
2004 Синтез затискних патронів з позиційними багатопрофільними затискними елементами для токарних верстатів. dissua@i.ua
2004 Формування комунікативної культури молодших школярів в умовах дозвілля dissua@i.ua
2004 Міф і мистецька гра в естетиці неоромантизму dissua@i.ua
2004 Економічна ефективність зернопродуктового виробництва в підприємствах АПК та шляхи її підвищення dissua@i.ua
2004 Системи фінансового забезпечення місцевого самоврядування в європейських країнах dissua@i.ua
2004 Міжнародно-правовий статус корінних народів dissua@i.ua
2004 Загальнолінгвістична теорія фонеми та її розвиток в Україні. dissua@i.ua
2004 . Експериментальне дослідження та аналіз структури металічних розплавів методами оберненого Монте Карло та Вороного-Делоне dissua@i.ua
2004 Гуманістичні параметри самореалізації особистості: потреби, інтереси, цінності. dissua@i.ua
2004 Нормування водоподачі на зрошувальні системи dissua@i.ua
2004 Організування та інвестування інтегрованих виробничо-господарських структур dissua@i.ua
2004 Інвестиційна привабливість підприємства в умовах трансформації економіки dissua@i.ua
2004 Організаційно-економічний механізм реструктуризації підприємства dissua@i.ua
2004 Роль М.Грушевського у національно-культурному відродженні українського народу (кін. ХІХ - поч. ХХ ст.) dissua@i.ua
2004 Оптимізація режимів нагріву кільцевих дисків з метою створення поля переміщень для забезпечення з’єднань з натягом dissua@i.ua
2004 Психологічне здоров'я підлітків та його оцінка в умовах загальноосвітнього навчального закладу. dissua@i.ua
2004 Психологічні ознаки культури українців на сучасному етапі розвитку суспільства. dissua@i.ua
2004 Порівняльна характеристика різних методів ортопедичного лікування хворих на хронічний генералізований пародонтит ІІ та ІІІ ступеня тяжкості. dissua@i.ua
2004 Екологічний фактор формоутворення в дизайні dissua@i.ua
2004 Удосконалення методів діагностики моно- та асоційованих бактеріальних пневмоній свиней dissua@i.ua
2004 Радикальна дуоденопластика в лікуванні виразкової хвороби дванадцятипалої кишки, ускладеної пенетрацією та стенозом dissua@i.ua
2004 Оптимізація лікування первинного гнійного осередку та корекція синдрому ендогенної інтоксикації у хворих сепсисом. dissua@i.ua
2004 Гіподермоз великої рогатої худоби і розробка ефективних методів боротьби з ним в умовах Лісостепової зони України dissua@i.ua
2004 Підвищення якості сталевих виробів мікролегуванням та вдосконаленням способу введення модифікаторів у ківш. dissua@i.ua
2004 Вплив високих рівнів забруднення свинцем та кадмієм чорноземів опідзолених і типових на надходження цих елементів у рослини ячменю і кукурудзи, урожай та його якість в умовах Лівобережного Лісостепу України dissua@i.ua
2004 Просвітницько-педагогічна діяльність вчених Педагогічного відділу Харківського університету кінця ХІХ - початку XX століття dissua@i.ua
2004 Періодична преса як засіб оволодіння іноземною мовою студентами вищих технічних навчальних закладів dissua@i.ua
2004 Обґрунтування способу сепарування насіння соняшника у повітряних потоках dissua@i.ua
2004 Обгрунтування параметрів систем гальмування багатоканатних піднімальних машин із багатомодульним дисковим гальмом dissua@i.ua
2004 Християнсько-містеріальний континуум оперного мистецтва: генезис, еволюція, перспективи dissua@i.ua
2004 Розроблення самозахисного порошкового дроту для наплавлення деталей, що працюють в умовах гідроабразивного зносу dissua@i.ua
2004 Економіко-математичне моделювання процесів відтворення у сільському господарстві dissua@i.ua
2004 Аналіз причин невдалого лікування дуоденальних виразок та можливі терапевтичні підходи. dissua@i.ua
2004 Реакції циклізації функціонально заміщених 1,3-дикарбонільних сполук гетероциклічного ряду з похідними ціанооцтової кислоти dissua@i.ua
2004 Організаційно-економічний механізм активізації іноземного інвестування в економіку України dissua@i.ua
2004 Науково-методичні засади стимулювання розвитку туристично-рекреаційного комплексу регіону dissua@i.ua
2004 Фоносемантична організація поетичного твору: аспект рецепції (на матеріалі поезії Павла Тичини). dissua@i.ua
2004 Вплив вуглецю на міжатомну взаємодію і термічне розширення ГЦК сплавів на основі Fe - Ni dissua@i.ua
2004 Показники функціонального стану ендотелію при цукровому діабеті 2-го типу dissua@i.ua
2004 Покарання в системі засобів протидії злочинності dissua@i.ua
2004 Неустойка як вид забезпечення виконання зобов'язання dissua@i.ua
2004 Організаційно-економічний механізм удосконалення природоохоронної діяльності на залізничному транспорті України dissua@i.ua
2004 Розробка та впровадження енерго- та ресурсозберігаючої технології спирту етилового технічного з вуглеводвмісної сировини dissua@i.ua
2004 Фінансове забезпечення розвитку сільськогосподарського виробництва dissua@i.ua
2004 Правове регулювання відносин по розслідуванню та обліку нещасних випадків на виробництві dissua@i.ua
2004 Розірвання трудового договору з ініціативи третіх осіб, які не є стороною трудового договору dissua@i.ua
2004 Моделювання і розрахунки зсувної небезпеки та інженерного захисту територій і об'єктів dissua@i.ua
2004 Вплив режиму навантаження і тривалого витримування під навантаженнем на несучу здатність сталебетонних балок dissua@i.ua
2004 Ефективні методи організації використання засобів механізації в будівництві dissua@i.ua
2004 Розвиток світового фінансового ринку в умовах глобалізації dissua@i.ua
2004 Рукописна книга XVI ст. в Україні. Основні засади кодикологічного опису dissua@i.ua
2004 Моніторингцентральної гемодинаміки та нервово-мязової провідності під час анестезіологічного забезпечення лапароскопічних оперативних втручань у хворих на жовчнокамяну хворобу dissua@i.ua
2004 Економіко-математичне моделювання ліквідності комерційних банків в Україні dissua@i.ua
2004 Обгрунтування включення гормонозамісної терапії в комплексне лікування андрогенетичної алопеції у жінок менопаузального періоду dissua@i.ua
2004 Особливості клінічного перебігу негоспітальної пневмонії у осіб молодого віку різних соціальних груп dissua@i.ua
2004 Тополого-алгебраїчні властивості паратопологічних груп dissua@i.ua
2004 Ідея соціально-правової держави у філософських концепціях Т.Гоббса і Дж.Локка dissua@i.ua
2004 Соціальний компонент інтеграції України в глобальну економічну систему dissua@i.ua
2004 Удосконалення організації та підвищення економічної ефективності виробництва яловичини в сільськогосподарських підприємствах dissua@i.ua
2004 Господарсько-біологічна оцінка нових і перспективних сортів малини в умовах Лісостепу України dissua@i.ua
2004 Виховання вольових якостей в учнів середнього шкільного віку в процесі занять фізичною культурою dissua@i.ua
2004 Адаптаційно-компенсаторні процеси в організмі великої рогатої худоби під впливом надлишку нітратів залежно від типів вищої нервової діяльності (за даними артеріо-венозної різниці) dissua@i.ua
2004 Чинники ризику формування вроджених вад розвитку серед новонароджених (за даними генетичного моніторингу населення Київської області) dissua@i.ua
2004 Управління реструктуризацією великих акціонерних товариств dissua@i.ua
2004 Державний бюджет в умовах демократії (домінанти суспільного вибору та реалії бюджетного процесу) dissua@i.ua
2004 Інвестиційна діяльність комерційних банків dissua@i.ua
2004 Особливості правового регулювання праці в акціонерних товариствах. dissua@i.ua
2004 Організаційно-правові проблеми статусу суддів dissua@i.ua
2004 Безлужні склокристалічні матеріали з реакційно зформованою структурою dissua@i.ua
2004 Інформаційна технологія символьно-числового аналізу виробничо-економічних процесів для підтримки прийняття управлчнських рішень. dissua@i.ua
2004 Структурно-функціональне забезпечення територіального управління запобіганням та ліквідацією надзвичайних ситуацій (на прикладі Управління пожежної безпеки в Харківській області) dissua@i.ua
2004 Концептуальні основи реформування територіальної організаціїї державного управління dissua@i.ua
2004 Багатопараметрові різницеві електромагнітні методи і пристрої для контролю матеріалів і виробів dissua@i.ua
2004 Римсько-вірменські відносини в І ст. до н.е. - на початку І ст. н.е. dissua@i.ua
2004 Система оподаткування у Візантії в IV - IX ст. dissua@i.ua
2004 Формування ефективної організації управління в регіональних підрозділах комерційних банків dissua@i.ua
2004 Гамма-розпад ізобар-аналогових резонансів у ядрах 23Na, 27Al, 31P та 35, 37Cl dissua@i.ua
2004 Історична еволюція топоніміки міста Сімферополя dissua@i.ua
2004 Вимірювальні генераторні частотні перетворювачі для промислових мікроелектронних датчиків dissua@i.ua
2004 Удосконалення технології та обладнання для реалізації процесу плющення заготовок зі складним профілем поперечного перерізу dissua@i.ua
2004 Удосконалення технології об'ємного штампування поковок із зігнутою віссю на базі нового способу одержання профільованої заготовки dissua@i.ua
2004 Відносини радянської держави та православної церкви в Криму (в кінці 40-х - на початку 60-х років ХХ століття) dissua@i.ua
2004 Земельні громади Кримської АРСР (1922 - 1930 рр.). dissua@i.ua
2004 Доказування як метод пізнання в процесі розслідування злочинів. dissua@i.ua
2004 Типи неозначеного суб`єкта-діяча в англійській та українській мовах dissua@i.ua
2004 Розробка технології пресування порошкових заготовок, яка забезпечує можливість їхньої обробки у неспеченому стані dissua@i.ua
2004 Формування морально-етичної відповідальності особистості майбутнього практичного психолога dissua@i.ua
2004 Педагогічні умови професійного самовдосконалення майбутніх офіцерів dissua@i.ua
2004 Інформаційно-телекомунікаційні технології як засіб індивідуалізації навчання курсантів вищих військових навчальних закладів. dissua@i.ua
2004 Облік витрат та процес калькулювання собівартості продукції у швейному виробництві dissua@i.ua
2004 Чорноморська проблема в контексті державницьких змагань української козацької старшини (середина XVII - початок XVIII ст.) dissua@i.ua
2004 Воєнні конфлікти в Азії, Африці, Латинській Америці та мілітаризація країн-учасниць (1975-1991 рр.). dissua@i.ua
2004 Речово-правові обмеження права приватної власності за стародавнім римським та сучасним цивільним правом України dissua@i.ua
2004 Обмін амінокислот і фракційний склад білків у організмі коропа за дії іонів марганцю, цинку, міді та свинцю dissua@i.ua
2004 Біохімічні особливості проникнення і розподілу деяких важких металів в організмі коропа лускатого dissua@i.ua
2004 Усередненi моделi з пам'яттю dissua@i.ua
2004 Становлення філософської теорії цінностей (історико - філософський аналіз). dissua@i.ua
2004 Економічна ефективність виробництва картоплі в господарствах різних форм власності і господарювання. dissua@i.ua
2004 Принципи дидактики як об`єкт історико-філософської рефлексії. dissua@i.ua
2004 Застосування поліпептидного препарату далагріну у дітей з незрощеннями піднебіння на догоспітальному етапі і в ранньому післяопераційному періоді. dissua@i.ua
2004 "Асимптотичні методи статистики лічильних процесів" dissua@i.ua
2004 Ефекти ближнього впорядкування в бінарних рідкокристалічних системах та розплавах органічних молекулярних кристалів dissua@i.ua
2004 Концентраційні аномалії властивостей в напівпровідникових твердих розчинах на основі телуриду свинцю" dissua@i.ua
2004 Моделі та інформаційні технології побудови діагностичних експертних систем з великим об'ємом залежних вхідних даних dissua@i.ua
2004 Г.М. Хоткевич і українська театральна культура кінця ХІХ - початку ХХ століття dissua@i.ua
2004 Культура та цивілізація: становлення проблематики в українській філософській думці (кінець ХІХ - початок ХХ століть). dissua@i.ua
2004 Взаємодія компонентів у системах U-{Co,Ni,Cu}-In та споріднених до них. dissua@i.ua
2004 Кінетика термолізу та термодинамічні властивості Силіцій- та Нітрогенвмісних органічних пероксидів. dissua@i.ua
2004 Дослідження багатофазних імпульсних перетворювачів із ШІМ-регулюванням та розробка методики їх проектування dissua@i.ua
2004 Моделювання знакових структур (на матеріалі текстів культури). dissua@i.ua
2004 Вікові особливості структури судинних захворювань головного мозку та стану церебральної гемодинаміки в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. dissua@i.ua
2004 Синтагматіон про сім святих тайн Гавриїла Севера в контексті грецько-українських культурних та релігійно-політичних зв’язків кінця 16 - початку 17 століть dissua@i.ua
2004 Підвищення ефективності функціонування природних монополій в умовах ринку (за матеріалами залізничного транспорту) dissua@i.ua
2004 Асимптотичний аналіз дробових процесів dissua@i.ua
2004 Радіаційно-індуковані дефекти монокристалів Li2B4O7:Ln (Ln=Tm, Eu, Ce) dissua@i.ua
2004 Імунологічна реактивність організму за різних умов техногенного забруднення середовища важкими металами. dissua@i.ua
2004 Удосконалення методології статистичного аналізу міжнародного трансферу технологій в Україні dissua@i.ua
2004 Стан прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу, мікробіоценозу кишечника у хворих на сальмонельоз при використанні альтану і хілаку-форте у комплексному лікуванні (клініко-експериментальні дослідження). dissua@i.ua
2004 Використання аміксину в комплексній терапії хворих на ентеровірусні менінгіти dissua@i.ua
2004 Гуманістичні засади розуміння людської природи у філософії Д.Юма та їх сучасні інтерпретації. dissua@i.ua
2004 Геоекономічні трансформації в Центрально-Східному регіоні Європи в контексті національних пріоритетів України dissua@i.ua
2004 Взаємодія піридо[2,1-а]ізоіндолу і 2,4-диметилпіримідо[2,1-а]ізоіндолу з малеїнімідами та синтез нових похідних конденсованих ізоіндолів dissua@i.ua
2004 Взаємодія впливів вестибулярної, зорової та слухової сенсорних систем на активність мотонейронів екстензорних м'язів нижніх кінцівок людини. dissua@i.ua
2004 Педагогічні умови керівництва самостійною підготовкою курсантів військових вищих навчальних закладів dissua@i.ua
2004 Вивчення активності протеолітичних ферментів панкреатичного та позапанкреатичного походження в динамиці експериментального цукрового діабета dissua@i.ua
2004 Формування корпусу професійних суддів України. dissua@i.ua
2004 Психологічні чинники формування алкогольної адиктивної поведінки у підлітків та юнаків. dissua@i.ua
2004 Щеплені кополімери на основі полівінілового спирту та поліакриламіду з різною довжиною прищеплених ланцюгів. dissua@i.ua
2004 Розвиток християнської писемної культури в Україні: етно-конфесійна специфіка. dissua@i.ua
2004 Управління витратами підприємства в ринковій економіці dissua@i.ua
2004 Організація системи моніторингу фінансової діяльності на металургійних підприємствах dissua@i.ua
2004 Удосконалення систем змащування суднових ГТД шляхом застосування функціональних термочутливих елементів dissua@i.ua
2004 Визначення головних розмірів швидкісних однокорпусних водомістких суден на початкових стадіях проектування dissua@i.ua
2004 Реконструкція ліній електропередачі на основі нових підходів до їх моніторингу та оптимального проектування dissua@i.ua
2004 Кінетика розчинення монокристалів іодиду цезію у воді та н-аліфатичних спиртах в умовах природної конвекції dissua@i.ua
2004 Структура та властивості керамічних покриттів, нанесених високошвидкісним імпульсним струменем плазми на металеві підкладки dissua@i.ua
2004 Структура, фазовий склад та механічні властивості покриттів на основі системи титан-вуглець dissua@i.ua
2004 М.Н.Петровський та його внесок в українську історичну науку 20-х - початку 50-х рр. ХХ століття. dissua@i.ua
2004 Стратегія антикризового проактивного управління підприємством dissua@i.ua
2004 Інституціональні інвестори - специфічна система фінансування сучасної ринкової економіки dissua@i.ua
2004 Систама бібліотечно-інформаційного забезпечення галузі фізичної культури і спорту в Україні dissua@i.ua
2004 1. Психологічні механізми адаптації підлітків з кримінальною поведінкою в умовах примусової ізоляції dissua@i.ua
2004 Аутоагресивна поведінка працівників органів внутрішніх справ України (соціа-льно-психологічні детермінанти виник-нення, методи превенції та профілакти-ки). dissua@i.ua
2004 Особливості становлення антиоксидантного захисту та вплив мікотоксинів на організм птиці в онтогенезі dissua@i.ua
2004 Радянський тоталітарний режим у боротьбі проти збройного підпілля ОУН і військових формувань УПА (1944-1953) dissua@i.ua
2004 Розробка енергозберігаючих технологій виробництва варення dissua@i.ua
2004 Розробка біотехнології отримання гідролітичного ферментного препарату з a-галактозидазною активністю. dissua@i.ua
2004 Консервативна терапія раку легенів. dissua@i.ua
2004 Шляхи підвищення ефективності комбінованого лікування раку ободової кишки (експериментально-клінічне дослідження) dissua@i.ua
2004 Геохімія мінералоутворюючих розчинів золото-поліметалевих рудопроявів Центрального Донбасу (за включеннями у мінералах) dissua@i.ua
2004 Зонально-концентраційне розташування вуглеводвих пасток та нафтогазовий потенціал південного сходу ДДз dissua@i.ua
2004 Усталені коливання у тривимірних тілах з плоскими концентраторами напружень dissua@i.ua
2004 Квазістатичні задачі термопружності для плоско-шаруватих тіл при локальному нагріві dissua@i.ua
2004 Обґрунтування способу визначення пористості вугілля для прогнозу параметрів газовиділення dissua@i.ua
2004 Видавнича діяльність Національної академії наук України у 1918-1933 рр. dissua@i.ua
2004 Метод вимірювання прохідної потужності в багатомодових хвилеводах гальваномагнітними перетворювачами. dissua@i.ua
2004 Суспільно-політичні рухи в Україні (90-ті роки ХХ ст.): Історіографія. dissua@i.ua
2004 Субодиничний склад нікотинових холінорецепторів нейронів нижнього брижового ганглія морськоїсвинки dissua@i.ua
2004 Фотопружний ефект в кубічних кристалах з неоднорідним потенціалом dissua@i.ua
2004 Методи параметричного діагностування поршневих газоперекачувальних агрегатів компресорних станцій підземних сховищ газу dissua@i.ua
2004 Хемілюмінесцентні реакції нітрату 9-ціано-10-метилакридинію з нуклеофільними реагентами та застосування їх в аналізі dissua@i.ua
2004 Взаємодія владних структур, політичних і громадських організацій як засіб підвищення ефективності управління на регіональному рівні dissua@i.ua
2004 Особливості й тенденції розвитку державного управління освітою в Україні (1946-2001 рр.) dissua@i.ua
2004 Громадські рухи за суспільно-політичні перетворення в НДР та возз'єднання Німеччини (1989-1990 рр.) dissua@i.ua
2004 Диференційована інтенсивна терапія прееклампсії з урахуванням змін вегетативного тонусу вагітних dissua@i.ua
2004 Викликані ЕЕГ-потенціали у дітей і підлітків: зв'язок з індивідуальними особливостями уваги. dissua@i.ua
2004 Відмірювання інтервалів часу: аналіз ЕЕГ і викликаних потенціалів мозку. dissua@i.ua
2004 Напружено-деформований і граничний стани сталебетонних плит перекриттів. dissua@i.ua
2004 Формування ринку інженерно-технічного сервісу в сільському господарстві dissua@i.ua
2004 Розвиток економічних взаємовідносин в енергозабезпеченні сільського господарства. dissua@i.ua
2004 Становлення і розвиток підприємництва в аграрному виробництві dissua@i.ua
2004 Ефективне формування селянських (фермерських) господарств в ринкових умовах dissua@i.ua
2004 Макроекономічне державне регулювання аграрної сфери економіки dissua@i.ua
2004 Народна мудрість як фактор духовної єдності суспільства dissua@i.ua
2004 Стан репродуктивної функції у жінок з урогенітальною цитомегаловірусною інфекцією dissua@i.ua
2004 Наукові основи технології термозміцнення поздовжньо розділеної арматури. dissua@i.ua
2004 Організаційно-економічний механізм управління продуктивністю праці на вугільних підприємствах dissua@i.ua
2004 Роль ендотеліальної дисфункції в розвитку симптоматичної ренопаренхіматозної артеріальної гіпертензії dissua@i.ua
2004 Поліморфізм гена ангіотензинперетворюючого ферменту, добовий профіль артеріального тиску та ефективність бета-блокаторів у хворих з метаболічним синдромом Х. dissua@i.ua
2004 Стан, профілактика та лікування порушень периферичного кровообігу у хворих на ішемічну хворобу серця з стенокардією напруги ІІ - ІІІ функціональних класів амлодіпіна бесілатом. dissua@i.ua
2004 Підвищення продуктивності бройлерів шляхом удосконалення технології передінкубаційної обробки яєць dissua@i.ua
2004 Розробка гнучких систем транспортного обслуговування для підвищення ефективності залізничних вантажних перевезень dissua@i.ua
2004 Організація ефективної підтримки підприємництва (на прикладі малих підприємств Автономної республіки Крим). dissua@i.ua
2004 Аграрна політика на Закарпатті (1944 - 1950 рр.) dissua@i.ua
2004 Інноваційні процеси в сучасному медіатексті (функціонально-лінгвістичні аспекти) dissua@i.ua
2004 Запорізька преса 20-40-х рр. ХХ ст.: жанрово-стильові особливості dissua@i.ua
2004 Структурно-стильові та лексико-семантичні особливості заповітної документації (на матеріалі духівниць кінця ХVІІ - ХVІІІ ст.). dissua@i.ua
2004 Порівняльна характеристика структурних властивостей гемоглобінів та показників еритроцитарного метаболізму у представників класу ссавців і класу риб. dissua@i.ua
2004 Оцінка ефективності створення і функціонування холдингової компанії dissua@i.ua
2004 Отримання трансфер-фактору антирабічного та його імунобіологічні властивості dissua@i.ua
2004 Кон'юнктура ринку ріпаку та умови підвищення ефективності його виробництва dissua@i.ua
2004 Закономірності перенесення поверхневим шаром гумовотканинного полотнища офсетного плоского друку фарби та зволожувального розчину dissua@i.ua
2004 Виховання гуманності у студентів медичного коледжу в процесі фахової підготовки dissua@i.ua
2004 Функціонування ринку молока в сучасних умовах господарювання9045 dissua@i.ua
2004 Формування шестичленних азагетероциклів в реакціях бета-ароїлакрилових кислот з бінуклеофілами. dissua@i.ua
2004 Система підтримки прийняття рішень для управління процесами передавання рідинних вантажів в умовах динамічних обмежень dissua@i.ua
2004 Мікроелектронні сенсори на основі КНІ-структур з рекристалізованим шаром полікремнію dissua@i.ua
2004 Багатофункціональні рідкокристалічні сенсори фізичних величин dissua@i.ua
2004 Питання єдиності елементів найкращого наближення в інтегральній метриці dissua@i.ua
2004 Стан оксидантно-антиоксидантної системи та вміст нейронспецифічної енолази у новонароджених з гіпоксичним ураженням центральної нервової системи. dissua@i.ua
2004 Організаційне забезпечення стратегічного вибору підприємства. dissua@i.ua
2004 Аналіз і синтез магнітних систем давачів лінійних переміщень dissua@i.ua
2004 Механізм оцінки конкурентоспроможності послуг електрозв’язку dissua@i.ua
2004 Рід Марковичів-Маркевичів у культурно-громадському житті України: "Нова сімейна історія". dissua@i.ua
2004 Проблема Гібралтару в зовнішній політиці Іспанії, 1963 - 1985 рр. dissua@i.ua
2004 Проблема Чорноморських проток у зовнішній політиці Великобританії, 1892-1920 рр. dissua@i.ua
2004 Рід Даниловичів у кінці XVI - на початку XVIII ст.: історико-генеалогічне дослідження. dissua@i.ua
2004 Динаміка соціальної структури і зайнятості польського населення Західної України у міжвоєнний період (20-ті - 30-ті рр. XX ст.). dissua@i.ua
2004 Реформи сільського господарства України і Казахстану за роки незалежності і шляхи удосконалення економічних відносин dissua@i.ua
2004 Проблема онтологічного статусу універсалій у філософії Середньовіччя. dissua@i.ua
2004 Забезпечення регіональних органів управління ситуативною інформацією: бібліографознавчий підхід dissua@i.ua
2004 Становлення і розвиток шкільної літературної освіти в Україні у 1918 - 1938 рр. dissua@i.ua
2004 В.І.Веретенников як архівознавець та архівіст dissua@i.ua
2004 Невербальна діагностика шизотипових розладів. dissua@i.ua
2004 Особливості застосування норм міжнародного права у внутрішньому праві Йорданії і Ізраїлю (порівняльно-правовий аналіз). dissua@i.ua
2004 ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ЦИЛІНДРО-ПОРШНЕВИХ ПАР ТЕРТЯ АКСІАЛЬНО-ПОРШНЕВИХ ГІДРОМАШИН І ЕКСПРЕСНЕ УСУНЕННЯ ВІДМОВ, ВИКЛИКАНИХ ЇХНІМ ЗНОСОМ dissua@i.ua
2004 Розробка складу та технології м'якої лікарської форми з дифторантом dissua@i.ua
2004 Хіміко-токсикологічне дослідження лепонексу dissua@i.ua
2004 Міжнародно-правові механізми протидії нелегальній міграції. dissua@i.ua
2004 Роль спадкових факторів в формуванні затримки статевого розвитку та опсоменореї dissua@i.ua
2004 Високоточні обчислювальні алгоритми та система автоматизованого розрахунку дифузійних процесів в багатокомпонентних середовищах dissua@i.ua
2004 Розвиток методів розрахунку параметрів процесу багаторівчакової прокатки-розділяння на основі аналізу силової взаємодії розкату та інструменту dissua@i.ua
2004 Особливості формування структури і властивостей вуглецевих сталей при газоповітряному охолодженні та розробка екологічно чистої технології термічної обробки дроту для виготовлення поршневих кілець dissua@i.ua
2004 Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. dissua@i.ua
2004 Еколого-економічні аспекти реформування лісового господарства України dissua@i.ua
2004 Еколого-економічні засади формування кореневих цін на деревину dissua@i.ua
2004 Вплив кріоконсервування на культуру клітин щитовидної залози новонароджених поросят dissua@i.ua
2004 Побудова довільних композиційних програм гімнастичних вправ на колоді dissua@i.ua
2004 Експрес-контроль спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців механізованих підрозділів Сухопутних військ dissua@i.ua
2004 Підвищення продуктивності шліфування внутрішньої гвинтової канавки гайок кулькової гвинтової пари. dissua@i.ua
2004 Забезпечення якості і прискорення технологічної підготовки механоскладального виробництва dissua@i.ua
2004 Забезпечення працездатності нечутливих до сил ваги некласичних автобалансирів dissua@i.ua
2004 Процеси переносу при взаємодії крапель у турбулентних полідисперсних потоках dissua@i.ua
2004 Взаємодія електромагнітного випромінювання з регулярними та нерегулярними структурами на поверхні твердих тіл dissua@i.ua
2004 Оцінка джерел доказів у кримінальному процесі. dissua@i.ua
2004 Cинтез та фізико-хімічні властивості суперкислотного вольфраматвмісного діоксиду цирконію dissua@i.ua
2004 Психологічні особливості процесу персоніфікації в діалозі "людина - комп'ютер" dissua@i.ua
2004 Методи та засоби якісного моделювання критичних за умовами безпеки мережних динамічних систем dissua@i.ua
2004 Акустичні та реологічні властивості ряду рідинних систем поблизу критичної температури dissua@i.ua
2004 Історія плуга в Україні в ХІХ - на початку ХХ століття dissua@i.ua
2004 Аналіз мутацій в гені арилсульфатази А та особливості біохімічної діагностики метахроматичної лейкодистрофії dissua@i.ua
2004 Дослідження перерізів ядерних реакцій (n, x) на ядрах Y, La, Ta, Pb, Bi при енергії нейтронів 14 МеВ. dissua@i.ua
2004 Функціональний стан природної резистентності бугайців м`ясних порід залежно від генотипу, факторів навколишнього середовища та рівня живлення dissua@i.ua
2004 Віктор Олександрович Романовський - історик та архівіст. dissua@i.ua
2004 Соціальне становлення студентської молоді у позааудиторний час у вищих навчальних закладах dissua@i.ua
2004 Глутатіонтрансферазна активність і ДНК - аддукти в плаценті людини у радіаційно та хімічно забрудненому довкіллі dissua@i.ua
2004 Судово-медична оцінка ступеня тяжкості нелетальних травм обличчя і головного мозку у дітей та підлітків dissua@i.ua
2004 Удосконалення територіальної організації розселення в Чернігівській області (суспільно-географічне дослідження) dissua@i.ua
2004 Тригонометричні суми та їх застосування dissua@i.ua
2004 Розробка стратегії промислового підприємства на основі системного підходу dissua@i.ua
2004 Організація внутрішньофірмових господарських відносин промислових підприємств (на прикладі машинобудування) dissua@i.ua
2004 Автоматизована система підтримки прийняття лікарських рішень (на прикладі тиреотоксичного серця) dissua@i.ua
2004 Автоматизована система інтерпретації промислових ситуацій для борошномельних підприємств dissua@i.ua
2004 Формування і економічний механізм функціонування інтегрованих структур АПК. dissua@i.ua
2004 Методи вторинної обробки сигналів та зображень у системах дистанційного зондування на основі використання міріадного оцінювання dissua@i.ua
2004 Закономірності перебігу процесів перекисного окислення ліпідів і системи антиоксидантного захисту організму курей dissua@i.ua
2004 Цінні папери ділових підприємств в умовах ринкової трансформації економіки України. dissua@i.ua
2004 Інституційні фактори економічного зростання в умовах переходу України до ринку. dissua@i.ua
2004 Мовна атракція в різних дискурсивних виявах dissua@i.ua
2004 "Аліна й Костомаров" та "Романи Куліша" В. Петрова в контексті українського культурного життя 20-х років ХХ століття dissua@i.ua
2004 Порушення слизової секреції в шлунку та дванадцятипалій кишці у ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи: патоморфологічна характеристика dissua@i.ua
2004 Ефективність пеніциліну в комплексній терапії отруєнь блідою поганкою dissua@i.ua
2004 Суспільно-політичні та науково-організаційні аспекти становлення і розвитку кібернетичної науки в Україні в другій половині XX - на початку XXI століття. dissua@i.ua
2004 Система підготовки організаторів виховної роботи з військовослужбовцями в умовах університетської освіти dissua@i.ua
2004 Контроль та профілактика порушень опорно-ресорної функції стопи школярів у процесі фізичного виховання dissua@i.ua
2004 Становлення і функціонування спеціальних економічних зон в Україні dissua@i.ua
2004 Професійна підготовка інженерів-педагогів у вищих технічних навчальних закладах Польщі dissua@i.ua
2004 Кримінально-правова характеристика умисних вбивств при пом'якшуючих обставинах (статті 116, 117, 118 КК України). dissua@i.ua
2004 Ефективність топкового режиму енергетичних котлів при висококонцентрованій пилоподачі низькореакційного вугілля. dissua@i.ua
2004 Удосконалення технології ігристих вин. dissua@i.ua
2004 Розробка технології переробки яблук з підвищеним вмістом радіонуклідів. dissua@i.ua
2004 Функціональні особливості зорового сприйняття еметропічним і міопічним оком дітей шкільного віку dissua@i.ua
2004 Управління загальнодержавною системою забезпечення безпеки дорожнього руху. dissua@i.ua
2004 Доказування і докази у справах про адміністративні правопорушення посадових осіб. dissua@i.ua
2004 Туризм як чинник гуманізації відносин між народами dissua@i.ua
2004 Держава і громадянське суспільство: соціокультурні аспекти розвитку. dissua@i.ua
2004 Особистісно орієнтоаний підхід до виховання в педагогічній спадщині А.С.Макаренка dissua@i.ua
2004 Формування у молодших школярів естетичної оцінки художнього твору на уроках читання dissua@i.ua
2004 Трансоваріальна передача мікобактерій різних видів, адаптованих до організму ку-рей dissua@i.ua
2004 Адаптація серцево-судинної системи кваліфікованих спортсменок у синхронному плаванні протягом річного циклу підготовки. dissua@i.ua
2004 Трансформація ліпід-пігментних компонентів фотосинтетичних тканин Triticum aestivum L. за умов свинцевого навантаження. dissua@i.ua
2004 Норми конституційного права України. dissua@i.ua
2004 Конституційні принципи місцевого самоврядування в Україні. dissua@i.ua
2004 Банківська таємниця: особливості її нормативно-правового регулювання в Україні та в законодавстві зарубіжних країн. dissua@i.ua
2004 Конституційний статус суб'єктів права законодавчої ініціативи. dissua@i.ua
2004 Форми трудового права України: сутність, класифікація, тенденції розвитку. dissua@i.ua
2004 Конституційне право на інформацію в Україні (порівняльний аналіз). dissua@i.ua
2004 Проблема відчуження в соціальній філософії Франкфуртської школи (спроба осмислення в контексті глобалістики). - Рукопис. dissua@i.ua
2004 Вплив кореневої гіпоксії на фізіологічні процеси у плодових культур dissua@i.ua
2004 Моделі, алгоритми та інформаційні технології управління розвитком соціально-економічних систем (на прикладі вищої освіти України) dissua@i.ua
2004 Картографо-геодезичне забезпечення земельно - кадастрових робіт в регіоні (проблеми, методика, застосування) dissua@i.ua
2004 Професійна підготовка молодших спеціалістів з бухгалтерського обліку у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації dissua@i.ua
2004 Моделювання продовольчого комплексу регіону в умовах трансформації економіки (на прикладі Полтавської області) dissua@i.ua
2004 *-Алгебри, породжені лінійно пов'язаними проекторами, їх зображення та застсування dissua@i.ua
2004 Поширеність і особливості перебігу хвороб органів дихання у різних категорій військовослужбовців Збройних сил України dissua@i.ua
2004 Форми та способи протидії розслідуванню злочинів та засоби їх подолання (за матеріалами кримінальних справ про вимагання, вчинені організованими групами, злочинними організаціями) dissua@i.ua
2004 Кримінологічна характеристика та профілактика злочинів, які вчиняються працівниками міліції у сфері службової діяльності. dissua@i.ua
2004 Ефективність розвантажувально-дієтичної терапії у поєднанні з альфа-токоферолом у хворих на ожиріння з супутньою артеріальною гіпертензією dissua@i.ua
2004 Гігієнічна діагностика психофізіологічної адаптації підлітків, що навчаються операторським спеціальностям dissua@i.ua
2004 Розробка трансгенних ліній Arabidopsis thaliana чутливих до хімічних мутагенів dissua@i.ua
2004 Вивчення балансу протеолітичних ферментів та їх інгібіторів у крові та судинній стінці при порушеннях кислотно-основного стану dissua@i.ua
2004 Майнова відповідальність за порушення лісового законодавства dissua@i.ua
2004 КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ТА КРИМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ БОРОТЬБИ ІЗ ВТЯГНЕННЯМ НЕПОВНОЛІТНІХ У ЗЛОЧИННУ АБО ІНШУ АНТИГРОМАДСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ dissua@i.ua
2004 Взаємодія слідчого з органом дізнання в системі МВС України (організаційно - правовий та психологічний аналіз) dissua@i.ua
2004 Експериментальна оцінка інбредних ліній кукурудзи для селекції гібридів, адаптованих до умов Лісостепу України. dissua@i.ua
2004 Цiлiснiсть живого в контекстi сучасного природознавства (онтологiчнi основи). dissua@i.ua
2004 Соціально-економічна природа і тенденції безробіття в перехідній економіці України dissua@i.ua
2004 Електрохімічна поведінка тугоплавких металів (Pt, Ti, Ta) в низькотемпературних карбамідних розплавах dissua@i.ua
2004 Процеси електровідновлення міді, цинку, нікелю та хрому на біполярному електроді. dissua@i.ua
2004 Клініко-гормональні особливості синдрому полікістозних яєчників у хворих зі сполуч-нотканинною дисплазією. dissua@i.ua
2004 Патологоанатомічні зміни церебральних мікросудин в динаміці постреанімаційних енцефалопатій. dissua@i.ua
2004 Вибір методів місцевої ін'єкційної анестезії при протезуванні незнімними суцільнолитими протезами на основі порівняльної клініко-лабораторної оцінки dissua@i.ua
2004 Оцінка ефективності ендодонтичного лікування при удосконаленому препаруванні кореневих каналів зубів dissua@i.ua
2004 Роль міжнародного права у здійсненні митно-тарифного регулювання зовнішньоторговельної діяльності України dissua@i.ua
2004 Роль міжнародних економічних організацій в правотворчому процесі dissua@i.ua
2004 Ветеринарно-санітарна оцінка м'ясопродуктів, що реалізуються на ринках, та заходи з підвищення їх якості. dissua@i.ua
2004 Радіаційні поправки в процесах взаємодії електронів та адронів з врахуванням їх поляризації dissua@i.ua
2004 Жіноцтво в соціально-економічному та політичному житті США з кінця XVIII ст. до 1920 р. (проблема досягнення рівноправності) dissua@i.ua
2004 Суспільно-політичні, економічні та наукові зв'язки України та Греції (90-ті роки ХХ століття). dissua@i.ua
2004 Формування електротехнічних понять та умінь у процесі трудового навчання в учнів 5 - 9 класів загальоосвітніх шкіл. dissua@i.ua
2004 Підвищення показників якості систем фазового автопідстроювання пристроїв синхронізації в телекомунікаціях dissua@i.ua
2004 Морфофункціональна характеристика червоного кісткового мозку молодняку великої рогатої худоби, вирощеного на забрудненій радіонуклідами території dissua@i.ua
2004 Шахрайство за кримінальним кодексом України 2001 року. dissua@i.ua
2004 Процесуальна діяльність слідчого по попередженню злочинів. dissua@i.ua
2004 Оптимізація інтенсивної терапії хворих з гострими інгаляційними отруєннями мастиками - гідроізолянтами (клініко - експериментальне дослідження). dissua@i.ua
2004 Закономірності температурної зміни кроку спіралі, індукованої в нематичних рідких кристалах хіральними ариліденпохідними деяких амінів та (+)-ізоментону dissua@i.ua
2004 Поетика Василя Голобородька dissua@i.ua
2004 Історик Ф.І. Леонтович: життя та наукова діяльність dissua@i.ua
2004 Технологічне забезпечення параметрів якості лопаток компресора ГТД в процесі їх виготовлення. dissua@i.ua
2004 Юридико-лінгвістичне тлумачення текстів нормативно-правових актів dissua@i.ua
2004 Естетичне виховання учнів у вальдорфських школах dissua@i.ua
2004 Творча самореалізація учнів у позакласній діяльності сільської школи dissua@i.ua
2004 Умови вирощування та продуктивність ріпаку ярого після різних попередників у правобережному Лісостепу України. dissua@i.ua
2004 1. Лежкоздатні і споживні властивості сортів картоплі вітчизняної селекції. dissua@i.ua
2004 Підготовка майбутнього вчителя історії до реалізації особистісно орієнтованого навчання dissua@i.ua
2004 Підвищення управлінської кваліфікації керівника загальноосвітнього навчального закладу в системі післядипломної педагогічної освіти dissua@i.ua
2004 Правові основи захисту прав і законних інтересів платників податків в адміністративному порядку dissua@i.ua
2004 Організаційно-правові засади формування та функціонування персоналу установ виконання покарання dissua@i.ua
2004 Компаративна модель світу в російській мові та її реалізація у творах І.Бабеля dissua@i.ua
2004 Кадрове забезпечення якості системи управління підприємством. dissua@i.ua
2004 Закордонні рейди УПА в контексті реалізації антитоталітарної національно-демократичної революції народів Центрально-Східної Європи dissua@i.ua
2004 Офіційні свідки в структурі Луцького замкового уряду до реформ 1564-1566 років (службове підпорядкування і правові послуги). dissua@i.ua
2004 Патогенетичне обгрунтування застосування системної ензимотерапії для корекції порушень гемостаза та ліпідного обміну у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит. dissua@i.ua
2004 1. Особливості будови яєчників великої рогатої худоби чорно-рябої породи в екологічних умовах Житомирщини dissua@i.ua
2004 Глутатіонзалежна антиоксидантна система і толерантність проростків кукурудзи, сої й гороху за дії кадмію та нікелю dissua@i.ua
2004 Державне регулювання інноваційної сфери dissua@i.ua
2004 Економічна оцінка інноваційних управлінських рішень в енергетиці dissua@i.ua
2004 Християнство в історії духовної культури українського народу: на матеріалах наукової спадщини І.Огієнка.. dissua@i.ua
2004 Структурно-функціональний аналіз міфологічно-релігійних уявлень і вірувань українців та їх інкорпорація в монотеїзм. dissua@i.ua
2004 Музика як фактор психокоригування: історичний, теоретичний і практичний аспекти dissua@i.ua
2004 Необарокові тенденції в музиці ХХ ст. dissua@i.ua
2004 Застосування модифікованої внутрішньоартеріальної селективної поліхіміотерапії у комбінованому лікуванні хворих на рак ротової частини глотки dissua@i.ua
2004 Художня реалізація універсальної картини світу в "Повісті врем'яних літ" dissua@i.ua
2004 "Становлення політичної системи в Україні наприкінці 1980-х - в першій половині 1990-х років" dissua@i.ua
2004 Концепції смислу історії в сучасній християнській філософії (порівняльний аналіз). dissua@i.ua
2004 Від аналітичної естетики до постмодернізму: аналіз американських теорій (США) dissua@i.ua
2004 Педагогічні умови виховання основ здорового способу життя підлітків у позакласній діяльності. dissua@i.ua
2004 Формування стратегії диверсифікації розвитку вуглезбагачувальних підприємств dissua@i.ua
2004 "Обгрунтування технологічних принципів комплексного освоєння алмазоносних родовищ України" dissua@i.ua
2004 Обґрунтування раціональних параметрів технології видобутку залізних руд з охоронних ціликів dissua@i.ua
2004 Методи та алгоритми відновлення функцій, що засновані на бінарному поповненні даних. dissua@i.ua
2004 Синтез і кристалічна структура алільних -комплексів сульфамату Cu(I). dissua@i.ua
2004 Особливості взаємодії Літію та Цирконію з р-елементами III і IV груп dissua@i.ua
2004 Обгрунтування конструктивних параметрів і режимів роботи безнапірного дугового сепаратора рідкого гною великої рогатої худоби dissua@i.ua
2004 Обґрунтування методу та пристрою керування електрообладнанням потокової насіннєочисної лінії. dissua@i.ua
2004 Клініко-лабораторні i еколого-гігієничні аспекти епідермальної алергії у дітей із бронхіальною астмою. dissua@i.ua
2004 Клінічна та функціонально - морфологічна оцінка органів та систем організму під впливом продуктів термодеструкції поліетилену dissua@i.ua
2004 Клініко-біохімічні особливості перебігу ішемічної хвороби серця у хворих на хронічний пієлонефріт. dissua@i.ua
2004 Колоїдно-хімічні процеси біотрансформації важких металів у грунті dissua@i.ua
2004 Морфологічні критерії корекції мексидолом змін в печінці щурів після кріодеструкції шкіри dissua@i.ua
2004 Моделі і структури процесів управління змінами в вітчизняних енергетичних проектах. dissua@i.ua
2004 Удосконалення процесу проектування форм верхніх трикотажних виробів з урахуванням характеристик полотен dissua@i.ua
2004 "Мовна особистість Пантелеймона Куліша" dissua@i.ua
2004 "Асоціативно-образне поле назв спорідненості в мові поезії ХХ століття" dissua@i.ua
2004 Фомально-синтаксичні і семантико-функціональні параметри дієприслівникових зворотів у структурі речення dissua@i.ua
2004 Вплив препарату Ербісол на функціональну активність імунокомпетентних клітин dissua@i.ua
2004 Методи та засоби проектно-орієнтованого управління у вищих навчальних закладах. dissua@i.ua
2004 Математичне моделювання квазістаціонарних та нестаціонарних температурних полів dissua@i.ua
2004 Продуктивність сої залежно від рівня інтенсифікації технологій вирощування в Правобережному Лісостепу України dissua@i.ua
2004 Селекційна оцінка колекційних зразків озимої пшениці для створення вихідного матеріалу в правобережному Лісостепу України. dissua@i.ua
2004 Механізм управління техногенною безпекою підприємств dissua@i.ua
2004 Судово-медична оцінка змін регіональних лімфатичних вузлів серця при гострій ішемічній хворобі серця і отруєнні алкоголем dissua@i.ua
2004 Обгрунтування раціональних параметрів імпульсного струменя машини для проведення свердловин на крутих і крутопохилих пластах dissua@i.ua
2004 Міжнародні інвестиції і ефективний економічний розвиток dissua@i.ua
2004 Механізм управління господарсько-економічною діяльністю підприємств фармацевтичної галузі dissua@i.ua
2004 Циганське населення України (ХVІ - ХХ ст.) dissua@i.ua
2004 Механізми розвитку серцевої недостатності у хворих на хронічний ексудативно-адгезивний перикардит та їх медикаментозна корекція. dissua@i.ua
2004 Роль дисбактеріозу товстої кишки при ускладненій виразковій хворобі та обгрунтування диференційованого лікування хворих різного віку dissua@i.ua
2004 Cтан мікроелементного і металоферментного обміну та корекція виявлених порушень у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту. dissua@i.ua
2004 Чинники ризику розвитку та шляхи профілактики системної гіпоплазії емалі зубів у дітей dissua@i.ua
2004 Самоорганізація історичного процесу (методологічний аналіз) dissua@i.ua
2004 Підвищення ефективності технології вуглевидобутку в комплексно-механізованих лавах пологих пластів за фактором засмічення вугілля dissua@i.ua
2004 Адміністративно-правовий статус працівника міліції. dissua@i.ua
2004 Адміністративно-правовий статус Державної автомобільної інспекції МВС України. dissua@i.ua
2004 Управління у сфері рекламної діяльності: організаційно-правовий аспект. dissua@i.ua
2004 Інформація як об'єкт цивільно-правових відносин. dissua@i.ua
2004 Нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства України dissua@i.ua
2004 Насильство в сім'ї: соціологічний аналіз явища. dissua@i.ua
2004 Удосконалення правового регулювання матеріальної відповідальності в умовах ринкової економіки dissua@i.ua
2004 Правові засади валютного регулювання і контролю в Україні dissua@i.ua
2004 Подвійний запис в бухгалтерському обліку: теорія і практика застосування dissua@i.ua
2004 Правова культура - важливий фактор розбудови правової культури dissua@i.ua
2004 Типи праворозуміння як методології основних філософсько-правових дискурсів dissua@i.ua
2004 Особистість як суб'єкт політики: мотиваційний аспект реалізації політичної влади. dissua@i.ua
2004 Розвиток самоосвітньої діяльності майбутніх учителів трудового навчання засобами навчально-технічної літератури. dissua@i.ua
2004 Слухові та вестибулярні розлади у хворих на системні аутоімунні захворювання dissua@i.ua
2004 Політекономічні аспекти маркетингу: особливості ефективного використання в Україні dissua@i.ua
2004 Особливості діагностики пограничних психічних порушень у хворих на ревматоїдний артрит і шляхи їх корекції dissua@i.ua
2004 Особливості алкогольної енцефаломієлополінейропатії dissua@i.ua
2004 Порядок фінансування видатків на утримання центральних органів виконавчої влади в Україні. dissua@i.ua
2004 Пристосованiсть i частота кросинговеру у мутантiв Drosophila melanogaster залежно вiд вiку та штучних перебудов генотипу. dissua@i.ua
2004 Генетичний аналіз господарських ознак сортів озимої м'якої пшениці різних років селекції. dissua@i.ua
2004 Удосконалення ресурсозберігаючих технологічних процесів кування плит dissua@i.ua
2004 Удосконалення технологічних режимів роботи та конструктивних параметрів намотувально-натяжних пристроїв станів холодної прокатки dissua@i.ua
2004 Удосконалення процесів точного об'ємного штампування ступінчастих стрижневих деталей з фланцем dissua@i.ua
2004 Доброчинна діяльність Греко-католицької церкви у 1921- 1939 рр. (за матеріалами Галицької митрополії). dissua@i.ua
2004 Англо-німецькі відносини на рубежі ХІХ - ХХ сто-літь: проблеми колоніального поділу Африки. dissua@i.ua
2004 Військова мемуаристика як джерело вивчення історії українських військових формувань 1917-1921 рр. dissua@i.ua
2004 Стан вегетативної нервової системи та принципи його корекції при хронічній гастродуоденальній патології у дітей dissua@i.ua
2004 Режим прямого іноземного інвестування (порівняльно-правове дослідження) dissua@i.ua
2004 Диференційована терапія бронхообструктивного синдрому у дітей першого року життя з тимомегалією. dissua@i.ua
2004 Еволюція теорії цінності в українській економічній думці ХІХ - поч. ХХ ст. dissua@i.ua
2004 Морфофункціональний стан гемомікроциркуляторного русла і паренхіми передміхурової залози в нормі та в умовах загальної глибокої гіпотермії. dissua@i.ua
2004 Клініко-допплерографічні особливості порушень мозкового кровообігу при стенотично-оклюзуючій патології судин вертебро-базилярного басейну. dissua@i.ua
2004 Українсько-російські відносини: квітень-грудень 1918 року. dissua@i.ua
2004 Імунотропна терапія хворих на бронхіальну астму з ускладненнями в верхніх дихальних шляхах. dissua@i.ua
2004 Запобігання злочиинності неповнолітніх в Україні спеціальними органами та установами dissua@i.ua
2004 Медикаментозна корекція порушень периферійного кровообігу в комплексному лікуванні хворих на посттравматичний остеомієліт гомілки. dissua@i.ua
2004 Визначення міцнісних характеристик ґрунтів за даними випробування палею-зондом dissua@i.ua
2004 Обґрунтування ефективності комбінованої терапії гастропатій, викликаних диклофенаком натрію, у хворих на остеоартроз (експериментально-клінічне дослідження). dissua@i.ua
2004 Удосконалення методів лікування і профілактики порушень фетоплацентарного комплексу при пізніх гестозах dissua@i.ua
2004 Розробка теплозахисного спецодягу з локальною вентиляцією dissua@i.ua
2004 Прогнозування циркуляції та розвитку фітовірусних інфекцій з урахуванням біологічних властивостей патогенів та використанням комп'ютерних баз даних. dissua@i.ua
2004 Клінічне значення психоемоційних та психосоціальних факторів при бронхіальній астмі у дітей. dissua@i.ua
2004 Особистісно-стильові характеристики оволодіння іноземною мовою студентами вищого техінчного навчального закладу. dissua@i.ua
2004 Психологічні засоби запобігання та корекції фрустрації у професійній діяльності молодих учителів dissua@i.ua
2004 Психологічні чинники мотивації вибору особистістю нової роботи. dissua@i.ua
2004 Героїчна минувшина у творчості Гната Хоткевича (фольклорні та історичні джерела, їх інтерпретація). dissua@i.ua
2004 Виявлення неоднорідності пружних властивостей тонкостінних елементів по зміні резонансних часток повздовжніх та згинних власних коливань (метод низькочастотної томографії). dissua@i.ua
2004 Психологічні чинники підприємницької активності особистості. dissua@i.ua
2004 Підвищення якості магнетитових концентратів за рахунок зміни взаємної орієнтації магнітного і гідродинамічного потоків. dissua@i.ua
2004 Збагачуваність та технологічна типізація золотовмісних руд України. dissua@i.ua
2004 Підвищення ефективності використання основних фондів гірничо-збагачувальних комбінатів шляхом диверсифікації виробництва dissua@i.ua
2004 Особливості передзмагальної підготовки кваліфікованих лижників-гонщиків з урахуванням участі в класичних та ковзанярських гонках dissua@i.ua
2004 Підготовка студентів вищих закладів освіти до самостійних занять фізичними вправами dissua@i.ua
2004 Удосконалення управління змагальною діяльністю в американському футболі на основі застосування інформаційних технологій dissua@i.ua
2004 Обґрунтування рішень у кримінальному процесі dissua@i.ua
2004 1. Проблеми теорії і практики виконання майнових покарань. dissua@i.ua
2004 Зв'язки з громадськістю в системі маркетингового управління підприємствами dissua@i.ua
2004 Стратегічне маркетингове управління підприємством в умовах ринкової економіки dissua@i.ua
2004 Сутність теологічного і філософського просвітництва: від Гегеля до Фейєрбаха (соціальний аспект) dissua@i.ua
2004 Стратегічне управління залученням іноземних інвестицій в економіку України dissua@i.ua
2004 Формування доходів сільськогосподарських підприємств та підвищення економічної ефективності їх господарювання dissua@i.ua
2004 Ефективність політики управління фінансуванням обігових активів торговельних підприємств dissua@i.ua
2004 Економічний механізм підвищення продуктивності праці в підприємствах харчування dissua@i.ua
2004 Жанрові модифікації казки у творчості Івана Франка. dissua@i.ua
2004 Динаміка і статика в діалектних просторових конструкціях (на матеріалі ІІ тому АУМ). dissua@i.ua
2004 Формування і розвиток української музичної термінології. dissua@i.ua
2004 Формування регіонального ринку праці: теорія, методологія та інтегральна оцінка (на прикладі Дніпропетровської області) dissua@i.ua
2004 Корпоративне управління акціонерними товариствами у післяприватизаційний період dissua@i.ua
2004 Використання рослинних білково-жирових добавок в годівлі ремонтних теличок dissua@i.ua
2004 Розроблення та дослідження нових конструкцій електромеханічних перетворювачів для пневмо-гідропідсилювачів dissua@i.ua
2004 Температурна та хімічна модифікація чутливості еритроцитів до гіпертонічного шоку і гіпертонічного кріогемолізу dissua@i.ua
2004 Соціально-педагогічні умови інтегративної виховної діяльності зі школярами у різновікових колективах. dissua@i.ua
2004 Теоретичні засади формування культури учнів загальноосвітньої школи. dissua@i.ua
2004 Міжпредметні зв'язки у процесі професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури. dissua@i.ua
2004 Загальнолюдські цінності в контексті громадянського виховання учнів середньої школи у Франції. dissua@i.ua
2004 Математичне моделювання та оптимізація процесів неперервного вальцювання dissua@i.ua
2004 Математичні моделі та комп'ютерна система визначення ціни валютних кредитів dissua@i.ua
2004 Відгук поверхневого потенціалу клітин крові на ліганди деяких компонентів мембранних сигнальних систем під впливом b-випромінювання dissua@i.ua
2004 Микола Міхновський у суспільно-політичних процесах України (кінець ХІХ - перша чверть ХХ століття). dissua@i.ua
2004 Удосконаленя планування товарного асортименту предметів споживання. dissua@i.ua
2004 Забезпечення конкурентоспроможності підприємства на основі підвищення освітнього рівня персоналу. dissua@i.ua
2004 Розвантаження ділянок підвищеного тиску в лікуванні невропатичної форми синдрому стопи діабетика. dissua@i.ua
2004 Клініко-гормональна характеристика та удосконалення терапії невиношування при гіперпролактинемії dissua@i.ua
2004 5-Амінолевулінатсинтазна активність і вміст деяких гемопротеїнів в печінці щурів при дії гемолітичних агентів dissua@i.ua
2004 Механізми утворення та закономірності вторинної номінації англійської загальнонаукової дієслівної лексики dissua@i.ua
2004 Торгові марки у зовнішньоекономічній стратегії підприємств dissua@i.ua
2004 Колемболи (Collembola, Entognatha) заповідних територій південного сходу України: фауна та екологія dissua@i.ua
2004 Акантоцефали справжніх тюленів тихоокеанського сектору Антарктики dissua@i.ua
2004 Підходи до управління кредитним портфелем комерційного банку. dissua@i.ua
2004 Ренальні ефекти даларгіну (експериментальне дослідження) dissua@i.ua
2004 Формування риторичної культури студентів гуманітарних факультетів у навчально-виховному процесі dissua@i.ua
2004 Міжнародно-правовий захист права людини на приватність персоніфікованої інформації. dissua@i.ua
2004 Національне законодавство і його роль у демократичних перетвореннях в Україні. dissua@i.ua
2004 Діагностування напруженого стану магістральних нафтогазопроводів в околі стикових зварних з'єднаннь та корозійних пошкоджень розрахунково-експериментальним методом dissua@i.ua
2004 Термодинамічні та структурні характеристики неоднорідного електронного газу dissua@i.ua
2004 Нелінійні когерентні ефекти при розповсюдженні електромагнітних хвиль у магнітоактивній плазмі dissua@i.ua
2004 Вивчення активності фагоцитуючих клітин мозку при експериментальному алергічному енцефаломієліті та його корекції. dissua@i.ua
2004 Роль холінергічних механізмів у патогенезі епілептичного синдрому (експериментальне дослідженя). dissua@i.ua
2004 Порівняльна фармакологічна характеристика циназепаму та гідазепаму - проліків 1,4-бенздіазепінової структури dissua@i.ua
2004 Температурно-концентраційна залежність термодинамічних властивостей рідких сплавів кобальту, нікелю та міді з титаном, цирконієм, гафнієм. dissua@i.ua
2004 Удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування особистих господарств населення dissua@i.ua
2004 Українська ментальність у контексті відродження національної духовності dissua@i.ua
2004 Музична ментальність: соціально-філософський аналіз dissua@i.ua
2004 Організаційно-економічне обгрунтування системного оновлення та ефективного використання транспортних засобів у сільському господарстві dissua@i.ua
2004 Розробка стратегій реального інвестування підприємств АПК dissua@i.ua
2004 Розвиток та підвищення ефективності свинарства в Черкаській області dissua@i.ua
2004 Моделі та методи планування, оперативного накопичення та реалізації товарів в сучасних торгових центрах dissua@i.ua
2004 Методи та засоби підвищення якості даних в автоматизованих системах організаційного управління dissua@i.ua
2004 Музичний естезис в контексті концепції діалогу культур dissua@i.ua
2004 Дійсна робота монтажних стиків вертикальних циліндричних резервуарів dissua@i.ua
2004 Особливості енергетичного і ліпідного обмінів та аутоімунних процесів у хворих на ішемічну хворобу серця при застосуванні антагоністів кальцію. dissua@i.ua
2004 Облік і внутрішній аудит матеріальних запасів (на матеріалах підприємств хлібопекарної галузі промисловості) dissua@i.ua
2004 Клініко-гормональні паралелі та ефективність негормональних методів лікування при олігоменореї та вторинної аменореї у дівчат-підлітків. dissua@i.ua
2004 Жанрово-стильова своєрідність малої прози Генрі Джеймса. dissua@i.ua
2004 Трифазні трансформатори з ефективним використанням конструктивного об'єму dissua@i.ua
2004 Вплив прогестерону та 17(-естрадіолу на функціональну активність фактора некрозу пухлин. dissua@i.ua
2004 Прокурорський нагляд за додержанням законів, що забезпечують права обвинуваченого dissua@i.ua
2004 Особливості функціонування і розвитку малих підприємств в умовах конкуренції dissua@i.ua
2004 Механізм формування, розподілу і використання фонду оплати праці підприємств машинобудування dissua@i.ua
2004 Застосування гіпербаричної оксигенації у комплексній реабілітації гірників глибоких вугільних шахт з тепловими ураженнями dissua@i.ua
2004 Гігієнічна оптимізація навчання і заходи щодо охорони здоров'я студентів медичних училищ в умовах реформованої освіти dissua@i.ua
2004 Дослідження структурно-динамічних властивостей автоматичних систем із багатозв'язними керуючими підсистемами dissua@i.ua
2004 Підвищення ефективності діагностики і лікування порушень менструального циклу при нейроендокринно-обмінній формі гіпоталамічного синдрому у жінок в репродуктивному віці. dissua@i.ua
2004 Формування соціально-культурного простору середнього навчально-виховного закладу dissua@i.ua
2004 Біологічна характеристика фагів фітопатогенних бактерій виділених із агроценозів України dissua@i.ua
2004 Фізико-хімічні методи виділення та визначення суми алкалоїдів «Чистотілу великого» dissua@i.ua
2004 Розподіл реактивної потужності в судновій електроенергетичній системі при імпульсному регулюванні збудження синхронних генераторів. dissua@i.ua
2004 Адміністративні правопорушення у митній сфері dissua@i.ua
2004 Ультразвукові критерії пренатальної діагностики обструктивних уропатій плода та оцінка його життєздатності. dissua@i.ua
2004 Організаційно-правові питання взаємодії органів державної влади у сфері національної інформаційної безпеки dissua@i.ua
2004 Роль освіти як фактора економічного зростання в умовах перехідної економіки dissua@i.ua
2004 Визначення циклічної довговічності елементів зварних конструкцій в умовах гальмування тріщини втоми. dissua@i.ua
2004 "Електронні ефекти в спектрах електровідбивання приповерхневих шарів матеріалів IV АIII та ВV груп" dissua@i.ua
2004 Внутрішня картина здоров'я у підлітків та юнаків, які входять до "групи ризику . dissua@i.ua
2004 Гуманістично-зорієнтовані технології навчання дисциплін природничого циклу у загальноосвітній школі (кінець ХХ - початок ХХІ століття) dissua@i.ua
2004 Планування виробничої діяльності в системі сільськогосподарського менеджменту dissua@i.ua
2004 Аудіовізуальні мистецтва в системі професійної мовної підготовки майбутнього фахівця у сфері міжнародних відносин dissua@i.ua
2004 Проблеми гуманістичного виховання особистості в педагогічній спадщині Януша Корчака та Антона Макаренка dissua@i.ua
2004 Моделі соціальної адаптації потерпілих від Чорнобильської катастрофи dissua@i.ua
2004 Прогнозування підприємствами обсягів збуту споживчих товарів і послуг на регіональних ринках dissua@i.ua
2004 Організація управління персоналом (на прикладі комерційних банків) dissua@i.ua
2004 Управління екологічною безпекою промислових підприємств dissua@i.ua
2004 Інститут президентства як суб'єкт концептуальної влади в демократичних політичних системах. dissua@i.ua
2004 Розвиток вторинного ринку цінних паперів України. dissua@i.ua
2004 Карткові платіжні інструменти як засіб підвищення фінансової стійкості банків України. dissua@i.ua
2004 Еколого-економічні основи формування та використання рекреаційних територій в умовах міських агломерацій dissua@i.ua
2004 Моделі релятивістських конфігурацій на основі точних розв'язків загальної теорії відносності dissua@i.ua
2004 Розслідування злочинів організованих злочинних груп (тактико-психологічні основи) dissua@i.ua
2004 Скінченноелементний аналіз коливань пакетів лопаток турбомашин на основі тривимірних моделей dissua@i.ua
2004 Теоретичне моделювання фазових переходів у низькорозмірних магнетиках та плівках складних рідин dissua@i.ua
2004 Фізико-хімічні закономірності взаємодії алюмінію та його сплавів з водними і водно-спиртовими розчинами сильних основ dissua@i.ua
2004 Система контролю для запобігання прихоплень бурильної колони в процесі буріння. dissua@i.ua
2004 Вдосконалення ватметрографічних методів діагностування штангових глибинно-насосних установок для видобутку нафти та розробка технічних засобів для їх реалізації. dissua@i.ua
2004 Державно-правові погляди Павла Скоропадського. dissua@i.ua
2004 Синтез і модифікація глюкозамінідів dissua@i.ua
2004 Динаміка імунной реактивності при післяпологовому ендометриті в процесі лімфотропної терапії dissua@i.ua
2004 Встановлення і функціонування радянського режиму в Західній Україні у 1939-1941 рр. (державно-правовий аспект). dissua@i.ua
2004 Історія парламентської системи в Україні (1990-1998 рр.) dissua@i.ua
2004 Висловлювання похвали в комунікативно-діяльнісній парадигмі спілкування (на матеріалі англійської мови) dissua@i.ua
2004 Динаміка зсувного процесу Середнього Прдніпров"я на прикладі ділянки Трипілля-Канів dissua@i.ua
2004 Інженерно-геологічні умови правобережного схилу долини Дніпра в районі м. Києва dissua@i.ua
2004 Модульні середовища для мережного розподіленого моделювання складних динамічних систем dissua@i.ua
2004 Формування педагогічної майстерності майбутніх учителів художньої культури (на прикладі вивчення циклу театральних дисциплін) dissua@i.ua
2004 Розвиток ідей В.Сухомлинського з формування творчої особистості школяра в педагогічній теорії та практиці сучасної школи dissua@i.ua
2004 Трансформація громадян еллінської ойкумени у птолемеївських підданих dissua@i.ua
2004 Давньоєгипетські міфи про світобудову (за матеріалами 17-ї глави Книги Мертвих) dissua@i.ua
2004 Концепція релігійної влади в шиїзмі (за твором Абу Джа'фара ал-Куліні "Компендіум із богословської науки", Х ст.) dissua@i.ua
2004 Мілітаризація близькосхідного регіону в 70-ті - 90-ті рр. ХХ століття. dissua@i.ua
2004 Роль засобів масової інформації у забезпеченні політичних прав та свобод громадян у демократичному суспільстві dissua@i.ua
2004 Експресія власних назв як засіб публіцистики dissua@i.ua
2004 Профілактика синдрому гіперстимуляції яєчників при екстракорпоральному заплідненні. dissua@i.ua
2004 Вплив іонізуючої радіації та пероксиду водню на показники окисно-антиоксидантної рівноваги та енергетичного обміну в тимоцитах та гепатоцитах in vitro. dissua@i.ua
2004 Концентрація напружень на міжфазних поверхнях канонічної форми у в'язко-пружних композитних матеріалах dissua@i.ua
2004 Парамагнітні дефекти в оксидах кремнію з нанокристалітами та карбіді кремнію p-типу. dissua@i.ua
2004 Вивчення терапевтичної дії кріоконсервованної фетопланцентарної тканини в комплексній терапії цукрового діабету 1 та 2 типів dissua@i.ua
2004 Механізм розвитку управлінського потенціалу промисловості dissua@i.ua
2004 Організація управління економічною безпекою підприємства dissua@i.ua
2004 Використання показників продуктивності праці в управлінні господарською діяльністю підприємства dissua@i.ua
2004 Управління витратами при відтворенні потужності вугільного підприємства dissua@i.ua
2004 Апроксимативні властивості середніх Чезаро кратних ортогональних рядів та сталі Уітні dissua@i.ua
2004 Потенційна плодоносність сорту Кокур білий, інших аборигенних сортів винограду і її реалізація у гірсько-долинному приморсь-кому районі Криму. dissua@i.ua
2004 Політика російського уряду в єврейському питанні наприкінці ХІХ століття (1881-1894 рр.) dissua@i.ua
2004 Аналіз ефективності пристроїв обмеження внутрішніх перенапруг на регулювальному трансформаторі статичного компенсатора реактивної потужності прямого регулювання dissua@i.ua
2004 Центральний співудар двох однакових затуплених пружних тіл dissua@i.ua
2004 Процеси скорельованої перколяції в гетерогенних системах dissua@i.ua
2004 Шлюб і сім'я у бойків Карпат наприкінці ХІХ ст. - до 1939 р. dissua@i.ua
2004 Гломерулонефрит зі супутньою HBV-інфекцією: особливості клінічного перебігу, стану імунної реактивності та метаболічних зрушень dissua@i.ua
2004 Символічна влада в українському соціумі dissua@i.ua
2004 Синтез та дослідження подвійних фосфатів лужних та 3d-металів (Mn, Co, Ni). dissua@i.ua
2004 Дослідження витрат енергії на сколочування вершків у масло з метою інтенсифікації процесу і розрахунку обладнання dissua@i.ua
2004 Облік виробництва сільськогосподарської продукції dissua@i.ua
2004 Клініко-імунологічна оцінка ефективності лікування псоріазу комплексом n-3 поліненасичених жирних кислот, вітамінами D, А та ультрафіолетовим опроміненням dissua@i.ua
2004 Розроблення технології оброблення пророслих зерен та рекомендацій щодо їх використання dissua@i.ua
2004 Динаміка регіонарної скоротливості міокарда як маркер формування його пошкоджень, оцінка ефективності лікування dissua@i.ua
2004 Цитохімічні та імунологічні диференційно-діагностичні критерії симптоматичних еритроцитозів та еритроцитозів при хронічних мієлопроліферативних захворюваннях dissua@i.ua
2004 Стан психофізіологічних функцій та успішність навчання учнів середнього шкільного віку і їх зв’язок з властивостями основних нервових процесів. dissua@i.ua
2004 Моделювання динамічних характеристик структури капіталу підприємства dissua@i.ua
2004 Моделювання стратегії розвитку персоналу підприємства dissua@i.ua
2004 Профілактика та лікування вторинної панкреатичної інфекції при хірургічному лікуванні хворих на тяжкий гострий панкреатит (клініко-експериментальне дослідження) dissua@i.ua
2004 Шляхи оптимізації діагностики та місцевого лікування складних форм гострого парапроктиту. dissua@i.ua
2004 Шляхи оптимізації ендоскопічних методів лікування ускладнених форм жовчнокам`яної хвороби і ефективність їх застосування у не-стандартних випадках. dissua@i.ua
2004 Підвищення конкурентоспроможності виробництва в АПК dissua@i.ua
2004 Методика та організація аналізу формування і використання фінансових ресурсів підприємства dissua@i.ua
2004 Ультразвукова та клінічна семіотика захворювань гепатобіліарної зони: гепатити, цирози та абсцеси печінки. dissua@i.ua
2004 Стан адренорецепторного комплексу та фактор некрозу пухлин-a при гіпертонічній хворобі. dissua@i.ua
2004 Патогенетична роль цитокінів в розвитку серцевої недостатності у хворих на гострий інфаркт міокарда. dissua@i.ua
2004 Ефективність антигіпертензивної терапії у хворих на метаболічний синдром Х за даними добового моніторингу артеріального тиску та електрокардіограми. dissua@i.ua
2004 Ефективність і перспективи розвитку м’ясногоскотарства у фермерських господарствах Львівської області dissua@i.ua
2004 Вірменська національна меншина в Україні у 20-30-ті роки ХХ століття dissua@i.ua
2004 Взаємовідносини Золотої Орди і Південно-Західної Русі в ХІІІ ст. dissua@i.ua
2004 Гендерна нерівність та соціальний статус жінки в сучасному українському суспільстві dissua@i.ua
2004 Технологія клейового закріплення у бетоні металевих анкерів не круглого перерізу dissua@i.ua
2004 Розробка технологічних та організаційних рішень з ремонту та відновлення конструкцій аеротенків очисних споруд dissua@i.ua
2004 Формування ефективного механізму взаємодії перехідних економік з транснаціональними корпораціями dissua@i.ua
2004 Стан фетоплацентарного комплексу та корекція його порушень при невиношуванні вагітності dissua@i.ua
2004 Фотоіндуковані процеси розсіювання світла та мікродоменоутворення в сегнетоелектриках dissua@i.ua
2004 Підготовка майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей як тьюторів для системи дистанційної освіти dissua@i.ua
2004 Музично-дидактичні ігри як засіб активізації пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку з вадами зору dissua@i.ua
2004 Формування педагогічної самоорганізації студентів педагогічних училищ dissua@i.ua
2004 Формування готовності майбутнього вчителя до комунікації з молодшими школярами засобами образотворчого мистецтва dissua@i.ua
2004 Підготовка майбутніх учителів біології до формування екологічної культури старшокласників dissua@i.ua
2004 Валеологічна підготовка майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у вищому педагогічному навчальному закладі dissua@i.ua
2004 Заспокоєння руху в центральних частинах міст стримуванням транспортних потоків dissua@i.ua
2004 Аналіз та підвищення безпеки дорожнього руху на основі енергетичних характеристик транспортного потоку dissua@i.ua
2004 Особливості перебігу дисциркуляторної енцефалопатії у жінок з клімактеричним синдромом dissua@i.ua
2004 Розвиток екологічної освіти у середніх школах Великої Британії у другій половині ХХ століття. dissua@i.ua
2004 Правове регулювання правочинів щодо земельних ділянок в Україні dissua@i.ua
2004 Співучасть у злочині за кримінальним правом України dissua@i.ua
2004 Формування регіонального ринку мясної продукції dissua@i.ua
2004 Прогнозування фетоплацентарної недостатності та обґрунтування лікувально - профілактичних заходів при ній. dissua@i.ua
2004 Регіональні проблеми активізації трансформаційних процесів у споживчій кооперації dissua@i.ua
2004 Українсько-болгарські відносини в 90-х роках XX століття dissua@i.ua
2004 Кваліфікація ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів dissua@i.ua
2004 Удосконалення технології харчоконцентратів швидкого приготування для дитячого та дієтичного харчування dissua@i.ua
2004 Емансипаційні тенденції в українській жіночій прозі кінця ХІХ - початку ХХ століть dissua@i.ua
2004 Виникнення і прояв післятравматичних стресових розладів у працівників органів внутрішніх справ в умовах виконання миротворчої місії ООН (на прикладі колишньої Югославії). dissua@i.ua
2004 Професійна деформація працівників органів внутрішніх справ і шляхи її корекції dissua@i.ua
2004 Семантика та прагматика висловлень відмови в англомовному художньому дискурсі dissua@i.ua
2004 Динаміка функціональних змін у мові американської публіцистики кінця ХХ - початку ХХІ століття dissua@i.ua
2004 Механізм регулювання комерційної діяльності авіакомпаній України dissua@i.ua
2004 Методи дослідження крайових задач для імпульсних систем диференціальних рівнянь з параметрами та обмеженнями dissua@i.ua
2004 Структурні особливості плазматичної та мітохондріальної мембран ентероцитів тонкої кишки щурів за дії іонізуючої радіації та кадмію. dissua@i.ua
2004 Соціальна природа жанру в контексті історичної динаміки мистецтва. dissua@i.ua
2004 Роль мікроорганізмів техногенно забруднених грунтів в біопошкодженні сталі dissua@i.ua
2004 Взаємодія антиген-антитіло в умовах поверхневого плазмонного резонансу та застосування цього явища для визначення вірусспецифічних макромолекул dissua@i.ua
2004 Міжнародний маркетинг підприємств України у торговельно-економічних відносинах із США dissua@i.ua
2004 Організаційно-економічні механізми управління ринком нафти і нафтопродуктів України в умовах глобалізації dissua@i.ua
2004 Застосування норм міжнародного права органами конституційної юрисдикції (європейських досвід). dissua@i.ua
2004 Правовий механізм регулювання спільної транспортної політики Євросоюзу. dissua@i.ua
2004 Формування національних цінностей у студентів - майбутніх вчителів трудового навчання в процесі художньо-трудової діяльності dissua@i.ua
2004 Формування графічних понять в учнів 8-9-х класів на уроках креслення (методичний аспект). dissua@i.ua
2004 Роль та місце 13С-метацетинового дихального тесту в діагностиці хронічних дифузних захворювань печінки. dissua@i.ua
2004 Роль простагландинів у регуляції хроноритмів функцій нирок dissua@i.ua
2004 Проблематизація модерністських течій у художньо-естетичних пошуках Івана Кочерги dissua@i.ua
2004 Вплив довготривалого застосування добрив і вапна на агрохімічні властивості ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного грунту західного Лісостепу dissua@i.ua
2004 Купецтво Харківської губернії (друга половина ХIХ – початок ХХ ст.) dissua@i.ua
2004 Психологічна готовність старших підлітків та юнацтва до подружніх взаємовідносин. dissua@i.ua
2004 Онтологічна концепція музики: на прикладі світських та духовних жанрів. dissua@i.ua
2004 Оцінка якості життя та реабілітація жінок, оперованих з приводу генітального ендометріозу dissua@i.ua
2004 Вплив воденьвмісних газових середовищ на кінетику фазових перетворень у сплавах на основі нікеля і заліза. dissua@i.ua
2004 Вплив адсорбції молекул аміаку на поверхневі явища в p-n переходах на основі напівпровідників А(((ВV. dissua@i.ua
2004 Суб'єктивна семантика колористичної стратегії в образотворчій діяльності dissua@i.ua
2004 Кінетична модель блочної лінійної фотоініційованої полімеризації до глибоких конверсій dissua@i.ua
2004 Синтез конденсованих гетероциклічних сполук на основі продуктів реакції Меєрвейна dissua@i.ua
2004 Оптимізація показів та вибору способу інтубації тонкої кишки при розповсюдженому перитоніті і гострій кишковій непрохідності.. dissua@i.ua
2004 Методи, моделі і стратегії інвестування процесів міжнародних перевезень dissua@i.ua
2004 Психологічні особливості самооцінки військовослужбовців з девіантною і делінквентною поведінкою. dissua@i.ua
2004 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПАЛИВНИХ СИСТЕМ ВІД ВІЛЬНОЇ ВОЛОГИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІТАКІВ dissua@i.ua
2004 Діагностика уретральних рефлюксів та принципи антимікробної терапії їх госпітальних ускладнень. dissua@i.ua
2004 Каталітична активність в окисненні СО та фізико-хімічні властивості Fe-Mn та Fe-Cu оксидних систем. dissua@i.ua
2004 Педагогічні чинники соціалізації молоді країн Бенілюксу в структурі екокультурної діяльності dissua@i.ua
2004 Стратегія забезпечення конкурентоспроможності підприємств аграрного сектора економіки dissua@i.ua
2004 Таргетування інфляції в європейських країнах dissua@i.ua
2004 Фактори вибору валютного режиму в країнах Центральної та Східної Європи dissua@i.ua
2004 Адміністративно-правові основи організації та діяльності Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України. dissua@i.ua
2004 Ойконімія північної Хмельниччини dissua@i.ua
2004 Конституційний Суд України як гарант конституційного ладу. dissua@i.ua
2004 Стилістика української акапельної хорової опери (на матеріалах творчості Л.Дичко). dissua@i.ua
2004 Проектування комбінованих схем розкрою рулонних матеріалів на деталі взуття dissua@i.ua
2004 Методика визначення функції інформативності світлосигнального комплексу при посадці повітряного судна у складних метеоумовах dissua@i.ua
2004 Деякі класи мір та пов'язані з ними оператори на просторах конфігурацій dissua@i.ua
2004 Вплив імунізації, введення мелатоніну, серотоніну та епіфізектомії на гіпоталамо-гонадну систему птахів. dissua@i.ua
2004 Дослідження динамічних характеристик нелінійних систем за допомогою функцій Ляпунова, інтегральних та векторних співвідношень dissua@i.ua
2004 Просодичні диференційні ознаки функціонального стилю в українській мові dissua@i.ua
2004 Функціональний стан систем вторинних посередників при вугровій хворобі, комплексне лікування хворих із застосуванням мембраностабілізуючої терапії dissua@i.ua
2004 Взаємний вплив фундаментів на деформації їхніх основ у шаруватих ґрунтах dissua@i.ua
2004 Коливання фундаментів інерційних вибивальних решіток ливарного виробництва dissua@i.ua
2004 Культура як аксіологічний феномен буття (соціально-філософський аналіз природи та ієрархії культури). dissua@i.ua
2004 Дослідження і розробка технології формування та калібрування великогабаритних листових деталей літаків на електрогідравлічних установках з багатоелектродними розрядними блоками. dissua@i.ua
2004 Діяльність міліції Донбасу (1956-1964 рр.): досвід, проблеми, уроки. dissua@i.ua
2004 Комунікаційна природа легітимаційних процесів. dissua@i.ua
2004 Текстова ситуація "Соціальний захист": лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі різностильових англомовних текстів) dissua@i.ua
2004 Структура осадового чохла Дніпровсько-Донецької западини до глибини 7000 м (у зв'язку з нафтогазоносністю) dissua@i.ua
2004 Критерії відбору висококваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються у пауерліфтингу, на етапах максимальної реалізації індивідуальних можливостей та збереження досягнень dissua@i.ua
2004 Власна назва в композиційно-смисловій структурі віршованих текстів американської поезії: комунікативно-когнітивний підхід dissua@i.ua
2004 Морфофункціональний стан гемомікроциркуляторного русла і структурних елементів колінного та надп'ятково-гомілкового суглобів в нормі та після дії загальної глибокої гіпотермії dissua@i.ua
2004 Осучаснення змісту культурознавчих дисциплін у вищій школі в контексті міжнародних культуроохоронних конвенцій. dissua@i.ua
2004 "Робітники України в суспільно-політичному русі (60-80-ті роки ХІХ ст.)" dissua@i.ua
2004 Апеляційне оскарження в цивільному процесі України. dissua@i.ua
2004 Представництво за римським приватним правом та його рецепція у сучасному цивільному праві України. dissua@i.ua
2004 Рок-музика як фактор розвитку культури другої половини ХХ століття. dissua@i.ua
2004 Зброярська справа Давньоруської держави (середина ІХ - перша половина ХІІІ ст.) dissua@i.ua
2004 Клініко-статистичне обґрунтування профілактики та інтенсивна терапія ускладнень гострого панкреатиту. dissua@i.ua
2004 Феномен життєтворчості в культурі перехідного типу dissua@i.ua
2004 Диктіокаульоз великої рогатої худоби (поширення, діагностика та лікування). dissua@i.ua
2004 Переломи стегна, як компонент поліорганних та полісистемних пошкоджень (наукове обґрунтування принципів лікувальної тактики). dissua@i.ua
2004 Стан хворих в ранні терміни після резекції шлунка з приводу виразкової хвороби та їх реабілітація (клініко-функціональне і морфологічне дослідження етапного лікування з використанням Моршинських мінеральних вод) dissua@i.ua
2004 "Клініко-імунологічні особливості мікст-інфекцій групи TORCH у новонароджених" dissua@i.ua
2004 Консортивні зв'язки птахів у дібровах степового Придніпров'я як фактор стійкості лісових екосистем. dissua@i.ua
2004 Параметри транспортно-заготівельної інфраструктури молокопереробного підприємства dissua@i.ua
2004 Обґрунтування параметрів багатоярусного агромеліоративного розпушувача dissua@i.ua
2004 Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування індукованих автоколивань у комплексному лікуванні хворих на обмежену склеродермію dissua@i.ua
2004 Автоматизована діагностика технічного стану тепломасообмінних систем і устаткування енергоустановок на основі математичного моделювання dissua@i.ua
2004 Моделі та засоби комбінаторно-топологічного перетворення двомірної інформації. dissua@i.ua
2004 Гормональні та імунологічні зрушення при невиношуванні вагітності, корекція їх за допомогою гетеротопічної трансплантації кріоконсервованої плацентарної тканини dissua@i.ua
2004 Модернізація політичної системи Марокко: напрямки, етапи та перспективи dissua@i.ua
2004 Тернарні сполуки типу Ме2ТeГал6 (Ме - К, Rb, Cs, Tl; Гал - Br, I): кристалічна структура, області гомогенності, одержання та властивості монокристалів dissua@i.ua
2004 Фазові рівноваги, кристалічна структура і електричні властивості сполук в системах {La,Ce}-In-{Al,Si,Ge} dissua@i.ua
2004 Поезія Кристини Россетті у контексті естетикі прерафаелітизму. dissua@i.ua
2004 Фінансове забезпечення інвестиційної програми (на прикладі Харківського регіону) dissua@i.ua
2004 Управління ресурсним потенціалом банку dissua@i.ua
2004 ІЗОМОРФНІ ЗАМІЩЕННЯ КАЛЬЦІЮ ТА СТРОНЦІЮ НА ЛУЖНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА Y(Bi) У СТРУКТУРІ АПАТИТУ dissua@i.ua
2004 Регіональна політика ринку праці в умовах трансформаційних змін (на прикладі Польщі та України) dissua@i.ua
2004 Механізм інвестування підприємницької діяльності (регіональний аспет дослідження) dissua@i.ua
2004 Обґрунтування геометричних параметрів конструкції пілонної станції метрополітену з урахуванням взаємодії кріплення з масивом dissua@i.ua
2004 Розробка і дослідження методу визначення якісних характеристик металу на основі аналізу фрактальної розмірності його мікроструктури dissua@i.ua
2004 Математичні моделі для експлуатаційного моніторингу температурного стану деталей ГТД в системах обліку виробітку ресурсу dissua@i.ua
2004 Вплив рівня забур’яненості на розвиток оїдіуму та продуктивність виноградної рослини в умовах Південного берега Криму. dissua@i.ua
2004 Підвищення якості врожаю винограду сорту Мускат білий шляхом короткочасного впливу водним стресом в умовах Південного берегу Криму. dissua@i.ua
2004 Удосконалення технології коньячних виноматеріалів. dissua@i.ua
2004 Удосконалення технології коньячних спиртів на апаратах періодичної дії. dissua@i.ua
2004 Гетерофазні реакції координаційних сполук міді(І),(ІІ), нікелю(ІІ) з парами води, амоніаку, диетиламіну та гідразину dissua@i.ua
2004 Організаційно-економічний механізм формування стратегічних альянсів dissua@i.ua
2004 Організація рекламної діяльності у системі засобів масової інформації України: оцінка та моделювання. dissua@i.ua
2004 Методика навчання студентів мовних спеціальностей форм способу та часу англійського дієслова dissua@i.ua
2004 Правове регулювання діяльності міліції по забезпеченню політичного права громадян на свободу зборів, мітингів, вуличних походів та демонстрацій. dissua@i.ua
2004 Організаційно-правові засади діяльності підрозділів місцевої міліції щодо охорони громадського порядку dissua@i.ua
2004 Стан страху та його роль в правоохоронній діяльності працівників ОВС. dissua@i.ua
2004 Оцінка екологічного стану поверхневих водних об'єктів на меліорованих територіях. - dissua@i.ua
2004 Методика навчання англійських прийменників майбутніх філологів dissua@i.ua
2004 Фінансово-правове регулювання грошово-кредитних відносин dissua@i.ua
2004 Українська традиційна весільна обрядовість Одещини (20-80-ті рр. ХХ ст. dissua@i.ua
2004 Епідеміологія і профілактика синдрому раптової смерті у дітей. dissua@i.ua
2004 Особливості гемодинаміки та фукції нирок при хірургічному лікуванні аневризм черевної аорти dissua@i.ua
2004 Комплексна терапія гіпертонічної хвороби у жінок з клімактеричним синдромом в практиці сімейного лікаря. dissua@i.ua
2004 Перехідні процеси в українській партесній музиці середини ХVІІІ століття (за матеріалами київської колекції рукописних пам'яток) dissua@i.ua
2004 Економічне регулювання інвестиційної діяльності в промисловості dissua@i.ua
2004 Організаційно-економічні аспекти формування кооперативних підприємств в аграрному секторі економіки dissua@i.ua
2004 Автономістські ідеї в політико-правовій думці кримськотатарського народу (1783 - 1918 рр.). dissua@i.ua
2004 Вплив активації мітохондріальної пори на діяльність серця dissua@i.ua
2004 Моделі і алгоритми автоматизованого управління рівнем готовності авіадиспетчерів до дій в кризових ситуаціях dissua@i.ua
2004 Педагогічні умови формування культури вільного часу студентів dissua@i.ua
2004 Розвиток і трансформація аграрного виробництва в Угорщині. dissua@i.ua
2004 Макроекономічні інвестиційно-інноваційні процеси в економіці України dissua@i.ua
2004 Відповідальність працівників податкової міліції за адміністративні проступки та порядок її реалізації dissua@i.ua
2004 Оптимізація методів діагностики і лікування доброякісних пухлин матки у жінок фертильного віку dissua@i.ua
2004 Регулювання соціально-економічних умов праці в системі управління її результативністю в аграрних підприємствах dissua@i.ua
2004 Фотокаталітичне та каталітичне окиснення сіркувмісних іонів киснем за участю нанорозмірних частинок CdS та CuS dissua@i.ua
2004 Підвищення ефективності процесів пресування і використання пористих порошкових матеріалів dissua@i.ua
2004 Якість і безпека м'ясопродуктів, отриманих в несприятливих еколого-епізоотичних умовах dissua@i.ua
2004 Формування властивостей і товарознавча оцінка якості тканин для дитячого одягу dissua@i.ua
2004 Технологія солодких страв з окарою dissua@i.ua
2004 Неокласичний філософський підхід до розуміння історичного процесу dissua@i.ua
2004 Математичне моделювання фазових рівноваг у вуглеводневих та металогідридних робочих тілах теплотехнічних пристроїв dissua@i.ua
2004 Модифіковані силікатні матеріали безавтоклавного твердіння. Структура, властивості dissua@i.ua
2004 Захисно-акумулюючі покриття dissua@i.ua
2004 Формування будівельно-технічних властивостей бетонів як грубогетерогенних матеріалів. dissua@i.ua
2004 Раціональне розміщення будівель на пальових фундаментах у складних інженерно-геологічних умовах Південного берега Криму. dissua@i.ua
2004 Сибірська проза І.Т.Калашникова dissua@i.ua
2004 Оптико-спектроскопічні особливості радіаційно-індукованих ефектів в змішаних мишўяко-германієвих сульфідних стеклах dissua@i.ua
2004 Оптичні властивості кристалів боратів стронція SrВ4O7, Sr4B14O25, Sr4B14O25: RE3+ (RE3+ = Pr3+, Nd3+, Eu3+) dissua@i.ua
2004 Міцність фундаментів стаканного типу при крихкому руйнуванні. dissua@i.ua
2004 Німецька траурна погребальна музика лютеранської традиції як феномен європейської культури XVII - XX століть dissua@i.ua
2004 Професіоналізм хормейстера. Психологічний та культурно-історичний аспекти dissua@i.ua
2004 Фізика і технологія інтеркальованих сполук А3В6 та приладів на їх основі dissua@i.ua
2004 Навчання студентів розуміння соціокультурної інформації при читанні англомовної художньої літератури у вищих мовних навчальних закладах dissua@i.ua
2004 Інформатизація процесів удосконалення телекомунікаційних каналів автоматизованих систем переробки інформації й управління dissua@i.ua
2004 Моделі та інструментарій синтезу автоматизованого управління гнучкими виробничими системами dissua@i.ua
2004 Реформування бухгалтерського обліку виконання державного бюджету. dissua@i.ua
2004 Управління кредитним портфелем комерційного банку dissua@i.ua
2004 Маркетингові комунікації як інструмент узгодження економічних інтересів виробника та споживача dissua@i.ua
2004 Гігієнiчна оцінка паливних шлаків як фільтрувального матеріалу станцій водоочищення dissua@i.ua
2004 Гігієнічна характеристика виробництва димексиду та охорона навколишнього середовища dissua@i.ua
2004 Фреге і Гуссерль: проблема основ логіки. dissua@i.ua
2004 Методи ідентифікації параметрів стохастичних систем із слабкою та сильною залежністю dissua@i.ua
2004 Маркетингові стратегії підприємства мобільного зв'язку. dissua@i.ua
2004 Виконання місцевих бюджетів України dissua@i.ua
2004 Фінансовий механізм підвищення ефективності функціонування комерційних банків dissua@i.ua
2004 Оптимізація та обгрунтування лапароскопічної холецистектомії у хворих на гострий холецистит dissua@i.ua
2004 Клініко-діагностичні аспекти гострого тромбофлебіту нижніх кінцівок та обгрунтування тактики лікування dissua@i.ua
2004 Зміни холінергічної регуляції серця при експериментальному тироксиновому токсикозі та їх корекція dissua@i.ua
2004 Обгрунтування конструктивно-силових параметрів секційних робочих органів гвинтових перевантажувальних механізмів dissua@i.ua
2004 Особливості розвитку пирію повзучого в ланках сівозміни та заходи боротьби з ним в посівах озимої пшениці в лівобережному Лісостепу України dissua@i.ua
2004 Технологічне забезпечення точності обробки криволінійних осей базуванням у трьох центрових отворах dissua@i.ua
2004 Права людини та громадянина в сучасних демократіях dissua@i.ua
2004 Структурна природа схильності до формозмінювання листових феритних корозійностійких сталей dissua@i.ua
2004 Облік динамічного характеру особливих навантажень на конструкції укісних шахтних копрів dissua@i.ua
2004 Геомеханічне обгрунтування параметрів способів кріплення та охорони виробок в нестійких породах при інтенсивному відпрацюванні пологих вугільних пластів dissua@i.ua
2004 Підвищення надійності силових контактних з’єднань електропневматичних контакторів електровозів постійного струму dissua@i.ua
2004 Особливсоті розвитку та використання заплавних лісових ґрунтів р. Сіверський Донець у лісо-степових умовах. dissua@i.ua
2004 Диференціально-символьний метод розв'язування задачі Коші та двоточкової задачі для систем рівнянь із частинними похідними другого порядку за часом dissua@i.ua
2004 Обернені задачі для параболічних рівнянь з нелокальними та інтегральними умовами dissua@i.ua
2004 Військовопідготовча діяльність українських молодіжних організацій Галичини напередодні та в роки Першої світової війни dissua@i.ua
2004 Клініко - імунологічна характеристика бронхіальної астми у дітей раннього віку (диференційний діагноз, лікування, прогноз) dissua@i.ua
2004 Особливості перебігу бронхіальної астми у дітей з харчовою алергією dissua@i.ua
2004 Ерос як естетична і поетологічна проблема української прози 20-30-х років ХХ століття dissua@i.ua
2004 Адміністративно-правове регулювання грального бізнесу в Україні. dissua@i.ua
2004 Комплексна біологічна очистка малих об'ємів стічних вод dissua@i.ua
2004 Засоби хімічного захисту культурбіогеоценозів як екологічний фактор (дія, оптимізація, стійкість, продуктивність). dissua@i.ua
2004 Розвиток архівної справи на Черкащині (1919 - 2000 рр.) dissua@i.ua
2004 Михайло Грушевський - дослідник української історіографії dissua@i.ua
2004 Морфологічні зміни печінки під впливом низьких рівнів іонізуючого опромінення dissua@i.ua
2004 Енергетична електронна структура та оптичні властивості дефектних кристалів типу AnXO4 (A=Pb, K; n=1,2; X=S,Cr,W) dissua@i.ua
2004 Соціально-психологічні чинники становлення менеджера виробничої сфери. dissua@i.ua
2004 Синтез похідних 1,2-поліметилен-1,3-діазагетероциклів і поліметинових барвників на їх основі dissua@i.ua
2004 Обрядові аспекти народної лікувальної практики слов'янського населення південно-західної України dissua@i.ua
2004 Традиційна поховальна обрядовість слов"янського населення Південно-Західної України середини ХІХ-ХХ ст.: ритуальна структура та її статевовіковий аспект. dissua@i.ua
2004 Предикати відношення в українській мові: семантико-граматичний аспект dissua@i.ua
2004 Корсунський полк у XVII - на початку XVIII ст. dissua@i.ua
2004 Підвищення ефективності лікування хворих на уросепсис шляхом корекції перекисного окислення ліпідів (клініко-експериментальне дослідження) dissua@i.ua
2004 Формування професійної компетентності вчителів української діаспори США засобами педагогічної періодики dissua@i.ua
2004 Оптимізація структурно-функціональної моделі служби медико-соціальної експертизи України (обгрунтування та реалізація dissua@i.ua
2004 Вихідний матеріал для селекції озимої пшениці щодо стійкості до збудника септоріозу (Septoria tritici Rob.ex Desm.) в умовах півдня України dissua@i.ua
2004 Відмінності ефектів генів фотоперіодичної реакції в озимої м'якої пшениці dissua@i.ua
2004 Експериментальне обґрунтування використання похідних вазопресину для регуляції просторової пам`яті і функціонального стану гіпокампа. dissua@i.ua
2004 Підвищення точності та швидкодії багатоконтурних систем фазового автопідстроювання dissua@i.ua
2004 Оцінювання стану цифрових трактів за показниками фазових спотворень dissua@i.ua
2004 Розвиток ідеї цілісного дослідження дитини в українській педології 20-30-х років. dissua@i.ua
2004 Вікові особливості розуміння особистого досвіду. dissua@i.ua
2004 Взаємозв'язок мислення, почуттів та уяви у розвитку критичності людини. dissua@i.ua
2004 Системи управління технологічними параметрами котлоагрегатів з функцією автоматизованного настроювання dissua@i.ua
2004 "Гіпохолестеринемія при ревматизмі, хронічній ішемічній хворобі серця та хронічному обструктивному бронхіті" dissua@i.ua
2004 Авторське право на твори образотворчого мистецтва. dissua@i.ua
2004 Обгрунтування методики оцінки геоекологічного стану гірничопромислових територій на основі ландшафтно-системного підходу і аерокосмічної інформації dissua@i.ua
2004 Методологічні та методичні основи економіко-екологічного та правового регулювання міського природокористування dissua@i.ua
2004 Термодинамічне дослідження переносу хімічних елементів між атмосферою і матеріалом у термохімічних процесах dissua@i.ua
2004 Механізми розсіювання носіїв струму та оптимізація термоелектричних властивостей кристалів PbTe, PbSe, PbS n-типу провідності dissua@i.ua
2004 Атомні дефекти і фізико-хімічні процеси в епітаксійних плівках селеніду свинцю dissua@i.ua
2004 Стимулювання інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку dissua@i.ua
2004 Експериментальне обґрунтування ретинопротекторних властивостей і клінічна ефективність інстенону в лікуванні ранньої сенільної макулодистрофії dissua@i.ua
2004 Особистісно орієнтоване виховання майбутніх офіцерів у вищому військовому навчальному закладі dissua@i.ua
2004 Хірургічне лікування хворих з гострою емпиємою плеври з урахуванням показників імунореактивности. dissua@i.ua
2004 Система шкільництва в Галичині (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) dissua@i.ua
2004 Клініко-морфологічні особливості розвитку і перебігу сіалолітіазу під впливом малих доз радіації dissua@i.ua
2004 Математичне моделювання фізико-механічних полів з гвинтовим типом симетрії методом R-функцій dissua@i.ua
2004 Методи та алгоритми раціональної обробки даних при автоматизованому управлінні регіональними інженерними мережами dissua@i.ua
2004 Повстанський рух в Одеській губернії у 1920-1923 роках dissua@i.ua
2004 Рід Аркасів: просопографічний портрет на історичному тлі доби. dissua@i.ua
2004 Соціальні та політичні процеси на Уманщині в період раннього та пізнього середньовіччя dissua@i.ua
2004 Вплив сполук йоду на біологічні властивості мікроорганізмів, продукуючих водень пероксид dissua@i.ua
2004 Порівняльне дослідження антимікробної активності і властивостей нових антисептичних препаратів. dissua@i.ua
2004 Вплив біотичних та абіотичних факторів на персистенцію та біологічні властивості збудника дифтерії dissua@i.ua
2004 Діяльність земських статистичних закладів південноукраїнських губерній у другій половині ХІХ - початку ХХ ст. dissua@i.ua
2004 Контактні задачі трибомеханіки для циліндричних тіл в передачах обертального руху. dissua@i.ua
2004 Маргінальна особистість як предмет соціально-філософського аналізу. dissua@i.ua
2004 Психопатологічні порушення у хворих на аліментарно-обмінне ожиріння. (клініка, діагностика, принципи психотерапії). dissua@i.ua
2004 Формування економічних інститутів ринкового типу в аграрній економіці dissua@i.ua
2004 Зміни системи гемостазу, функцій нирок за хронічних токсичних гепатитів та цирозів печінки у хворих різного віку dissua@i.ua
2004 Клініко-експериментальне обгрунтування ефективності препарату природного екзогенного сурфактанту в комплексному лікуванні дітей, що страждають на бронхіальну астму dissua@i.ua
2004 Особливості показників добового моніторування артеріального тиску та варіабельності серцевого ритму у хворих на гіпертонічну хворобу, асоційовану з метаболічним синдромом dissua@i.ua
2004 Iмунореабiлiтацiя дiтей, хворих на рецидивуючий бронхiт, на етапi санаторно-курортного лiкування dissua@i.ua
2004 Міжнародно-інформаційна діяльність Української держави. 1917-1923 рр. dissua@i.ua
2004 Вдосконалення механізму регулювання зовнішньоекономічної діяльності України щодо міжнародних організацій (на прикладі вступу до СОТ). dissua@i.ua
2004 Профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у юних вагітних з субклінічним гіпотиреозом dissua@i.ua
2004 Трансформація осушуваних торфових грунтів Західного Полісся України при довготривалому сільськогосподарському використанні dissua@i.ua
2004 Народний танець у традиційній і сучасній культурі України dissua@i.ua
2004 Педагогічне забезпечення культурологічної складової у підготовці студентів технічних вищих навчальних закладів dissua@i.ua
2004 Корекція тренувального процесу велосипедисток високого класу з урахуванням модельних характеристик змагальної діяльності dissua@i.ua
2004 Пошук вітчизняної сировини, що містить гідроксиантрахінони, синтез їх аналогів, хімічне і біологічне дослідження dissua@i.ua
2004 Ураження стовбура лівої вінцевої артерії при ішемічній хворобі серця: особливості вінцевого русла та функції міокарда, своєрідність клініки, алгоритм діагностики для обґрунтування диференційованого лікування. dissua@i.ua
2004 Антитрагедійне в сучасному філософсько-естетичному дискурсі. dissua@i.ua
2004 Антикорупційна політика в умовах трансформації українського суспільства. dissua@i.ua
2004 Особливості творчості Марії Галич у контексті літературної організації "Ланка" - МАРС. dissua@i.ua
2004 Підвищення якості вихідного зображення тепловізійної системи на піровідиконі. dissua@i.ua
2004 Розробка засобів застосування булевих функцій спеціальних класів для підвищення ефективності хеш-адресації, контролю та захисту інформації. dissua@i.ua
2004 Метафізичні підстави позитивної епістемології Моріца Шліка dissua@i.ua
2004 Стан ангіотензину ІІ, необмеженого протеолізу, гемостазу і ліпопероксидації в гострому періоді ішемічного інсульту та їх корекція. dissua@i.ua
2004 Облік і аналіз доходів і витрат комерційного банку dissua@i.ua
2004 Просторова організація міського планування на основі закономірностей ритмічного розвитку. dissua@i.ua
2004 Експериментальна гостра ішемія-реперфузія міокарда: роль системи оксиду азоту. dissua@i.ua
2004 Розвиток професійної позиції шкільного психолога у післядипломній освіті. dissua@i.ua
2004 Становлення художнього світовідношення майбутніх музикантів-педагогів у процесі професійної підготовки dissua@i.ua
2004 Інформаційне забезпечення управління логістичними витратами на підприємстві dissua@i.ua
2004 Клініко-морфологічна характеристика та лікування хронічного гіпертрофічного пульпіту. dissua@i.ua
2004 Прогнозування виникнення герпетичного та кандидозного стоматиту. dissua@i.ua
2004 Індивідуалізація системи фізичної підготовки кваліфікованих гандболісток. dissua@i.ua
2004 Cпеціальна силова підготовка та засоби її контролю у річному циклі тренування кваліфікованих борців. dissua@i.ua
2004 Мотивація до занять фізичною культурою і спортом школярів 5-11-х класів. dissua@i.ua
2004 Індивідуалізація фізичної реабілітації дітей, хворих на бронхіальну астму. dissua@i.ua
2004 Метаболічні розлади за атеросклеротичного ураження мезентеріальних артерій та шляхи їх корекції dissua@i.ua
2004 Підвищення ефективності функціонування автобусів у Іорданії з урахуванням енергоекологічних вимог dissua@i.ua
2004 Оптимізація режимів роботи суднового морозильного комплексу dissua@i.ua
2004 Фінансові потоки страхових компаній в умовах трансформації економіки України dissua@i.ua
2004 Операції банків з цінними паперами та перспективи їх розвитку. dissua@i.ua
2004 Право як фактор економічного розвитку (інституційний підхід). dissua@i.ua
2004 Розробка оптоелектронних пристроїв для переміщення оптичного випромінювання на основі закручених структур dissua@i.ua
2004 Податкова і кредитно-фінансова злочинність: кримінологічна характеристика та попередження. dissua@i.ua
2004 Теплові режими підготовки та введення в експлуатацію катодних пристроїв алюмінієвих електролізерів dissua@i.ua
2004 Стан і тенденції розвитку системи післядипломної педагогічної освіти у Польщі dissua@i.ua
2004 Порушення показників системи імунітету та інтерферону при гіперплазії тимусу у дітей із обструктивним бронхітом . dissua@i.ua
2004 Ріст та формування генеративних органів Quercus robur L. в умовах Правобережного Лісостепу України внаслідок стимулювання репродуктивного процесу. dissua@i.ua
2004 Біоекологічні особливості північноамериканських видів глоду (Crataegus L.) у зв'язку з їх використанням в озелененні в Лісостепу України dissua@i.ua
2004 Організаційно-економічний механізм забезпечення соціальної стабільності в регіоні dissua@i.ua
2004 Підвищення ефективності використання інвестицій підприємства на основі методів управління проектами dissua@i.ua
2004 Формування і функціонування ринку великої рогатої худоби dissua@i.ua
2004 Розвиток грошово-кредитних відносин у трансформаційній економіці України dissua@i.ua
2004 Оцінка структурно-функціонального стану кісткової тканини у людей різного віку та статі. dissua@i.ua
2004 Удосконалення агротехніки вирощування садивного матеріалу декоративних деревних рослин dissua@i.ua
2004 Вплив способів основного обробітку грунту на урожайність гороху в умовах південно-східного Лісостепу України dissua@i.ua
2004 Роль клітинного білково-вуглеводного комплексу в реалізації стійкості рослин до вірусу тютюнової мозаїки dissua@i.ua
2004 Біосинтез поверхнево-активних сполук штамами Rhodococcus fascians ВКМ Ac-1169, Rhodococcus fascians ВКМ Ac-1163 і Pseudomonas species PS-17. dissua@i.ua
2004 Моделювання і обробка інформації для сенсорів з керованим чутливим елементом. dissua@i.ua
2004 Регулювання ринку праці на основі маркетингової стратегії dissua@i.ua
2004 Соціально-економічні аспекти управління рекламною діяльністю підприємства dissua@i.ua
2004 Особливості взаємодії паль, занурених вдавлюванням, з грунтом основи dissua@i.ua
2004 Удосконалення обліку та аналізу основних засобів (на матеріалах хлібопекарських підприємств Полтавської області) dissua@i.ua
2004 Формування оптимальної структури капіталу в підприємствах роздрібної торгівлі dissua@i.ua
2004 "Моделі та інструментальні засоби реінжинірінгу корпоративних інформаційних систем" dissua@i.ua
2004 Прогнозування і профілактика ішемії товстої кишки при реконструктивних операціях на черевній аорті dissua@i.ua
2004 Оптимізація діагностики та ендоскопічне лікування міхурово-сечовідного рефлюкса у дітей dissua@i.ua
2004 Ефективність територіальної оранізації роздрібної торгівлі споживчої кооперації dissua@i.ua
2004 Розробка та удосконалення способів та пристроїв для зниження енергосилових параметрів процесу волочіння дроту dissua@i.ua
2004 Галицьке військо і визвольні змагання на території Правобережної України (липень 1919 - травень 1920 рр.) dissua@i.ua
2004 Автоматизація технологічного процесу реєстрації номерів при керуванні транспортними потоками dissua@i.ua
2004 Силовий розрахунок та швидкодiя автоматичних клинопасових варiаторiв dissua@i.ua
2004 Сегментація реалізацій випадкових процесів в автоматизованих системах технічної діагностики ріжучих інструментів dissua@i.ua
2004 Валютно-курсова політика та механізм її реалізації в Україні dissua@i.ua
2004 Безпрогрівна технологія бетонів спеціального призначення dissua@i.ua
2004 Розробка методів РЕМ-фотограмметрії та морфолого-фрактального аналізу (на прикладі дослідження деструкції кісткової тканини) dissua@i.ua
2004 Критеріальне моделювання якості функціонування регулюючих пристроїв в задачах оптимального керування dissua@i.ua
2004 Суспільно-географічні засади зовнішньої торгівлі України з країнами-членами Європейського Союзу dissua@i.ua
2004 Управління соціально-економічним розвитком монофункціональних міст України dissua@i.ua
2004 Використання оцінки спортивної роботоздатності в селекції коней української верхової породи dissua@i.ua
2004 Формування інтересу учнів до вивчення фізики в багатопрофільних школах-ліцеях dissua@i.ua
2004 Правове регулювання лізингових відносин в Україні dissua@i.ua
2004 Доказування в господарському судочинстві dissua@i.ua
2004 Розвиток теорії і практики музичного виховання учнів основних шкіл Польщі ( 1980-2000 рр.). dissua@i.ua
2004 Містобудівні принципи і методи формування системи паркування легкових індивідуальних автомобілів в крупних та найкрупніших містах України (на прикладі м.Києва). dissua@i.ua
2004 Археологічна наука у Львівському університеті (друга половина XIX - 30-ті роки XX ст.) dissua@i.ua
2004 Особливості соціально-трудових відносин в реформованих сільськогосподарських підприємствах dissua@i.ua
2004 Реформування відносин власності в аграрному секторі України в умовах становлення багатоукладної економіки dissua@i.ua
2004 Економічні аспекти підвищення енергетичної ефективності виробництва сільськогосподарської продукції dissua@i.ua
2004 Міфопоетичні джерела сугестії в російських телевізійних текстах. dissua@i.ua
2004 Особливості земської статистики в Україні у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.(історико-економічний аспект). dissua@i.ua
2004 Харківський сільськогосподарський науково-освітній центр з селекції і насінництва: становлення та діяльність (друга пол. ХІХ - початок ХХ ст.). dissua@i.ua
2004 Організаційно-економічний механізм розвитку малих міст у територіально-господарській системі регіону (на прикладі Тернопільської області) dissua@i.ua
2004 Соціально-філософські та етико-гуманістичні аспекти проблеми смерті й безсмертя (на матеріалі історії української духовної культури кінця XVI - початку XVIII ст.) dissua@i.ua
2004 Поховальний обряд слов’ян Південно-Східної Європи V-VII ст. dissua@i.ua
2004 Оптимізація технології нанесення захисних плазмових покриттів на труби пароперегрівачів dissua@i.ua
2004 Технологія акустико-емісійного контролю зварних трубопроводів та посудин тиску dissua@i.ua
2004 Організаційно-педагогічні умови професійного навчання у центрах неперервної освіти Польщі. dissua@i.ua
2004 Фактори визначення хірургічної тактики при стенотично-оклюзуючих ураженнях в каротидному басейні dissua@i.ua
2004 Кардаш К.А. Оптимізація допомоги хворим з травматичними ушкодженнями периферичних нервів dissua@i.ua
2004 Ефективність вакцинопрофілактики грипу в сучасних умовах dissua@i.ua
2004 Продуктивність, фітомаса та депонований вуглець штучних дубових деревостанів Поділля dissua@i.ua
2004 Порівняльна характеристика вікових структурно-функціональних змін вентромедіального ядра і латеральної області гіпоталамуса та особливості їх реакції на стрес dissua@i.ua
2004 Зменшення нерівномірності глибини проплавлення шляхом вибору оптимальних параметрів режимів електронно-променевого зварювання dissua@i.ua
2004 Виборча система: генеза і сучасний політичний процес. dissua@i.ua
2004 Ідентифікація та характеристика сайтів зв'язування у гамма C-домені фібриногену з тромбоцитарними інтегринами dissua@i.ua
2004 Моделювання процесів управління в медичних установах в умовах переходу до ринку dissua@i.ua
2004 Моделювання управління економічною стійкістю підприємств електронної комерції dissua@i.ua
2004 Механізм структурних трансформацій промислового комплексу в умовах переходу до ринку dissua@i.ua
2004 Механізми регуляції сексуальної поведінки чоловіків із психічними розладами, які вчинили згвалтування (диференційна діагностика, психокорекція раптофілії) dissua@i.ua
2004 Удосконалення проектування і управління виробництвом опор високовольтних ліній електропередачі dissua@i.ua
2004 Бухгалтерський облік основних засобів та їх відтворення (на матеріалах вугільних шахт Донбасу) dissua@i.ua
2004 Патологічні переломи довгих кісток кінцівок (діагностика, клініка, лікування) dissua@i.ua
2004 Удосконалення управління підприємствами малого бізнесу в регіоні. dissua@i.ua
2004 Оцінка антикризового потенціалу вугледобувних підприємств. dissua@i.ua
2004 Суспільно-політична ситуація в СРСР у 20-ті роки та альтернатива лівої опозиції dissua@i.ua
2004 Внесок А.О.Скальковського (1808-1898) у дослідження історії Південної України dissua@i.ua
2004 Кредитно-банківські установи на Півдні України в ХІХ - на початку ХХ ст. (історичний аспект) dissua@i.ua
2004 Обгрунтування конструктивних та технологічних парметрів пневмогодівниці з внутрішнім розподілом пневмосуміші dissua@i.ua
2004 Геомеханічне обґрунтування параметрів безпечної відробки виїмкових дільниць у процесі формування вугільних ціликів dissua@i.ua
2004 Епізоотологія та патогенетична терапія криптоспоридіозу телят у зоні Лісостепу України. dissua@i.ua
2004 Електронний спектр та оптичні властивості напівпровідникових твердих розчинів на основі нітридів ІІІ групи dissua@i.ua
2004 Стабільність, зонна структура та оптичні властивості твердих розчинів на основі елементів IV групи dissua@i.ua
2004 Клініко-функціональні особливості піднебінно-глоткового комплексу після уранопластики dissua@i.ua
2004 Клініко-лабораторне обгрунтування профілактики протезних стоматитів шляхом застосування знімних зубних протезів із модифікованою поверхнею dissua@i.ua
2004 Економічний механізм інвестиційної діяльності в сільському господарстві dissua@i.ua
2004 Скіфська проблема в історичній україністиці (XVIII - ХХ ст) dissua@i.ua
2004 Автоматизація технологічного процесу виготовлення засобів індикації dissua@i.ua
2004 Підвищення ефективності роботи комплексу середньообертовий дизель - гвинт регульованого кроку dissua@i.ua
2004 Агроекологічна оцінка впливу різних систем обробітку та удобрення на грунтові процеси dissua@i.ua
2004 Ландшафтно-екологічний аналіз природокористування (на прикладі території Сумської області) dissua@i.ua
2004 Військово-патріотична діяльність УВО-ОУН серед української молоді Галичини (1920-1939 рр.) dissua@i.ua
2004 Участь жандармерії в державному будівництві та захисті суверенітету ЗУНР dissua@i.ua
2004 Оцінка відносного ризику виникнення репродуктивних втрат на радіоактивно забруднених і "чистих" територіях dissua@i.ua
2004 Функціональний стан нейтрофілів в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС dissua@i.ua
2004 Досвід європейської інтеграції Польщі: перспективи для України. dissua@i.ua
2004 Україна в геополітичних концепціях Європейського Союзу: динаміка "об"єкт-суб"єктних" відносин dissua@i.ua
2004 Сакральна готика середньовічного Львова: історичний контекст dissua@i.ua
2004 Проблеми колізій у законодавстві України (теорія і практика). dissua@i.ua
2004 Зниження витрати палива і шкідливих викидів легковим автомобілем з бензиновим двигуном в експлуатаційних умовах шляхом оптимізації управління. dissua@i.ua
2004 Розробка і дослідження двомірної системи автоматичного регулювання двигуна Стірлінга невеликої потужності. dissua@i.ua
2004 Давньогрецький імпорт у Придніпровському Лівобережному Лісостепу у другій половині VII - III ст. до н.е. dissua@i.ua
2004 Внутрішньоартеріальна суперселективна поліхіміотерапія у хворих на уротеліальний рак сечового міхура. dissua@i.ua
2004 Використання театральної педагогіки у підготовці майбутніх учителів початкових класів dissua@i.ua
2004 Згортки сингулярних розподілів dissua@i.ua
2004 Трудова поведінка особистості як підприємницька діяльність: соціально-філософський аналіз dissua@i.ua
2004 Соціальна детермінація естетичної свідомості dissua@i.ua
2004 Українська ментальність як феномен етногенетичного та соціокультурного буття народу dissua@i.ua
2004 Метод побудови розв'язків нелінійних крайових задач теорії прямокутних пластин dissua@i.ua
2004 Фотометричні свідоцтва подвійності обраних астероїдів dissua@i.ua
2004 Фізико-хімічні характеристики групи зір галактичного диску з дефіцитом металів: зорі типу лямбда Волопаса і блакитні страглери поля. dissua@i.ua
2004 Моделювання та аналіз спектрів Ap зірок dissua@i.ua
2004 "Граничні теореми у задачах статистики процесів авторегресії " dissua@i.ua
2004 Інноваційно-інвестиційний чинник розвитку промисловості (на прикладі Одеської області) dissua@i.ua
2004 Активізація інноваційно-спрямованого інвестування у промисловості України dissua@i.ua
2004 Дослідження функції відгуку електродезінтеграції ядер 2H, 4He, 6Li, 9Be, 12C при середніх переданих імпульсах dissua@i.ua
2004 Вплив модового складу на робочі характеристики напівпровідникових лазерів з вертикальним резонатором dissua@i.ua
2004 Поетика українських народних загадок. dissua@i.ua
2004 " Суспільно-економічні аспекти розвитку науки в Україні в 90-х роках ХХ століття". dissua@i.ua
2004 Розробка біотехнології очистки стічних вод харчових виробництв із застосуванням сполук заліза dissua@i.ua
2004 Провідні гуманістичні ідеї творчої спадщини Януша Корчака у контексті розвитку вітчизняної педагогічної думки.. dissua@i.ua
2004 Оцінка ефективності та регулювання структурних зрушень промислового виробництва dissua@i.ua
2004 Економічний механізм відшкодування витрат на розвиток соціальної інфраструктури з місцевих бюджетів dissua@i.ua
2004 Розсіяння та реакції передач при взаємодії ядер 6Li, 7Li з ядрами 2H, 14C і 14N dissua@i.ua
2004 Активація систем зсідання крові та фібринолізу за розвитку солідних пухлин dissua@i.ua
2004 Кокомікоз вишні і черешні та заходи по його обмеженню його шкодочинності у Східному Лісостепу України dissua@i.ua
2004 "Розроблення технології твердих сичужних сирів з використанням бактеріальних препаратів прямого внесення" dissua@i.ua
2004 Підвищення ефективності функціонування хлібородуктового підкомплексу АПК dissua@i.ua
2004 Гормональний і біохімічний статус сироватки крові свиней різного віку, статі та фізіологічного стану. dissua@i.ua
2004 Розвиток відносин страхового відшкодування збитків і втрат в АПК dissua@i.ua
2004 Макроекономічний розвиток суб'єктів фінансової діяльності в умовах ринку dissua@i.ua
2004 Закони у системі джерел (форм) права та їх класифікація dissua@i.ua
2004 Кримінально-правова охорона земель від забруднення або псування dissua@i.ua
2004 Кримінальна відповідальність за створення терористичної групи чи терористичної організації. dissua@i.ua
2004 Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про працю, не пов`язані з посяганням на життя та здоров`я dissua@i.ua
2004 Правове регулювання венчурного під-приємництва (цивільно-правовий аспект) dissua@i.ua
2004 Динаміка макро- і мікроелементів, антиоксидантної активності крові та синовії в патогенезі асептичних артритів у коней та при їх лікуванні dissua@i.ua
2004 Порівняльна оцінка методів діагностики і терапії гепатодистрофії у собак dissua@i.ua
2004 Патогенетичне обґрунтування застосування нестероїдних протизапальних препаратів при бронхопневмонії у телят dissua@i.ua
2004 Корекція імунітету похідними імадазолу при вакцинації птиці проти інфекційної бурсальної та н'юкаслської хвороб. dissua@i.ua
2004 Типологія характерів українських інтелігентів у романах Володимира Винниченка 1910-х років. dissua@i.ua
2004 Проза Гната Михайличенка (особливості проблематики та поетики). dissua@i.ua
2004 Особливості найменувань осіб в українській художній прозі та збереження їх функцій у німецькомовних перекладах dissua@i.ua
2004 Антропонімія Західного Поділля кінця ХVIІІ-XX ст. dissua@i.ua
2004 Еколого-економічні засади управління інноваційною діяльністю підприємств (на прикладі Львівської області) dissua@i.ua
2004 Еколого-економічний механізм раціонального використання і відтворення лісового фонду сільськогосподарських підприємств (на прикладі "Галсільлісу") dissua@i.ua
2004 Функціональний стан системи ейкозаноїдів у хворих на псоріаз, комплексне їх лікування із застосуванням ейкозамодулюючої терапії dissua@i.ua
2004 Варіантність і синонімія в умовно-наслідкових складних реченнях dissua@i.ua
2004 Гострі порушення мозкового кровообігу при подовженнях та перегинах сонних артерій (клініка, діагностика, лікування, прогноз). dissua@i.ua
2004 Зололужні цементи та бетони, модифіковані штучними цеолітами dissua@i.ua
2004 Культурно-просвітницька діяльність татарської діаспори України як засіб формування інтересу молодших школярів до національної культури dissua@i.ua
2004 Педагогічні умови організації сімейного дозвілля в сільських клубних закладах dissua@i.ua
2004 Методи і способи підвищення теплової та екологічної ефективності жаротрубних теплогенераторів малої потужності для локального теплопостачання dissua@i.ua
2004 Конфліктогенність постбіполярної системи міжнародних відносин. dissua@i.ua
2004 Назоінтестинальна інтубація в комплексному лікуванні непрохідності кишечника та розповсюдженого перитоніту dissua@i.ua
2004 Геоінформаційне картографування Йорданії: становлення і застосування dissua@i.ua
2004 Клініко-ендоскопічна і цитоморфологічна характеристика та удосконалення лікування рецидивуючого і хронічного бронхіту у дітей. dissua@i.ua
2004 Функціональний стан печінки та особливості перебігу вагітності і пологів у жінок, які проживають на контамінованих радіонуклідами територіях. dissua@i.ua
2004 Профілактика передчасних пологів у багатородящих жінок dissua@i.ua
2004 Міфологічне осмислення буття в драматургії Лесі Українки. dissua@i.ua
2004 Флора Луганської області (сучасний стан, структурно-порівняльний аналіз та охорона) dissua@i.ua
2004 Територіальна організація господарства країн Південно-Східної та Східної Азії dissua@i.ua
2004 Вплив дофаміну на ГАМК-ергічну передачу в моторній корі при умовному рефлексі dissua@i.ua
2004 Будівельні розчини на основі композиційного в'яжучого для литих підлог dissua@i.ua
2004 Оцінка імунологічних методів діагностики туберкульозу великої рогатої худоби dissua@i.ua
2004 Розробка методів та алгоритмів стиснення мовних сигналів в інформаційних системах dissua@i.ua
2004 Корекція еритропоезу залізо - вітамінним комплексом у дітей із залізодефіцитною анемією dissua@i.ua
2004 Амортизаційна політика та її вплив на фінансово-економічну діяльність підприємств dissua@i.ua
2004 Просодичні особливості територіальних типів британської вимови (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі шести територіальних типів британської вимови) dissua@i.ua
2004 Жанрово-лінгвістичні особливості темпорально-оповідальної структури художнього тексту (на матеріалі англомовної детективної прози 20 ст.) dissua@i.ua
2004 Словотворчий потенціал однинних іменників у сучасній українській мові dissua@i.ua
2004 Функціонально-семантичне поле квантитативності в сучасній українській мові dissua@i.ua
2004 Харківський університет наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. dissua@i.ua
2004 Формування загальнонавчальних умінь і навичок учнів у народній школі кінця ХІХ – початку ХХ століття dissua@i.ua
2004 Естетична підготовка вчителів у діяльності педагогічних курсів Слобожанщини (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) dissua@i.ua
2004 Дидактичні засади створення та застосування тлумачних словників в умовах інформатизації навчання dissua@i.ua
2004 І.О.Родіонов і літературний процес кінця ХІХ - початку ХХ століть dissua@i.ua
2004 Особливості психологзму та жанрова своєрідність "Театрального роману" М.Булгакова dissua@i.ua
2004 Фразеологічні інновації в сучасній німецькій мові: когнітивний та функціональний аспекти dissua@i.ua
2004 Сполучуваність та функціональні особливості прикметників на позначення портретної характеристики людини в сучасній німецькій мові. dissua@i.ua
2004 "Асимптотичні задачі статистики для дискретних розподілів" dissua@i.ua
2004 Агрокліматичні ресурси продуктивності ярого ячменю в Україні dissua@i.ua
2004 Диференціація тактики лікування міхурово-сечовідного рефлюксу при нейрогенних дисфункціях сечового міхура. dissua@i.ua
2004 Двовимірна задача електропружності для багатозв'язних середовищ з отворами та тріщинами dissua@i.ua
2004 Дедуктивний метод моделювання несправностей для синтезу тестів цифрових систем, що реалізовані у програмувальній логіці dissua@i.ua
2004 Кінцеві автомати з псевдовипадковими переходами і методи захисту інформації на їх основі dissua@i.ua
2004 Структура та теплове розширення тонких плівок фулериту С60. dissua@i.ua
2004 Розробка і визначення основних параметрів обладнання для занурення фундаментів-оболонок dissua@i.ua
2004 Організаційно-технологічні основи вдосконалення планування реалізації об'єктів будівництва dissua@i.ua
2004 Удосконалення процесу зволоження в плоскому офсетному друці dissua@i.ua
2004 Діяльність Товариства "Просвіта" в Галичині (1868-1921 рр.) dissua@i.ua
2004 Комп'ютерний комплекс адаптивної магнітотерапії dissua@i.ua
2004 Підвищення енергетичної ефективності тягового електропривода кар'єрних самоскидів великої вантажодідйомності dissua@i.ua
2004 Конкуренція як принцип суспільного розвитку: соціально-філософський аналіз dissua@i.ua
2004 Мемуари професорів та студентів з історії Харківського університету ХІХ - початку ХХ століття dissua@i.ua
2004 Профілактика ускладнень гострого холециститу на етапах його лікування з урахуванням морфофункціонального стану печінки dissua@i.ua
2004 У досконалення процесів обробки і розливання алюмінієвих сплавів за рахунок модуляції електромагнітної сили у ливарних магнітодинамічних установках. dissua@i.ua
2004 Маркетингове управління діяльністю підприємства dissua@i.ua
2004 Правова підготовка майбутніх вчителів початкової школи в умовах ступеневої освіти dissua@i.ua
2004 Проблеми захисту прав людини в діяльності ООН dissua@i.ua
2004 .Ефективність операції мікротрепанації лімба у поєднанні з інтраопераційними аплікаціями мітоміцину-С при лікуванні неоваскулярної глаукоми. dissua@i.ua
2004 Лівійсько-радянські відносини (1969-1991 рр.) dissua@i.ua
2004 Гуманістичне виховання студентів вищих навчальних закладів фінансово-економічного профілю у позанавчальній діяльності dissua@i.ua
2004 Ефективність лікування хворих з дефектами та деформаціями кісток лицевого черепу dissua@i.ua
2004 Українська міфологічна лексика в художній літературі XIX ст. dissua@i.ua
2004 Формування структури функціональної підготовленості юних бігунів на середні дистанції у річному циклі тренування dissua@i.ua
2004 Інформаційні технології для системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації за методом Козявкіна dissua@i.ua
2004 Олігомеризація вінілових мономерів на поверхні високодисперсних оксидів dissua@i.ua
2004 Клініко-нейроміографічна діагностика та контроль лікування уражень лицевого нерва dissua@i.ua
2004 Адміністративно-правове регулювання відповідальності посадових осіб органів виконавчої влади dissua@i.ua
2004 Формування музичних інтересів майбутніх учителів початкових класів dissua@i.ua
2004 Формування інформаційної культури майбутніх економістів у процесі професійної підготовки dissua@i.ua
2004 Виникнення і розвиток Таврійського магометанського духовного правління (кінець XVIII-початок ХХ ст.) dissua@i.ua
2004 Ранньохристиянський Боспор (III-VI ст.) dissua@i.ua
2004 Управління розвитком підприємства (за матеріалами малих підприємств меблевої промисловості України) dissua@i.ua
2004 Національно-державне відродження українства на Закарпатті (1918-1939 рр.). dissua@i.ua
2004 Клініко-терапевтичні і профілактичні аспекти незавершених суїцидів у військовослужбовців. dissua@i.ua
2004 Постуральні реакції в ІІІ триместрі вагітності при гіпертензивних станах dissua@i.ua
2004 Формування організованості старшокласників академічного ліцею у навчально-пізнавальній діяльності. dissua@i.ua
2004 Педагогічні умови використання аудіовізуальних засобів навчання іноземної мови у професійній підготовці менеджерів-аграріїв. dissua@i.ua
2004 Модуляція високопорогових кальцієвих каналів ЦНС щурів іонами натрію dissua@i.ua
2004 Фотоіндуковане перемагнічування магнітооптичних середовищ dissua@i.ua
2004 Особливості вегетативного гомеостазу при гастроезофагеальному рефлюксі у дітей та підходи до його корекції. dissua@i.ua
2004 Кількісний опис хімічної модифікації міцелярних розчинів додецилсульфату натрію і модель утримування в міцелярній рідинній хроматографії. dissua@i.ua
2004 Методи вторинної обробки ультразвукових зображень, що забезпечують підвищення точності оцінок діагностичних параметрів захворювань серця dissua@i.ua
2004 Інтелегенція Української СРР в українізаційних процесах 20-х - початку 30-х років ХХ ст. dissua@i.ua
2004 Художні мемуари та автобіографічна повість в українській літературі 90-х років ХХ століття. dissua@i.ua
2004 Оптимізація за канатомісткістю проектних параметрів барабанів шахтних піднімальних машин dissua@i.ua
2004 Підвищення якісних показників систем підпорядкованого регулювання електроприводів на основі модифікованого принципу симетрії dissua@i.ua
2004 Теоретичні основи формування та аналізу зображень в області дробового фур'є-перетворення dissua@i.ua
2004 Ветеринарно-санітарна експертиза м'яса курчат, виробленого при стимуляції їх росту та розвитку dissua@i.ua
2004 Фармакологічні властивості та лікувальна ефективність мазі "Офлодерм" при гнійно-некротичних ураженнях шкіри. dissua@i.ua
2004 Морфофункціональний стан гемомікроциркуляторного русла, кардіо-міоцитів і міоендокринних клітин серця в нормі та після дії загальної глибокої гіпотермії. dissua@i.ua
2004 Індивідуальні та гендерні відмінності альтруїзму-егоїзму особистості dissua@i.ua
2004 Дослідження життєдіяльності особистості в культурно-історичному просторі (На прикладі творчості І.В.Ґете) dissua@i.ua
2004 Реґіональна система міських поселень: структура і особливості функціонування у період трансформації суспільства (на матеріалах Хмельницької області). dissua@i.ua
2004 Підвищення вірогідності та інформативності акустичного контролю трубних виробів dissua@i.ua
2004 Раціональні методи реконструкції міських систем теплопостачання dissua@i.ua
2004 Вплив гетерофазних реакцій на формування весняної озонової аномалії в Антарктиді. dissua@i.ua
2004 Стан ендотеліальної та гуморальної регуляції при серцевій недостатності у хворих на гіпертонічну хворобу у сполученні з ІХС старших вікових груп в динаміці лікування dissua@i.ua
2004 Оптимізація лікування дисфункції міокарда лівого шлуночка у хворих на ревматоїдний артрит. dissua@i.ua
2004 Енергетичний стан ентероцитів слизової оболонки тонкої кишки щурів за сумісної дії іонізуючої радіації та кадмію dissua@i.ua
2004 Система регулювання зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією в країнах Центральної і Східної Європи dissua@i.ua
2004 "Методи оцінки та засади протидії іллегалізації перехідних економік в умовах глобалізації" dissua@i.ua
2004 Парламентський контроль в Україні: проблеми теорії та практики. dissua@i.ua
2004 Ядерне стримування в політиці США і Росії в постбіполярний період dissua@i.ua
2004 Міжнародно-політична протидія розповсюдженню наркотиків як чинника деструктивного впливу на розвиток суспільства. dissua@i.ua
2004 Еколого-геологічні та економічні фактори розвитку і експлуатації залізорудної мінерально-сировинної бази Криворізького рудного району dissua@i.ua
2004 Клініко-патогенетичні особливості та лікування хронічного обструктивного бронхіту, сполученого з дисбіозом кишечнику dissua@i.ua
2004 Оптимизация діагностики і лікування рецидивів виразкової хвороби дванадцятипалої кишки на амбулаторному етапі dissua@i.ua
2004 Формування художньо-естетичних інтересів у дітей із затримкою психічного розвитку dissua@i.ua
2004 Гігієнічне обгрунтування заходів по охороні здоров'я військовослужбовців кадрового складу частин, що розташовані на територіях, забруднених радіонуклідами dissua@i.ua
2004 Важкі метали в умовах промислових міст як фактор ризику для здоров'я населення dissua@i.ua
2004 Фізіологічні реакції проростків Pinus sylvestris L. на інфекцію Heterobasidion annosum (Fr.) Bref dissua@i.ua
2004 Обмін кальцію та його регуляція у хворих на хронічний гломерулонефрит. dissua@i.ua
2004 Клініко-патогенетична характеристика гломерулонефриту у дітей на фоні сучасних методів лікування (клініко-експериментальне дослідження) dissua@i.ua
2004 Порушення в обміні пуринів та інших видах обміну речовин у дітей з різними фе-нотипічними проявами гіперурікемії. dissua@i.ua
2004 Розробка ефективних методів рафінування сталі у проміжних ковшах МБЛЗ шляхом формування гідродинамічних потоків розплаву. dissua@i.ua
2004 1. Джерела кримінально-процесуального права dissua@i.ua
2004 Проникні термоелементи з функціонально-градієнтних матеріалів dissua@i.ua
2004 Конституційно-правові засади місцевого самоврядування в Україні та їх реалізація dissua@i.ua
2004 Фазові рівноваги та кристалічна структура сполук усистемах Zr-Zn-{Si,Ge,Sn} та Zr-Zn-{Fe,Co,Ni} dissua@i.ua
2004 Квазіпотрійні системи на основі халькогенідів та галогенідів талію: фазові рівноваги та властивості проміжних сполук. dissua@i.ua
2004 Інтелігенція в культурно-освітньому розвитку УСРР (1920-ті - початок 1930-х рр.): Історіографія. dissua@i.ua
2004 Колегія Павла Галагана в національно-культурному житті України (1871-1920 рр.) dissua@i.ua
2004 Іпотечний ринок житла в Україні. dissua@i.ua
2004 Тератоморфи рослин в умовах антропогенно трансформованого середовища на південному сході України dissua@i.ua
2004 Флора і рослинність кам'янистих відслонень Гірського Криму dissua@i.ua
2004 Метаболізм пуринів у клітинах імунокомпетентних органів щурів за променевого ураження dissua@i.ua
2004 Особливості розподілу жувального тиску штифтовими конструкціями зубних протезів dissua@i.ua
2004 Цивільно-правове регулювання страхування в сфері космічної діяльності dissua@i.ua
2004 Удосконалення технології хлібобулочних виробів подовженого терміну зберігання. dissua@i.ua
2004 Морфогенез дипіридилфосфатної пневмопатії в умовах метаболічної корекції. dissua@i.ua
2004 Суспільно-географічні аспекти природно-техногенної безпеки життєдіяльності населення України dissua@i.ua
2004 Український жіночий рух як складова національного відродження (ІІ пол. ХІХ - 1908 р.) dissua@i.ua
2004 Функціональний розвиток малих міст в регіональній системі розселення (на прикладі Подільської регіональної системи розселення) dissua@i.ua
2004 Державне регулювання земельних відносин. dissua@i.ua
2004 Бюджетно-податкове регулювання в умовах трансформаційних змін в економіці України. dissua@i.ua
2004 Проза Миколи Чернявського в українському літературному процесі кінця ХІХ - початку ХХ століття dissua@i.ua
2004 Оптимізація виробничого потенціалу економічних систем (на прикладі бурякоцукрового підкомплексу) dissua@i.ua
2004 Статистичний аналіз безробіття в Україні dissua@i.ua
2004 Управління проектами з використанням методів та моделей управління вартістю dissua@i.ua
2004 Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю промислових підприємств dissua@i.ua
2004 Управління проектами впровадження інформаційних технологій у проектно-орієнтованих організаціях dissua@i.ua
2004 Флора Кам'янецького Придністров'я. dissua@i.ua
2004 Дослідження обмінної взаємодії між перехідним та рідкісноземельним металами в тришаровій плівковій системі з немагнітним прошарком dissua@i.ua
2004 Організаційна культура як соціальне явище. dissua@i.ua
2004 Комунікативна діяльність університету і паблік рилейшнз dissua@i.ua
2004 Лексико-фразеологічні засоби образності в українській народній баладі dissua@i.ua
2004 Система прогнозування паводків у Закарпатті на основі дослідження та математичного моделювання процесівформування стоку dissua@i.ua
2004 Ембріологія видів триби Potentilleae (Rosaceae) dissua@i.ua
2004 Стимулювання розвитку творчого потенціалу працівників вищої школи dissua@i.ua
2004 Структура та функції екотонних систем в умовах комплексного використання водойм (на прикладі придунайських озер). dissua@i.ua
2004 Іхтіофауна та показники якості води Молочного лиману в зв`язку з рибогосподарським використанням водойми dissua@i.ua
2004 Стан дофамінового обміну та його корекція у хворих з артеріальною гіпертензією та супутнім ожирінням dissua@i.ua
2004 Історичний досвід становлення та розвитку законодавства про вугледобувну промисловість в Україні (ХVІІІ-ХХІ ст.) dissua@i.ua
2004 Управління трансакційними витратами підприємства dissua@i.ua
2004 Організаційно-економічні засади формування капіталу промислових підприємств dissua@i.ua
2004 Управління логістичним процесом у виробничо-економічних системах dissua@i.ua
2004 Підготовка майбутніх учителів праці до створення естетичного середовища в шкільних приміщеннях. dissua@i.ua
2004 Розвиток суспільного виробництва в умовах науково-технічного прогресу dissua@i.ua
2004 Макроекономічні бюджетно-податкові важелі регулювання транзитивних економік dissua@i.ua
2004 Чаплі (Ardeidae) як структурний елемент біогеоценозів Північного Приазов'я (відновлення, охорона, управління). dissua@i.ua
2004 Організаційно-економічні засади функціонування дорадчих закладів з обслуговування сільськогосподарських підприємств (на прикладі областей півдня України) dissua@i.ua
2004 Формування і функціонування регіонального ринку цукру dissua@i.ua
2004 Джерела з історії митниць Південної України (1775 - 1819 рр.) dissua@i.ua
2004 Джерела з історії дворянства Південної України останньої чверті XVIII - першої чверті XIX століття dissua@i.ua
2004 Розробка методів розрахунку інтергармонік напруги і струму в електричних мережах з електротехнологічним устаткуванням і безпосередніми перетворювачами частоти dissua@i.ua
2004 Інтенсифікація пробопідготовки при аналізі грунтів та геологічних зразків dissua@i.ua
2004 Автоматизація процесів контролю та оцінки технічного стану систем електричної централізації dissua@i.ua
2004 Удосконалення технології роботи залізничних вузлів на основі варіантного поїздоутворення dissua@i.ua
2004 Особливості електродних процесів у цинкатних електролітах dissua@i.ua
2004 Структуризація та інформаційно-логічне моделювання при створенні й модернізації мереж зв'язку та передачі даних dissua@i.ua
2004 Робастне керування виконавчими пристроями на основі динамічних компенсаторів збурень з ітераційно-інверсними моделями dissua@i.ua
2004 Давність у цивільних правовідносинах. dissua@i.ua
2004 Правове регулювання відносин за договором на розрахунково-касове обслуговування. dissua@i.ua
2004 Судово-психологічна експертиза в цивільному процесі України проблеми теорії та практики). dissua@i.ua
2004 Кримінально-правові проблеми застосування амністії та здійснення помилування в Україні. dissua@i.ua
2004 Виконання процесуального рішення про закриття кримінальної справи. dissua@i.ua
2004 Екологічна етика: традиції і сучасні тенденції. dissua@i.ua
2004 Розповсюдження спінових хвиль в епітаксіальних плівках залізо-ітрієвого гранату dissua@i.ua
2004 Естетичні погляди Томаса Манна в соціокультурному просторі Німеччини (перша половина ХХ століття). dissua@i.ua
2004 Гуманістична спрямованість літературного твору як джерело його художності. dissua@i.ua
2004 "Постать Семена Палія в українській літературі (Художні формотвори авторської інтерпретації та історична дійсність) dissua@i.ua
2004 Лікування гнійно-запальних уражень кисті в умовах поліклініки dissua@i.ua
2004 Фінансове забезпечення діяльності малих підприємницьких структур dissua@i.ua
2004 Податкові механізми підвищення ефективності торговельного підприємства dissua@i.ua
2004 Організаційно-економічний механізм управлінського консультування dissua@i.ua
2004 Використання міжнародного маркетингу в управлінні торгово-промисловою палатою dissua@i.ua
2004 Формування імунної відповіді під впливом антиферментних сироваток та регуляторних пептидних комплексів. dissua@i.ua
2004 Сучасні аспекти лікування перфоративних виразок шлунка та дванадцятипалої кишки. dissua@i.ua
2004 Організація біржового регулювання ризик-прибутків суб'єктів підприємництва dissua@i.ua
2004 Економічна та енергетична оцінка використання біоенергетичних ресурсів dissua@i.ua
2004 Кінематографічна модель інтуїтивізму в контексті культуротворчих процесів ХХ століття. dissua@i.ua
2004 Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів до використання нових інформаційних технологій на уроках хімії dissua@i.ua
2004 Контроль знань учнів з алгебри в основній школі dissua@i.ua
2004 Ефективність лаферону в комплексному лікуванні діабетичної ретинопатії dissua@i.ua
2004 Становлення та правове регулювання адміністративної юстиції в Україні dissua@i.ua
2004 Структурно-функціональні особливості кісткової системи і гематологічні показники у поросят. dissua@i.ua
2004 Організаційно-економічні напрямки підвищення ефективності кормовиробництва в сільськогосподарських підприємствах dissua@i.ua
2004 Фінансовий менеджмент акціонерних товариств dissua@i.ua
2004 Клініко-лабораторне обґрунтування антигомотоксичної терапії червоного плескатого лишаю слизової оболонки порожнини рота. dissua@i.ua
2004 Діяльність України в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (90-ті роки ХХ століття). dissua@i.ua
2004 Системи підтримки прийняття рішень у логістиці торговельних підприємств dissua@i.ua
2004 Особливості стану здоров'я та удосконалення організації надання медичної допомоги сільському населенню Закарпаття dissua@i.ua
2004 Інтерфероногенні властивості ротавірусів та стан системи інтерферону у новонароджених дітей при ротавірусній інфекції dissua@i.ua
2004 Отримання та фітохімічний аналіз трансгенної кореневої культури Rauvolfia serpentina як джерела нових індольних алкалоїдів dissua@i.ua
2004 Розвиток недільних шкіл в Україні (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) dissua@i.ua
2004 Система підготовки резерву керівників загальноосвітніх навчальних закладів до управлінської діяльності. dissua@i.ua
2004 Спектральний аналіз деяких класів вольтеррових операторів та пов'язані з ними операторні алгебри dissua@i.ua
2004 "Дослiдження стiйкостi i стабiлiзованостi руху твердого тiла з ротором" dissua@i.ua
2004 Удосконалення процесу та обладнання для стабілізації якості вишневого соку з використанням високого тиску dissua@i.ua
2004 Моделювання людино-машинних систем управління з голосовим інтерфейсом dissua@i.ua
2004 Трансформація відносин власності в системі споживчої кооперації при переході до ринкової економіки dissua@i.ua
2004 Мораль як інтеграційний чинник соціально-політичної стабільності. dissua@i.ua
2004 Компенсація низькочастотних пульсацій вихідної напруги 6-пульсних керованих випрямлячів dissua@i.ua
2004 Реформування шаріату як основа модернізації ісламської держави в контексті теорії конституціоналізму dissua@i.ua
2004 Удосконалення маркетингових комунікацій по просуванню лікарських засобів рецептурного відпуску dissua@i.ua
2004 Автокоригуючі властивості та достовірність роботи логічних функціональних перетворювачів інформації. dissua@i.ua
2004 Психологічне забезпечення ефективності професійної діяльності підрозділу охорони. dissua@i.ua
2004 Технологічне забезпечення характеристик якості аеродинамічних поверхонь лопаток відцентрових коліс компресорів з жароміцного нікелевого сплаву ЭК79-ИД dissua@i.ua
2004 Реструктуризація підприємств в умовах трансформаційної економіки dissua@i.ua
2004 Селекційна цінність сучасного генофонду озимої м'якої пшениці як вихідного матеріалу в селекції на якість зерна в умовах північно-східного Лісостепу України. dissua@i.ua
2004 Створення вихідного матеріалу, стійкого до високої температури та посухи в селекції соняшнику. dissua@i.ua
2004 Методи і обчислювальні структури для розміщення файлів в комп'ютерних мережах dissua@i.ua
2004 Розробка і дослідження формоутворення деталей авіаційних двигунів із титанових сплавів. dissua@i.ua
2004 Полікультурній підхід у сучасній шкільній освіті Росії dissua@i.ua
2004 Художня природа "неокласичного" в поетичній творчості Миколи Зерова. dissua@i.ua
2004 Адміністративна відповідальність керівника державного підприємста, установи, організації в Україні dissua@i.ua
2004 Українська етнопсихологія ХІХ століття dissua@i.ua
2004 Галицька армія у боротьбі за державність і соборність України (1918-1920) dissua@i.ua
2004 Інформаційно-психологічне протиборство в період конфлікту НАТО - Югославії 1999 року dissua@i.ua
2004 Шляхи формування рукописного зібрання Інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України (1944-1961). dissua@i.ua
2004 Рідиннофазна епітаксія структур на основі GaSb для термофотовольтаїчних перетворювачів dissua@i.ua
2004 Методи і засоби організації паралельних процесів у системах великих баз даних. dissua@i.ua
2004 Трансформація економіки галузі скотарства до ринкових умов dissua@i.ua
2004 Наукове обґрунтування системи медико-соціальної допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування у державних інтернатних закладах. dissua@i.ua
2004 Планування сім'ї у жінок з цитомегаловірусною інфекцією dissua@i.ua
2004 Управління системою "витрати-ціна" в машинобудуванні dissua@i.ua
2004 Морегосподарський комплекс Українського Приазов'я: суспільно-географічне дослідження dissua@i.ua
2004 Стовбурна ваготомія з дуодено- або пілороплаластикою в лікуванні перфоративної виразки дванадцятипалої кишки. dissua@i.ua
2004 Особливості саморегуляції психічних станів курсантами в процесі первинної військово-професійної підготовки. dissua@i.ua
2004 Герменевтика та кінотехнологія в сучасній методології історії. dissua@i.ua
2004 Метод інтегрального рівняння Вольтерра в нестаціонарних електродинамічних задачах з аксіальною симертією dissua@i.ua
2004 Опозиція героїчного і філістерського в метакритичному дискурсі (на матеріалі літератури Великобританії 60-х років ХХ століття) dissua@i.ua
2004 Поет як критик: шляхи та рівні реалізації літературознавчої концепції Т.С. Еліота в його поетичній творчості dissua@i.ua
2004 Наратив дитячої літератури: специфіка художнього дискурсу dissua@i.ua
2004 Ідентифікація і характеристика білків-партнерів, що взаємодіють із SH3-вмісним адаптерним білком Ruk в клітинах ембріональної нирки людини лінії HEK293 dissua@i.ua
2004 Особливості регуляції фосфатидилінозит-3-кіназного сигнального шляху в процесі диференціації та апоптозу клітин еритролейкемії людини лінії К562 dissua@i.ua
2004 Вексельний обіг в системі фінансових відносин. dissua@i.ua
2004 Управління валютними ризиками підприємств-експортерів. dissua@i.ua
2004 Фінансовий механізм функціонування інтегрованих виробничих формувань в умовах ринкової економіки. dissua@i.ua
2004 Субконтинуум інформатики й обчислювальної техніки у французькій, українській та російській мовах. dissua@i.ua
2004 Гра в постмодерністському творі: на матеріалі творчості Ю.Андруховича dissua@i.ua
2004 Роль порушень ліпідного обміну, спектра жирних кислот і судинно-тромбоцитарного гемостазу в патогенезі істинної екземи та їх корекція dissua@i.ua
2004 Створення та морфо-біологічна оцінка вихідного матеріалу зернового сорго для селекції на гетерозис в умовах Криму dissua@i.ua
2004 Методика аналізу залучених коштів банку dissua@i.ua
2004 Аномальна мінливість рослин в умовах техногенних екосистем Донбасу. dissua@i.ua
2004 Підвищення вогнестійкості металевих конструкцій за рахунок нанесення вогнезахисних покриттів, що спінюються, з використанням компонентів, вироблюваних в Україні dissua@i.ua
2004 Л.М.Толстой у творчому світі Д.С.Мережковського dissua@i.ua
2004 Екстремальні вихорострумові методи і перетворювачі для контролю параметрів плоских виробів dissua@i.ua
2004 Удосконалення технології спалювання композиційних пальних у камерах згоряння теплоенергоустановок dissua@i.ua
2004 Принцип незалежності суддів і підкорення їх тільки закону в кримінальному процесі України. dissua@i.ua
2004 Термопружні задачі для міжфазних тріщин з зонами контакту їх берегів dissua@i.ua
2004 Становлення і розвиток кримськотатарського театру кінця ХIX - початку ХХ століття dissua@i.ua
2004 Формування образного мислення в обдарованих учнів основної та старшої школи засобами художньої літератури dissua@i.ua
2004 Соціалізація економіки: об'єктивна необхідність та основні напрями в Україні dissua@i.ua
2004 Активність оксидних Cu-Co-Fe каталізаторів окиснення СО та їх фізико-хімічні характеристики dissua@i.ua
2004 Художній діалог автора і персонажа в новітній українській прозі (90-ті роки ХХ ст.). dissua@i.ua
2004 Психологізм романів Івана Франка середини 80-х - 90-х років. dissua@i.ua
2004 Розробка технології в'язання кулірного трикотажу комбінованого переплетення з льномісткої та льняної пряжі dissua@i.ua
2004 Лікування постраждалих з політравмою (стандартизація та уніфікація медичної допомоги) dissua@i.ua
2004 Організаційно-економічний механізм формування і функціонування фінансово-промислових груп. dissua@i.ua
2004 Стан гемокоагуляйійного гомеостазу та можливості корекції його змін у хворих з первинною легеневою гіпертензією та синдромом Ейзенменгера при тривалому спостереженні dissua@i.ua
2004 Технологічні заходи реалізації потенціалу продуктивності гороху вусатого в Лісостепу України dissua@i.ua
2004 Інтродукція декоративних дикорослих цибулинних геофітів у Донбас dissua@i.ua
2004 Інформаційне забезпечення управління загальною середньою освітою в регіоні dissua@i.ua
2004 Музичний театр Джакомо Пуччіні в мистецькому контексті першої чверті ХХ століття (на матеріалі пізньої творчості композитора). dissua@i.ua
2004 Володимир Горовиць у культурному середовищі Києва кінця ХІХ - початку ХХ століття. dissua@i.ua
2004 Організація педагогічної взаємодії з підлітками -студентами коледжу - як оптимальна умова їх соціального становлення dissua@i.ua
2004 Дидактичні умови оптимізації працездатності молодших школярів на уроці dissua@i.ua
2004 Стимуляція репаративної регенерації кісткової тканини при переломах у собак. dissua@i.ua
2004 Трансформація роздрібної торговельної мережі в сільській місцевості в умовах ринкової переорієнтації екокономіки (за матеріалами Центрального і Північно-східного районів України) dissua@i.ua
2004 Еколого-економічні засади використання і відтворення лісових ресурсів (на прикладі За-хідного регіону України) dissua@i.ua
2004 Організаційно-правові проблеми матеріальної відповідальності військовослужбовців dissua@i.ua
2004 Закономірності формування структурно-фазового стану покриттів та приповерхневих шарів сплавів на основі заліза і титану при комбінованій імпульсній обробці dissua@i.ua
2004 Методологічні проблеми удосконалення системи соціального партнерства в України dissua@i.ua
2004 Ефективність діяльності підприємств-природокористувачів (на матеріалах підприємств Закарпатської області). dissua@i.ua
2004 Прогнозування та профілактика гіпогалактії у жінок з пізнім прикладанням новонародженного до грудей dissua@i.ua
2004 Оптимізація шляхів хірургічного лікування гнійно-некротичних ускладнень синдрома діабетичної стопи dissua@i.ua
2004 Оптимізація хірургічного лікування гіпер-пластичних захворювань щитоподібної залози шляхом корекції тиреоїдопосередкованого імунного дисбалансу. dissua@i.ua
2004 Мовна характеристика персонажів у прозі Івана Франка. dissua@i.ua
2004 Житіє Теодосія Печерського преподобного Нестора і жанрова традиція dissua@i.ua
2004 Синтез, будова та властивості біядерних кластерних сполук ренію(ІІІ) з адамантанкарбоновими кислотами. dissua@i.ua
2004 Розробка антифрикційних композиційних матеріалів на основі феноло-формальдегідних смол dissua@i.ua
2004 NO-залежні механізми еміграції лейкоцитів. dissua@i.ua
2004 Комплексне лікування запальних захворювань жіночих статевих органів хламідійної етіології dissua@i.ua
2004 Механізм інвестиційного забезпечення технічного переозброєння вугільної промисловості dissua@i.ua
2004 Фармакогностичне вивчення трави чини нутової та чини весняної dissua@i.ua
2004 Лікування післяоперційного гіпотиреоза методом хірургічної імплантації алогенної кріоконсервованої щитовидної залози dissua@i.ua
2004 Поліпшення експлуатаційних властивостей системи короткочасного збільшення коефіцієнту зчеплення коліс локомотива з рейками dissua@i.ua
2004 Підвищення ефективності систем охолодження тепловозів використанням удосконаленого гідроприводу вентилятора dissua@i.ua
2004 Дослідження електрослабкого фазового переходу в інтенсивних зовнішніх полях dissua@i.ua
2004 Заглибний асинхронний двигун-нагрівач з масивним ротором для обробки легкоплавких речовин dissua@i.ua
2004 Статусметрія в медицині критичних станів dissua@i.ua
2004 Дослідження стійкості багатошарових тіл з тріщинами в області поділу матеріалів dissua@i.ua
2004 Рентгеноендоваскулярний метод в діагностиці та лікуванні варикоцеле. dissua@i.ua
2004 Інфікованість мікобактеріями туберкульозу та шляхи її зниження у дітей в сучасних умовах dissua@i.ua
2004 Інформаційно-аналітичне забезпечення управління підрозділами податкової міліції України dissua@i.ua
2004 Організаційно-правові аспекти державного регулювання нотаріальної діяльності в Україні dissua@i.ua
2004 Синтез багатовимірних динамічних компенсаторів збурень для комбінованих систем управління теплоенергетичними процесами dissua@i.ua
2004 Психологічні особливості політичної соціалізації студентів dissua@i.ua
2004 Розвиток ринку телевізійної реклами в Україні dissua@i.ua
2004 Формування готовності до професійного саморозвитку у майбутнього педагога-музиканта dissua@i.ua
2004 Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю у вищих навчальних закладах dissua@i.ua
2004 Обґрунтування обсягів виробництва продукції для забезпечення ефективності функціонування гірничорудних підприємств dissua@i.ua
2004 Методи розрахунку та оптимізації параметрів дегазації вугільних пластів, що підробляються dissua@i.ua
2004 Обгрунтування складу ризиків та їх рівня при оцінці загроз діяльності підприємства dissua@i.ua
2004 Організаційно-економічні засади диверсифікації діяльності морських торговельних портів України dissua@i.ua
2004 Глибиннопсихологічні передумови ставлення суб`єкта до інших людей (на матеріалі активного соціально-психологічного навчання. dissua@i.ua
2004 Феноменологічний аналіз у віковому екзистенційному консультуванні. dissua@i.ua
2004 Вплив комунікативних особливостей студентів на ефективність навчання у вищому навчальному закладі dissua@i.ua
2004 Психологічні особливості особистісної самопрезентації в молодшому шкільному віці dissua@i.ua
2004 Психологічні особливості розвитку духовності старшокласників у процесі навчання. dissua@i.ua
2004 Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексної терапії хворих на хронічний невиразковий коліт dissua@i.ua
2004 Дисфункція лівого шлуночка при дестабілізації ішемічної хвороби серця: клініко-патогенетична характеристика та оптимізація лікування dissua@i.ua
2004 Радіальні водяні струмені-екрани для протипожежного захисту dissua@i.ua
2004 Хірургічна корекція протезного ложа щелеп при протезуванні знімними ортопедичними конструкціями dissua@i.ua
2004 Релаксація напружень в вакуумних конденсатах дисперснозміцнених композитів Ni та Cu dissua@i.ua
2004 Управління витратами при формуванні і реалізації стратегії підприємства dissua@i.ua
2004 Моделювання і оптимізація автоматизованого управління дорожнім рухом для міської вуличної мережі dissua@i.ua
2004 Економічні засади розвитку підприємств dissua@i.ua
2004 Моделирование процесса перегрузки ядерного топлива для интеллектуальной поддержки принятия решения в условиях неопределенности dissua@i.ua
2004 Формування образу політичного лідера засобами телебачення (вітчизняний і світовий досвід) dissua@i.ua
2004 Вдосконалення магнітокерованого реактора для установок високовольтних випробувань силових кабелів dissua@i.ua
2004 Чисельне дослідження математичних моделей жорстких динамічних процесів пристроїв електротехніки та електроніки dissua@i.ua
2004 Розробка технології ковбасних виробів з використанням гороху dissua@i.ua
2004 Удосконалення обліку і аналізу витрат на виробництво туристичного продукту. dissua@i.ua
2004 Удосконалення обліку і аналізу грошових коштів вуглевидобувних холдингів. dissua@i.ua
2004 Семантичний та функціональний аспекти одиниць вторинної номінації з компонентом "кольороназва" в сучасній німецькій мові. dissua@i.ua
2004 Літійпровідні сполуки на основі складних оксидів ніобію і танталу зі структурою дефектного перовскіту dissua@i.ua
2004 Синтез та властивості халькогенхлоридних сполук родію dissua@i.ua
2004 Обліково-аналітичний механізм управління сільськогосподарськими підприємствами dissua@i.ua
2004 Маркетингове забезпечення діяльності підприємств на ринку свинини dissua@i.ua
2004 Визначення параметрів обертання, форми та зміщення фотоцентра астероїдів методами чисельного моделювання dissua@i.ua
2004 Фотометрія астероїдів, що наближаються до Землі dissua@i.ua
2004 Методична система реалізації освітнього стандарту з аналітичної геометрії у педагогічних університетах dissua@i.ua
2004 Імплементація сучасних форм міжнародних розрахунково-кредитних відносин в перехідних економічних системах dissua@i.ua
2004 Порівняння цитогенетичної та антимікротрубочкової активності фітотоксичних металів dissua@i.ua
2004 Рикетсіозний кон'юнктивокератит молодняку великої рогатої худоби dissua@i.ua
2004 Економіко-математичне моделювання процесу ефективного використання активної частини основних фондів dissua@i.ua
2004 Trifolium ambiguum Bieb. (Fabaceae): біоморфологічні та екологічні особливості, інтродукція в Лісостепу України dissua@i.ua
2004 Обґрунтування застосування в клініці терапевтичної стоматології вітчизняного фотополімерного матеріалу "КРОМЛАЙТ-Р" (експериментально-клінічне дослідження). dissua@i.ua
2004 Перебіг та завершення вагітності у жінок після хірургічного та консервативного лікування неплідності. dissua@i.ua
2004 Порівняльна характеристика ефективності різних методів терапії невиношування вагітності нез'ясованої етіології. dissua@i.ua
2004 Хронічна цереброваскулярна недостатність при ішемічній хворобі серця dissua@i.ua
2004 Маркетингові дослідження ринку товарів для особистих селянських господарств dissua@i.ua
2004 Просторовий гармонічний аналіз магнітного поля технічних об’єктів dissua@i.ua
2004 Вікові особливості церебральної гемодинаміки та ліпідного обміну у хворих на ішемічний інсульт dissua@i.ua
2004 Стильові особливості палацових та садибно-паркових ансамблів Галичини кінця XVIII - першої половини ХІХ ст. dissua@i.ua
2004 "Інтернаціоналізація харчової промисловості України в контексті інтеграції в світове господарство" dissua@i.ua
2004 Динаміка особистісних утворень майбутнього педагога на етапі первинної професіоналізації (на матеріалі дослідження студентів педагогічного коледжу). dissua@i.ua
2004 Особливості взаємодії образних і вербальних чинників у детермінації психічної активності суб'єкта. dissua@i.ua
2004 Випромінювання і фокусування елект-ромагнітних хвиль циліндричними діеле-ктричними антенами dissua@i.ua
2004 Особливості формування міжсортових агробіоценозів озимої пшениці та вплив їх на урожайність та якість зерна. dissua@i.ua
2004 Ефективність поєднання сучасних генофондів свиней великої білої породи української (УВБ-1) та французької селекції. dissua@i.ua
2004 Систама обробки та аналізу даних селекційної роботи у тонкорунному вівчарстві з використанням компютерної техніки dissua@i.ua
2004 Визначення аеродинамічних характеристик та ефективності крил з додатковими несучими поверхнями. dissua@i.ua
2004 Метод розрахунку нелінійних розподілених аеродинамічних характеристик літака з гвинтовими рушіями dissua@i.ua
2004 Соціальна структура та соціальні відносини в Боспорському царстві (І ст. н.е. - сер. ІІІ ст. н.е.) dissua@i.ua
2004 Шляхи диференційованого підходу до діагностики, лікування та профілактики різних форм ізольованого передчасного розвитку молочних залоз у дівчат dissua@i.ua
2004 Примусові заходи виховного характер: правова природа і види dissua@i.ua
2004 Конституційно-правове забезпечення виборчих технологій в Україні dissua@i.ua
2004 Організаційно-правове забезпечення оскарження громадянами незаконних дій органів виконавчої влади у судах dissua@i.ua
2004 Конституційна відповідальність в системізахисту правового статусу суб'єктів місцевого самоврядування dissua@i.ua
2004 Облік і аналіз нематеріальних активів підприємств торгівлі в умовах комп’ютеризації dissua@i.ua
2004 Аудит розрахункових операцій з бюджетом dissua@i.ua
2004 Республіка Хорватія: державно-політичний розвиток у 1990-х роках. dissua@i.ua
2004 Етнокультурне життя та державний статус Холмщини і Підляшшя в російській, польській, українській громадсько-політичній думці (1909-1912 рр.). dissua@i.ua
2004 Становлення білоруської державності, 1914-1923 рр.: територіальний аспект. dissua@i.ua
2004 Становлення білоруської державності, 1914-1923 рр.: територіальний аспект. dissua@i.ua
2004 Коносамент як цінний папір dissua@i.ua
2004 Еколого-географічне районування обласного регіону (на матеріалах Тернопільської області) dissua@i.ua
2004 Організаційно-педагогічні умови контролю навчальної діяльності курсантів вищих військових навчальних закладів dissua@i.ua
2004 Розвиток креативності військових керівників в управлінському спілкуванні dissua@i.ua
2004 Педагогічні умови формування професійних якостей у військовослужбовців-водолазів dissua@i.ua
2004 Організація самостійної роботи студентів агроколеджів із набуття умінь та навичок практичного застосування комп'ютерної техніки dissua@i.ua
2004 Історіогенетичний аналіз клініки психічних розладів у підлітковому віці. dissua@i.ua
2004 Стан низькотемпературних шарів в сонячних спалахових петлях dissua@i.ua
2004 Підвищення ефективності технології прецизійної обробки ущільнювальних кілец із композіційного матеріалу на основі реліту dissua@i.ua
2004 Інститут земельних відносин у цивільному звичаєвому праві України у Х - середині ХІХ ст. (історико-правовий аспект) dissua@i.ua
2004 Правові та організаційні засади підвищення ефективності професійної діяльності слідчих органів внутрішніх справ України dissua@i.ua
2004 Правове регулювання аліментних обов’язків батьків та дітей. dissua@i.ua
2004 Правові засоби у контексті інструментальної теорії права dissua@i.ua
2004 Договір оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення. dissua@i.ua
2004 Кримінально-правова охорона економічної системи України і деяких країн зарубіжжя. (Порівняльне дослідження) dissua@i.ua
2004 Взаємодія правової культури та правової держави: соціологічний аспект dissua@i.ua
2004 Методика вивчення епічного твору параболічного типу в шкільному курсі зарубіжної літератури (11 клас). dissua@i.ua
2004 Визначення стандартизуємих норм надійності точних технологічних машин (на прикладі промислових роботів) dissua@i.ua
2004 Становлення та діяльність громадських благодійних об’єднань на Півдні України в другій половині XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Херсонської губернії) dissua@i.ua
2004 Протипожежна діяльність земств Лівобережної України dissua@i.ua
2004 Покращення паливної економічності і екологічних показників автомобілів шляхом раціонального прогріву їх двигунів dissua@i.ua
2004 Покращення паливної економічності і зменшення токсичності автомобілів з двигунами, переведеними з бензину на газ dissua@i.ua
2004 Методична система вивчення будови і властивостей речовини в курсі фізики основної школи dissua@i.ua
2004 Застосування заходів адміністративного примусу в умовах розбудови правової держави. dissua@i.ua
2004 Лікування хворих на хронічний верхівковий періодонтит з використанням нових матеріалів для обтурації кореневих каналів. dissua@i.ua
2004 Правове забезпечення організації підсобних виробництв і промислів сільськогосподарських підприємств. dissua@i.ua
2004 Якість та однорідність господарсько-біологічних ознак плодових рослин у зв'язку з варіюванням продуктивності насаджень dissua@i.ua
2004 Морфофункціональна характеристика ендотеліоцитів аорти при хронічній гіперхолестеринемії, стресі та механічному пошкодженні. dissua@i.ua
2004 Психологічні особливості творчої самодіяльності особистості як умови професійної підготовки майбутніх психологів dissua@i.ua
2004 Державне управління спеціальними монополіями в Україні dissua@i.ua
2004 Стандартизація фахової підготовки з державного управління в країнах Північної Америки і Європи dissua@i.ua
2004 Економіко-фінансові механізми здійснення соціальної політики в перехідних умовах dissua@i.ua
2004 Соціально-психологічні чинники реформування ринку праці dissua@i.ua
2004 Організаційно-правові засади забезпечення ефективності функціонування системи органів виконавчої влади (державного управління). dissua@i.ua
2004 Правові засади фінансування Міністерства внутрішніх справ України dissua@i.ua
2004 Технологія одержання шихтової заготовки з ливарних відходів жароміцних корозійностійких сплавів для виробництва лопаток ГТД. dissua@i.ua
2004 Профілактика акушерських і перинатальних ускладнень при невиношуванні вагітності у жінок з істміко-цервікальною недостатністю. dissua@i.ua
2004 Моделювання процесу формування планових завдань виробництва готової продукції в умовах розвитку ринкових відносин (на прикладі металургійного виробництва) dissua@i.ua
2004 Гемомікроциркуляторне русло перекарда людини в пренатальному періоді онтогенезу dissua@i.ua
2004 Культурологічні проблеми правотворчості dissua@i.ua
2004 Соціальна адаптація особистості в умовах пострадянського суспільства dissua@i.ua
2004 Мовний простір в контексті міжнаціональних відносин dissua@i.ua
2004 Соціально-побутове в ціннісних орієнтаціях особистості dissua@i.ua
2004 Структура та природоохоронне значення вітроприсушних берегів на Чорному морі dissua@i.ua
2004 Розробка моделі функціонування логістичних ланцюгів транспортного вузла для вибору інтенсивних технологій вантажоруху dissua@i.ua
2004 Екологічно безпечні схеми та апарати з термосифонами для термообробки зерна dissua@i.ua
2004 Державна політика забезпечення продуктивної зайнятості населення регіону шляхом розвитку підприємництва dissua@i.ua
2004 Мономери на основі гідроксилвмісних пероксидів dissua@i.ua
2004 Реакції ароматичних солей діазонію з біненасиченими сполуками з ізольованими кратними зв'язками у присутності тіоціанат-нуклеофілу dissua@i.ua
2004 Світський компонент православної духовної освіти в Російській імперії (1857-1884 рр.) dissua@i.ua
2004 Підвищення ефективності обробки деталей у вібруючих контейнерах dissua@i.ua
2004 Трансформація та нелінійна взаємодія хвиль в сонячній атмосфері та в космічній плазмі dissua@i.ua
2004 Типи фактур в архітектурі Львова 1870-х - 1930-х рр. та принципи їх сучасного збереження dissua@i.ua
2004 Несуча здатність коротких залізобетонних консолей dissua@i.ua
2004 Регенерація житлового середовища районів багатоповерхової забудови 1970-80 рр. (на прикладі Львова). dissua@i.ua
2004 Адміністративно-правові засоби забезпеч-чення прав фізичних осіб у податкових правовідносинах dissua@i.ua
2004 Атестація державних службовців в Україні dissua@i.ua
2004 Пошук засобів профілактики гіпоксії замкнутого простору dissua@i.ua
2004 Розробка технології присипки з настойкою прополісу та її дослідження dissua@i.ua
2004 Наукове обґрунтування та розробка методичних підходів до регулювання цін на лікарські засоби dissua@i.ua
2004 Розробка складу та технології м'якої лікарської форми з фенольним гідрофобним препаратом прополісу для застосування в стоматології dissua@i.ua
2004 Вплив просторової неоднорідності і зовнішнього електричного поля на генерацію хвиль в активних областях на Сонці dissua@i.ua
2004 Страхування майна громадян в Україні dissua@i.ua
2004 Сучасний підхід до діагностики та лікування атипової кондиломи шийки матки. dissua@i.ua
2004 Науково-методичні основи залучення інвестицій в регіони (на прикладі Черкаської області) dissua@i.ua
2004 Фінансовий механізм державного регулювання економіки регіону (на прикладі Тернопільської області) dissua@i.ua
2004 Організаційно-економічний механізм державного регулювання діяльності недержавних пенсійних фондів dissua@i.ua
2004 Науково-методичні засади податкового регулювання малого бізнесу dissua@i.ua
2004 Антимутагенна і протипухлинна активність Pseudomonas syringae pv. atrofaciens i Pseudomonas syringae pv. coronafaciens dissua@i.ua
2004 Просторово-геоструктурний аналіз Кіровоградської морфоструктури центрального типу dissua@i.ua
2004 Чисельний аналіз рельєфу морського дна (на прикладі Західно-Кавказького району Чорного моря). dissua@i.ua
2004 Обґрунтування процесу роботи та параметрів ротаційно-лопатевого робочого органу ґрунтообробного знаряддя dissua@i.ua
2004 Попередження органами внутрішніх справ незаконного виробництва наркотичних засобів та психотропних речовин dissua@i.ua
2004 Вплив електричного поля на процеси структуроутворення та релаксаційні властивості пластифікованих систем на основі гнучколанцюгових полімерів. dissua@i.ua
2004 Фізико-географічна зумовленість топонімії Гологоро-Кременецької гряди та Малого Полісся. dissua@i.ua
2004 Економіко-екологічні засади раціонального формування та використання машинно-тракторного парку dissua@i.ua
2004 Формування доходів населення в період становлення ринкових відносин dissua@i.ua
2004 Економічне обґрунтування напрямів інтенсивного розвитку молочного скотарства в ринкових умовах dissua@i.ua
2004 Фізико-хімічні умови розвитку та зональність гідротермального зруденіння Рахівського золоторудного району (за даними термобарогеохімічних та мінералого-фізичних досліджень) dissua@i.ua
2004 Підвищення експлуатаційної надійності локомотивів шляхом впровадження раціональної системи утримування dissua@i.ua
2004 Музично-педагогічні ідеї та просвітницька діяльність Г.С.Сковороди на Слобожанщині dissua@i.ua
2004 Педагогічні умови професійно-творчого саморозвитку майбутнього вчителя dissua@i.ua
2004 Гуманістична спрямованість системи трудового виховання молоді в педагогічній спадщині А.С.Макаренка dissua@i.ua
2004 Комплексне імуномодулююче та геліомедикаментозне лікування хворих на поширений велико-бляшковий псоріаз з втратою сезонності перебігу dissua@i.ua
2004 Математичні моделі теорії сильно неоднорідних середовищ dissua@i.ua
2004 Становлення, інституціалізація та розвиток національно-культурного руху поляків на Буковині (друга половина ХІХ ст. - 1914 р.) dissua@i.ua
2004 Біорезонансна вібростимуляція в комплексному відновлювальному лікуванні хворих з переломами променевої кістки dissua@i.ua
2004 Застосування різних видів лазерного випромінювання у комплексній терапії хворих на гепатит В dissua@i.ua
2004 Диференційоване застосування електросон- та ІНФІТА-терапії для корекції астенічного синдрому у хворих на неврастенію та енцефалопатії різного генезу dissua@i.ua
2004 Популяційне різноманіття видів роду Bufo у Лівобережному лісостепу України. dissua@i.ua
2004 Транскордонне співробітництво України як форма розвитку європейської економічної інтеграції. dissua@i.ua
2004 Споживання домогосподарств в умовах ринкової трансформації економіки України. dissua@i.ua
2004 "Алгебра ідей як апарат формалізації семантики природної мови в системах штучного інтелекту" dissua@i.ua
2004 Методи та алгоритми компараторної ідентифікації статичних сенсорних систем при обмеженнях на вхідну інформацію dissua@i.ua
2004 Функціональний стан еозинофілів і базофілів крові хворих на бронхіальну астму та особливості його змін в умовах застосування імунокоригуючих препаратів dissua@i.ua
2004 Вплив сполук важких металів на перебіг фітовірусної інфекції в модельних системах dissua@i.ua
2004 Еколого-економічні аспекти економічного обороту землі в Україні dissua@i.ua
2004 Еколого-економічна ефективність автоматизованої системи землеустрою dissua@i.ua
2004 Порівняльна оцінка операції депорталізації та пересадки культур клітин підшлункової залози при цукровому діабеті (експериментальне дослідження). dissua@i.ua
2004 Лінгвокультурологічні особливості ознакових слів в англомовних текстах Євангелія dissua@i.ua
2004 Економіко-екологічні аспекти поводження з твердими побутовими відходами в Україні dissua@i.ua
2004 Правові засади позабюджетної діяльності органів внутрішніх справ dissua@i.ua
2004 Ортопедичні методи профілактики та лікування травматичних ушкоджень зубощелепної системи у спортсменів контактних силових видів спорту dissua@i.ua
2004 Особливості ортопедичного лікування знімними пластинчастими протезами хворих на хронічний обструктивний бронхіт dissua@i.ua
2004 Встановлення судово-медичних критеріїв переломів коротких трубчастих кісток кисті при травмах тупими предметами за даними клінічних, морфологічних, експериментальних та експертних досліджень dissua@i.ua
2004 Особливості жирнокислотного складу ліпідів сироватки крові та поту в залежності від типу реакції на психоемоційний стрес у хворих на ішемічну хворобу серця з гіпертонічною хворобою та можливості їх медикаментозної корекції dissua@i.ua
2004 Початкова підготовка юних яхтсменів dissua@i.ua
2004 Вплив основних властивостей нервової системи на розвиток тактичного мислення юних баскетболісток dissua@i.ua
2004 Технічна підготовка спортсменів у пляжному волейболі на основі біомеханічних моделей стрибків та переміщень dissua@i.ua
2004 Вплив рівня активності сенсорних функцій на удосконалення рухових здібностей школярів середніх класів dissua@i.ua
2004 Організаційно-методичні засади інформаційного забезпечення управління підприємствами dissua@i.ua
2004 Формування інформаційної бази управління організаціями вищої освіти на підставі сегментації зовнішнього середовища. dissua@i.ua
2004 Матриця місцевого самоврядування в Україні: моделювання, можливості, прогнозування dissua@i.ua
2004 Глобалізація в сфері політики: інститути та механізми наддержавного впливу dissua@i.ua
2004 Організаційно-економічне забезпечення управління підприємствами соціально-економічної інфраструктури міста. dissua@i.ua
2004 Особливості застосування ербісолу та тіотриазоліну в комплексній терапії хворих негоспітальними пневмоніями dissua@i.ua
2004 Розвиток інтеграційних процесів в АПК dissua@i.ua
2004 Обгрунтування та ефективність застосування нового антиоксидантного препарату "Ербісол" при важких опіках очей dissua@i.ua
2004 Дослідження механічних моделей процесу передруйнування біля кутових точок в умовах плоскої деформації dissua@i.ua
2004 Локалізація коливань у сильно анізотропних та багатошарових системах dissua@i.ua
2004 Стилеметричні характеристики дієслова у сучасних англомовних наукових текстах dissua@i.ua
2004 Соціально-економічний механізм підвищення ефективності управління підприємствами dissua@i.ua
2004 Вплив когнітивного стилю на спільну учбову діяльність школярів. dissua@i.ua
2004 Психологічні особливості життєвої антиципації особистості. dissua@i.ua
2004 Особливості мікробіоценозу піхви та імунно-ендокринного гомеостазу у жінок репродуктивного віку з хронічною трихомонадно-хламідійною інфекцією. dissua@i.ua
2004 Імунологічно-метаболічні порушення при бронхіальній астмі у дітей та немедикаментозні методи їх корекції. dissua@i.ua
2004 Ризики в банківській системі країн Європейського Союзу: методи визначення та управління. dissua@i.ua
2004 Проза Ярослава Івашкевича міжвоєнного періоду: топіка і функціональність польсько-українського пограниччя. dissua@i.ua
2004 Словотворчі функції твірних основ суфіксальних дієслів у сучасній німецькій медичній термінології dissua@i.ua
2004 Управління людськім капіталом підприємства dissua@i.ua
2004 Регулювання зайнятості населення dissua@i.ua
2004 Формування системи мотивації праці персоналу підприємства dissua@i.ua
2004 Система взаємопов'язаного регулювання координат електротехнічного комплексу потужних дугових печей dissua@i.ua
2004 Клініко-патогенетична характеристика нейроциркуляторної дистонії та оптимізація лікування хворих підліткового віку dissua@i.ua
2004 Клініко-патогенетичний скринінг уронефропатій у дітей та підлітків dissua@i.ua
2004 Показники фізичного розвитку новонароджених різного гестаційного віку міста Львова та Львівської області і причини його порушень dissua@i.ua
2004 Поетапна реабілітація репродуктивного здоров'я дівчаток, народжених матерями з прееклампсією dissua@i.ua
2004 Підвищення ефективності антибактеріальної терапії гострих деструктивних пневмоній у дітей dissua@i.ua
2004 Оцінка перспектив алмазоносності Кіровоградського рудного району шляхом використання систем розломів фундаменту (за геолого- геофізичними даними) dissua@i.ua
2004 Геологічні фактори мінливості декоративних тектонітів Середньопридніпровського блока Українського щита dissua@i.ua
2004 Зміна напірної та енергетичної характеристик високообертового динамічного насоса під впливом в"язкості середовища, що перекачується dissua@i.ua
2004 Малогабаритна вихорева турбіна як привід гідродинамічного очисника в'язких рідин. dissua@i.ua
2004 Удосконалювання гідравлічних характеристик вихрових регулюючих органів струминних виконавчих пристроїв dissua@i.ua
2004 Моделювання та розрахунок процесу висолюючої кристалізації солей із розчинів в класифікуючому кристалізаторі. dissua@i.ua
2004 Вплив ідеології НАТО на формування зовнішньої та оборонної політики Франції та ФРН в євроатлантичному просторі у 1991-2003 рр. (за матеріалами мас-медіа Франції та ФРН) dissua@i.ua
2004 Особливості трансформації політичної культури в умовах становлення демократичного політичного режиму dissua@i.ua
2004 Періодична преса Канади та її вплив на виборчий процес в країні (на прикладі федеральних виборів до Парламенту Канади 2000 року) dissua@i.ua
2004 Економічна проблематика на сторінках преси ФРН (1996-2001 рр.) dissua@i.ua
2004 Проблема й поняття свободи преси: сутність, зміст, структура dissua@i.ua
2004 Технологія створення контактної телевізійної програми в контексті українського телебачення dissua@i.ua
2004 Служби із зв'язків з громадськістю в органах виконавчої і законодавчої влади та місцевого самоврядування на сучасному етапі розвитку України dissua@i.ua
2004 Патогенетичне обгрунтування застосування пребіотиків для корекції ендогенної інтоксикації при гестозах dissua@i.ua
2004 Організаційно-правові засади формування та діяльності відділів та управлінь місцевої державної адміністрації dissua@i.ua
2004 Чернігівський Троїцько-Іллінський монастир: історія, господарська і культурно-просвітницька діяльність (друга половина XVII-XVIII ст.) dissua@i.ua
2004 Кооперативний рух Північного Лівобережжя України в період непу (20-ті роки ХХ ст.) dissua@i.ua
2004 Аналіз ядерної безпеки ядерно-небезпечних об'єктів Чорнобильської АЕС dissua@i.ua
2004 Модифіковані цементні композиції для ремонту залізобетонних конструкцій методом ін’єктування dissua@i.ua
2004 Сумісний аналіз газодинамічного та термопружного станів торцевих ущільнень з газовим змащенням роторів відцентрових компресорів dissua@i.ua
2004 Сортова реакція та продуктивність гречки залежно від впливу регуляторів росту в умовах південної частини західного Лісостепу України dissua@i.ua
2004 Продуктивність сої залежно від моделей технологій її вирощування в умовах правобережно Лісостепу України dissua@i.ua
2004 Організаційно-економічний механізм управління корпоративними правами dissua@i.ua
2004 Підвищення економічної ефективності плодівництва Криму в умовах ринкових трансформацій dissua@i.ua
2004 Фізіотерапевтичні методи корекції адаптаційних процесів у студентів, що прибувають на навчання в Крим dissua@i.ua
2004 Лапароскопічна герніопластика в лікуванні хворих з пахвинними грижами dissua@i.ua
2004 Клініко-функціональна оцінка анастомозів товстої кишки, створених різними типами зшиваючих апаратів dissua@i.ua
2004 Освіта як чинник розвитку особистості в соціокультурному контексті dissua@i.ua
2004 Розробка ресурсозберігаючої технології регенерації натрій-катіонітових фільтрів dissua@i.ua
2004 Промислові трести України в період нової економічної політики (1921-1929 рр.). dissua@i.ua
2004 Тейхоєва кислота стафілокока та її імунобіологічна активність dissua@i.ua
2004 Взаємодіяаутологічних лімфоцитів з клітинами меланоми: реалізація протипухлинного ефекту dissua@i.ua
2004 Організаційно-педагогічні умови професійної підготовки молодших спеціалістів стоматологічного профілю dissua@i.ua
2004 Судово-медичне значення накладень клітин слизової оболонки порожнини рота на поверхнях жувальних гумок dissua@i.ua
2004 Психодіагностика професійної придатності майбутнього практичного психолога dissua@i.ua
2004 Задачі маршрутизації в гібридній мережі передачі даних Єдиної супутникової системи передачі інформації України dissua@i.ua
2004 Розвиток економічних взаємовідносин в системі зернопродуктового підкомплексу АПК dissua@i.ua
2004 Ефективність виробництва, переробки та збуту соняшнику в регіоні dissua@i.ua
2004 Розвиток економічного механізму іноземного інвестування АПК dissua@i.ua
2004 Механізм формування державного внутрішнього боргу України dissua@i.ua
2004 Особливості динаміки крупних пилинок кометних атмосфер dissua@i.ua
2004 Банківська діяльність та механізм її регулювання в умовах ринкової трансформації dissua@i.ua
2004 Фінансове забезпечення розвитку малого підприємництва в Україні. dissua@i.ua
2004 Інститут президентства в Україні і США (порівняльно-правовий аналіз). dissua@i.ua
2004 Фінансове право: галузь права, навчальна дисциплін і наука. dissua@i.ua
2004 Конституційно-правові гарантії політичних прав та свобод людини і громадянина в Україні. dissua@i.ua
2004 Правове регулювання банківських валютних операцій в Україні. dissua@i.ua
2004 Еволюція політики Європейського Союзу щодо країн Центральної та Східної Європи. dissua@i.ua
2004 Програми партнерства НАТО наприкінці ХХ - початку ХХІ ст. dissua@i.ua
2004 Особливості реакцій гіперчутливості до тканинних антигенів у хворих на гіпертонічну хворобу dissua@i.ua
2004 Торговельне судноплавство середньовічної Таврики dissua@i.ua
2004 Синтез потенційно біоактивних сполук на основі електрофільних реакцій b-аміновініл(трифторометил)кетонів dissua@i.ua
2004 Покращення паливної економічності та екологічних показників конвертованих газових двигунів дорожніх транспортних засобів dissua@i.ua
2004 Продуктивність, якість яєць та обмін речовин у японських перепелів за різних рівнів натрію і калію у комбікормі dissua@i.ua
2004 Сатиричний дискурс польського літературно-мистецького кабаре (на матеріалі текстів Т.Боя-Желенського, Ю. Тувіма та К.І.Галчинського). dissua@i.ua
2004 Молюски і стратиграфія юрських відкладів Пенінської зони Українських Карпат dissua@i.ua
2004 Молюски і стратиграфія середньоюрських відкладів Зовнішньої (Більче-Волицької) зони Передкарпатського прогину. dissua@i.ua
2004 Букові ліси Подільської височини (флористичні та еколого-ценотичні особливості, наукові основи охорони) dissua@i.ua
2004 Книговидавнича справа Поділля: тенденції розвитку (друга половина ХІХ - початок 30-х років ХХ ст.). dissua@i.ua
2004 Лікування безпліддя, що викликане синдромом полікістозних яєчників з застосуванням допоміжних репродуктивних технологій dissua@i.ua
2004 Моніторинг розвитку житлового будів-ництва в Україні dissua@i.ua
2004 Дослідження вільних коливань багатошарових пологих оболонок та пластин складної форми в плані dissua@i.ua
2004 Методи та алгоритми ефективної обробки результатів вимірювального експерименту dissua@i.ua
2004 Удосконалення технології офсетного аркушевого друку шляхом інтенсифікації закріплення фарби на відбитках dissua@i.ua
2004 Інноваційні аспекти регіонального розвитку dissua@i.ua
2004 Активація репаративного остеогенезу при порушеннях загоювання переломів довгих кісток (клініко-експериментальне дослідження). dissua@i.ua
2004 Процеси перенесення в граничній плазмі торсатрона "Ураган-3М" dissua@i.ua
2004 Хірургічне лікування післяопікових рубцевих стриктур стравоходу і шлунку із застосуванням малоінвазівних методів dissua@i.ua
2004 Історичні погляди М.П.Старицького. dissua@i.ua
2004 Вібраційний модуль на оболонках високого тиску для пресування порошкових матеріалів dissua@i.ua
2004 Корекція параметрів біотехнології вермикультивування та регламентація використання біомаси черв'яків і сапоніту у виробництві м'яса курчат-бройлерів dissua@i.ua
2004 Законодавчий процес в Україні: проблеми теорії і практики. dissua@i.ua
2004 Клініко-генетичні фактори ризику білатерального раку молочної залози. dissua@i.ua
2004 Компаративні фразеологічні одиниці сучасної німецької мови: шляхи утворення та ідеографія dissua@i.ua
2004 Соціально-економічні форми робочої сили та умови її відтворення в перехідній економіці України dissua@i.ua
2004 Влада і молодь: особливості взаємовідносин у процесі демократизації українського суспільства dissua@i.ua
2004 Суспільно-політичні настрої та моральний стан населення України в повоєнний період (1945-1953 рр.). dissua@i.ua
2004 Робсельінспекція УСРР як інструмент політики партії більшовиків у сфері культури (1920-1934 рр.). dissua@i.ua
2004 Фізико-хімічні закономірності електрохімічно активованого введення діоксиду вуглецю в галогенангідриди аліфатичних і ароматичних карбонових кислот. dissua@i.ua
2004 Традиції в моральній культурі українського народу (друга половина ХІХ -ХХ ст.) dissua@i.ua
2004 Фортепіанна творчість українських композиторів у контексті розвитку музичної культури України (80-90-і роки ХХ століття) dissua@i.ua
2004 Державне регулювання розвитку виноградарства та виноробства в Україні dissua@i.ua
2004 Соціально-психологічні передумови аутоагресивної поведінки молоді dissua@i.ua
2004 Рефлексивні механізми свідомості виборців як суб'єктів політичної взаємодії dissua@i.ua
2004 Методика формування професійної надійності пілотів при моделюванні польотів на електронних комплексних тренажерних системах dissua@i.ua
2004 Методика формування творчих умінь у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю dissua@i.ua
2004 Розрахунок пологих залізобетонних оболонок у нелінійній постановці з урахуванням початкових недосконалостей dissua@i.ua
2004 Сухі будівельні полімерцементні суміші з целюлозним волокном dissua@i.ua
2004 Функціональна морфологія кровоносної системи, гемомікроциркуля-торного русла та м’язових волокон литкового м’яза при дії загальної глибокої гіпотермії (мікро-ультрамікроскопічне дослідження). dissua@i.ua
2004 Структурно-функціональні особливості жовчного міхура в нормі та їхні зміни при хронічному холециститі: вікові та статеві аспекти dissua@i.ua
2004 Ідентифікація осередків самозігрівання рослинної сировини, які спричиняють пожежі на підприємствах переробки та зберігання dissua@i.ua
2004 Автоматизоване управління технологічним процесом генерації вологої пари на АЕС з реакторами ВВЕР -1000 dissua@i.ua
2004 Розроблення адаптивної системи технічної діагностики з прогнозуванням dissua@i.ua
2004 Система контролю теплових і акустичних характеристик динамічних випромінювачів звуку dissua@i.ua
2004 Неруйнівний контроль машинобудівних конструкцій методом електронної ширографії. dissua@i.ua
2004 Кредитний договір. dissua@i.ua
2004 Правовий статус органів місцевого самоврядування на території Західної України в складі Польщі (1918-1939 рр.). dissua@i.ua
2004 Фінансово-економічне регулювання експорту-імпорту яловичини dissua@i.ua
2004 Синтез та біологічна активність нових амінокислотних похідних 1,4-нафтохінону dissua@i.ua
2004 Розробка складу, технології та біофармацевтичне дослідження м'яких лікарських засобів місцевої дії dissua@i.ua
2004 Еколого-геоморфологічні дослідження верхньої частини сточища Дністра з використанням ГІС-технологій dissua@i.ua
2004 Основні етичні виміри бізнесу (соціально-компаративістський аналіз). dissua@i.ua
2004 Економічна ефективність виробництва свинини dissua@i.ua
2004 Містичний досвід в контексті осягнення моралі як духовного феномена. dissua@i.ua
2004 Функціонування моральних цінностей християнства в культурі Київської Русі (методологічно-релігієзнавчий аспект). dissua@i.ua
2004 Соціальне християнське вчення в контексті релігійного модернізму. dissua@i.ua
2004 Право народів на самовизначення і практика його здійснення в сучасний період. dissua@i.ua
2004 Біологічні особливості видів роду Viburnum L. в зв'язку з інтродукцією в Правобережному Лісостепу України dissua@i.ua
2004 Бібліографічна секція Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та закладів як осередок дослідження національної бібліографії (1965 - 2002 рр.) dissua@i.ua
2004 Стандартизація моделей безпечного управління стаціонарними об'єктами залізничної автоматики dissua@i.ua
2004 Науково-освітня діяльність М. Ф. Владимирського-Буданова dissua@i.ua
2004 Підвищення ефективності лікування хворих на фонові та передпухлинні захворювання ШМ (ФПЗШМ) шляхом включення в комплекс лікувальних методів електромагнітного випромінювання надвисокочастотного діапазону (ЕМВ НВЧ-діапазону) dissua@i.ua
2004 Застосування кольорового дуплексного сканування в діагностиці локалізованих форм раку передміхурової залози. dissua@i.ua
2004 Людський капітал як фактор зростання та розвитку економіки dissua@i.ua
2004 Раціональне використання земель сільськогосподарського призначення в умовах західного регіону України dissua@i.ua
2004 Розв'язання задач оптимального представлення числових графів та дослідження умов побудови на них ефективних алгоритмів. dissua@i.ua
2004 Агрохімічна оцінка застосування продуктів вермикультивування на темно - сірих опідзолених грунтах Західного Лісостепу України. dissua@i.ua
2004 Концепт ГРА в контексті слов'янських і германських культур (на матеріалі української, російської, англійської та німецької мов) dissua@i.ua
2004 Хірургічне лікування розривів артеріальних аневризм головного мозку, ускладнених ангіоспазмом dissua@i.ua
2004 Міфопоетика скульптури О. Архипенка та І. Кавалерідзе dissua@i.ua
2004 Гострі порушення мозкового кровообігу у хворих з атеросклеротичними ураженнями екстракраніальних судин та супутнім цукровим діабетом dissua@i.ua
2004 Системи керування прокатним устаткуванням з використанням енергоресурсозберігаючих технологій dissua@i.ua
2004 Внесок України у зміцнення матеріально-технічної Бази СРСР у період оборонних боїв (22 червня- грудень 1941 р.) dissua@i.ua
2004 Угоди про працю за трудовим законодавством України. dissua@i.ua
2004 Розвиток історичного краєзнавства на Чернігівщині у другій половині ХХ ст. dissua@i.ua
2004 Міцність і деформативність великопрольотної стержневої оболонки покриття з великим вирізом на еліптичному плані. dissua@i.ua
2004 Двовимірні задачі електропружності для півпростору та шару з отворами та тріщинами dissua@i.ua
2004 Структурні перетворення поблизу температури плавлення при синтезі нелегованого та легованого кадмій телуриду dissua@i.ua
2004 Трансформація традиційних образів у творчості Л.Андреєва dissua@i.ua
2004 Російське оповідання початку ХХ століття (Жанрова типологія). dissua@i.ua
2004 Роман Дугласа Коупленда "Покоління Х" як відображення нових художніх тенденцій в американській літературі кінця ХХ століття. dissua@i.ua
2004 Аддукти триброміда бору та їх кислотно-каталітичні властивості у неводних оксигеновмісних розчинниках dissua@i.ua
2004 Вплив динамічних і статичних навантажень розрізного барабана підйомника на стабільність його роботи при переході каната через розріз dissua@i.ua
2004 Підсилення залізобетонних балок локальним обтисненням додатковою зовнішньою арматурою dissua@i.ua
2004 Вдосконалення методів і засобів вимірювання параметрів електронно-променевої безтигельної зонної плавки dissua@i.ua
2004 Психологічні особливості тілесно-орієнтованої корекції поведінки підлітків з акцентуаціями характеру dissua@i.ua
2004 Коливання функцій і диференційно-різницеві властивості сингулярних інтегралів dissua@i.ua
2004 Рішення контактних і температурних задач міцності для складених конструкцій технологічного оснащення dissua@i.ua
2004 Психологічні особливості особистісних ставлень підлітків до небезпеки ураження ВІЛ статевим шляхом dissua@i.ua
2004 Гідропероксидне епоксидування олефінів в присутності боридів металів dissua@i.ua
2004 Формування творчої особистості підлітка у навчально-виховному процесі. dissua@i.ua
2004 Розвиток образного мовлення учнів 5-9 кл. шкіл з російською мовою викладання. dissua@i.ua
2004 Система творчих вправ якзасіб розвитку мотивації до вивчення рідної мови у молодших школярів dissua@i.ua
2004 Естетичне виховання студентської молоді у процесі клубної роботи. dissua@i.ua
2004 Самостійна робота як засіб підвищення орфографічної грамотності учнів 5-7 класів dissua@i.ua
2004 Взаємодія компонентів у потрійних системах {Ti, Zr, Hf}-Ag-{Al, Ga} dissua@i.ua
2004 Аналіз надійності та побудова трасувань кільцевих водопровідних мереж dissua@i.ua
2004 Управління реформуванням первинної методико-санітарної допомоги на місцевому рівні (на прикладі м.Львова) dissua@i.ua
2004 Педофауна вищих комах парків м. Харкова dissua@i.ua
2004 Генеалогічне дослідження сімей хворих на шизофренію, що скоїли суїцид. dissua@i.ua
2004 Екологічні основи захисту фундука та ліщини від пошкодження комахами dissua@i.ua
2004 Політична інтеграція в Латинській Америці: генеза, ключові характеристики, детермінанти кризових тенденцій. dissua@i.ua
2004 Задача Коші для еволюційних рівнянь з оператором Бесселя нескінченного порядку dissua@i.ua
2004 Пошук антигіпоксичних речовин серед похідних бурштинової кислоти. dissua@i.ua
2004 Діагностика і профілактика неплідності основних свиноматок dissua@i.ua
2004 Характеристика стану твердих тканин зубів та пародонта у дітей з хронічним тиреоїдитом та його фармакологічна корекція dissua@i.ua
2004 Лексичні інновації іншомовного походження в сучасній російській мові (на матеріалі мови ЗМІ останнього десятиріччя ХХ – початку ХХІ ст.) dissua@i.ua
2004 Біологічна та медична лексика у лікарських порадниках XVI—XVIII ст. dissua@i.ua
2004 Морфологія та реактивні зміни мотонейронів спинного мозку в умовах ауто- та алопластики сідничого нерва dissua@i.ua
2004 Експресиви як сигнали підтекстової інформації (на матеріалі роману Ф.М.Достоєвського "Брати Карамазови") dissua@i.ua
2004 Історичні романи Олександра Соколовського в літературно-критичному контексті доби dissua@i.ua
2004 Моделі і алгоритми системи підтримки прийняття рішень з ремонтного обслуговування обладнання dissua@i.ua
2004 Стратегія розвитку страхових компаній в Україні dissua@i.ua
2004 Планування економічної безпеки підприємств в умовах ринкової економіки dissua@i.ua
2004 Розвиток системи управління підприємницьких структур в Україні dissua@i.ua
2004 Стратегії формування конкурентних переваг транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації світогосподарських зв'язків dissua@i.ua
2004 Педагогічне спостереження як компонент професійного розвитку вчителя початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти dissua@i.ua
2004 Адаптивне управління навчальним процесом основної школи з поглибленим вивченням предметів гуманітарного циклу dissua@i.ua
2004 Вплив випромінювання інфрачервоного і червоного діапазонів на сомітогенез та стан антиоксидантної системи ембріонів перепела японського dissua@i.ua
2004 Вплив протяжних домішок на закони скейлінгу для магнетиків та полімерів dissua@i.ua
2004 Наукове обгрунтування еколого-гігієнічних вимог до технології вирощування баштанних культур в умовах півдня України dissua@i.ua
2004 Клінічні співвідношення у хворих на розсіяний склероз. dissua@i.ua
2004 Удосконалення економічного аналізу та контролю якості продукції (на прикладі сільськогосподарських підприємств Хмельницької області) dissua@i.ua
2004 Економічна ефективність виробництва підприємств бурякоцукрового підкомплексу АПК dissua@i.ua
2004 Облік і звітність доходів і видатків місцевих бюджетів: організація та методика dissua@i.ua
2004 Економічний механізм підвищення прибутку підприємств харчової промисловості dissua@i.ua
2004 Видовий склад та популяційний рівень мікрофлори товстої кишки і стан системного імунітету у хворих на гепатит А dissua@i.ua
2004 Магнітне лінійне двозаломлювання звука у бораті заліза dissua@i.ua
2004 Динаміка та термодинаміка двовимірних кріокристалів з молекулярними домішками dissua@i.ua
2004 Романтична концепція свободи як естетичного феномену та її історична доля. dissua@i.ua
2004 Економічні інтереси регіону в умовах трансформаційної економіки. dissua@i.ua
2004 О.А.Аракчеєв - політик і людина dissua@i.ua
2004 Удосконалення елементів сортової технології вирощування кукурудзи в Лісостепу України dissua@i.ua
2004 Допологова підготовка при прееклампсії вагітних dissua@i.ua
2004 Роль іонів кальцію, калію, натрію і транспортних АТФаз у збереженні біологічної повноцінності сперматозоїдів dissua@i.ua
2004 Обгрунтування модернізації та реконструкції меліоративних систем у гумідній зоні на основі даних еколого-меліоративного моніторингу dissua@i.ua
2004 Любов як соціальна цінність особистості в суспільних відносинах. dissua@i.ua
2004 Територіальна модель децентралізованого управління міжбюджетними трансфертами dissua@i.ua
2004 Репаративні властивості глюкозаміну та його похідних dissua@i.ua
2004 Управління конкурентними перевагами підприємства dissua@i.ua
2004 Особливості патогенезу і лікування гіпертонічної хвороби в умовах жаркого клімату. dissua@i.ua
2004 Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування хворих з поєднаним перебігом хронічного холециститу та ішемічної хвороби серця dissua@i.ua
2004 Клініко - патогенетичні аспекти діагностики хронічного коліту та корекція виявлених порушень. dissua@i.ua
2004 Зміст і форми професійної підготовки соціальних працівників у системі неперервної освіти США. dissua@i.ua
2004 Економічне обгрунтування природоохоронної діяльності промислових підприємств dissua@i.ua
2004 Фізична підготовка веслувальниць на байдарках на етапі попередньої базової підготовки. dissua@i.ua
2004 Онтогенетична пристосованість гібридів F1 баклажана, перетворювальна функція мейозу і спектр генотипової мінливості в F2 dissua@i.ua
2004 Соціально-етнічний статус росіян в сучасній Україні (на прикладі Південно-Східного регіону) dissua@i.ua
2004 Злагода як феномен життєдіяльності суспільства dissua@i.ua
2004 Методи управління витратами виробництва металопродукції dissua@i.ua
2004 Управління виробничими потужностями в машинобудуванні dissua@i.ua
2004 Англійські прикметники волевиявлення (парадигматичний та синтагматичний аспекти) dissua@i.ua
2004 Історична динаміка експресивів негативної емоційності в англійському дискурсі XVI – XX ст. dissua@i.ua
2004 Просторовий аналіз деґрадаційних процесів сірих лісових ґрунтів західного лісостепу України dissua@i.ua
2004 Психологічні особливості образу довкілля в свідомості підлітків dissua@i.ua
2004 Формування в майбутніх психологів інтелектуальної готовності до розв'язування консультативних задач. dissua@i.ua
2004 Управління проектуми реструктуризації суднобудівних підприємств dissua@i.ua
2004 Сучасна англомовна термінолексика сфери освіти dissua@i.ua
2004 Моделювання ефективної рекламної політики підприємства dissua@i.ua
2004 Раннє ентеральне харчування, як компонент інтенсивної терапії у постраждалих з тяжкою політравмою dissua@i.ua
2004 Оцінка жорсткості та деформативності дерев'яних балок з урахуванням зсувних депланацій перерізів dissua@i.ua
2004 Вплив генотипічних та екзогенних факторів на клінічні прояви і перебіг цукрового діабету 1 типу у дітей dissua@i.ua
2004 Роль системи оксиду азоту в реалізації кардіогенних та синокаротидних рефлексів dissua@i.ua
2004 1. Взаємозв'язок психофізіологічних функцій з показниками серцево-судинної та респіраторної систем у дітей молодшого шкільного віку із слуховою депривацією dissua@i.ua
2004 Комплексні рентгенологічні дослідження вікових змін та статевого диморфізму ключиць dissua@i.ua
2004 Біологія щитоносок бурякового агробіоценозу та обгрунтування захисних заходів проти них в умовах Центрального Лісостепу України dissua@i.ua
2004 Книжково-рукописне зібрання барона Ф.Р.Штейнгеля: формування, зміст, доля. dissua@i.ua
2004 Вплив дозованої транскраніальної магнітної стимуляції потиличної області на судомну готовність головного мозку dissua@i.ua
2004 Управління системою медичного забезпечення Державної прикордонної служби України: особливості й тенденції розвитку. dissua@i.ua
2004 Протидія корупційним проявам у системі державної служби України (організаційно-правовий аспект). dissua@i.ua
2004 Державна політика залучення інвестицій у вугільну промисловість України dissua@i.ua
2004 Бібліотечні колекції та зібрання XIX-XX століття як об'єкт археографічного та джерелознавчого опису dissua@i.ua
2004 Розробка технології видобування ефірних олій з нетрадиційної сировини dissua@i.ua
2004 Особливості стану фетоплацентарного комплексу та корекція його порушень у жінок з загибеллю плода в минулому. dissua@i.ua
2004 Тимчасова балонна оклюзія аорти в комплексному лікуванні важких абдомінальних кровотеч dissua@i.ua
2004 Сільське господарство Закарпаття: соціально-економічний аспект (друга половина 40-х - 80 роки ХХ століття) dissua@i.ua
2004 Грецькі та італійські запозичення в кримськотатарській мові dissua@i.ua
2004 Дієслівна система арабської літературної мови: неправильні дієслова dissua@i.ua
2004 Методика розслідування торгівлі людьми dissua@i.ua
2004 Обґрунтування основних напрямків участі фінансових інститутів в розвитку інноваційної діяльності dissua@i.ua
2004 Економічні відносини в сфері освітніх послуг у період ринкової трансформації dissua@i.ua
2004 Соціально-психологічні засоби технологізації Public relations у сфері маркетингу. dissua@i.ua
2004 Голоморфні майже періодичні функції у різних метриках dissua@i.ua
2004 Методи теорії потенціалів у задачах динаміки термопружних середовищ dissua@i.ua
2004 Облік і контроль витрат у громадському харчуванні в умовах ринкової економіки. dissua@i.ua
2004 Облік та аудит експортно-імпортних операцій підприємств торгівлі. dissua@i.ua
2004 Контролінг як система управління реальними інвестиціями торговельного підприємства. dissua@i.ua
2004 Психологічні умови розвитку екологічної свідомості старшокласників у системі позашкільної освіти dissua@i.ua
2004 Телязіоз великої рогатої худоби в умовах лісостепової зони України (епізоотологія, лікувально-профілактичні заходи) dissua@i.ua
2004 Використання спеціалізованих м'ясних порід вітчизняної і зарубіжної селекції для підвищення продуктивності свиней dissua@i.ua
2004 Організаційно-економічні основи розвитку садівницьких підприємств dissua@i.ua
2004 Розробка інтерфейсу користувача локалізованих розподілених застосувань dissua@i.ua
2004 Фізіологічні аспекти захисту насаджень абрикоса від весняних приморозків в умовах півдня України dissua@i.ua
2004 Деякі особливості діагностики, лікування та профілактики сучасної малярії в умовах Азербайджанської Республіки dissua@i.ua
2004 Модифікація кістковопластичної ампутації гомілки за Пироговим з остеосинтезом та експрес-протезуванням. dissua@i.ua
2004 Продуктивні та біологічні особливості кіз зааненської породи різних генотипів в умовах північно-східного регіону України. dissua@i.ua
2004 Немедикаментозні методи в комплексній терапії хворих на епілепсію dissua@i.ua
2004 Господарський механізм функціонування та розвитку садівництва dissua@i.ua
2004 Фіскальний потенціал України та ефективність справляння податків dissua@i.ua
2004 Комерційні банки та лізинговий бізнес в Україні. dissua@i.ua
2004 Фінансова підтримка кредитними спілками малого бізнесу dissua@i.ua
2004 Фіскальна політика України на регіональному рівні dissua@i.ua
2004 Особливості процесів структуроутворення та розробка параметрів зміцнення сталі 10Г2ФБ dissua@i.ua
2004 Підвищення паливної економічності автомобіля оптимізацією параметрів системи "двигун - трансмісія" dissua@i.ua
2004 Підстави кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за Кримінальним кодексом України. dissua@i.ua
2004 Питання Загальної частини кримінального права в працях О.Ф. Кістяківського dissua@i.ua
2004 Газодинамічна установка утилізації газових викидів вузла одоризації газу dissua@i.ua
2004 Ялиця біла (Abies alba Mill.) у лісах Українських Карпат: стан, відтворення та господарське використання dissua@i.ua
2004 Особливості ведення лісвого господапрства в західних районах Полісся і Лісостепу dissua@i.ua
2004 Теоретичні основи використання нормотворчої техніки dissua@i.ua
2004 Правова природа нормативних актів Автономної Республіки Крим dissua@i.ua
2004 Державний сектор в умовах ринкової трансформації економіки України. dissua@i.ua
2004 Математичне моделювання задач маркетингу у підприємництві. dissua@i.ua
2004 Профілактика і лікування остеопеній у вагітних та породіль із хронічними захворюваннями гепатобіліарної системи. dissua@i.ua
2004 Рецепція національної історії в українській науково-історичній думці Галичини (1830-і - 1894 рр.). dissua@i.ua
2004 Паперові грошові знаки та бони Волині 1914-1921 років як історико-економічне джерело і об'єкт боністики. dissua@i.ua
2004 Честь у життєвому світі людини: філософсько-антропологічний аналіз dissua@i.ua
2004 Облік і контроль виробничих витрат у житлово-комунальному господарстві dissua@i.ua
2004 Управління ефективним розвитком лісогосподарських підприємств на основі сортиментної політики dissua@i.ua
2004 Стабілізаційні механізми розвитку економіки регіону dissua@i.ua
2004 Формування і розвиток регіональних соціально-економічних систем (на матеріалах Західного регіону) dissua@i.ua
2004 Управління рекламною діяльністю як фактор підвищення ефективності господарювання dissua@i.ua
2004 Містичний досвід як антропологічний модус dissua@i.ua
2004 Попередження тромбозу після реконструкції атеросклеротичної оклюзії стегно-підколінно-гомілкового сегмента dissua@i.ua
2004 Ендометрит і піометра сук (клініко-експериментальні дані). dissua@i.ua
2004 Економіко-математичне моделювання раціоналізації транспортно-економічних зв'язків у системі нафтопостачання України dissua@i.ua
2004 Економіко-математичне моделювання вибору варіанта функціонування фірми в умовах перехідного періоду економіки dissua@i.ua
2004 Економіко-математичне моделювання діяльності багатопрофільних фірм dissua@i.ua
2004 Лексична сполучуваність компонентів сталих дієслівно-субстантивних виразів типу to give a smile, to have a look, to make a suggestion у сучасній англійській мові. dissua@i.ua
2004 Лексико-граматичне поле ітеративності в сучасній англійській мові. dissua@i.ua
2004 Спосіб і засоби організації віртуальних підмереж в мобільних корпоративних мережах dissua@i.ua
2004 Оцінка параметрів переходу 90Sr і 137Cs до організму та продукції великої рогатої худоби при пасовищному утриманні тварин (на прикладі зони відчуження Чорнобильської АЕС) dissua@i.ua
2004 Підвищення економічних і екологічних показників роботи бензинового двигуна на холостому ході відключенням окремих робочих циклів. dissua@i.ua
2004 Новітня економічна термінологія та її стилістичне вживання в сучасній українській мові (на матеріалі періодичних видань) dissua@i.ua
2004 Математичні моделі процесу інформаційного обміну в системах дистанційного навчання. dissua@i.ua
2004 Особливості кореляційних, релаксаційних та нелінійних ефектів у невпорядкованих сегнетоелектричних матеріалах dissua@i.ua
2004 Методичні підходи до медикаментозного забезпечення хворих цукровим діабетом в умовах медичного страхування dissua@i.ua
2004 Оптимізація ринкової діяльності фармацевтичних підприємств з використанням концепції зв'язків з громадськістю dissua@i.ua
2004 Вплив тіотриазоліну на показники функції нирок та водно-сольового обмін dissua@i.ua
2004 Соціальна девіантність у молодіжному середовищі: передумови, різновиди та регулятиви dissua@i.ua
2004 Особливості емоційної стійкості курсантів в процесі первинної військово-професійної підготовки dissua@i.ua
2004 Вдосконалення процесів сумішоутворення та згоряння в двигунах з іскровим запалюванням при безпосередньому вприскуванні палива dissua@i.ua
2004 Вибір та обґрунтування параметрів сумішоутворення та згоряння в швидкохідному дизелі, який працює на альтернативному паливі. dissua@i.ua
2004 Формування ефективної системи планування та прогнозування розвитку аграрних підприємств в умовах ринку dissua@i.ua
2004 Підвищення ефективності функціонування продовольчого підкомплексу регіону на основі залучення іноземних інвестицій dissua@i.ua
2004 Міцність з'єднання бетонних елементів акриловими клеями при тривалому та багаторазово повторному навантаженнях dissua@i.ua
2004 Ізотритіондитіолати перехідних металів: синтез, будова та деякі фізико-хімічні властивості. dissua@i.ua
2004 Взаємодія інтеркальованого в графіт літій флуориду з електроноакцепторними реагентами. dissua@i.ua
2004 Селекційно - генетична оцінка корів проміжних генотипів голштинізованого типу створюваної червоної молочної породи dissua@i.ua
2004 Облік і контроль витрат в системі управління підприємством (на прикладі підприємств м'ясоконсервної промисловості) dissua@i.ua
2004 Анксиозні порушення у онкологічних хворих з непсихотичними психічними розладами та їх психотерапія dissua@i.ua
2004 Властивості розв'язків 2b-параболічних систем, визначених у необмежених за часовою змінною областях dissua@i.ua
2004 Національні конкурентні переваги та особливості їх реалізації в транзитивній економіці dissua@i.ua
2004 Реабілітація дітей з флюорозом зубів, які проживають в умовах комбінованого впливу підвищеного вмісту фтору і важких металів dissua@i.ua
2004 Гострий апендицит: вузлові питання діагностики та лікування хворих dissua@i.ua
2004 Гострий дивертикуліт товстої кишки: клініка, діагностика, лікування dissua@i.ua
2004 Особливості підготовки зубів з оголенням цементу коренів до ортопедичного лікування dissua@i.ua
2004 Лінгвоконнітивний і комунікативно-прагматичний аспекти приватних газетних оголошень (на матеріалі сучасної британської періодики) dissua@i.ua
2004 Механізм реалізації соціальної функції банків у перехідній економіці. dissua@i.ua
2004 Особливості лікування вестибулярного положення іклів у віковому аспекті. dissua@i.ua
2004 Довгоживучі радіонукліди 137Cs і 90Sr у Чорному морі після аварії на Чорнобильській АЕС і їхнє використання в якості трасерів процесів водообміну. dissua@i.ua
2004 Роль цитокінової агресії та оксиду азоту у патогенезі гострого коронарного синдрому. dissua@i.ua
2004 Ендотеліальна дисфункція і порушення периферичної гемодинаміки у хворих на гіпертонічну хворобу. dissua@i.ua
2004 Функціональний стан ендотелію у хворих на артеріальну гіпертензію та ішемічну хворобу серця. dissua@i.ua
2004 Управління інвестиційною діяльністю підприємства в умовах спеціальних економічних зон і територій пріоритетного розвитку dissua@i.ua
2004 Організаційно-економічний механізм управління екологічними ризиками dissua@i.ua
2004 Ефективність основного виду діяльності електропостачального підприємства в умовах державного регулювання dissua@i.ua
2004 Економічне обґрунтування адаптивної системи відновлення працездатності устаткування устаткування гірничовідобувних підприємств dissua@i.ua
2004 Вдосконалення механізмів розкриття внутрішніх резервів шахт в ринковій трансформації економіки dissua@i.ua
2004 Формування організаційно-економічного механізму мобілізації резервів промислового підприємства при трансформації економіки dissua@i.ua
2004 Удосконалення заходів догляду за різновіковими посівами озимої пшениці в північному Степу України. dissua@i.ua
2004 Педагогічні погляди та громадсько-просвітницька діяльність М.Галущинського dissua@i.ua
2004 Обгрунтування методів та засобів покращення експлуатаційних параметрів стрічково-колодкових гальм бурових лебідок dissua@i.ua
2004 Обґрунтування застосування методу біорезонансної стимуляції в сполученні з препаратом остеогенон у комплексному лікуванні хворих з переломом нижньої щелепи. dissua@i.ua
2004 Внутрішньосуглобові переломи п'яткової кістки та їх лікування. dissua@i.ua
2004 Вплив гіпербарооксії та даларгіну на оксидантно-антиоксидантну систему та функції нирок у хворих з гнійно-септичними ускладненнями dissua@i.ua
2004 Шляхи вдосконалення лікування гострого холециститу у пацієнтів з високим операційним ризиком dissua@i.ua
2004 Криміналістичне дослідження паперових грошей України dissua@i.ua
2004 Дидактичні основи розробки змісту шкільного курсу "Географія України" dissua@i.ua
2004 Розвиток фонетичної системи старо-української мови другої половини XVI – XVIII ст. на тлі правописної традиції (на матеріалі житійно-повістевих пам’яток). dissua@i.ua
2004 Трудова спрямованість навчання в загальноосвітніх школах України (1920-1937рр.) dissua@i.ua
2004 Розвиток ідеї природовідповідності в українській педагогічній науці (кінець ХVІІІ - ХХ ст.) dissua@i.ua
2004 Підготовка майбутнього вчителя до роботи вихователем у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей-сиріт. dissua@i.ua
2004 Формування та підвищення ефективності використання кадрово-управлінського потенціалу агроформувань. dissua@i.ua
2004 Іноземні інвестиції в розвитку економіки столичних міст (на прикладі м.Києва) dissua@i.ua
2004 Конкурентоспроможність національних економік в умовах інвестиційної глобалізації dissua@i.ua
2004 Модифікація епоксиакрилат-уретанів різними реакційноздатними сполуками. dissua@i.ua
2004 Шляхи підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту dissua@i.ua
2004 Державне регулювання розвитку контролюючих систем dissua@i.ua
2004 Біологічні властивості фосфатмобілізуючих бактерій і їх вплив на формування бобово - ризобіального симбіозу у рослин сої dissua@i.ua
2004 Дослідження антивірусної активності гетерополіядерних координаційних сполук перехідних металів на різних рівнях взаємодії вірус-рослина dissua@i.ua
2004 Патогенетичні механізми та тактика вибору диференційованоголікування склеродермії dissua@i.ua
2004 Професійна правосвідомість і правова культура дільничного інспектора міліції (шляхи формування і удосконалення) dissua@i.ua
2004 Теоретико-правові проблеми правового статусу неповнолітніх в Україні та забезпечення його реалізації як один із основних напрямків діяльності міліції dissua@i.ua
2004 Розробка та дослідження перетворювача частоти у код методом послідовного наближення dissua@i.ua
2004 Механіка шельфових нафтогазопроводів при укладанні, ремонті і експлуатації dissua@i.ua
2004 Теоретичні проблеми Регламенту Верховної Ради України. dissua@i.ua
2004 Особистісний та клініко-психопатологічний аспекти завершених самогубств у співробітників органів внутрішніх справ України та їх профілак-тика. dissua@i.ua
2004 Діагностика та лікування сторонніх тіл дихальних шляхів у дітей в гострий період та період ускладнень. dissua@i.ua
2004 Маргінальні форми в українській поезії XX століття. dissua@i.ua
2004 Фінансове забезпечення розвитку міста (на прикладі міста Києва) dissua@i.ua
2004 Парафіяльна сфрагістика Перемиської греко-католицької єпархії кінця XVIII - початку ХХ ст. - єпархії кінця XVIII - початку ХХ ст. dissua@i.ua
2004 Матричні перетворювачі в інваріантних системах керування асинхронними двигунами dissua@i.ua
2004 Трифазний напівпровідниковий випрямляч з конденсаторно-ключовою комутуючою ланкою dissua@i.ua
2004 Ефективність визначення фекальної еластази 1 в діагностиці зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози dissua@i.ua
2004 Збройно-вибухові поранення голови мирного часу (клініка, діагностика, лікування). dissua@i.ua
2004 Клініко-морфологічні особливості уражень гастродуоденального відділу і роль Helicobacter pylori у їх розвитку в осіб, які контактували зі сполуками хрому. dissua@i.ua
2004 Розвиток історико-книгознавчої думки в Україні у ХІХ ст. dissua@i.ua
2004 Наративна структура художньої прози М.Хвильового. dissua@i.ua
2004 Формування і функціонування сучасної іранської сім'ї як соціального інституту. dissua@i.ua
2004 Декаданс як проблема авторської свідомості в українській літературі кінця ХІХ - початку ХХ ст. dissua@i.ua
2004 Психофізіологічні функції людей зрілого віку dissua@i.ua
2004 Забезпечення фінансової стабільності комерційних банків України dissua@i.ua
2004 Управління матеріальним стимулюванням персоналу промислових підприємств dissua@i.ua
2004 Формування та використання трудового потенціалу промислового підприємства dissua@i.ua
2004 Соціально-економічна спрямованість управління інвестиційною діяльністю підприємств dissua@i.ua
2004 Формування мотиваційного механізму стратегічного управління корпоративним соціально-економічним розвитком акціонерного товариства dissua@i.ua
2004 Вплив антагоністів і агоніста опіатних рецепторів на перебіг шоку від поєднаної дії механічної травми та гострої крововтрати dissua@i.ua
2004 Патогенетичне обгрунтування корекції тетрахлорметанового гепатозу повним голодуванням та поєднанням його з ентеросорбцією dissua@i.ua
2004 Онтогенетичні аспекти окремих ланок патогенезу ішемічних ушкоджень гіпокампа щурів dissua@i.ua
2004 Роль шишкоподібного тіла у регуляції гемостазу при гіпо- і гіпертиреоїдних станах dissua@i.ua
2004 Художня своєрідність п'єс О. Довженка, М. Куліша та Ю. Яновського про деформацію ментальності українського селянства dissua@i.ua
2004 Семантичні типи і структура референції висловлювань гіпотетичної модальності (на матеріалі французької, англійської та української мов) dissua@i.ua
2004 Новелістика М. Хвльового в контексті української прози початку ХХ століття dissua@i.ua
2004 Особливості державного регулювання діяльності підприємств ринкової інфраструктури dissua@i.ua
2004 Формування системи стратегічного управління регіоном в Україні dissua@i.ua
2004 Розвиток багаторівневої системи державного регулювання інвестиційної діяльності dissua@i.ua
2004 Науково-методичні основи створення механізму державного управління і регулювання системи безпеки підприємницької діяльності: регіональний аспект dissua@i.ua
2004 Управління економічними ризиками в енергозбутовій діяльності dissua@i.ua
2004 Електронні енергетичні спектри напівпровідників типу AIV, AIIIBV і твердих розчинів Si1-XGeX у методі змішаного базису dissua@i.ua
2004 Обґрунтування застосування плацентарних препаратів у комплексному лікуванні генералізованого пародонтита. dissua@i.ua
2004 Бетони, ущільнені багаторазовими вібраційними впливами dissua@i.ua
2004 Державна політика України у сфері громадянства в контексті європейської інтеграції dissua@i.ua
2004 Оцінка ефективності управління в органах державної виконавчої влади (на прикладі районних державних адміністрацій) dissua@i.ua
2004 Розробка проектів енергозбереження в будівлях бюджетних підприємств на основі реінвестування dissua@i.ua
2004 Палеозойські вулканогенні формації Північно-Східної Фергани dissua@i.ua
2004 Стан провідникової системи серця у дітей з надшлуночковими пароксизмальними тахікардіями і критерії диференційованої терапії dissua@i.ua
2004 Облік і аналіз фінансових результатів підприємств чорної металургії dissua@i.ua
2004 Адміністративна юстиція dissua@i.ua
2004 Особливості ставлення до себе жінок, які перебувають у клімактеричному періоді. dissua@i.ua
2004 Психолого-педагогічні умови ефективного використання світоглядних діалогів у процесі навчання. dissua@i.ua
2004 Інтернет-середовище як фактор психологічного розвитку комунікативного потенціалу особистості dissua@i.ua
2004 Сталий розвиток землекористування на засадах приватної власності в сільському господарстві dissua@i.ua
2004 Науково-методичні засади грошової оцінки землі dissua@i.ua
2004 Формування ефективного сукупного попиту в умовах ринкової трансформації економіки dissua@i.ua
2004 Міжнародно-правове регулювання антидемпінгу на багатосторонній основі в системі ГАТТ/СОТ dissua@i.ua
2004 Використання корму та продуктивність японських перепелів за різних рівнів кальцію і фосфору у комбікормі dissua@i.ua
2004 Моделі та інформаційна технологія підтримки прийняття рішень з управління бюджетом регіону dissua@i.ua
2004 Одержання і властивості кремнієвих композицій, модифікованих іонно-плазмовими обробками. dissua@i.ua
2004 Унійні процеси в західних єпархіях Київської митрополії (остання третина XVII - початок XVIII ст.). Історіографія проблеми dissua@i.ua
2004 Високоточні дозуючі пристрої з часовим розподілом складових дози для фасовочних систем dissua@i.ua
2004 Лікування рецидивуючих фурункулів носа. dissua@i.ua
2004 Первинно-локалізована меланома шкіри: оптимізація оцінки факторів прогнозу хвороби. dissua@i.ua
2004 Спадковий фактор і біологічні особливості пухлинного росту у хворих на рак яєчника dissua@i.ua
2004 Експериментально-клінічна оцінка факторів, які впливають на стабільність зубних протезів, що опираються на імплантати dissua@i.ua
2004 Аніліз властивостей дендритних клітин кістково-мозкового походження при розвитку експериментальної лімфоми dissua@i.ua
2004 Особливості структурно-функціонального стану плазматичних мембран пухлинних клітин, резистентних до доксорубіцину dissua@i.ua
2004 Правове регулювання банківських відносин у країнах Центральної Європи: порівняльний аналіз (Україна, Чехія та Словаччина) dissua@i.ua
2004 Лінгвокогнітивний та комунікативний аспекти внутрішнього мовлення персонажів (на матеріалі художньої прози Ф.Моріака) dissua@i.ua
2004 Методи синтезу алгоритмічних перетворювачів для автоматизованих систем діагностування авіаційного призначення. dissua@i.ua
2004 Методи та моделі інтегрованої компонентно-орієнтованої технології створення програмного забезпечення автоматизованих систем управління dissua@i.ua
2004 Системи комбінованої пеленгації точкових джерел шумових випромінювань на основі адаптивних решітчастих фільтрів dissua@i.ua
2004 Вплив фондового ринку на розвиток реального сектора в трансформаційній економіці dissua@i.ua
2004 Розробка адаптивних методів корекції мовних сигналів на основі авторегресивної моделі голосового тракту dissua@i.ua
2004 Науково-методичне обґрунтування управління персоналом на фармацевтичних промислових підприємствах в умовах інформатизації фармацевтичного ринку dissua@i.ua
2004 Порушення імунного статусу у хворих на урогенітальні інфекції та їх комплексна корекція dissua@i.ua
2004 Адміністративно-правове регулювання забезпечення пожежної безпеки в Україні dissua@i.ua
2004 Економічна оцінка та регулювання експлуатаційних витрат засобів логістичної інфраструктури підприємств dissua@i.ua
2004 Репаративні та протизапальні властивості нової мазі на основі ксероформу (експериментальне дослідження) dissua@i.ua
2004 Балетмейстерське мистецтво і становлення української сценічної хореографії у контексті розвитку європейської художньої культури 10-30-х років ХХ століття. dissua@i.ua
2004 Гемостатичні властивості сукцифенату (експериментальне дослідження). dissua@i.ua
2004 Течія Стокса навколо системи прямокутних пластинок dissua@i.ua
2004 Формування правосвідомості громадян в процесі розбудови громадянського суспільства dissua@i.ua
2004 Кластери як форма ринкової централізації в умовах сучасних світогосподарських відносин dissua@i.ua
2004 Підвищення швидкодії систем фазовогоавтопідстроювання за допомогою розімкнених омпенсаційних каналів управління dissua@i.ua
2004 Поліпшення показників якості системи управління інтелектуальної мережі dissua@i.ua
2004 Формування природничих знань дієво практичного характеру у молодших школярів dissua@i.ua
2004 Організація самостійної роботи студентів у процесі вивчення юридичних дисциплін у вищому навчальному педагогічному закладі dissua@i.ua
2004 Проблема гуманізації шкільного навчання у спадщині Бременської педагогічної школи на початку ХХ століття dissua@i.ua
2004 Формування професійної компетентності вчителя загальноосвітньої школи dissua@i.ua
2004 Сумісна робота плит та ригелів у складі диска перекриття. dissua@i.ua
2004 Імовірнісний розрахунок стиснутих елементів будівельних конструкцій dissua@i.ua
2004 Математичне та інформаційне забезпечення системи підтримки прийняття рішень при управлінні багатономенклатурним запасом в умовах невизначеності dissua@i.ua
2004 Застосування чотирикамерних вуглекислих ванн і дозованої ходьби у відновлювальному лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця з імплантованим електрокардіостимулятором dissua@i.ua
2004 Ефективність застосування низькочастотного магнітного поля у комплексному лікуванні остеопорозу при ревматоїдному артриті dissua@i.ua
2004 Швець Д. Є. Соціокультурні аспекти інформатизації вищої освіти. dissua@i.ua
2004 Моделювання та оптимізація систем керування в умовах невизначеності dissua@i.ua
2004 Апаратні засоби та методи обробки і аналізу зображень плоских фігур dissua@i.ua
2004 Патоморфологічні зміни шкіри при демодекозі собак dissua@i.ua
2004 Експериментальні дані про роль пероксидного окиснення ліпідів у розвитку кальцинозу кровоносних судин, зумовленого гіпервітамінозом D dissua@i.ua
2004 Функціональний стан лімфоїдної популяції вилочкової залози в динаміці адаптації до гiпоксичної гіпоксії і при введенні нейропептидів. dissua@i.ua
2004 Організація бюджетування промислових підприємств в Україні dissua@i.ua
2004 Оцінка інвестиційних можливостей і перспектив підприємств промислового міста dissua@i.ua
2004 Виховання у старшокласників інтересу до підприємницької діяльності у процесі оволодіння економічним розрахунком dissua@i.ua
2004 Організація роботи будівельної фірми з урахуванням впливу зовнішніх чинників і внутрішніх параметрів (для умов Сирії). dissua@i.ua
2004 Нанесення на вуглецеві сталі дифузійних карбідних покриттів на основі титану, ванадію, хрому з підвищеною зносостійкістю dissua@i.ua
2004 Структурно-функціональні особливості кровоносних судин і тканинних компонентів центральних органів імуногенезу телят dissua@i.ua
2004 Синтетичні моделі та методи оптимізації структури сільськогосподарського виробництва dissua@i.ua
2004 Кінетика і механізм дегідроксилації в шаруватих неорганічних матеріалах за даними магнітного резонансу dissua@i.ua
2004 Організаційно-економічний механізм управління витратами виробництва на підприємствах харчової промисловості. dissua@i.ua
2004 Геометричне молелювання форми робочих поверхонь пуансонапри перфорації dissua@i.ua
2004 Дискретна інтерполяція плоских одновимірних обводів з закономірною зміною кривини. dissua@i.ua
2004 Синтез піридин-2-тіолів реакцією нуклеофільного вінільного заміщення, їх будова та властивості dissua@i.ua
2004 Профілактика переношування вагітності у жінок з хронічним пієлонефрітом. dissua@i.ua
2004 Перебіг вагітності, стан плода і кардіо-респіраторна система у хворих на цукровий діабет. dissua@i.ua
2004 Особливості метаболічної адаптації новонароджених від матерів з прееклампсією. dissua@i.ua
2004 Процес та обладнання для очищення відхідних газів від фенолу електрофізичним способом dissua@i.ua
2004 Оптимізація перебігу ранового процесу у обпечених застосуванням вакуум-дренажу. dissua@i.ua
2004 Оптимізація маневрів для розходження суден dissua@i.ua
2004 "Ідея державотворення в суспільно-політичному житті України в першій половині ХІХ століття: історіографія проблеми". dissua@i.ua
2004 Вплив тютюнопаління на стан протеїназ-інгібіторної системи у хворих на хронічний обструктивний бронхіт та ефективність медикаментозної терапії. dissua@i.ua
2004 Педагогічні умови ресоціалізації неповнолітніх засуджених у закладах пенітенціарної системи. dissua@i.ua
2004 Соціально-педагогічні умови професійного становлення працівника правоохоронних органів на початковому етапі службової кар'єри. dissua@i.ua
2004 Музичне виховання дiтей дошкiльного вiку в Нiмеччинi (друга половина ХХ столiття). dissua@i.ua
2004 Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до інноваційної педагогічної діяльності. dissua@i.ua
2004 Структура, семантика і прагматика ділового діалогічного дискурсу (на матеріалі сучасної англійської мови) dissua@i.ua
2004 Особистісне змінювання в процесі професійної підготовки студентів-психологів dissua@i.ua
2004 Формування комплексної системи навчально-тренувальних завдань у фізичному вихованні школярів (на прикладі підлітків 13-14 років). dissua@i.ua
2004 Діагностика та оцінка кризового стану субєктів підприємницької діяльності dissua@i.ua
2004 Посттравматична задня нестабільність колінного суглоба (клініко-експериментальне дослідження) dissua@i.ua
2004 Вплив техніко-експлуатаційних показників роботи автотранспорту на ефективність логістичної системи dissua@i.ua
2004 Оцінка пропускної здатності двосмугових автомобільних доріг з урахуванням закономірностей поведінки водія dissua@i.ua
2004 Гемолого-економічна оцінка, вимоги та критерії якості декоративних джеспілітів Горишньоплавнинського родовища залізних руд Українського щита dissua@i.ua
2004 Розробка та дослідження жаростійких безвольфрамових твердих сплавів (Ti, Nb)C-Ni-Cr-Al dissua@i.ua
2004 Видовий склад та екологічні особливості бабок (Insecta, Odonata) північного сходу України. dissua@i.ua
2004 Психологічні закономірності керування мотивацією учіння студентської молоді. dissua@i.ua
2004 Статистична оцінка забруднення атмосферного повітря автомобільним транспортом dissua@i.ua
2004 Технологічне забезпечення формоутворення поверхонь тіл обертання в умовах серійного виробництва dissua@i.ua
2004 Оптимізація комплексної терапії дітей першого року життя з перинатальними гіпоксичними ураженнями ЦНС шляхом імунокорекції. dissua@i.ua
2004 Ефективність амбулаторної терапії виразкової хвороби з урахуванням корекції антиоксидантного та імунного статусів в умовах надлишку фторидів в оточуючому середовищі. dissua@i.ua
2004 Кристалічна структура та фізичні властивості інтеркалатів шаруватих сполук АIIIВVI і АV(2)ВVI(3) dissua@i.ua
2004 Біоекологічні особливості ялиці білої (Abies alba Mill.) в лісових біогеоценозах Передкарпаття (генеза, відновлення, прогноз). dissua@i.ua
2004 Комунікативні стратегії ввічливості у стереотипній мовленнєвій поведінці вікторіанської жінки dissua@i.ua
2004 Поліморфізм гена ангіотензин-перетворюючого ферменту та активність АПФ у хворих на гострий інфаркт міокарда. dissua@i.ua
2004 Патологічна анатомія репаративних процесів при застосуванні "Тутопласту" у первинно інфікованій рані. dissua@i.ua
2004 Розрахунок на міцність комбінованих багатоелементних з'єднань деталей літальних апаратів із композиційних матеріалів. dissua@i.ua
2004 Садово-паркові насадження старовинної частини міста Львова і шляхи підвищення їх фітомеліоративної ефективності dissua@i.ua
2004 Орнітофауна як структурний елемент культурбіогеоценозів м. Донецька та прилеглих до нього зелених захисних зон. dissua@i.ua
2004 Українська народно-трудова партія: боротьба за державну незалежність і соборність України. 1919-1924 роки dissua@i.ua
2004 Науково-видавнича та просвітницька діяльність Василіанського чину в Галичині (кінець ХІХ - перша половина ХХ ст.) dissua@i.ua
2004 Удосконалення способу контролю викидів твердих частинок від тепловозів dissua@i.ua
2004 Формування базових професійних якостей в учнів профільних класів на заняттях з народних художніх ремесел dissua@i.ua
2004 Формування соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі дошкільного закладу. dissua@i.ua
2004 Етносоціальні процеси в південних староствах Київського воєводства (друга половина XVI - перша половина XVII ст.) dissua@i.ua
2004 Організаційно-економічний механізм екологобезпечного розвитку сільського господарства dissua@i.ua
2004 Математичне моделювання динамічних режимів електричних машин змінного струму на основі статичних частотних характеристик dissua@i.ua
2004 Організація процесів управління власністю авіакомпанії. dissua@i.ua
2004 Клініко-імунологічне обґрунтування використання інформаційно-хвильової терапії в комплексному лікуванні локалізованих гнійно-запальних захворювань геніталій dissua@i.ua
2004 Розвиток механізму управління інвестиційною діяльністю підприємства dissua@i.ua
2004 Перенесення енергії в нових синтетичних пептидвмісних системах. dissua@i.ua
2004 Становлення ринку нерухомості в трансформаційній економіці. dissua@i.ua
2004 Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері оборони. dissua@i.ua
2004 Межі кримінальної відповідальності. dissua@i.ua
2004 Моделювання управлінських рішень з підвищення ефективності бурякоцукрового комплексу України dissua@i.ua
2004 Творчість Модеста Левицького в контексті української прози кінця ХІХ - початку ХХ ст. dissua@i.ua
2004 Кінетика фазових перетворень при конкурентному утворені декількох фаз. dissua@i.ua
2004 Діагностика, прогнозування та профілактика післяродової патології у свиноматок dissua@i.ua
2004 Регулювання експортно-імпортної діяльності з урахуванням порівняльних переваг сільського господарства України dissua@i.ua
2004 Вексельний обіг на фондовому ринку України. dissua@i.ua
2004 "Вплив рівня інтенсифікації технологій вирощування польових культур у сівозміні на родючість темно-сірого опідзоленого ґрунту та врожайність гороху" dissua@i.ua
2004 Розвиток пізнавальної самостійності учнів засобами комп'ютерної техніки на уроках хімії dissua@i.ua
2004 Особливості перебігу атипових форм мозкових інсультів ішемічного характеру (діагностика, клініка, лікування). dissua@i.ua
2004 Підвищення ефективності суднових дизельних енергетичних установок в тропічних умовах експлуатації. dissua@i.ua
2004 Економічні напрями створення нових форм господарювання за умов реформування земельних відносин dissua@i.ua
2004 Підвищення ефективності роботи упорних підшипників ковзання з важільним вирівнювальним пристроєм суднових ГТД dissua@i.ua
2004 Інтеграційні процеси в Європі та Велика Британія (1973-1997 рр.) dissua@i.ua
2004 Визначення часу спрацьовування точкових теплових пожежних сповіщувачів максимального типу dissua@i.ua
2004 Коопукле і знакозберігаюче наближення періодичних функцій dissua@i.ua
2004 Особливості розподілення витрат та тарифоутворення на підприємствах поштового зв'язку dissua@i.ua
2004 Становлення та розвиток системи фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл України (1917-1941 рр.) dissua@i.ua
2004 Порушення метаболізму кісткової тканини при генералізованому пародонтиті у жінок з посткастраційним синдромом та шляхи його корекції (експериментально-клінічне дослідження) dissua@i.ua
2004 Клініко-експериментальне обгрунтування застосування флогензиму в лікуванні вікової катаракти dissua@i.ua
2004 Нові можливості електроелімінації у вивченні патогенезу опіків очей, їх діагностики та лікування (експериментально-клінічне дослідження) dissua@i.ua
2004 Інформаційний чинник політики США і Росії в питанні міжнародного тероризму. dissua@i.ua
2004 Клініко-патогенетичне обгрунтування використання глутаргіну в комплексній терапії хворих на хронічний некалькульозний холецистит dissua@i.ua
2004 "Механізм інтеграції України до світового валютного ринку" dissua@i.ua
2004 Методи підвищення ефективності системи організації повітряного руху dissua@i.ua
2004 Роль ендогенних лектинів і вуглеводів в агрегації, адгезії і міграції злоякісних клітин dissua@i.ua
2004 Українсько-грецькі відносини: історичні передумови та сучасний стан розвитку dissua@i.ua
2004 Ефективність функціонування та стратегія розвитку оптової торгівлі споживчої кооперації dissua@i.ua
2004 Особливості генезису та термобарогеохімічні критерії золотого зруденіння (на прикладі Барун-Холбинського родовища та рудопроявів Липнязького рудного вузла) dissua@i.ua
2004 Удосконалення процесів перетворення енергії в енергетичних установках спеціалізованих суден dissua@i.ua
2004 Наукова і громадсько-політична діяльність Мирона Кордуби (1876-1947 рр.) dissua@i.ua
2004 Визначення довговічності металічних матеріалів та зварних з'єднань при циклічному навантаженні і наводнюванні dissua@i.ua
2004 Апеляційні суди в Україні: становлення і розвиток. dissua@i.ua
2004 Моделювання режимів групового вибігу та підвищення ефективності роботи вузлів енергосистем з двигунним навантаженням dissua@i.ua
2004 Аналіз політичних технологій та особливостей їх застосування в транзитивному суспільстві dissua@i.ua
2004 Механізми державного управління енергозбереженням у промисловому комплексі України dissua@i.ua
2004 Механізми державного регулювання і планування залучення інвестицій у виробничу сферу регіону dissua@i.ua
2004 Правове регулювання участі іноземних юридичних осіб у цивільних правовідносинах (порівняльно-правовий аспект). dissua@i.ua
2004 Фокін С. Б. Трансформація граматичної категорії стану при перекладі (на матеріалі іспанської та української мов). dissua@i.ua
2004 Особливості функціонування дієслів від латинських ESSE тa STARE у конструкціях з прикметниками у сучасних іспанській та італійській мовах. dissua@i.ua
2004 Організаційно-методичне забезпечення якості лікарських засобів на територіальному рівні (на прикладі м. Києва) dissua@i.ua
2004 Наукове обґрунтування хімічних методів отримання кальцій-натрію альгінату для потреб військової медицини dissua@i.ua
2004 Організація і тактика слідчих дій при розслідуванні злочинів, вчинених засудженими до позбавлення волі dissua@i.ua
2004 Підвищення ефективності керування малими вітрильними суднами dissua@i.ua
2004 Дитячий будинок сімейного типу як форма влаштування дітей, позбавлених бать-ківського піклування (цивільно-правовий ас-пект) dissua@i.ua
2004 Договір перевезення вантажів у внутрішньому водному сполученні dissua@i.ua
2004 Кримінальна відповідальність за порушення порядку зайняття господарською і бан-ківською діяльністю за ст. 202 КК України. dissua@i.ua
2004 Кримінальна відповідальність за бандитизм dissua@i.ua
2004 Методи підвищення експлуатаційних характеристик триботехнічних матеріалів в умовах динамічного навантаження dissua@i.ua
2004 Закономірності полірування каменя і декоративних ситалів інструментами на основі оксидів алюмінію та церію dissua@i.ua
2004 Прогнозування точнісних характеристик систем управління посадкою літаків dissua@i.ua
2004 Теоретичні й методичні засади навчання іноземних мов у школах України (1917-1933 рр.) dissua@i.ua
2004 Конституційно-правовий статус громадських організацій України. dissua@i.ua
2004 Творчість Анатолія Свидницького у розвитку суспільно-політичної та літературної думки України другої половини ХІХ ст. dissua@i.ua
2004 Лезово-зміцнювальна механічна обробка деталей з високоміцного чавуну інструментом з твердого сплаву та НТМ dissua@i.ua
2004 Розвиток і ефективність ресурсного забезпечення сільського господарства dissua@i.ua
2004 Розвиток особистих селянських господарств при становленні ринкових відносин dissua@i.ua
2004 Основні напрями ефективного розвитку реформованих сільськогосподарських підприємств регіону dissua@i.ua
2004 Метод визначення нелінійних аеродинамічних характеристик профілю зі струмененевим закрилком dissua@i.ua
2004 Співвідношення метаболітів андрогенів і глюкокортикоїдів у хворих з важкою черепно-мозковою травмою (значення для патогенетичної терапії і прогнозу) dissua@i.ua
2004 Фітоперифітон прибережних ділянок Таганрозької затоки Азовського моря та його біоіндикаційні особливості dissua@i.ua
2004 Газообмін та пігментна система макрофітів за дії іонів міді (ІІ) і марганцю (ІІ) водного середовища dissua@i.ua
2004 Підвищення стійкості стиснутих елементів ферм з куткових профілів локальними термічними впливами dissua@i.ua
2004 Зміцнення грунтових основ будівель та споруд методом армування dissua@i.ua
2004 Регулювання пропорцій та ефективності внутрішнього ринку промислової продукції (на прикладі мінеральних добрив) dissua@i.ua
2004 Методи регулювання відтворення найманої робочої сили dissua@i.ua
2004 Математичні моделі процесу адаптації організму до гіпоксії та їх аналіз. dissua@i.ua
2004 Правове регулювання та шляхи підвищення його ефективності. dissua@i.ua
2004 Вегетативні порушення при ішемічній хворобі серця dissua@i.ua
2004 Ліпідний та жирнокислотний склад тканин курей, ембріонів і добових курчат за різного складу раціону dissua@i.ua
2004 Регуляція дозрівання ооцитів та відтворювальної функції корів при дії гормонів in vitro та in vivo dissua@i.ua
2004 Особливості формування "Я-образу" в осіб з вадами зору dissua@i.ua
2004 Гідрофільна флора Придніпровської височини: структура, антропогенна трансформація, охорона dissua@i.ua
2004 Підвищення ефективності сушіння зерна в сушарках періодичної дії dissua@i.ua
2004 Лексико-граматичні особливості та композиційна структура французької політичної промови (на матеріалі виступів Шарля де Голля і Жака Ширака) dissua@i.ua
2004 Формування прийомів евристичної діяльності учнів на уроках геометрії в класах з поглибленим вивченням математики dissua@i.ua
2004 Значення генетичних факторів у виникненні та клінічному перебігу колоректального раку dissua@i.ua
2004 Проблема особистості в психологічній спадщині В. В. Зеньковського. dissua@i.ua
2004 Психологічні умови ефективної професійної адаптації психологів-початківців. dissua@i.ua
2004 Становлення політичної свідомості молоді в умовах суспільної нестабільності. dissua@i.ua
2004 Вплив смислової структури тексту на його розуміння студентами. dissua@i.ua
2004 закономірності процесу зневоднення зернистих матеріалів у фільтруючій центрифузі з вивантаженням осаду дисковим упором dissua@i.ua
2004 Ферментна технологія модифікування жирів dissua@i.ua
2004 Консенсус як принцип сучасної демократії dissua@i.ua
2004 Принципи міжнародних комерційних договорів УНІДРУА та lex mercatoria в контексті міжнародного приватного права. dissua@i.ua
2004 Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування альтану і синглетно-кисневої терапії при гастродуоденопатіях, індукованих нестероїдними протизапальними препаратами dissua@i.ua
2004 Становлення та розвиток психологічної теорії колективу у вітчизняній психології (1920-1990 роки) dissua@i.ua
2004 Націоналізм та шовінізм у міжнародних відносинах dissua@i.ua
2004 Організаційно-економічний механізм забезпечення нормативної якості повітря при розміщенні підприємств dissua@i.ua
2004 Методи розпізнавання та класифікації станів систем управління засобами нейромережевих технологій dissua@i.ua
2004 Дискретно-континуальні моделі задач ідентифікації включень з використанням потенціального поля dissua@i.ua
2004 Діагностика поверхні силікатного скла з використанням явища активованої термоемісії dissua@i.ua
2004 Проектування складів скла алюмоборосилікатної системи із металічними додатками dissua@i.ua
2004 Заселення та господарське освоєння південно-східних степів України в другій половині XVII- XVIII ст. dissua@i.ua
2004 Метод і комплекс апаратури оперативного контролю параметрів ізоляції кабельних виробів в процесі виробництва dissua@i.ua
2004 Внутрішній аудит операцій з іноземною валютою в банках dissua@i.ua
2004 Механізм управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства (на прикладі машинобудування) dissua@i.ua
2004 Організаційно-економічний механізм внутрішньофірмових трудових відносин у ринкових умовах (на прикладі підприємств бавовняної галузі) dissua@i.ua
2004 Удосконалення лущильно-шліфувальної машини dissua@i.ua
2004 Наголошування іменників у поезії Володимира Сосюри. dissua@i.ua
2004 Індивідуальна профілактика рецидивів хронічного катарального гінгівіту у дітей dissua@i.ua
2004 Діагностика і лікування переломів вилицеорбітального комплексу з застосуванням зовнішньоротового репозиційно-фіксуючого пристрою dissua@i.ua
2004 Цивільно-правові аспекти майнового страхування в Україні. dissua@i.ua
2004 Правове регулювання діяльності банків на ринку цінних паперів України. dissua@i.ua
2004 Патогенетичне обґрунтування клінічної ефективності постійної двокамерної електрокардіостимуляції у лікуванні обструктивної гіпертрофічної кардіоміопатії. dissua@i.ua
2004 "Допозитивістський" етап філософії науки (історико-філософський аналіз). dissua@i.ua
2004 Формування інвестиційної стратегії соціально-економічного розвитку прикордонного регіону dissua@i.ua
2004 Механізми підвищення ефективності управління газорозподільними підприємствами dissua@i.ua
2004 Взаємозв'язок порушень імунітету і пуринового обміну при системному червоному вовчаку (клініко-еспериментальне дослідження) dissua@i.ua
2004 Застосування добезилату кальцію в комплексному лікуванні та профілактиці хронічного катарального гінгівіту і карієсу зубів у дітей dissua@i.ua
2004 Порушення мінерального обміну і метаболізму кісткової тканини при захворюваннях пародонта в осіб молодого віку та шляхи їх корекції dissua@i.ua
2004 Лікування і профілактика раннього сифілісу з урахуванням клінічних, епідеміологічних і морфо-патогенетичних особливостей захворювання dissua@i.ua
2004 Спадковий договір у цивільному праві України. dissua@i.ua
2004 Зобов'язання, що виникають внаслідок завдання шкоди службовими особами митних органів, в цивільному законодавстві України. dissua@i.ua
2004 Опис неуніверсальних критичних характеристик бінарної симетричної суміші на мікроскопічному рівні dissua@i.ua
2004 Підвищення ефективності автомобільних перевезень партіонних вантажів при змінному попиті на перевезення dissua@i.ua
2004 Магнітолазеротерапія в комплексному лікуванні хворих в гострому періоді ішемічного інсульту. dissua@i.ua
2004 Формування сенсожиттєвих ціннісних орієнтацій старшокласників у процесі вивчення суспільствознавчих дисциплін dissua@i.ua
2004 Нерівність Уітні та її узагальнення dissua@i.ua
2004 Облік та аналіз витрат обігу на підприємствах роздрібної торгівлі: організація та методологія dissua@i.ua
2004 Моделювання системи підтримки прийняття рішень авіадиспетчера в позаштатних польотних ситуаціях dissua@i.ua
2004 Діагностика, диференційна діагностика та лікування кардіалгій і стенокардії у хворих на ішемічну хворобу серця з супутнім некам'яним холециститом. dissua@i.ua
2004 Взаємодія виборчої і партійної систем: світовий досвід та проблеми України. dissua@i.ua
2004 Лінгвокультурологічні особливості протокольних промов у оригіналі та перекладі (на матеріалі українських та американських текстів). dissua@i.ua
2004 Розробка методу і оцінка теплозахисних властивостей матеріалів для спецодягу dissua@i.ua
2004 Лінгвокогнітивні особливості комунікації у сфері екології (на матеріалі сучасної англійської мови). dissua@i.ua
2004 Зміни родючості чорнозему звичайного при застосуванні ґрунтозахисних технологій виро-щування сільськогосподарських культур в умо-вах Північного Степу України dissua@i.ua
2004 Зміни фосфатного режиму лучно-чорноземного ґрунту при застосуванні ґрунтозахисних технологій в умовах Андрушівського природно-сільськогосподарського району dissua@i.ua
2004 Облікова політика в системі управління банком dissua@i.ua
2004 Диференційована комплексна корекція клініко-імунологічних порушень у хворих на персистуючу бронхіальну астму легкого та середньотяжкого перебігу dissua@i.ua
2004 Застосування Сухопутних військ у воєнних конфліктах за досвідом бойових дій в Афганістані та Чечні (1979-2000 рр.) dissua@i.ua
2004 Створення системи протиповітряної оборони України (1991-2000 рр.) : історичний аспект dissua@i.ua
2004 Правові засади формування місцевих бюджетів. dissua@i.ua
2004 Правова відовідальність за порушення бюджетного законодавства. dissua@i.ua
2004 Приниципи реставрації пам'яток архітектури Лівану першої половини ХХ століття. dissua@i.ua
2004 Застосування радіомодифікаторів - сульфату міді та рекомбінантного а2b-інтерферону - в комбінованому лікуванні хворих на рак стравоходу та рак шлунка з поширенням на стравохід dissua@i.ua
2004 Теоретико-методологічні засади формування системи управління державними корпоративними правами в Україні dissua@i.ua
2004 Теоретичні основи державного управління в адміністративному районі міст України. dissua@i.ua
2004 Теоретико-організаційні основи культури праці державних службовців України dissua@i.ua
2004 Діяльність шкільних бібліотек по забезпеченню інформаційних потреб старшокласників dissua@i.ua
2004 Кобзарський рух в Україні (XVІ-XIX ст.) dissua@i.ua
2004 Формування педагогічної майстерності керівника дитячого хореографічного об'єднання dissua@i.ua
2004 Удосконалені методи оздоровлення картоплі від вірусів та використання отриманого матеріалу в первинному насінництві. dissua@i.ua
2004 Діагностика стану економіки в системі стабілізаційної політики держави dissua@i.ua
2004 Система економічних методів оптимізації будівництва dissua@i.ua
2004 Розроблення технології хліба з борошна тритикале dissua@i.ua
2004 Методи і засоби організаційного і технічного проектування центру автоматизованої обробки і видання патентної інформації. dissua@i.ua
2004 Ідея всеєдності у східнохристиянській духовній культурі. dissua@i.ua
2004 Гідродинаміка вертикального потоку газу з твердими частками і його теплообмін зі стінкою dissua@i.ua
2004 Вміст нітритів та чутливість тромбоцитів до оксиду азоту в динаміці лікування dissua@i.ua
2004 Договір доручення dissua@i.ua
2004 Особисті немайнові права фізичних осіб в цивільному праві: теоретичні основи та проблеми правового забезпечення dissua@i.ua
2004 Цивільно-правові аспекти договорів купівлі-продажу в оптовій торгівлі dissua@i.ua
2004 Примусове виконання обов’язку в натурі як спосіб захисту цивільних прав dissua@i.ua
2004 Опис та динаміка ґратки кристалів типу шпінелі в концепції надпросторової симетрії. dissua@i.ua
2004 Фотоіндуковані гратки просторового заряду в сегнетонапівпровідникових кристалах Sn2P2S6 dissua@i.ua
2004 Використання біржового механізму в комерційній діяльності підприємств. dissua@i.ua
2004 Застосування барабанно-валкових агрегатів для активації металургійних шлаків. dissua@i.ua
2004 Обладнання для композиційного транспортування бетонних сумішей dissua@i.ua
2004 Обґрунтування принципів профілактики та лікування генералізованого пародонти ту у хворих на хронічний вірусний гепатит В. dissua@i.ua
2004 Гострий післяродовий гнійно-катаральний ендометрит і вплив на його перебіг нового препарату на основі декаметоксину dissua@i.ua
2004 Діагностика соціально-економічного розвитку території як елемент механізму державного управління dissua@i.ua
2004 Оптимізація взаємодії державної влади і громадянського суспільства (управлінський аспект) dissua@i.ua
2004 Актівізація та регулювання формування інвестиційних ресурсів в Україні dissua@i.ua
2004 Формування малого підприємництва у роз-витку сільськогосподарського виробництва dissua@i.ua
2004 Лізингові відносини в аграрному секторі економіки України dissua@i.ua
2004 Геометричне моделювання полів у нормальних конічних та нормальних тороїдальних координатах dissua@i.ua
2004 Комплексний аналіз природно-кліматичних умов західної частини Кримських гір dissua@i.ua
2004 Формування творчих здібностей учнів 5 - 9 класів у позаурочній роботі засобами музичного мистецтва. dissua@i.ua
2004 Розробка системи аналізу та контролю якості готової текстильної продукції dissua@i.ua
2004 Правове регулювання господарських договорів, що вчиняються через мережі електрозв"язку. dissua@i.ua
2004 Первинна переробка соломи безнаркотичних конопель з метою одержання целюлозовмісних матеріалів dissua@i.ua
2004 Оптимізація технології заморожування баклажанів dissua@i.ua
2004 Методичні основи застосування взаємозіставного методу в навчанні граматики класичних мов. dissua@i.ua
2004 Облік та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства (на прикладі рибницьких господарств внутрішніх водойм України) dissua@i.ua
2004 Динаміка захворюваності на рак тіла матки та клініко-генеалогічне обгрунтування формування груп ризику dissua@i.ua
2004 Шкідники плодів сливи в північному Лісостепу України та заходи обмеження їх чисельності dissua@i.ua
2004 Формування та розвиток правової культури в українському суспільстві (філософсько-правовий аналіз). dissua@i.ua
2004 Оплата праці в умовах ринкової трансформації економіки: сутність, функції, напрямки реформування dissua@i.ua
2004 Продуктивність лукопасовищних угідь залежно від способів їх поліпшення, складу травосумішок та удобрення на осушуваних органогенних ґрунтах Лісостепу України dissua@i.ua
2004 Адміністративно-територіальні зміни в УРСР: плани, втілення, наслідки (друга половина 40-х -60-ті роки ХХ ст.). dissua@i.ua
2004 Становлення радянської системи освіти в західних областях Білоруської Радянської Соціалістичної Республіки в 1939-1941 рр. dissua@i.ua
2004 Неврологічні прояви ентеробіозу у дорослих (клініко-діагностична характеристика) dissua@i.ua
2004 Вермілат в комплексному лікуванні гнійних запальних процесів щелепно-лицевої ділянки. dissua@i.ua
2004 Економічна влада як фактор ринкової трансформації dissua@i.ua
2004 Енергозберігаюча система тягового електроприводу рудникового акумуляторного електровозу dissua@i.ua
2004 Облік і аналіз природоохоронної діяльності підприємств хімічної промисловості України dissua@i.ua
2004 Аналіз ефективності інвестицій в реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств dissua@i.ua
2004 Удосконалення методів і засобів визначення місць пошкодження ліній електропередачі в мережах напругою 110 кВ dissua@i.ua
2004 Дериваційна репрезентація категорії оцінки у сучасній російській мові dissua@i.ua
2004 Удосконалення методів регулювання напруги в багаторівневих розподільних електричних мережах на основі прогнозування параметрів режиму електроспоживання dissua@i.ua
2004 Розвиток методів аналізу перехідних процесів електроенергетичних систем на основі використання удосконалених моделей їх елементів dissua@i.ua
2004 Асинхронна автономна генераторна система з керованим збудженням dissua@i.ua
2004 Синтез, структура і властивості гідридів кисеньстабілізованих ?-фаз на основі Цирконію та Титану dissua@i.ua
2004 Мономолекулярний обрив ланцюга в кінетиці постполімеризації біфункціональних мономерів dissua@i.ua
2004 Диференційований підхід до лікування гніздової алопеції з урахуванням клініко-патогенетичного поліморфізму, порушень амінокислотного спектра та імунної системи dissua@i.ua
2004 Реабілітація гормональної функції яєчників у жінок після позаматкової вагітності. dissua@i.ua
2004 Функціональні порушення щитовидної залози та їх вплив на організм у жінок пременопаузального віку в адаптаційному періоді після радикальної оваріоектомії dissua@i.ua
2004 Формування інвестиційної привабливості підприємств АПК dissua@i.ua
2004 Психологічні особливості управління професійною адаптацією вчителів dissua@i.ua
2004 Частота серцевих скорочень, клініко-гемодинамічні характристики та результати медткаментозної корекціі артеріальної гіпертензії dissua@i.ua
2004 Організаційно-правові основи детінізації відносин у сфері зовнішньоекономічної діяльності dissua@i.ua
2004 Київські вищі жіночі курси в контексті боротьби за освіту жінок в Україні (1878-1920) dissua@i.ua
2004 Вплив алкоголю на імунні показники трупної крові загиблих від травм при вста- новленні давності настання смерті. dissua@i.ua
2004 Судово-медичне визначеня часу настання смерті від странгуляційної асфіксії за імунними показниками крові. dissua@i.ua
2004 Зміни активності процесів переокиснення ліпідів та стану антиоксидантної системи в еритроцитах і шляхи їх немедикаментозної корекції у хворих на хронічний обструктивний бронхіт dissua@i.ua
2004 Діагностичне значення динамічного поверхневого натягу біологічних рідин при неврологічних захворюваннях. dissua@i.ua
2004 Зображення *-алгебр пов'язаних з кусково дробово-лінійними відображеннями. dissua@i.ua
2004 Рак шийки матки: фактори ризику та прогноз. Діагностичний алгоритм раннього виявлення dissua@i.ua
2004 Використання інформаційного ресурсу підрозділами податкової міліції для прийняття управлінського рішення dissua@i.ua
2004 Особливості інтенсифікації припливу вуглеводнів в процесі освоєння газоконденсатного низькопористого теригенного колектора dissua@i.ua
2004 Підвищення ефективності газотурбінних установок та парогазових установок шляхом удосконалення внутрішньої регенерації теплоти dissua@i.ua
2004 Стан здоров'я дітей першого року життя, які народилися доношеними із затримкою внутрішньоутробного розвитку dissua@i.ua
2004 Зайнятість в макродинаміці транзитивної економіки: зміст, особливості та фактори dissua@i.ua
2004 Експериментальне обгрунтування доцільності застосування вінборону в лікуванні алкогольної кардіоміопатії dissua@i.ua
2004 Механізми рефлексії у процесі розвитку суб'єктності людини. dissua@i.ua
2004 Формування гуманістичної спрямованості особистості майбутнього практичного психолога. dissua@i.ua
2004 Трансформаційні та модернізаційні аспекти політичної системи сучасної України: політологічний аналіз. dissua@i.ua
2004 Формування професійних якостей майбутніх фахівців Сухопутних військ в умовах реформування вищої військової освіти dissua@i.ua
2004 Корекція рухових якостей дітей середнього дошкільного віку з порушенням зору dissua@i.ua
2004 Професійна діяльність учителя з формування цілісності знань з гуманітарних предметів в учнів початкових класів. dissua@i.ua
2004 Підготовка курсантів навчальних закладів МВС до професійних дій у нетипових ситуаціях оперативно-службової діяльності. dissua@i.ua
2004 Формування професійної усталеності майбутніх учителів історії у процесі навчання у вищих педагогічних закладах dissua@i.ua
2004 Корекція рухових порушень дітей старшого шкільного віку з розладами слуху засобами адаптивного фізичного виховання. dissua@i.ua
2004 Формування потенціалу професійного саморозвитку в майбутніх викладачів вищої школи у процесі магістерської підготовки dissua@i.ua
2004 Розвиток коорджинації рухів у глухих підлітків на уроках фізичної культури dissua@i.ua
2004 Формування професійної компетентності в майбутніх учителів іноземних мов dissua@i.ua
2004 Підвищення теплотехнічної і екологічної ефективності при спалюванні низькосортних палив в киплячому шарі отоплюючих котлів dissua@i.ua
2004 Властивості хімічно модифікованих високодисперсних кремнеземів з гідрофільно-гідрофобною поверхнею dissua@i.ua
2004 Біологічна активність нових 4-тіопохідних хіноліну dissua@i.ua
2004 Стратегія розвитку підприємств ресторанного господарства при вищих навчальних закладах. dissua@i.ua
2004 Розробка раціональної технології газованих напівігристих вин dissua@i.ua
2004 Формування інтелектуального капіталу підприємства dissua@i.ua
2004 Розробка біотехнології одержання кормового білка на основі нетрадиційної рослинної сировини dissua@i.ua
2004 Підвищення стабільності екологічних показників дизельного автомобіля, обладнаного каталітичним нейтралізатором dissua@i.ua
2004 Поліпшення динамічної взаємодії локомотива і шляху. dissua@i.ua
2004 Підвищення довговічності силових зубчастих передач вібраційно-відцентровою зміцнювальною обробкою dissua@i.ua
2004 Вдосконалення методу теплового розрахунку автомобільних дискових гальм при тривалих гальмуваннях на основі компютерного моделювання. dissua@i.ua
2004 Обгрунтування параметрів з'єднувальних компенсуючих муфт з пружними гвинтовими елементами dissua@i.ua
2004 Диференційний підхід до ведення жінок з доброякісними пухлинами матки у віддаленому післяопераційному періоді dissua@i.ua
2004 Обгрунтування параметрів низькодинамічних кулькових запобіжних муфт dissua@i.ua
2004 Механізми антикризового управління підприємством dissua@i.ua
2004 Розвиток виробництва будівельних фірм на основі створення компанії кредитних карт в умовах обмежених ресурсів dissua@i.ua
2004 Системний підхід до обгрунтування доцільності використання техногенних відходів у будівництві dissua@i.ua
2004 Удосконалення методів і моделей аналізу ефективності та ризику реалізації інвестиційних проектів dissua@i.ua
2004 Деформації основ близько розташованих фундаментів різної форми в умовах лінійно- деформівного напівпростору dissua@i.ua
2004 Шляхи досягнення радіаційної безпеки об'єктів будівництва на стадії проектування dissua@i.ua
2004 Особливості акумулятивного грунтотворення за нульового обробітку чорноземів Степу Донбасу dissua@i.ua
2004 Особливості удобрення азотом ріпаку ярого на чорноземі опідзоленому Лісостепу України dissua@i.ua
2004 Моделі управління запасами у логістичних системах dissua@i.ua
2004 Методи управління стратегією дилерської мережі транснаціональної корпорації dissua@i.ua
2004 Моделювання процесів фінансового планування на підприємствах в умовах невизначеності dissua@i.ua
2004 Моделі та методи аналізу автоматизованого інтегрованого обслуговування в корпоративних мережах dissua@i.ua
2004 Методи та інструментальні засоби метрико-ймовірнісної оцінки якості програмного забезпечення інформаційно-управляючих систем критичного застосування dissua@i.ua
2004 Удосконалення державних механізмів управління розвитком туризму в Україні dissua@i.ua
2004 Шляхи та механізми вдосконалення державно-церковних відносин в Україні (на прикладі новітніх релігійних об’єднань) dissua@i.ua
2004 Реакційна здатність трьохатомних фенолів в реакціях з перекисними радикалами dissua@i.ua
2004 Мікротопонімія Західного Поділля. dissua@i.ua
2004 Семантико-функціональна природа фразеологізмів у художній прозі закарпатоукраїнських письменників (40-90 рр. ХХ ст). dissua@i.ua
2004 Літературно-художній антропонімікон П.Куліша: склад, джерела, функції dissua@i.ua
2004 Літературно-художня антропонімія української драматургії ХІХ-ХХст. dissua@i.ua
2004 Методи одновимірних нормалізацій афінних перетворень у задачах розпізнавання зображень dissua@i.ua
2004 Нейромережева ідентифікація нелінійних динамічних об’єктів на основі багатошарового персептрону dissua@i.ua
2004 Вплив античності на історичну думку англійського Просвітництва dissua@i.ua
2004 Біотехнологія отримання пробіотика споробак та його застосування при відлучці поросят dissua@i.ua
2004 Розвиток земської медицини в Україні (1865 - 1914 рр.). dissua@i.ua
2004 Нейромережева технологія аналізу і класифікації ситуацій в інформаційно-аналітичних системах dissua@i.ua
2004 Олуланоз свиней у Лісостепу і Поліссі України, удосконалення діагностики та заходів боротьби. dissua@i.ua
2004 Оптимізація податкового та кредитного регулювання як фактор розвитку підприємництва в регіоні ( на матеріалах Закарпатської області). dissua@i.ua
2004 Функціональний підхід до формування системи управління персоналом підприємства (на матеріалах легкої промисловості Закарпатської області) dissua@i.ua
2004 Багатокритеріальне моделювання термодинамічної поведінки природних робочих тіл. dissua@i.ua
2004 Банкiвське iнвестицiйне кредитування: стан i перспективи розвитку. dissua@i.ua
2004 Оцінка ефективності системи управління промисловим підприємством - цільовий підхід. dissua@i.ua
2004 Оцінка фінансового стану та шляхи її удосконалення (на прикладі підприємств будівельних матеріалів) dissua@i.ua
2004 Обґрунтування і розробка комплексних заходів захисту змішаних посівів кукурудзи від бур'янів у західному Лісостепу України dissua@i.ua
2004 Покращення паливної економічності і зниження токсичності двотактних бензинових двигунів в часткових режимах dissua@i.ua
2004 Періодичні розв'язки диференціальних рівнянь із запізненням dissua@i.ua
2004 Методи синтезу та спосіб обчислення булевих функцій спеціального класу для засобів захисту інформації dissua@i.ua
2004 Розлади мікроциркуляції в початковому періоді вибухової шахтної травми та можливі шляхи їх корекції . dissua@i.ua
2004 Трансформація державного суверенітету в умовах глобалізації. dissua@i.ua
2004 Мікропластичні властивості приповерхневих шарів кристалів кремнію dissua@i.ua
2004 Проводові антени довільної конфігурації з нелінійними характеристиками поверхневого імпедансу dissua@i.ua
2004 Енергетичні характеристики крупноапертурних антен-випрямлячів при неспіввісному розміщенні передавальної та приймальної апертури у зоні Френеля dissua@i.ua
2004 Патоморфоз пастерельозу свиней dissua@i.ua
2004 Селективна магнітолазерна терапія пізніх променевих ушкоджень м'яких тканин у онко-логічних хворих dissua@i.ua
2004 Фізичні і оптичні явища в напівпровідних полімерних композиціях з поліметиновими барвниками. dissua@i.ua
2004 Вплив високодисперсних пірогенних кремнеземів на процеси фотополімеризації олігоефіракрилатів та властивості одержаних композитів. dissua@i.ua
2004 Діагностика ймовірності банкрутства підприємств та формування антикризових програм їх діяльності (за матеріалами взуттєвих підприємств України) dissua@i.ua
2004 Вплив транснаціональних корпорацій на структурні зрушення в країнах з перехідною економікою dissua@i.ua
2004 Термохалинна і гідролого-акустична структура вод Чорного моря dissua@i.ua
2004 Конфігуровані ядра комп'ютерних пристроїв симетричного блокового шифрування dissua@i.ua
2004 Ефективність виробництва в підприємницьких структурах аграрної сфери dissua@i.ua
2004 Становлення і розвиток інтересу до музичного виконавства у старшокласників на основі особистісно-орієнтованого підходу dissua@i.ua
2004 Баянне мистецтво в музичній культурі України (друга половина ХХ століття) dissua@i.ua
2004 Становлення мистецтва класичного танцю в Україні (20-30-ті роки ХХ ст.) dissua@i.ua
2004 Вибір методу хірургічного лікування гемангіом печінки dissua@i.ua
2004 Система інтелектуальної підтримки прийняття рішень в управлінні автоматизованими технологічними комплексами машинобудівних виробництв dissua@i.ua
2004 Патогенетичне обґрунтування та клінічна оцінка диференційованого лікування хворих на артеріальну гіпертензію і хронічний обструктивний бронхіт dissua@i.ua
2004 Зниження інтенсивності пожежі у корабельних приміщеннях методом вакуумування dissua@i.ua
2004 Вплив покриттів на зносостійкість і довговічність підшипників кочення. dissua@i.ua
2004 Організація багатоабонентської доставки інформації у мобільних системах та мережах dissua@i.ua
2004 Поліпшення параметрів рентгеноскопічних систем неруйнівного контролю на основі електронно-променевих приладів dissua@i.ua
2004 Шляхи поліпшення характеристик сучасних піровідиконів dissua@i.ua
2004 Підвищення ефективності дії вибухів циліндричних зарядів вибухових речовин з багатоточковим ініціюванням. dissua@i.ua
2004 Математичне моделювання нестаціонарних теплофізичних процесів, які протікають в багатокомпонентних конденсованих системах з фазовими переходами. dissua@i.ua
2004 Єзуїтське шкільництво на українських землях Речі Посполитої у другій половині XVII ст. dissua@i.ua
2004 Синтез системи управління стратегічними взаємодіями великого металургійного комплексу dissua@i.ua
2004 Синтез системи управління діяльністю підприємств ринкової інфраструктури dissua@i.ua
2004 Синтез механізмів управління підприємством, що надає спортивно-оздоровчі послуги dissua@i.ua
2004 Державна власність у трансформаційній економіці України dissua@i.ua
2004 Вільні економічні зони: механізм формування й функціонування dissua@i.ua
2004 Економічні закономірності розвитку середнього класу dissua@i.ua
2004 Кодокеровані міри опору для метрологічного забезпечення засобів вимірювання в промислових умовах dissua@i.ua
2004 Методи синтезу керуючих автоматів на конфігурованих логічних блоках dissua@i.ua
2004 Підвищення ефективності експлуатації суднового відцентрового сепаратора палива dissua@i.ua
2004 Діагностика та оцінка технічного стану залізобетонних конструкцій на основі вибіркового контролю dissua@i.ua
2004 Оптимізація програми та технології „відкритого” етапу лікування розповсюдженого гнійного перитоніту dissua@i.ua
2004 Підвищення продуктивності соснових лісів Київського Полісся шляхом створення лісових культур на основі генетично покращеного насіння dissua@i.ua
2004 Розвиток духовної культури особистості вчителя в системі методичної роботи закладів освіти міста dissua@i.ua
2004 Розвиток теорії внутрішкільного управління в Україні в другій половині ХХ століття. dissua@i.ua
2004 Особливості соціалізації дітей шести-семи років у різних умовах життєдіяльності dissua@i.ua
2004 Педагогічні умови політичної соціалізації студентської молоді в умовах великого промислового міста dissua@i.ua
2004 Хіміко-токсикологічне дослідження лопераміду dissua@i.ua
2004 Комбінована дія протимікробних засобів і імуномодуляторів при протейній інфекції (експериментальне дослідження). dissua@i.ua
2004 Стратегія формування кадрової політики авіапідприємств України dissua@i.ua
2004 Розробка технології молочно-солодового десерту функціонального призначення dissua@i.ua
2004 Профілактика перинатальної патології у жінок із патологічним прелімінарним періодом на фоні фетоплацентарної недостатності. dissua@i.ua
2004 Прогнозування та профілактика фетоплацентарної недостатності і гіпогалактії у жінок із супутнім ожирінням. dissua@i.ua
2004 Корекція фетоплацентарної недостатності при високому ризику внутрішньоутробного інфікування. dissua@i.ua
2004 Принципи побудови прецизійних джерел величин показників якості електроенергії. dissua@i.ua
2004 Фізико-хімічні властивості та каталітична активність Со- та Со-Рd нанесених систем в реакції окиснення СО dissua@i.ua
2004 Підготовка майбутнього вчителя літератури до конструкторсько-технологічної професійної діяльності dissua@i.ua
2004 Управління акціонерними товариствами dissua@i.ua
2004 Організаційно-економічний механізм визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств dissua@i.ua
2004 Економіко-математичне моделювання процесу розвитку малих підприємств dissua@i.ua
2004 Коляденко К.В. Імунозалежність клінічного перебігу псоріазу. dissua@i.ua
2004 Психологічні особливості мотивації навчальної діяльності майбутніх інженерів педагогів dissua@i.ua
2004 Значення соматотипу в судово-медичній діагностиці загальних ознак людини dissua@i.ua
2004 Мінералого-гемологічні критерії оцінки якості агатів у базальтах (на прикладі Рафалівського родовища) dissua@i.ua
2004 Обґрунтування параметрів технологічних схем розробки тонкожильних золоторудних родовищ України dissua@i.ua
2004 Медична реабілітація хворих із застарілими переломами та переломовивихами дистального відділу кісток передпліччя dissua@i.ua
2004 Економічний механізм функціонування обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів dissua@i.ua
2004 Оцінка економічного розвитку сільськогосподарського виробництва dissua@i.ua
2004 Розширення зони огляду і поліпшення технічних характеристик комплексу вертикального ра-діолокаційного зондування атмосферного прикор-донного шару dissua@i.ua
2004 Теорія і практика правового виховання в історії вітчизняної педагогічної думки другої половини XIX- початку XX століття dissua@i.ua
2004 Виховна спрямованість змісту букварів в українських школах Закарпаття (друга половина ХІХ - кінець ХХ століття) dissua@i.ua
2004 Маркетингова діяльність сільськогосподарських підприємств Причорноморського регіону dissua@i.ua
2004 Розвиток методу та вдосконалення пристроїв теплового контролю і діагностики об'єктів циліндричної форми dissua@i.ua
2004 Антинігілістичний роман М. С. Лєскова dissua@i.ua
2004 Роман В.В. Вересаєва "В тупике" і епопея І.С. Шмельова "Солнце мёртвых": проблематика та поетика dissua@i.ua
2004 Жіночі типи в російському романі 1860-х років dissua@i.ua
2004 Градаційне відношення в структурі складних сполучникових конструкцій сучасної української мови dissua@i.ua
2004 Розроблення інформаційних моделей швидкоплинних процесів переносу dissua@i.ua
2004 Організаційно-педагогічні умови адаптації майбутніх інженерів-педагогів dissua@i.ua
2004 Розвиток земських шкіл Приазов'я другої половини ХІХ - початку ХХ століття dissua@i.ua
2004 Люмінесцентні явища в окисних плівках алюмінію, обумовлені участю іон-радикалів dissua@i.ua
2004 Ефективність модифікованого методу задньої гіалоїдотомії при премакулярних крововиливах різної етіології dissua@i.ua
2004 Ефективність нового методу діагностики та лазерного лікування хворих на центральний хоріоретиніт dissua@i.ua
2004 Ефективність нового методу діагностики та лазерного лікування набрякових форм діабетичної макулопатії dissua@i.ua
2004 Симетрійні підходи у дослідженнях багатоелектронних корельованих станів фулерену C60 та фулеридів dissua@i.ua
2004 Безпечне розходження суден з врахуванням їх інерційності dissua@i.ua
2004 Обгрунтування основних параметрів і розробка технічних засобів для переробки вермикомпосту dissua@i.ua
2004 Розробка методів аналізу та забезпечення стійкої роботи аеронавігаційної системи України dissua@i.ua
2004 Моделювання кредитного ризику комерційного банку на основі нейронечітких технологій dissua@i.ua
2004 Лінійні методи підсумовування рядів у просторах S dissua@i.ua
2004 Індукція та прояв радіоадаптивної відповіді у поколіннях рослин з різним генотипом. dissua@i.ua
2004 Діагностика і корекція імунних і адаптаційних порушень у хворих на рак молочної залози і тіла матки на етапах комбінованого лікування dissua@i.ua
2004 Оцінка силового поля молекул симетрії С2V, C3V, D~h в вільному та конденсованому стані dissua@i.ua
2004 Причини захворювань на дифтерію у щеплених. dissua@i.ua
2004 Оптичні дослідження енергетичних спектрів та кореляційних властивостей коливальних станів, їх дисперсії в кристалах дифосфідів цинку та кадмію різних форм та модифікацій dissua@i.ua
2004 Метаболізм ксенобіотиків-субстратів цитохрому Р450 в умовах голодування, введення індукторів та інгібіторів dissua@i.ua
2004 Умови інституціалізації соціальної роботи в Україні dissua@i.ua
2004 Властивості психофізіологічних функцій людини в умовах переробки інформації різного ступеню складності та їх роль в успішності операторської діяльності dissua@i.ua
2004 Правове регулювання договорів купівлі-продажу. які укладаються на фондовій біржі dissua@i.ua
2004 Цивільно-правові проблеми управління акціонерним товариством dissua@i.ua
2004 Правовий статус благодійних установ та товариств за законодавством України dissua@i.ua
2004 Управління розвитком суб'єктів страхового підприємництва dissua@i.ua
2004 Дифтерія в умовах промислового міста ( клініко-імунологічна характеристика ) dissua@i.ua
2004 Формування та використання трудового потенціалу аграрного сектора економіки dissua@i.ua
2004 Інтегральна підготовка баскетболістів 17-19 років при переході до команди Суперліги dissua@i.ua
2004 Застосування дозованого бігу і дихальних вправ у фізичному вихованні дошкільнят, які часто хворіють на гострі респіраторні захворювання dissua@i.ua
2004 Обгрунтування ефективності застосування тренувальних завдань для удосконалення процесу підготовки спортсменів-гирьовиків високої кваліфікації dissua@i.ua
2004 Особливості побудови тренувального процесу футболістів-ветеранів dissua@i.ua
2004 Відновлювальне лікування дітей та підлітків з вегетативними дисфункціями з екологічно несприятливих регіонів. dissua@i.ua
2004 Прогнозування та профілактика післяпологових гнійно-запальних захворювань у вагітних з хронічним пієлонефрітом. dissua@i.ua
2004 Формування конкурентної стратегії підприємства dissua@i.ua
2004 Застосування електротехнологій для комплексної переробки яблучної сировини dissua@i.ua
2004 Становлення кіноосвіти в Україні (друга половина 10-х - початок 30-х рр. ХХ ст.) dissua@i.ua
2004 Профілактика перинатальної патології в жінок з анемією і цитомегаловірусною інфекцією dissua@i.ua
2004 Рентгенохірургічне лікування оклюзійних уражень артерій нижніх кінцівок в стадії критичної ішемії dissua@i.ua
2004 Система психотерапії в комплексному лікуванні хворих на алкогольну залежність в амбулаторних умовах установ нового типу. dissua@i.ua
2004 Продуктивні якості та біологічні особливості овець одеського типу асканійської мясо-вовнової породи з кросбредною вовною. dissua@i.ua
2004 Удосконалення прийомів оцінки селекційних ознак свиней за відтворними та відгодівельними якостями dissua@i.ua
2004 Подружня дезадаптація при позашлюбних зв'язках і венеричних захворюваннях чоловіків та її психокорекція. dissua@i.ua
2004 Внесок М.М. Аркаса у розвиток суспільно-політичної думки України dissua@i.ua
2004 Оптимальне планування обслуговування і ремонту основних засобів підприємства газопостачання dissua@i.ua
2004 Економічна діагностика та управління фінансовим забезпеченням підприємства dissua@i.ua
2004 Організаційно-правові основи діяльності податкової міліції України у сфері боротьби з незаконним обігом товарів dissua@i.ua
2004 Геологічна будова і перспективи нафтогазоносності району зчленування Воронезького кристалічного масиву та Донецької складчастої споруди dissua@i.ua
2004 Соціально-економічні аспекти формування регіонального продовольчого ринку dissua@i.ua
2004 Державне регулювання грошової пропозиції у перехідній економіці dissua@i.ua
2004 Оцінка стану і перспективи завершення реформування економіки агропромислового комплексу Криму dissua@i.ua
2004 Обгрунтування конструктивно-технологічної схеми та параметрів робочих органів фрикційного сепаратора для очищення насіння олійних культур dissua@i.ua
2004 Формування морально-ціннісних взаємин батьків і дітей молодшого шкільного вікеу в сучасній кримськотатарській сім"ї. dissua@i.ua
2004 Виховання цінності іншої людини в молодших підлітків у процесі розвязування моральних задач. dissua@i.ua
2004 Хіміко-аналітичні властивості дво- та трикомпонентних систем на основі полівінілпіролідону dissua@i.ua
2004 Теплофізичні властивості іонних рідин та їхніх розчинів з органічними сполуками. dissua@i.ua
2004 Моделювання та оптимізація плівкових охолоджувачів dissua@i.ua
2004 Смисложиттєвий зміст сучасної міфотворчості в контексті українських культурних традицій dissua@i.ua
2004 Глибоке каталітичне окиснення газоподібних вуглеводнів в умовах зустрічної подачі реагентів dissua@i.ua
2004 Розробка теоретичних положень і удосконалення технології пресування адгезійно роз'єднаних волокон зі свинцевих гранул dissua@i.ua
2004 Методичні засади створення і реалізації факультативного курсу "Хімія в побуті" в основній школі dissua@i.ua
2004 Енергоощадна система управління виробництвом у промисловому пташнику dissua@i.ua
2004 Опір руйнуванню елементів конструкцій авіаційних газотурбінних двигунів та енергоустановок при екстремальних умовах навантаження dissua@i.ua
2004 Аналіз на основі метода скінченних елементів осесиметричного деформування тонких пружних конічних оболонок і пластин dissua@i.ua
2004 РНК-зв’язувальна активність білка оболонки вірусу мозаїки люцерни в тригібридній системі Saccharomyces cerevisiae dissua@i.ua
2004 Гендерно-перцептивні відмінності у формуванні першого враження у соціальній взаємодії dissua@i.ua
2004 Особливості перебігу та лікування бронхіальної астми у хворих із супутньою гастроезофагеальною рефлюксною хворобою. dissua@i.ua
2004 Вдосконалення сорбційних технологій видалення гумінових речовин із води для раціонального використання водних ресурсів dissua@i.ua
2004 Клініко-інструментальна характеристика і особливості перебігу ішемічної хвороби серця у учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи за даними тривалого спостереження dissua@i.ua
2004 Культурні стереотипи в українській народній казці dissua@i.ua
2004 Наукове і художнє пізнання: їх специфіка і взаємодія dissua@i.ua
2004 Індивідуальна анатомічна мінливість цистерни бічної ямки великого мозку та її взаємовідношення з магістральними мозковими судинами. dissua@i.ua
2004 Піднебінно-носовий комплекс ссавців (порівняльна анатомія, ембріологія, еволюція) dissua@i.ua
2004 Корекція комплексами з L-аргініном морфофункціонального стану яєчників щурів різних вікових груп, які зазнали дії іонізуючого випромінення dissua@i.ua
2004 Staphylea pinnata L.(клокичка периста) у Буковинському Передкарпатті і Прут-Дністровському межиріччі dissua@i.ua
2004 Принцип народовладдя і його здійснення в Україні dissua@i.ua
2004 Еколого-економічне удосконалення структури земельних угідь Полтавської області dissua@i.ua
2004 Формування стратегії прідприємства на основі проіритетів розвитку dissua@i.ua
2004 Ефективність вантажних залізничних перевезень в Україні та її підвищення в умовах глобалізації dissua@i.ua
2004 Українська народна апокрифічна легенда. Проблема розвитку і побутування. dissua@i.ua
2004 Узагальнені поля Якобі і хаотичне представлення для гамма-поля dissua@i.ua
2004 "Культурні взаємини Франції та України наприкінці ХVІІІ - у першій половині ХІХ ст." dissua@i.ua
2004 Статистичні задачі теорії чисел dissua@i.ua
2004 Комбіновані спектроскопічні методи визначення співіснуючих форм Ванадію, Феруму, Кобальту та Купруму в природних водах dissua@i.ua
2004 Формування та функціонування мережі залізниць Буковини Австро-угорського періоду: 1866-1918 dissua@i.ua
2004 Формування та розвиток української термінології нафтогазової промисловості. dissua@i.ua
2004 Динаміка смислових структур осіб, залежних від психоактивних речовин, в процесі психологічної реабілітації dissua@i.ua
2004 Міжпоколінні особливості колективних ідентифікацій в умовах інтенсивних соціальних змін. dissua@i.ua
2004 Структура етнокультурного простору України: формування та взаємодія складових елементів. dissua@i.ua
2004 Роль освіти у формуванні соціального статусу жінок. dissua@i.ua
2004 Ідентифікація громадської думки з проблем політики в соціологічних дослідженнях. dissua@i.ua
2004 Політичний режим як об'єкт соціологічного дослідження. dissua@i.ua
2004 Розробка хірургічних способів та обґрунтування лікарських засобів покращання загоєння товстокишкових анастомозів в умовах гіпоксії та недостатнього регіонального кровопостачання dissua@i.ua
2004 Інтерсуб'єктивність і соціальність dissua@i.ua
2004 Фазові рівноваги та кристалічна структура проміжних фаз у системах Cu(Ag)2Se - CdSe - In2Se3 dissua@i.ua
2004 Становлення та розвиток системи підготовки дефектологічних кадрів для закладів спеціальної освіти України (1918-1941рр.) dissua@i.ua
2004 Методика використання пізнавальних задач з органічної хімії у професійно-педагогічній підготовці студентів dissua@i.ua
2004 Розробка тест-системи на основі імуноферментного аналізу для визначення антитіл проти вірусу сказу у сироватці крові тварин. dissua@i.ua
2004 Психологічні особливості амбівалентності атитюдів у юнацькому віці dissua@i.ua
2004 Оптимізація діагностики та лікування пухлин середостіння, що зустрічаються найчастіше dissua@i.ua
2004 Профiлактика мікроциркуляторних розладів, викликаних операційною травмою, і пов'язаних з ними ускладнень при радикальних операціях з приводу раку шлунка та пiдшлункової залози dissua@i.ua
2004 Формування у працівників податкової міліції здатності до саморегуляції в емоціогенних умовах dissua@i.ua
2004 Статистичний аналіз характеристик випадкових величин по спостереженнях із суміші dissua@i.ua
2004 Про асимптотичні розвинення розв`язків сингулярно збурених систем лінійних диференціальних рівнянь dissua@i.ua
2004 Термоелектрорушійна сила та електроопір наноструктурних композиційних матеріалів dissua@i.ua
2004 Психологічне вивчення та корекція образу Я у самотніх жінок dissua@i.ua
2004 Фотоелектронні властивості плівок і кристалів на основі комплексів із внутрішньомолекулярним переносом заряду dissua@i.ua
2004 Еволюція та характеристики лазерних пучків з оптичними сингулярностями dissua@i.ua
2004 Властивості сингулярних оптичних пучків, утворених модами Лагерра-Гаусса dissua@i.ua
2004 Особисті немайнові права та обов'язки членів сім'ї. dissua@i.ua
2004 Міфологічний дискурс прози Мігеля Анхеля Астуріаса. dissua@i.ua
2004 Управління ключовою інформацією в системах захисту групових комунікацій. dissua@i.ua
2004 Порушення подружніх стосунків при віддалених наслідках воєнної закритої черепно-мозкової травми у чоловіків та їх психокорекція. dissua@i.ua
2004 Мокляк А.В. Туристичні ресурси для потреб іноземного туризму в Україні (в контексті українсько-польських туристичних звўязків). dissua@i.ua
2004 Стан холецистокінін-синтезуючої системи гіпоталамусу і роль холецистокініну-8 в регуляції ендокринної функції підшлункової залози в нормі та при експериментальному цукровому діабеті dissua@i.ua
2004 Патогенетичні фактори периферичної дистрофії сітківки. dissua@i.ua
2004 Дослідження ефективності нового пробіотика „А-бактерину сухого" у комплексному лікуванні кератитів бактеріального походження. dissua@i.ua
2004 Електронна структура та умови існування впорядкованих фаз сплавів перехідних металів dissua@i.ua
2004 Удосконалення технології виготовлення базальтових тканин dissua@i.ua
2004 Методи і засоби реінженерії мобільних застосувань із графічним інтерфейсом dissua@i.ua
2004 Метод автоматизованого проектування технологічних процесів на основі інтегрування конструкторської і технологічної інформації dissua@i.ua
2004 Динаміка когнітивних розладів при терапії різними антипсихотичними препаратами (на матеріалі хворих на шизофренію). dissua@i.ua
2004 Антистресорне значення різних варіантів премедикації при анестезіологічному забезпеченні короткочасних гінекологічних операцій в амбулаторній практиці. dissua@i.ua
2004 Українська наукова інтелігенція в умовах трансформації суспільства dissua@i.ua
2004 Християнська традиція в ситуації постмодерну. dissua@i.ua
2004 Іон-гідратне оточення і структурні особливості опроміненої ДНК dissua@i.ua
2004 Моделі та методи розпізнавання класів багатопараметричних об'єктів на основі штучних нейронних мереж dissua@i.ua
2004 Підвищення фізико-механічних властивостей графітизованих сталей dissua@i.ua
2004 Політичні партії як суб'єкти державної влади: влади: компаративістський аналіз dissua@i.ua
2004 Клініко-імунологічні та мікробіологічні критерії діагностики, профілактики і лікування пневмоній, пов'язаних зі штучною вентиляцією легень, у недоношених новонароджених dissua@i.ua
2004 Стан мікробіоценозу кишок, місцевого імунітету і вітамінного забезпечення у дітей з хронічною гастродуоденальною патологією під час лікування на курорті Трускавець. dissua@i.ua
2004 Вплив технологічної пошкодженності бетону на утворення тріщин та міцність залізобетонних елементів, що згинаються, по похилим перерізам dissua@i.ua
2004 Управління структурою та властивостями пінобетону dissua@i.ua
2004 Формування якості дрібнодисперсних порошкоподібних барвників - БАД із столового буряка та їх використання в продуктах харчування dissua@i.ua
2004 Технологія структурованих аналогів філе рибного та кулінарної продукції на їх основі dissua@i.ua
2004 Племінні народи Балканського півострова у міжнародних відносинах кінця IV - першої половини ІІ ст. до н.е. dissua@i.ua
2004 Реінжиніринг САПР для використання в Інтернет dissua@i.ua
2004 Моделі МОН-транзисторів для схемотехнічного проектування субмікронних інтегральних схем dissua@i.ua
2004 Розробка методів збереження сексуальної функції після простатектомії з приводу доброякісної гіперплазії простати. dissua@i.ua
2004 Транслокальні прислівники із доцентровою скерованістю дії та їх словотвірні кореляти у сучасній німецькій мові. dissua@i.ua
2004 Комплексне хірургічне лікування гострих гнійних процесів плевральної порожнини dissua@i.ua
2004 Холецистектомія мінімальним доступом з допоміжним маніпуляційним каналом в хірургічному лікуванні хворих гострим холециститом dissua@i.ua
2004 Визначення оптимальних строків вакцинації поросят проти класичної чуми свиней, одержаних від імунних свиноматок dissua@i.ua
2004 Клініко-патогенетичне обгрунтування кореції остеодефіцитних та мембранодеструктивних змін у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу dissua@i.ua
2004 Підвищення якості інструментів та деталей з клиноподібними робочими елементами застосуванням лазерного зміцнення dissua@i.ua
2004 Розробка основних принципів раціонального конструювання паяних вузлів з різнорідних матеріалів на основі дослідження полів власних напружень dissua@i.ua
2004 Спектральні властивості функціональних пі-електронмістких молекулярних систем з направленим перенесенням електронних збуджень dissua@i.ua
2004 "Клінічна ефективність різних ферментних препараті в лікуванні зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози" dissua@i.ua
2004 Становлення та розвиток регіональних механізмів інтеграції України до Європейського Союзу dissua@i.ua
2004 Міжсистемна взаємодія як чинник термінотворення (на прикладі англомовних фінансових термінів). dissua@i.ua
2004 Соціально-політичні неологізми і оказіоналізми в американському варіанті англійської мови: структура - семантика -- функціонування. dissua@i.ua
2004 Структурно-композиційні, лінгвостилістичні та прагматичні особливості газетного тексту німецької мистецтвознавчої рецензії. dissua@i.ua
2004 Математичні моделі детермінізації процесів в системах електропостачання dissua@i.ua
2004 Інноваційний потенціал соціального розвитку (філософський аналіз). dissua@i.ua
2004 Статистичний аналіз репродуктивного здоров’я населення України dissua@i.ua
2004 Ефективність функціонування міської пасажирської транспортної системи dissua@i.ua
2004 Установки статевої взаємодії у кримінальному та нормативному середовищі неповнолітніх dissua@i.ua
2004 Моделювання процесу рекламної діяльності dissua@i.ua
2004 Математичне моделювання оптичних шаруватих покриттів та оптимізація їх структури dissua@i.ua
2004 Вплив методів православної автотрансформації на особистісне зростання. dissua@i.ua
2004 Формування здатності до фасилітаційних впливів у майбутніх практичних психологів. dissua@i.ua
2004 Організаційні умови застосування технології психологічного впливу в системі владних відновин. dissua@i.ua
2004 Лінгвостилістичні особливості української діаспорної поезії 6080-х років ХХ ст. dissua@i.ua
2004 Економічна ефектівність виробництва, переробки та реалізації м'ясо-молочної продукції dissua@i.ua
2004 Онтологія техніки в соціокультурному контексті. контексті. dissua@i.ua
2004 Система конкретного ідеал-реалізму в контексті російського релігійно-філософського ренесансу. dissua@i.ua
2004 Числове дослідження нестаціонарних елек-тродинамічних процесів в активних суцільних середовищах dissua@i.ua
2004 Декор традиційної української кераміки ХVІІІ - першої половини ХХ століття (іконографія, домінантні мотиви, художні особливості). dissua@i.ua
2004 Народні прикраси з бісеру Західної України XIX - першої пол. XX століття (Історія, технологія, типологія, художні особливості). dissua@i.ua
2004 Художнє плетіння з рослинних матеріалів в Україні ХІХ-ХХ ст. (Історія, типологія, художні особливості, майстри). dissua@i.ua
2004 Біблійні цикли Осипа Сорохтея: Проблема індивідуального творчого методу. dissua@i.ua
2004 Тактико-психологічне забезпечення очної ставки. dissua@i.ua
2004 Організація системи банківського нагляду і регулювання в Україні. dissua@i.ua
2004 Забезпечення фінансової стійкості комерційних банків на основі підвищення рівня капіталізації. dissua@i.ua
2004 Статус, семантика і функції ряду в структурі простого речення. dissua@i.ua
2004 Типологія речень із предикатами партитивного відношення в українській мові dissua@i.ua
2004 Номінація відрізків часу в різноструктурних онімічних просторах. dissua@i.ua
2004 Прийменникові конструкції просторової семантики у грецькій мові. dissua@i.ua
2004 Становлення теорії літературного твору при переході від традиціоналістської до індивідуально-авторської епохи: на матеріалі російської естетики і літературної критики першої третини XIX століття. dissua@i.ua
2004 Агробіологічна оцінка клонових підщеп груші в маточнику і полях розсадника в умовах правобережної частини західного Лісостепу України dissua@i.ua
2004 Дослідження напружено-деформованого стану металу в штампах зі складним рухом ножів і удосконалення технології відрізування П-подібних профілів. dissua@i.ua
2004 Математичне моделювання фільтраційних деформацій в ґрунтах з урахуванням взаємовпливу характеристик середовища та процесу dissua@i.ua
2004 Особливості хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки, ускладненої профузною шлунково-кишковою кровотечею dissua@i.ua
2004 Осесиметричні просторові задачі термопружності для неоднозв'язних тіл, обмежених площиною, поверхнями сфери та сфероїду. dissua@i.ua
2004 Становлення і розвиток політичних партій Закарпаття в 1919-1939 рр. dissua@i.ua
2004 Синтез, будова і властивості комплексних сполук германію (IV) з арилгідразонами гідразидів заміщених бензойних і піридинкарбонових кислот dissua@i.ua
2004 Медичне страхування в фінансовому забезпеченні соціальних гарантій населенню dissua@i.ua
2004 Діагностика та прогнозування гіперпластичних процесів ендометрія у жінок репродуктивного віку dissua@i.ua
2004 "Формування та розподіл населення в умовах трансформації економіки" dissua@i.ua
2004 "Соціально-економічний розвиток ринку освітніх послуг" dissua@i.ua
2004 "Кокурентноспроможність машинобудівної продукції на зовнішніх ринках"" dissua@i.ua
2004 Непряме оподаткування сільськогосподарських товаровиробників dissua@i.ua
2004 Розвиток локалізованого зсуву в металах за умов ударного навантаження dissua@i.ua
2004 Культурна політика як проблема сучасного соціокультурного процесу dissua@i.ua
2004 Маркетингові стратегії розвитку підприємств хімічної промисловості dissua@i.ua
2004 Механізм розвитку підприємництва на промисловому підприємстві dissua@i.ua
2004 Формування маркетингу підприємства на ринку титану України dissua@i.ua
2004 Маркетингова діяльність підприємств малого бізнесу dissua@i.ua
2004 Стратегія управління оборотним капіталом торговельних підприємств dissua@i.ua
2004 Неасимптотичні методи оцінювання параметрів у диференціальних системах, що перебувають під випадковим впливом dissua@i.ua
2004 Діагностика діабетичної автономної нейропатії серця і оцінка впливу на її перебіг ?-ліпоєвої кислоти та лазеротерапії dissua@i.ua
2004 Диференційно-діагностичні особливості та підхід до лікування трофічних виразок нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет dissua@i.ua
2004 Джерела з соціально-економічної історії міст Південної України останньої чверті ХVІІІІ - 1853 р. dissua@i.ua
2004 Адміністративно-територіальний устрій Південної України (1775-1822 рр.) dissua@i.ua
2004 Зміст і методика вивчення шкільного курсу інформатики на основі вільно поширюваної операційної системи Linux dissua@i.ua
2004 Реалізація міжпредметних зв’язків інформатики та математики в процесі навчання інформатики в школі dissua@i.ua
2004 Адміністративно-правові основи діяльності приватних охоронних структур та їх взаємодія з ОВС України dissua@i.ua
2004 Комплексна оцінка технологічної якості гібридів цукрових буряків вітчизняної та зарубіжної селекцій. dissua@i.ua
2004 Формування дифузійних покриттів на основі титану, ванадію, хрому на безвольфрамових твердих сплавах ТН20 та КХН15 dissua@i.ua
2004 Експлуатаційні режими роботи асинхронних електродвигунів потокових технологічних ліній в умовах агропромислового комлпексу dissua@i.ua
2004 Неоліберальні моделі модернізації у суспільствах перехідного типу. dissua@i.ua
2004 Розвиток методів визначення частотних характеристик систем електропостачання dissua@i.ua
2004 Оптимізація розвитку слухового сприймання у дітей з порушенням слуху dissua@i.ua
2004 Розвиток моторики розумово відсталих дошкільників засобом стимулювання тактильної і пропріоцептивної чутливості dissua@i.ua
2004 Фінансування малого та середнього бізнесу в системі глобального підприємництва. dissua@i.ua
2004 Трансформація номіналізації в англо-українському та українсько-англійському напрямках перекладу. dissua@i.ua
2004 Особливості геологічної будови Приазовського геоблоку Українського щита за результатами комплексування геолого-геофізичних досліджень. dissua@i.ua
2004 Нормування як засіб правового регулювання земельних відносин. dissua@i.ua
2004 Математичні моделі для вдосконалення методів оцінки стану та відновлення основних електротехнічних систем міських трамваїв dissua@i.ua
2004 Математичне моделювання процесів оптимізації центрування електричних мереж dissua@i.ua
2004 Підвищення ефективності впровадження та керування конденсаторними установками в електричних мережах промислових підприємств dissua@i.ua
2004 Становлення системи законодавства України в 1917-1920 роках (Українська Центральна Рада, Гетьманат П. Скоропадського, Директорія УНР). dissua@i.ua
2004 Міжбюджетні відносини в унітарній бюджетній системі України dissua@i.ua
2004 Соціальне управління як вид діяльності в суспільних системах перехідного типу. dissua@i.ua
2004 Порівняльний аналіз сучасних транзитивних економічних систем. dissua@i.ua
2004 Формування системи інформаційного забезпечення підприємницької діяльності в Україні. dissua@i.ua
2004 Проблеми захисту неповнолітніх у кримінальному судочинстві dissua@i.ua
2004 Оцінка канцерогенного ризику у працюючих окремих виробництв за допомогою маркерів dissua@i.ua
2004 Історія зародження та розвитку систем землеробства в Україні (кінець ХVІІІ-початок ХХ століття) dissua@i.ua
2004 Управління процесами оновлення техніко-технологічної бази промислових підприємств (на прикладі ремонтних підприємств залізничного транспорту України) dissua@i.ua
2004 Комплексне насичення вуглецевих сталей і твердих сплавів ніобієм та хромом. dissua@i.ua
2004 Удосконалення конкурентних стратегій підприємств на локальному ринку хліба і хлібобулочних виробів. dissua@i.ua
2004 Інвестиційні чинники розширеного відтворення валового внутрішнього продукту в Україні dissua@i.ua
2004 Особливості функціонування водоростей-макрофітів Чорного моря в умовах забруднення водного середовища детергентами dissua@i.ua
2004 Співвідношення загальноосвітніх і професійних компонентів у мовній освіті студентів індустріального коледжу dissua@i.ua
2004 Бухгалтерський облік в системі макроекономічного управління dissua@i.ua
2004 Ефективність комбінованого застосування омега-3 поліненасичених жирних кислот та ацетилсаліцилової кислоти у корекції стану системи гемостазу у хворих із хронічним легеневим серцем dissua@i.ua
2004 Одновимірне розупорядкування шаруватих структур металоксидних сполук на основі вісмуту dissua@i.ua
2004 Динаміка неформального лідерства в навчальній групі ПТУ dissua@i.ua
2004 Розвиток в учнів умінь уживати складні речення на завершальному етапі початкового навчання російської мови. dissua@i.ua
2004 Робота над фразеологізмами як засіб формування культури спілкування молодших школярів. dissua@i.ua
2004 Гігієнічна характеристика умов праці гірників вугільних шахт Донецької області в умовах реструктуризації галузі. dissua@i.ua
2004 КВН як соціокультурне явище: генеза, історія розвитку, сучасний стан dissua@i.ua
2004 Історична динаміка антропного виміру естетичного ідеалу в західноєвропейській культурі dissua@i.ua
2004 Формування виконавської майстерності майбутніх артистів естрадних ансамблів dissua@i.ua
2004 Ендокринні хвороби як чинник ризику виникнення вродженої патології новонароджених та репродуктивних порушень dissua@i.ua
2004 Особливостi каріотипу подружнiх пар з репродуктивними розладами різного походження dissua@i.ua
2004 Гуцульський театр Гната Хоткевича як мистецький та етносоціокультурний феномен. dissua@i.ua
2004 Економіко-екологічні аспекти раціоналізації природокористування (на прикладі АПК Київського регіону) dissua@i.ua
2004 Регулювання соціально-трудових відносин в умовах перехідної економіки dissua@i.ua
2004 Громадянська війна в Іспанії (1936-1939 роки): історіографія. dissua@i.ua
2004 Морфофункціональні особливості щитоподібної залози під впливом тимектомії та введення тимоегна в різні вікові періоди dissua@i.ua
2004 Розробка інтенсивних режимів гарячої прокатки реологійно складних металів з використанням методів фізичного моделювання dissua@i.ua
2004 Розвиток наукових основ пресування профілів з тонкостінними елементами з алюмінієвих сплавів і методів розрахунку плоских форкамерних матриць. dissua@i.ua
2004 Метафізика Еросу в творчості Б.Вишеславцева та філософія російського релігійного ренесансу кінця ХІХ - початку ХХ століть. dissua@i.ua
2004 Роль випромінювання в процесах горіння газодисперсних систем dissua@i.ua
2004 Моделі та алгоритми візуалізації багатовимірних даних на основі автоасоціативних нейронних мереж dissua@i.ua
2004 Ідентифікація гену GCR1, що контролює катаболітну репресію у метилотрофних дріжджів Hansenula polymorpha dissua@i.ua
2004 Регуляція гомеостазу мікротілець дріжджівроду Сandida dissua@i.ua
2004 Структурне забезпечення трофіки емалевого органа зубних зачатків людини в ембріогенезі dissua@i.ua
2004 Людина в праві: аксіологічний підхід dissua@i.ua
2004 Структура міжтканинних взаємовідношень інтактного зуба людини та її стан при карієсі dissua@i.ua
2004 Вдосконалення методів керування суднами з вітрорушіями dissua@i.ua
2004 Символ Дзеркала в музиці: від метафори до метафізики образу dissua@i.ua
2004 Пластичне у фортепіанно-виконавському інтонуванні. dissua@i.ua
2004 Становище неповнолітніх громадян України в період німецько-радянської війни (1941 - 1945 рр.) dissua@i.ua
2004 Розвиток благодійності на Середньому Подніпров'ї (кінець XVIII - початок XX ст.) dissua@i.ua
2004 Діяльність земств Правобережної України (1911-1920 рр.) dissua@i.ua
2004 Торгово-промислові палати у системі зовнішньоекономічних зв'язків України dissua@i.ua
2004 Удосконалення конструкцій планетарних гідромоторів шляхом модернізації їх розподільних систем dissua@i.ua
2004 Моделювання процесів реінжинірингу та реструктуризації менеджменту інформаційної фірми dissua@i.ua
2004 Клініко-генетичні особливості дітей, які народилися в сім'ях учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС dissua@i.ua
2004 Розвиток малих форм господарювання та забезпечення їх ефективного функціонування в Криму dissua@i.ua
2004 Трансформація загальнолюдських цінностей в інформаційному суспільстві dissua@i.ua
2004 Оптимізація пріоритетного доступу в корпоративних обчислювальних мережах при організації навчального процесу dissua@i.ua
2004 Методи випробувань та міцність неметалічних волокнистих композиційних матеріалів за високих температур dissua@i.ua
2004 Страховий захист господарств аграрного сектору dissua@i.ua
2004 Морфо-екологічна характеристика центральних відділів нюхового та зорового аналізаторів деяких ссавців dissua@i.ua
2004 Морфофункціональні зміни в нирках при загальній дегідратації у віковому аспекті dissua@i.ua
2004 Оптимізація хірургічного лікування дифузного токсичного зоба на підставі морфодіагностичних критеріїв dissua@i.ua
2004 Структурно-функціональні зміни товстої кишки при токсичному ураженні та за умов корекції олігопептидними препаратами dissua@i.ua
2004 Протимікробна активність, токсичність і фармакологічна дія гетероциклічних сполук, що вміщують фрагменти металоценів dissua@i.ua
2004 Протимікробні властивості глюкогенних амінокислот та їх синергазм з антибіотиками dissua@i.ua
2004 Удосконалення організаційно-економічного механізму державного управління агропромисловим комплексом dissua@i.ua
2004 Фінансові механізми державного регулювання економіки регіону dissua@i.ua
2004 Трансформація системи державного управління у військовій сфері dissua@i.ua
2004 Формування і розвиток ринку продовольчої продукції АПК dissua@i.ua
2004 Економічна політика інноваційного розвитку держави в ринкових умовах dissua@i.ua
2004 Становлення і розвиток приватних підприємницьких агроформувань dissua@i.ua
2004 Розробка і випробування технології виробництва виливок газотурбінних двигунів з жароміцних сплавів dissua@i.ua
2004 Клініко-фізіологічне обгрунтування вольового керування диханням при зниженні функціональних резервів зовнішнього дихання та інтенсивних фізичних тренуваннях. dissua@i.ua
2004 Удосконалення технології термічної обробки поршневих пальців дизельних двигунів при їх відновленні dissua@i.ua
2004 Просторово-часові характеристики поля, розсі-яного турбулентною атмосферою, та їх вплив на параметри радіотехнічних систем вимірювання профілю вітру dissua@i.ua
2004 Особливості діагностичної та лікувальної тактики у хворих з травматичними ушкодженнями підшлункової залози. dissua@i.ua
2004 Оцінка економічної безпеки авіакомпанії. dissua@i.ua
2004 Когнітивно-семантичні аспекти метафоризованих лексико-фразеологічних номінацій неправди та обману в сучасній англійській мові dissua@i.ua
2004 Наближення гіпергеометричних функцій Лаурічелли гіллястими ланцюговими дробами. dissua@i.ua
2004 Економіко-екологічні складові розвитку АПК регіону dissua@i.ua
2004 Роль вегетативної регуляції в розвитку кардіальної дезадаптації при аритміях у дітей та їх корекція на різних етапах лікування dissua@i.ua
2004 Регулювання розвитку конкуренції на основі товарної диверсифікації виробництва dissua@i.ua
2004 Управління витратами підприємств залізничного транспорту dissua@i.ua
2004 Механізм підвищення ефективності використання інвестиційного потенціалу України dissua@i.ua
2004 Державне регулювання енергоспоживання в рекреаційній зоні мегаполіса (на матеріалах Харківської області) dissua@i.ua
2004 Семантичні властивості фразеологічних одиниць зі значенням рис характеру людини (на матеріалі німецької мови XIX-XX cт.) dissua@i.ua
2004 Позиційна структура речень із займенниковими компонентами dissua@i.ua
2004 Параметрична ідентифікація робочих процесів енергетичних установок з двофазним теплоносієм для космічних апаратів dissua@i.ua
2004 Міфологічний компонентр ментальності особистості (культурно-історичний підхід) dissua@i.ua
2004 Психологічні детермінанти активності особистості колишніх в'язнів фашистської неволі - громадян України dissua@i.ua
2004 Взаємодія словотворчих засобів із семантико-синтаксичною функцією суб'єкта dissua@i.ua
2004 Функціонування займенникових слів у структурі тексту dissua@i.ua
2004 Формально-синтаксичні та функціонально-семантичні особливості окличних речень у сучасній українській мові dissua@i.ua
2004 Суспільно-політична лексика у пресі 90-их років ХХ ст. (семантико-функціональний аналіз). dissua@i.ua
2004 Феномен художнього таланту в поетичній інтерпретації Ліни Костенко dissua@i.ua
2004 Уточнене моделювання напружено-деформованого стану шаруватих ступінчасто-змінних за перерізом балочних елементів конструкцій dissua@i.ua
2004 Підвищення конкурентоспроможності продукції овочівництва dissua@i.ua
2004 Пореформений розвиток сільськогосподарського виробництва регіону dissua@i.ua
2004 Надійність будівельних конструкцій відповідальних об’єктів при впливі особливого виду динамічного навантаження dissua@i.ua
2004 Імплементація норм міжнародного права в правовій системі ФРН dissua@i.ua
2004 Роль Міжнародного валютного фонду в макроекономічній стабілізації європейських транзитивних країн dissua@i.ua
2004 Розвиток фермерства в умовах Полісся України. dissua@i.ua
2004 Застосування ракетних військ і артилерії в особливих умовах за досвідом локальних війн і збройних конфліктів кінця ХХ-початку ХХІ ст. dissua@i.ua
2004 Військові втручання СРСР у внутрішні справи сусідніх європейських держав у 50-60-х роках ХХ століття dissua@i.ua
2004 Організація артилерійських частин та їх бойова діяльність по захисту Української державності 1917-1920 рр. dissua@i.ua
2004 Військова організація та воєнне мистецтво половців ХІ-ХІІІ ст. dissua@i.ua
2004 Діяльність духовенства Української греко-католицької церкви як чинник формування національної ідеї у Східній Галичині в першій чверті ХХ століття dissua@i.ua
2004 Корекція андрогенної функції в експериментальних тварин шляхом трансплантації нативних та кріоконсервованих органних культур сім'яників dissua@i.ua
2004 Віктимологічна профілактика статевих злочинів щодо неповнолітніх dissua@i.ua
2004 Конституційно-правовий статус народного депутата України dissua@i.ua
2004 Формування у підлітків моральних вчинків у позакласній роботі. dissua@i.ua
2004 Педагогічні умови активізації професійного самовизначення старшокласників у навчально-виховній діяльності школи. dissua@i.ua
2004 Моделювання тепло- і масопереносу при зневодненні пористих тіл з метою оптимізації процесу сушіння. dissua@i.ua
2004 Управління проектами створення модифікацій пасажирських і транспортних літаків в умовах ринкової економіки dissua@i.ua
2004 Підвищення несучої здатності лопаток компресора ГТД з титанових сплавів комплексною фінішною обробкою dissua@i.ua
2004 Фізико-хімічні характеристики грунтів нафтогазоносних ділянок центральної частини Північного борту Дніпровсько-Донецької западини: зональність, пошукове значення dissua@i.ua
2004 Вплив диз`юнктивних порушень на умови формування покладів вуглеводнів північно-західної частини Зовнішньої зони Передкарпатського прогину dissua@i.ua
2004 Гідрогеологічні умови південно-східної частини Передкарпатської нафтогазоносної області dissua@i.ua
2004 Наукове прогнозування видобувного потенціалу покладів нафти за геологічними та геотехнологічними критеріями (на прикладі Передкарпатського прогину і Дніпровсько-Донецької западини) dissua@i.ua
2004 Орнамент як джерело дослідження етнічної культури України (на матеріалах ХІХ - початку ХХ ст.). dissua@i.ua
2004 Інформаційні засоби підвищення ефектив-ності керування у біотехнічній гемодіаліз-ній системі dissua@i.ua
2004 Інформаційний розвиток сучасної України у світовому контексті: політологічний аналіз. dissua@i.ua
2004 Роль Верховної Ради України у вирішенні етнополітичних проблем Криму. dissua@i.ua
2004 Маслинка багатоквіткова (Elaeagnus multiflora Thunb.) в Лісостепу України (ріст, розвиток, розмноження) dissua@i.ua
2004 Український іконопис XVI-XVIII століть на землях Холмщини та Підляшшя. dissua@i.ua
2004 Удосконалення системи методів визначення якості зерна озимої м'якої пшениці в процесі селекції dissua@i.ua
2004 Створення колекції джерел морфологічних маркерних ознак соняшнику і вивчення їх генетичного контролю dissua@i.ua
2004 Філософсько-методологічні аспекти сучасної української медичної семіотики. dissua@i.ua
2004 Оптимізація криміналістичної підготовки слідчих в системі МВС України dissua@i.ua
2004 Управління інвестиційною діяльністю малих підприємств dissua@i.ua
2004 Державний механізм регулювання корпоративного сектора економіки dissua@i.ua
2004 Организійно-економічний механізм використання водних ресурсів в промисловості України dissua@i.ua
2004 Механізм кадрового забезпечення економіки за умов формування ринкових відносин dissua@i.ua
2004 Організація використання та оновлення парку будівельних машин на засадах експлуатаційної надійності. dissua@i.ua
2004 Покращання екологічних показників автотранспортних засобів за рахунок зменшення їх рівня зовнішнього шуму dissua@i.ua
2004 Покращення паливної економічності і зниження токсичності двотактних бензинових двигунів шляхом розділеної подачі свіжого заряду dissua@i.ua
2004 Ринок молока і молокопродуктів: стан, тенденції та перспективи розвитку (на прикладі Київської області) dissua@i.ua
2004 Енергетика робочого ходу листоштампувального кривошипного преса. dissua@i.ua
2004 Використання сапоніту в системі заходів з профілактики неплідності худоби на Поділлі dissua@i.ua
2004 "Лінгвістичні особливості організації гіпертексту інтернет-новин (на матеріалі англійської мови)" dissua@i.ua
2004 Відтворення ідіостилю Нікоса Казандзакіса в українських перекладах. dissua@i.ua
2004 Статистичне забезпечення процесу регулювання фондового ринку в Україні. dissua@i.ua
2004 Поетика Леоніда Талалая. dissua@i.ua
2004 Управління трудовими ресурсами підприємства в умовах кризи dissua@i.ua
2004 Управління мотивацією інноваційної діяльності підприємства dissua@i.ua
2004 Інгібування термоокисної деградації епоксидних полімерів сумішами фенолів з ацетилацетонатами металів dissua@i.ua
2004 Розробка абразивостійких матеріалів на основі термопластичних поліуретанів dissua@i.ua
2004 Методи побудови широкосмугових опромінюючих систем для гібридно-дзеркальних антен dissua@i.ua
2004 Ґрунтові мікроміцети і водорості лісових насаджень у південній частні Східного Лісостепу України dissua@i.ua
2004 Депортації населення України в першій половині ХХ століття: причини, наслідки, шляхи повернення на Батьківщину dissua@i.ua
2004 Структурно-функціональні параметри вертикального контексту художнього твору dissua@i.ua
2004 Функціонально-семантичний аналіз польських фразеологізмів з компонентами - назвами грошових одиниць dissua@i.ua
2004 Діагностика, попередження та лікування ішемічних порушень в головному мозку при внутрішньочерепних аневризмах dissua@i.ua
2004 Вибір пілорозберігаючого та пілоровідновлюючого методу хірургічної корекції виразкової хвороби дванадцятипалої кишки в залежності від важкості кровотечі. dissua@i.ua
2004 Інтенсифікація процесів сушіння рослинних пектиновмісних матеріалів dissua@i.ua
2004 Діти в обрядах та віруваннях українців ХІХ - початку ХХ ст. (статевовіковий аспект традиційної культури). dissua@i.ua
2004 Польсько-українські відносини 1991-2000 рр.: політична та економічна взаємодія. dissua@i.ua
2004 Пам'ятки історичної думки Гетьманщини у складі рукописних збірників ХУІІІ - початку ХІХ ст. dissua@i.ua
2004 Організаційно-правові питання захисту персональних даних dissua@i.ua
2004 Мовна політика Центральної Ради, Гетьманату та Директорії УНР dissua@i.ua
2004 Діагностика та лікування ушкоджень стравоходу dissua@i.ua
2004 Хірургічне лікування множинних застарілих ушкоджень сухожиль згиначів пальців кисті з використанням біоімплантатів (клініко-експериментальне дослідження). dissua@i.ua
2004 Групова класифікація та точні розв'язки нелінійних рівнянь гіперболічного типу dissua@i.ua
2004 Когнітивні засади конституювання соціальної реальності. dissua@i.ua
2004 Транссуб'єктний аспект внутрішньої реальності (філософський аналіз). dissua@i.ua
2004 Органи внутрішніх справ в системах правоохоронних органів України, Російської Федерації та інших зарубіжних країн: теоретичні аспекти dissua@i.ua
2004 Обґрунтування раціональних норм засобами аналітичної герменевтики. dissua@i.ua
2004 Державне управління поводженням з твердими відходами dissua@i.ua
2004 Обґрунтування технологічних параметрів багаторейсового поінтервального буріння підводних свердловин заглибними установками dissua@i.ua
2004 Обґрунтування конструктивних параметрів планетарних доліт безударної дії. dissua@i.ua
2004 Правові засади формування та викорис-тання місцевих фінансових ресурсів в Україні. dissua@i.ua
2004 Кримінально-правове регулювання діяння, пов'язаного з ризиком, за законодавством України. dissua@i.ua
2004 Попередження злочинності засобами кримінального права. dissua@i.ua
2004 Становлення та розвиток митної справи на Півдні України з давніх часів до 1917 року (на матеріалах Миколаївської митниці). dissua@i.ua
2004 Еволюція судової системи і судочинства на українських землях Великого князівства Литовського. dissua@i.ua
2004 Дистрибуція приголосних фонем в українській мові. dissua@i.ua
2004 Українська термінологія державного управління (становлення та розвиток). dissua@i.ua
2004 Лексичні одиниці мікросистеми "Рослини" в українських фольклорних текстах. dissua@i.ua
2004 Удосконалення діяльності оптово-постачальної мережі вітчизняної фармацевтичної галузі dissua@i.ua
2004 Розробка складу та технології м'якої лікарської форми для лікування тромбофлебіту dissua@i.ua
2004 Сталезалізобетонні згинальні елементи з локальним і технологічним попереднім напруженням dissua@i.ua
2004 Психологічні фактори та прояви процесу адаптації студентів до навчання у вищому навчальному закладі. dissua@i.ua
2004 Розробка методики інтегрованої оцінки параметрів реалізації будівельних проектів dissua@i.ua
2004 Взаємодія близько розташованих фундаментів різної форми на основі у вигляді лінійно- деформівного шару грунту dissua@i.ua
2004 Оцінка впливу гідрологічних чинників на якість води річок басейну верхнього Пруту в маловодний період року. dissua@i.ua
2004 Геоекологічний моніторинг Подільських Товтр в межах Гусятинського району Тернопільської області dissua@i.ua
2004 Ефективність комплексної терапії хворих на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки, асоційованої з Helicobacter pylori dissua@i.ua
2004 Клініко-патогенетичний взаємозв'язок і лікування хронічного бронхіту, поєднаного з ішемічною хворобою серця dissua@i.ua
2004 Роль порушень імунітету та неспецифічної резистентності у патогенезі асептичного некрозу голівки стегнової кістки у дітей dissua@i.ua
2004 Функціональний стан лімфоїдної популяції вилочкової залози в динаміці розвитку цукрового діабету та його модуляція за допомогою нейропептидів dissua@i.ua
2004 Удосконалювання технології агломерації з метою переробки збагаченого мартенівського шлаку dissua@i.ua
2004 Забезпечення економічної безпеки України у сфері оборони dissua@i.ua
2004 Урожайність та якість картоплі нових сортів залежно від норм мінеральних добрив та регулятора росту потейтину на дерново-підзолистих ґрунтах Полісся України dissua@i.ua
2004 Формування врожаю та якості насіння цукрових буряків залежно від прийомів вирощування компонентів ЧС гібридів. dissua@i.ua
2004 Правоохоронні органи в механізмі держави України (теоретико-правові питання функціонування). dissua@i.ua
2004 Адміністративно-правові засоби забезпечення громадської безпеки в Україні. dissua@i.ua
2004 Життя, громадська діяльність і науково-історична спадщина професора Харківського університету Є.К. Рєдіна (1863-1908 рр.) dissua@i.ua
2004 Науково-методичні засади комплектування державного архіву (на прикладі Державного архіву м. Києва) dissua@i.ua
2004 Дихання ґрунту в екосистемах бореального ряду на верхній межі лісу Чорногори (Українські Карпати). dissua@i.ua
2004 Екологічний аналіз рослинного покриву міста Кременчука та його зеленої зони (відновлення культурфітоценозів, їх охорона, прогноз). dissua@i.ua
2004 Підготовка майбутнього вчителя до організації навчального діалогу в професійній діяльності dissua@i.ua
2004 Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів у позааудиторній роботі у вищих навчальних педагогічних закладах України (друга половина ХХ ст.) dissua@i.ua
2004 Жанрово-стильова своєрідність „Былей и небылиц” В.І. Даля dissua@i.ua
2004 Оптимізація діагностики та лікування хворих на хронічний червоний вовчак з урахуванням змін систем імунітету, гемостазу та ендоінтоксикаційного синдрому dissua@i.ua
2004 Моделювання примусового повітрообміну в локальних системах подачі повітря dissua@i.ua
2004 Регулювання ресурсоємності водоспоживання (регіональний аспект) dissua@i.ua
2004 Синергетичне представлення колективної поведінки складних систем dissua@i.ua
2004 Теорія фрагментації та універсальні асимптотики dissua@i.ua
2004 Створення вихідного матеріалу для селекції сортів гороху з детермінантним типом росту. dissua@i.ua
2004 Урожайність ярої твердої пшениці залежно від попередникків, способів сівби та норм висіву в умовах східного Лісостепу України. dissua@i.ua
2004 Управління фінансовими ресурсами підприємств переробної галузі Сумської облаті. dissua@i.ua
2004 Регульовані асинхронні двигуни для електроприводів з автономними інверторами струму dissua@i.ua
2004 Контроль та управління дисперсним складом порошків у технологічних процесах їх виробництва dissua@i.ua
2004 Традиції фізичного виховання Київської Русі та їх використання в загальноосвітній школі. dissua@i.ua
2004 Удосконалення техніко-тактичної підготовки спортсменів у стрільбі по рухомих мішенях. dissua@i.ua
2004 Дитячий травматизм: профілактика та реабілітація засобами фізичного виховання. dissua@i.ua
2004 Наночастинки кремнію в кристалічній решітці алюмінію dissua@i.ua
2004 Генетико-біохімічні та продуктивні особливості худоби північно-східного регіону України dissua@i.ua
2004 Біотехнологічні способи підвищення рівня відтворення великої рогатої худоби dissua@i.ua
2004 Формування та властивості функціональних композитів на основі водорозбавлюваних алкідів dissua@i.ua
2004 Партії і партійні системи у сучасному демократичному процесі dissua@i.ua
2004 Розробка технології використання і доочищення господарсько-побутових стічних вод на рисових системах (на прикладі Херсонської області) dissua@i.ua
2004 Окупаційний режим та антифашистський рух Опору на Луганщині (1941-1943 рр.). dissua@i.ua
2004 Боснiя та Герцеговина в зовнiшнiй полiтицi Великобританії та Росії у пеpiод Схiдної кризи 1875-1878 рр. dissua@i.ua
2004 Кривуля О.О. Жінки та індустріалізація в Україні (1929-1938 рр.) dissua@i.ua
2004 Формування територіальних володінь чернігово-сіверських князів (друга половина ХІ - кінець ХІІІ ст.): історико-політичний аспект dissua@i.ua
2004 Індивідуально-типові особливості комунікативної креативності dissua@i.ua
2004 Диференційно-психологічний аналіз емпатії dissua@i.ua
2004 Вплив загальної вертикальної вібрації на морфо-функціональний стан нирок інтактних та вагітних щурів. dissua@i.ua
2004 Закриті пошкодження підшлункової залози як компонент поєднаної абдоміно-торакальної травми (діагностична та хірургічна тактика в гострому періоді травматичної хвороби) dissua@i.ua
2004 Геометричне моделювання багатокритеріальних задач техніки dissua@i.ua
2004 Використання доказів, отриманих на території інших країн, в кримінальному процесі України dissua@i.ua
2004 Хірургічне лікування внутрішньосуглобових переломів дистального кінця плечової кістки (клініко-експериментальне дослідження) dissua@i.ua
2004 Екотоксикологічне обґрунтування застосування сучасних пестицидів при вирощуванні ярих зернових культур за різних технологій в умовах Північного Лісостепу України dissua@i.ua
2004 Синтез та властивості реакційноздатних олігомерів на основі мономерів піролізних фракцій нафтопродуктів С4 та С5 dissua@i.ua
2004 Клініко-лабораторна характеристика легких та латентних форм коагулопатій і тромбоцитопатій. dissua@i.ua
2004 Спадкові правовідносини у нотаріальній та судовій практиці dissua@i.ua
2004 Принцип поділу державної влади та сучасні проблеми його реалізації в Україні (конституційно-правовий аналіз). dissua@i.ua
2004 Лікування дітей з укушеними ранами щелепно-лицьової ділянки, які нанесені собаками (клініко-мікробіологічне дослідження) dissua@i.ua
2004 Теоретичні та методичні основи визначення ємнісних параметрів порід-колекторів за даними інтерпретації акустичних хвильових полів dissua@i.ua
2004 Еколого-економічні проблеми раціонального використання територій (на прикладі приморських регіонів) dissua@i.ua
2004 Територіальна організація міського комплексу (на прикладі житлово-комунального господарства) dissua@i.ua
2004 Екотоксикологічна оцінка небезпечності фтору залежно від грунтово-кліматичних зон та застосування мінеральних добрив dissua@i.ua
2004 Продуктивність та надземна фітомаса берези в насадженнях Українського Полісся dissua@i.ua
2004 Удосконалення організації корпоративного управління у великих акціонерних товариствах. dissua@i.ua
2004 Удосконалення організації управління реструктуризацією промислово-інвестиційної корпорації. dissua@i.ua
2004 Регіонарна внутрішньоартеріальна пролонгована комбінована терапія при комплексному лікуванні хворих із нейропатично-інфікованою та змішаною формами синдрому стопи діабетика dissua@i.ua
2004 Прогнозування арозійної кровотечі як прояву гнійно-запальних ускладнень після операцій із застосуванням синтетичного трансплантата у хворих із критичною ішемією нижніх кінцівок dissua@i.ua
2004 Психологічні особливості формування професійних якостей офіцерів-вихователів у процесі фахової підготовки dissua@i.ua
2004 Релігія і армія (соціально-філософський аналіз взаємовідносин) dissua@i.ua
2004 Динамічні властивості та фазові стани двовимірних гейзенбергівських та негейзенбергівських магнетиків dissua@i.ua
2004 Вторинні алюмінієві сплави для корпусів гідронасосів з різним залишковим ресурсом машин dissua@i.ua
2004 Святоюріївська народнопоетична творчість: проблема семантики і жанрової специфіки. dissua@i.ua
2004 Гаївки в системі української весняної обрядової пісенності. dissua@i.ua
2004 Неореалістична проза в сербській літературі 60-70-х років ХХ століття dissua@i.ua
2004 Творчість Ясміни Тешанович у контексті жіночого письма dissua@i.ua
2004 Методи визначення атмосферної поправки у супутникові виміри в оптичному та радіодіапазонах dissua@i.ua
2004 Вплив температури та складу середовища на фетальний гемоглобін і гемоглобін донорської крові. dissua@i.ua
2004 Пропускна спроможність широких відкритих водотоків з гнучкою рослинністю dissua@i.ua
2004 Очистка вентиляційних викидів у вихрових прямоточних апаратах dissua@i.ua
2004 Психологічні особливості інтерпретації невербальної поведінки особистості, яка здійснює протиправну діяльність dissua@i.ua
2004 Організаційно-управлінські аспекти соціально-психологічної адаптації молодих офіцерів dissua@i.ua
2004 Нове покоління антибактеріальних препаратів у лікуванні гнійно-запальних процесів м'яких тканин щелепно-лицьової області (клініко-морфологічне дослідження). dissua@i.ua
2004 Економічна ефективність лізингових угод на промислових підприємствах dissua@i.ua
2004 Урожай і якість зерна пшениці озимої залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах західного Лісостепу України dissua@i.ua
2004 Формування продуктивності кормових бобів залежно від впливу інокуляції, доз мінеральних добрив та позакореневих підживлень в умовах центрального Лісостепу України dissua@i.ua
2004 Комплексна терапія хворих на екзему та нейродерміт з переважним ураженням шкіри нижніх кінцівок dissua@i.ua
2004 Обгрунтування методів селекції за ознаками відтворення в процесі створення і удосконалення української червоно-рябої молочної породи dissua@i.ua
2004 Динаміка генетичної структури птиці при створенні нових та удосконаленні існуючих популяцій яєчних курей dissua@i.ua
2004 Інтенсивність перебігу фізіологічних процесів і продуктивність бугайців за впливу метіонатів і лізинатів мікроелементів dissua@i.ua
2004 Фізіологічний стан та продуктивність бугайців за дії солей дефіцитних мікроелементів і їх хелатних комплексів з цистеїном dissua@i.ua
2004 Організаційно-правові основи митного контролю в Україні dissua@i.ua
2004 Проблеми пізнання у творчості Г.С. Сковороди і Ж.-Ж. Руссо (історико-філософський аналіз). dissua@i.ua
2004 Проблеми національної психології у контексті теорії всеєдності В.С.Соловйова. dissua@i.ua
2004 Фінансові ризики лізингових компаній України dissua@i.ua
2004 Лібералізм у суспільно-політичному житті Іспанії другої половини XIX ст. dissua@i.ua
2004 Чеська демократична опозиція: ідеологія та діяльність (серпень 1968 - грудень 1989 рр.). dissua@i.ua
2004 Українсько-угорське співробітництво: формування системи міждержавних відносин у 1990-х роках. dissua@i.ua
2004 Формування і виконання місцевих бюджетів в регіонах з обмеженими фінансовими ресурсами dissua@i.ua
2004 Реалізація категорії інтертекстуальності в американському художньому тексті XIX-XX століть dissua@i.ua
2004 Розвиток системи фатичної метакомунікації в англійському дискурсі XVI-XX ст. dissua@i.ua
2004 Дослідження умов конвергентності для нелінійних електричних кіл dissua@i.ua
2004 Напружений стан та структура іонно-плазмових конденсатів з гексагональною та кубічною решіткою. dissua@i.ua
2004 Методика прийняття рішення по управлінню мережею обміну даними в умовах невизначеності інформації dissua@i.ua
2004 Системи прийому і обробки сигналів в каналах з частотно-селективними завмираннями dissua@i.ua
2004 Розробка рекурентних методів рішення задач радіозв'язку, модельованих інтегральними рівняннями dissua@i.ua
2004 Вплив структури базової області і контактів на характеристики інжекційних фотодіодів dissua@i.ua
2004 Клініко-імунологічні та магнітно-резонансно-томографічні зіставлення при різних типах перебігу розсіяного склерозу. dissua@i.ua
2004 Клініко-психопатологічні і соціально-психологічні особливості хворих на шизофренію, які знаходяться на примусовому лікуванні з посиленим наглядом dissua@i.ua
2004 Діагностичне та патогенетичне значення матриксної металопротеїнази-9 у хворих на демієлінізуючі та інфекційні захворювання нервової системи. dissua@i.ua
2004 Застосування квантової терапії в комплексному лікуванні хворих ексудативним плевритом туберкульозної етіології dissua@i.ua
2004 Система діагностики серцево-судинних захворювань на основі моніторингу показників пульсової хвилі dissua@i.ua
2004 Діяльність товариства "Просвіта" на Лівобережній Україні у ХХ столітті dissua@i.ua
2004 Інформаційна комп'ютерна технологія для моделювання та керування маніпуляційними і віртуальними системами dissua@i.ua
2004 Виживання та його предиктори у хворих з хронічною серцевою недостатністю. dissua@i.ua
2004 Формування механізму розвитку малого підприємництва в умовах трансформаційної економіки України dissua@i.ua
2004 Результати застосування ксеноавтостеопластики післяекстракційних зубних лунок при дентальній імплантації dissua@i.ua
2004 Ефективність ендоскопічних методик лікування кровотеч із варикозно розширених вен стравоходу у хворих із портальною гіпертензією dissua@i.ua
2004 Вдосконалення технології створення координатної основи для забезпечення загальнодержавного картографування України dissua@i.ua
2004 Прогнозна оцінка розвитку територій атомних електричних станцій та зон спостережень (на прикладі Рівненської АЕС dissua@i.ua
2004 Усні джерела "Повісті временних літ" dissua@i.ua
2004 Діагностика та комплексне лікування емпієм плеври dissua@i.ua
2004 Соціально-психологічна адаптація учнів молодших класів допоміжної школи-інтернату dissua@i.ua
2004 Банківський нагляд в Україні dissua@i.ua
2004 Корекція статевого циклу та розвиток вагітності у сук dissua@i.ua
2004 Удосконалення організації оплати праці найманих працівників (на прикладі малих недержавних підприємств) dissua@i.ua
2004 Організаційно-економічний механізм формування і використання ресурсного потенціалу системи охорони здоров’я регіону (на прикладі Тернопільської області) dissua@i.ua
2004 Соціальний захист населення та вдосконалення державних механізмів його регулювання dissua@i.ua
2004 Механізми зниження рівня тіньової економічної діяльності (на прикладі підприємств та організацій Черкаської області) dissua@i.ua
2004 Правовий статус депутатів місцевих рад. dissua@i.ua
2004 Формування відкритої економіки України і національна конкурентоспроможність dissua@i.ua
2004 Екотоксикологічне обгрунтування застосування протруйників Преміс 25 і Паноктин тоталь на зернових колосових культурах в умовах Прикарпаття та Лісостепу України dissua@i.ua
2004 Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів державної податкової служби України dissua@i.ua
2004 Адміністративно-правові заходи забезпечення прав платників податків dissua@i.ua
2004 Економічний механізм структурної перебудови підприємств промислового залізничного транспорту dissua@i.ua
2004 1. Вплив змін лужно-кислотної рівноваги позаклітинного середовища на функціонування кальцієвих депо нейронів заднього рогу спинного мозку щурів. dissua@i.ua
2004 Кореневі гнилі озимої пшениці в зоні Полісся України та заходи щодо обмеження їх розвитку dissua@i.ua
2004 Застосування кремнійпохідних сорбентів з іммобілізованими на них препаратами у комплексній профілактиці гнійних ускладнень відкритих переломів dissua@i.ua
2004 Вплив етнопсихологічних життєвих орієнтацій на самоактуалізацію студентської молоді. dissua@i.ua
2004 Соціально-психологічні механізми формування професійної відповідності колективних субєктів управління dissua@i.ua
2004 Запобігання неоднозначності спрацьовування засобів вибухозахисту гірничих виробок шахт dissua@i.ua
2004 Хірургічне лікування неускладнених несвіжих та застарілих ушкоджень шийних хребців. dissua@i.ua
2004 Соціально-екологічні фактори та їх роль у формуванні збалансованого розвитку агросфери (на прикладі Житомирської області) dissua@i.ua
2004 Творчість М.Рославця в контексті становлення музичного модернізму dissua@i.ua
2004 Формування стратегії економічного розвитку авіатранспортних підприємств. dissua@i.ua
2004 Управління персоналом промислового підприємства в умовах ринкових відносин dissua@i.ua
2004 Управління персоналом на малих та середніх підприємствах dissua@i.ua
2004 Оцінка рівня і якості життя населення dissua@i.ua
2004 Регулювання соціально-трудових відносин на регіональному ринку праці dissua@i.ua
2004 Українська кооперація у громадсько-політичному житті Західної України (1920-1939 рр.). dissua@i.ua
2004 Вивчення творчості класиків української і зарубіжної літератури у школах Закарпаття (друга половина ХІХ - першої половини ХХ ст.). dissua@i.ua
2004 Організаційно-педагогічні умови формування викладацького персоналу у вищих навчальних закладах. dissua@i.ua
2004 Структура словотвірних парадигм українських назв тварин та рослин. dissua@i.ua
2004 Кореферентність у сучасному українському тестотворенні. dissua@i.ua
2004 Клініко-психопатологічні особливості розладів особистості в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у віддаленому періоді та їх коригування. dissua@i.ua
2004 Методика та організація оцінки активів в обліку і аудиті. dissua@i.ua
2004 Ефективність інвестиційного процесу на промислових підприємствах в умовах системної трансформації економіки dissua@i.ua
2004 Імміграційні процеси на Волині у міжвоєнний період (1921-1939 рр.). dissua@i.ua
2004 Вивчення протеїногенних культур мікобактерій та розробка технології виготовлення туберкуліну (ППД) для птиці. dissua@i.ua
2004 Поширення маститів у корів, розробка засобів їх профілактики та терапії з застосуванням йодофорів. dissua@i.ua
2004 Система судових органів та судочинство Республіки Польща (1918-1939 рр.). dissua@i.ua
2004 Цивільно-правовий договір як підстава виникнення права власності юридичної особи. dissua@i.ua
2004 Організаційно-економічні методи управління розвитком регіону dissua@i.ua
2004 Страх як соціально-філософський феномен (генеза та функції). dissua@i.ua
2004 Поліпшення характеристик напівпровідникових перетворювачів змінної напруги з мікропроцесорним імпульсним керуванням для пристроїв електронагріву dissua@i.ua
2004 Організація регіонального управління підприємствами житлово-комунального господарства в аграрному секторі dissua@i.ua
2004 Економічна оцінка територіальних ресурсів історичних міст України (на прикладі історичного міста Полтави) dissua@i.ua
2004 Діагностика, патогенез і лікування гепатодистрофії у кіз dissua@i.ua
2004 Управління диверсифікаційними процесами на підприємствах України dissua@i.ua
2004 Підвищення ефективності функціонування виробничих систем dissua@i.ua
2004 Розвиток інвестиційного процесу на підприємствах регіону dissua@i.ua
2004 Формування та використання виробничо-технічного потенціалу в молочному скотарстві dissua@i.ua
2004 Метод багатошарової декомпозиції предикатів та його застосування у системах штучного інтелекту dissua@i.ua
2004 Методи і засоби організації дедуктивних баз даних dissua@i.ua
2004 Синтез структурно-оптимізованих систем управління складними об'єктами dissua@i.ua
2004 Робастные методы интервального анализа ресурсного обеспечения производства. dissua@i.ua
2004 Поняття вини як елемент змісту кримінального права України. dissua@i.ua
2004 Управління тривалістю технічної підготовки наукоємного виробництва з урахуванням супутніх ризиків. dissua@i.ua
2004 Моделі і методи управління проектами на ринку освітніх послуг (в умовах інтеграції економіки України у єдиний європейський простір) dissua@i.ua
2004 Методи і моделі комплексного оцінювання багаторівневих структур управління проектами dissua@i.ua
2004 Вплив зернобобових попередників на продуктивність озимої пшениці в короткоротаційних сівозмінах південно-східного Лісостепу України dissua@i.ua
2004 Обгрунтування конструктивних параметрів голчастих робочих органів для додаткового кришення грунту в складі комбінованих знарядь dissua@i.ua
2004 Малокутове розсіювання світла та його застосування при дослідженні зародження і росту спонтанних ґраток у світлочутливих плівках AgCl-Ag dissua@i.ua
2004 Макромовленнєвий акт взаєморозуміння: засоби об'єктивації та прагматичний контекст (на матеріалі сучасної німецької мови) dissua@i.ua
2004 Розвиток мережі метрополітену на основі закономірностей формування пасажиропотоків (на прикладі Харківського метрополітену) dissua@i.ua
2004 Методи створення і ведення транспортно-екологічного моніторингу в крупних і найкрупніших містах (на прикладі м. Києва) dissua@i.ua
2004 Ринок автотранспортного страхування і методи регулюровання його в Україні dissua@i.ua
2004 Значення прогностичних факторів в оцінці ефективності лікування хворих на лімфогранулематоз ІІІВ-IV стадій dissua@i.ua
2004 Медична система інформаційно-аналітичного забезпечення дослідження та лікування політравм dissua@i.ua
2004 Мовне питання в науково-публіцистичних джерелах кінця XIX - початку XX ст. dissua@i.ua
2004 Розробка процесів фізико-хімічного модифікування біанкерними сполуками (БАС) пористих полімерних мембран та вивчення їх функціональних характеристик dissua@i.ua
2004 Тепло-масообмін в трубчатому осушувачі стисненого повітря dissua@i.ua
2004 Підвищення працездатності паливної апаратури тепловозних дизелів гідродинамічним диспергуванням палива dissua@i.ua
2004 Психологічне прогнозування надійності діяльності офіцерів оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби України dissua@i.ua
2004 Організаційно-педагогічні умови оптимізації викладання соціально-економічних дисциплін у вищих військових навчальних закладах dissua@i.ua
2004 Підготовка курсантів вищих навчальних закладів МВС України до роботи в міжнародних правоохоронних організаціях dissua@i.ua
2004 Психологічні особливості професійної самосвідомості військовослужбовців військ Протиповітряної оборони Збройних сил України dissua@i.ua
2004 Психолого-педагогічні умови організації групової діяльності курсантів у навчанні іноземної мови dissua@i.ua
2004 Організація управління оподаткуванням на промислових підприємствах України. dissua@i.ua
2004 Управління економічною безпекою підприємництва в Україні. dissua@i.ua
2004 Управління механізмом залучення інвестиційних ресурсів в аграрний сектор економіки України. dissua@i.ua
2004 Домогосподарство в умовах ринкової трансформації економіки України. dissua@i.ua
2004 Іноземне інвестування в умовах ринкової трансформації економіки України. dissua@i.ua
2004 Підприємництво в аграрній сфері в умовах трансформації економіки України. dissua@i.ua
2004 Кріоконсервовані органні культури щитовидної залози при ало- та ксенотрансплантації. dissua@i.ua
2004 Особливості ліпідного обміну у кролів з експериментальною гіперхолестеринемією при алотрансплантації кріоконсервованих гепатоцитів та клітин плодової печінки dissua@i.ua
2004 Цитогенетичний аналіз ембріонів ссавців при дії різних факторів кріоконсервування dissua@i.ua
2004 Внутрішньоособистісні конфлікти в процесі соціальної адаптації студентів до умов вищих навчальних закладів. dissua@i.ua
2004 Глибиннопсихологічні витоки агресивності особистості (на матеріалі активного соціально-психологічного навчання). dissua@i.ua
2004 Соціальна ідентичність особистості як чинник вибору стилю поведінки в конфлікті. dissua@i.ua
2004 Психологічні особливості самоактуалізації у осіб хворих на неврастенію. dissua@i.ua
2004 Розвиток професійно важливих якостей у майбутніх психологів для роботи в початковій школі. dissua@i.ua
2004 Психологічні особливості розвитку творчої активності старшокласників. dissua@i.ua
2004 Психологічна компетентність викладача вищого педагогічного навчального закладу як чинник успішності управління процесом учіння студентів. dissua@i.ua
2004 Теплоенергетичні засади модернізації системи теплопостачання мегаполісу (на прикладі м. Києва) dissua@i.ua
2004 Весільний ритуал Центрального Полісся: традиційна структура та реліктові форми (середина ХІХ – ХХ ст.) dissua@i.ua
2004 Державна політика щодо професорсько-викладацьких кадрів радянської України (1920-1930-ті роки). dissua@i.ua
2004 Вугільна промисловість Донбасу в умовах радянської модернізації країни (1925-1941 рр.). dissua@i.ua
2004 Трансформація Британської імперії, 1921-1931 рр. dissua@i.ua
2004 Енергозберігаюча технологія отримання паливного газу з біомаси та його спалювання в пічних агрегатах dissua@i.ua
2004 Управління властивостями агломераційної шихти за умов утилізації залізовмісних металургійних шламів dissua@i.ua
2004 Електрометалургійна технологія виробництва плавлених флюсів з використанням вторинних матеріалів, що містять фтор dissua@i.ua
2004 Правова культура учасників виборчого процесу як засіб забезпечення реалізації виборчих прав громадян України. dissua@i.ua
2004 Проблеми методики розслідування фіктивного підприємництва. dissua@i.ua
2004 Застосування гідролазерної терапії та електросон-форезу йодиду калію в комплексному відновлювальному лікуванні хворих на дисциркуляторну енцефалопатію I-II стадій атеросклеротичного генезу dissua@i.ua
2004 Патогенетичне обґрунтування застосування фізичних чинників у терапії урогенітальних мікозів dissua@i.ua
2004 Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування магнітотерапії та кальцеміну у комплексному лікуванні хворих на артроз dissua@i.ua
2004 Методи синтезу багаторівневих схем композиційних мікропрограмних пристроїв керування dissua@i.ua
2004 Підвищення технічного рівня аркових циліндричних передач з зачепленням Новікова багатокритеріальним геометрокінематичним синтезом dissua@i.ua
2004 Поліпшення зчеплення коліс з рейками шляхом удосконалення системи керування рейковим транспортним засобом. dissua@i.ua
2004 Підвищення техніко-економічних показників тепловозів удосконалюванням аеродинамічної схеми охолоджуючого пристрою. dissua@i.ua
2004 Роль офіцеров Генерального штабу в здійсненні зовнішньої політики Російської імперії на мусульманському Сході в другій половині ХIХ ст. dissua@i.ua
2004 Особливості провадження в справах про злочини неповнолітніх. dissua@i.ua
2004 Кримінальна відповідальність за порушення правил ядерної або радіаційної безпеки: соціальна обумовленість і склад злочину dissua@i.ua
2004 Облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємств dissua@i.ua
2004 Поліморфізм вихідного матеріалу льну-довгунця за господарсько-корисними ознаками та його перспективи використання с селекції dissua@i.ua
2004 Перспективні напрямки та прогнозування розвитку підприємств індустрії дитячого харчування dissua@i.ua
2004 Віртуальна реальність: онтологічний статус dissua@i.ua
2004 Роль віктимної поведінки потерпілих при вчиненні тяжких насильницьких злочинів проти життя та здоров'я особи в Україні dissua@i.ua
2004 Підбір сортименту та вдосконалення технології вирощування перцю солодкого в продовженій культурі зимових теплиць. dissua@i.ua
2004 Розрахунок потенціалу міжатомної взаємодії і міжатомних кореляцій в кристалах з застосуванням псевдопотенціалів dissua@i.ua
2004 Вплив способу поливу, режимів зрошення, прийомів обробітку ґрунту на продуктивність арахісу в умовах півдня України dissua@i.ua
2004 Математичне і програмне забезпечення реставрації образів для автоматизованих систем dissua@i.ua
2004 Особливості формування здоров'я учнів середнього та старшого шкільного віку в учбових закладах інтернатного типу dissua@i.ua
2004 Генетичний аналіз схильності до раку легенів, шлунку та кишечнику в харківській популяції dissua@i.ua
2004 Методичні основи геоінформаційного забезпечення інженерних комунікацій в експлуатаційних системах dissua@i.ua
2004 Самоідентифікація студентства як процес самовизначення особистості в сучасному суспільстві dissua@i.ua
2004 Професійний психологічний відбір кандидатів для комплектування підрозділів миротворчих сил dissua@i.ua
2004 Костянтин Фофанов як поет перехідного періоду (трансформація світовідчуття та стилю) dissua@i.ua
2004 Моделі та інструментальні засоби управління розвитком підприємства dissua@i.ua
2004 Cинтез швидкодіючих адаптивних спостерігачів для лінійних об’єктів dissua@i.ua
2004 Нерівноважні розподіли електронів у твердотільній плазмі та їх використання для безпосереднього перетворення енергії dissua@i.ua
2004 Управління інвестиційними ризиками у виробничо-господарських системах dissua@i.ua
2004 Механізми маркетингової логістики в управлінні закупівельно-збутовою діяльністю підприємства dissua@i.ua
2004 Механізм стимулювання виробничої діяльності персоналу підприємства dissua@i.ua
2004 Синтез системи фінансового менеджменту територіально-розподіленого виробничого підприємства dissua@i.ua
2004 Екологічний контролінг в системі управління підприємством dissua@i.ua
2004 Еколого-економiчне обгрунтування розвитку iнформацiйних технологiй на прикладi мобiльного зв'язку dissua@i.ua
2004 Інформаційна технологія автоматизованого навчання та контролю знань в управлінні учбовим процесом dissua@i.ua
2004 Моделі та алгорритми автоматизованого оперативного номенклатурно-календарного планування дискретних виробництв dissua@i.ua
2004 Застосування гідрадинамічно активних полімерних композицій для підвищення ефективності роботи систем протипожежної техніки і аварійної відкачки води dissua@i.ua
2004 Соціально-економічні та культурні процеси на Волині (1944-1953 рр.) dissua@i.ua
2004 Технологія плазмохімічного рідкофазного вилучення іонів полівалентних металів з відходів гальванічних та травильних виробництв dissua@i.ua
2004 Механізми державного управління діяльністю закладів охорони здоров'я (організаційно-правовий аспект) dissua@i.ua
2004 Властивості Са2+-помпи мембран ацинарних секреторних клітин підщелепної слинної залози щурів. dissua@i.ua
2004 Регуляція внутрішньоклітинних Са2+-транспортувальних систем малоклітинних травних залоз dissua@i.ua
2004 Фізіологічні особливості культурних та природних форм лядвенця рогатого (Lotus corniculatus L.) dissua@i.ua
2004 Субструктура та дефектність кристалів біогенного апатиту dissua@i.ua
2004 Фазові переходи у легковісних антиферомагнетиках з урахуванням взаємодії Дзялошинського та одновісного тиску dissua@i.ua
2004 Технологія процесів управління у виробничих системах АПК dissua@i.ua
2004 Популяційна мінливість рівня фертильності пилку і кількості насіннєвих зачатків у зав'язі люцерни та її зв'язок з насіннєвою продуктивністю dissua@i.ua
2004 Міцність, жорсткість та тріщиностійкість згинаних залізобетонних елементів при режимних навантаженнях dissua@i.ua
2004 Напружено-деформований стан трубобетонних елементів при місцевих силових впливах dissua@i.ua
2004 Особливості мінливості кількісних ознак у гібридів сої та їх використання в селекції скоростиглих сортів dissua@i.ua
2004 Наукові основи системного картографування регіонів України для потреб туризму (на прикладі Харківської області) dissua@i.ua
2004 Соціально-педагогічні умови формування культури здоров"я старшокласників. dissua@i.ua
2004 Педагогічні умови мовленнєвого розвитку дітей у різновіковій групі дитячого садка (на матеріалі англійської мови). dissua@i.ua
2004 Підвищення ефективності хірургії різних видів вродженої патології кришталика у дітей dissua@i.ua
2004 Фонофорез парацетамолу в комплексній терапії післятравматичного запалення ока (клініко-експериментальне дослідження) dissua@i.ua
2004 Математичні моделі та методи нормалізації проективних перетворень в системах обробки зображень dissua@i.ua
2004 Жанрово-стильовий пошук в оперній творчості Жюля Массне (на прикладі опер "Манон" і "Вертер") dissua@i.ua
2004 Організаційно-економічні механізми розвитку підприємств харчової промисловості dissua@i.ua
2004 Управління інвестиційною діяльністю в умовах ринкової трансформації економіки регіону (на матеріалах Закарпатської області) dissua@i.ua
2004 Формування і використання ресурсного потенціалу аграрних підприємств в умовах трансформації відносин власності (на прикладі сільгосппідприємств Закарпатської області) dissua@i.ua
2004 Функціонування податку на додану вартість в сільському господарстві dissua@i.ua
2004 Режими нейтралі та засоби захисту електричних мереж 3-35 кВ від замикань на землю dissua@i.ua
2004 Аналіз стохастичних динамічних систем з пуассонівськими збуреннями dissua@i.ua
2004 Уголовная ответственность за обман покупателей и заказчиков dissua@i.ua
2004 Організаційно-правові засади участі органів внутрішніх справ України у міжнародній правоохоронній діяльності. dissua@i.ua
2004 Системні зв'язки юридичних джерел права dissua@i.ua
2004 Методика розслідування вбивств, прихованих інсценуванням dissua@i.ua
2004 Поліпшення техніко-економічних і токсичних характеристик тепловозного дизеля 6ДН шляхом удосконалення системи повітропостачання dissua@i.ua
2004 Дослідження церковної історії в Київському церковно-історичному та археологічному товаристві 1872-1920 рр. dissua@i.ua
2004 Оптимізація управляння електромеханічними системами циклічної дії із задавальною моделлю та фаззі-контролером dissua@i.ua
2004 Оцінка та прогнозування вторинного забруднення радіонуклідами навколишнього природного середовища внаслідок лісових радіоактивних пожеж dissua@i.ua
2004 Еколого-морфологічні особливості розмноження, розвитку і росту кефалі піленгаса Mugil so iuy Basilewsky,1855 в Азово-Чорноморському басейні dissua@i.ua
2004 Вік, ріст і особливості репродуктивної біології масових видів світних анчоусів (Pisces, Myctophidae) тропічної зони Атлантичного океану dissua@i.ua
2004 Міф та національна ідея у творчості Василя Пачовського dissua@i.ua
2004 Монолог персонажа як різновид зображеної комунікації (на матеріалі англомовної художньої прози) dissua@i.ua
2004 Українська модерна новела кінця ХІХ - початку ХХ століть: розвиток і модифікації в їх обумовленості метафоризацією як провідною рисою художнього мислення доби dissua@i.ua
2004 Мовні засоби репрезентації концепту КРАСА в поезії українських шістдесятників dissua@i.ua
2004 Лексико-семантичне поле "жестикуляція" в мові та мовленні (на матеріалі англомовних словників і текстів) dissua@i.ua
2004 Підвищення ефективності сумісної роботи водосховищ та бризкальних систем охолодження ТЕС та АЕС dissua@i.ua
2004 Розподільчі камери нового типу в системах водовідведення dissua@i.ua
2004 Підвищення відтворних і продуктивних якостей гусей шляхом удосконалення глибинної обробки яєць dissua@i.ua
2004 Удосконалення основних технологічних процесів відтворення стада асканійської тонкорунної породи dissua@i.ua
2004 Вплив генотипових та онтогенетичних факторів на репродуктивні якості овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи. dissua@i.ua
2004 Удосконалення технологій машинного доїння овець і переробки молока dissua@i.ua
2004 Американський чинник в процесі інформаційної глобалізації dissua@i.ua
2004 Соціальна політика як засіб системного забезпечення демократичних реформ dissua@i.ua
2004 Соціально-політичні особливості інформаційного суспільства dissua@i.ua
2004 Проблеми інвентаризації магістральних газопроводів в гірських районах Карпат dissua@i.ua
2004 Система синхронного звукового мовлення у діапазоні ДВЧ: якість звуку, захисні відношення dissua@i.ua
2004 Підвищення зносостійкості швидкорізальних інструментів шляхом спрямованої трансформації їх початкових властивостей dissua@i.ua
2004 Підвищення функціональних та експлуатаційних характеристик оптичних полістирольних виробів, отриманих фрезеруванням dissua@i.ua
2004 Система і магнітний метод для виявлення феромагнітних тіл у немагнітних середовищах dissua@i.ua
2004 Нормована годівля телиць і корів при створенні високопродуктивних стад. dissua@i.ua
2004 Молекулярна структура мономерних фрагментів нуклеїнових кислот, ізольованих у низькотемпературних інертних матрицях dissua@i.ua
2004 Моделі, алгоритми та структури спецпроцесорів формування зображень об'єктів, що рухаються, в системах візуалізації реального часу dissua@i.ua
2004 Зниження вмісту бенз(о)пірену у димових газах теплогенераторів малої потужності і його розсіювання в атмосфері dissua@i.ua
2004 Оподаткування експорту-імпорту продукції рослинництва dissua@i.ua
2004 Розрахунок характеристик вихрових клапанів з урахуванням тертя об стінки вихрової камери dissua@i.ua
2004 Підвищення технічних характеристик шестеренних насосів типу НШ шляхом усунення компресії робочої рідини в затиснутому об'ємі dissua@i.ua
2004 Організація оплати праці працівників підприємств АПК (на прикладі підприємств Рівненської області) dissua@i.ua
2004 Оптимізація і економічна оцінка організаційних форм ремонту мобільних машин dissua@i.ua
2004 Правове регулювання діяльності трастових компаній та довірчих товариств: порівняльно-правовий аналіз dissua@i.ua
2004 Авторські правовідносини як форма реалізації правомочностей суб'єктів авторського права dissua@i.ua
2004 Використання триметазидину у хворих на ІХС з постінфарктним кардіосклерозом та супутнім цукровим діабетом dissua@i.ua
2004 Формування комплексу маркетингових комунікацій банківських установ. dissua@i.ua
2004 Облік та аналіз відтворення основних засобів. dissua@i.ua
2004 Удосконалення планування діяльності підприємств на основі реалізації маркетингових можливостей. dissua@i.ua
2004 Удосконалення механізму контролю якості процесу аудиту. dissua@i.ua
2004 Організаційно-економічне обгрунтування ефективного розвитку підприємств промислового птахівництва на основі інновацій dissua@i.ua
2004 Організація і удосконалення ринку матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників. dissua@i.ua
2004 Формування і підвищення економічної стійкості фермерських господарств dissua@i.ua
2004 Розвиток і вдосконалення фінансово-кредитного механізму АПК. dissua@i.ua
2004 Епідеміологія йододефіцитних захворювань у Карпатському регіоні dissua@i.ua
2004 Енергозабезпечення організму коропа при адаптації до змін концентрації іонів важких металів у водному середовищі dissua@i.ua
2004 Формування маркетингової цінової стратегії підприємств сфери послуг. dissua@i.ua
2004 Оцінювання та регулювання інвестиційної привабливості виробничо-господарських структур dissua@i.ua
2004 Характеристика можливостей лазерної кореляційної спектроскопії плазми крові в діагностиці вузлового зобу та раку щитовидної залози dissua@i.ua
2004 Розробка низьколегованих титанових сплавів для експлуатації при циклічних навантаженнях і в умовах агресивних середовищ dissua@i.ua
2004 Удосконалення техніки та технології відбору керна в похило спрямованих та горизонтальних свердловинах dissua@i.ua
2004 Зміна політичної системи Угорщини в 1990-1994 роках dissua@i.ua
2004 Становлення конструктивно-географічних напрямів раціонального природокористування в Україні у першій половині ХХ ст dissua@i.ua
2004 Психологічні особливості формування професійних якостей майбутнього медичного психолога. dissua@i.ua
2004 Психологічні особливості формування професійних якостей майбутнього медичного психолога. dissua@i.ua
2004 Вплив смисложиттєвих орієнтацій на мотиваційну готовність до професійної діяльності майбутніх психологів dissua@i.ua
2004 Українські говірки Південної Буковини (фонетика). dissua@i.ua
2004 Семантичні параметри фунукціонування перформативних речень у сучасній українській мові. dissua@i.ua
2004 Обгрунтування довжини і раціональних режимів кріплення кінцевих ділянок лав dissua@i.ua
2004 Субструктурне зміцнення матриці волокнистих композиційних матеріалів в прцесі їх термоциклювання dissua@i.ua
2004 Фінансове забезпечення розвитку аграрної науки і вищої освіти. dissua@i.ua
2004 Мініінвазивні втручання при різних формах гострого панкреатиту dissua@i.ua
2004 Інформаційна технологія візуалізації функцій двох змінних dissua@i.ua
2004 Моделі, методи та алгоритми розповсюдження лісових пожеж dissua@i.ua
2004 Клінічні особливості перебігу та корекція опортуністичних уражень порожнини рота у ВІЛ-інфікованих dissua@i.ua
2004 Електродинамічні властивості квазіоптичного резонатора Хаккі-Колемана та його застосування для мікрохвильових досліджень надпровідників dissua@i.ua
2004 Малошумливі вхідні модулі приймальних трактів міліметрового діапазону довжин хвиль з параметричним підсиленням сигналу dissua@i.ua
2004 Розробка засобів та обґрунтування параметрів процесу локального внесення в ґрунт сипучих мінеральних добрив dissua@i.ua
2004 Шляхта Руського воєводства у XV ст. dissua@i.ua
2004 Організація позааудиторної виховної роботи зі студентами вищих навчальних закладів недержавної форми власності dissua@i.ua
2004 Розвиток ідей "нового виховання" у західноєвропейській педагогіці (кінець ХІХ - середина ХХ ст.) dissua@i.ua
2004 Формування культури міжетнічних відносин у студентів вищих навчальних закладів dissua@i.ua
2004 Розробка вібраційного робочого органу установки для проколювання грунту dissua@i.ua
2004 Розробка вібраційного обладнання бетонозмішувачів примусової дії для обробки цементобетонних сумішей dissua@i.ua
2004 Протикорозійний захист Al-Mg сплавів методом анодно-іскрового оксидування в лужних електролітах dissua@i.ua
2004 Оцінка та шляхи зниження водневої проникності малоактивованих реакторних сталей зі зварними швами dissua@i.ua
2004 Обґрунтування силових параметрів трансмісії в нестаціонарних режимах роботи шахтних підйомних машин. dissua@i.ua
2004 Удосконалення конструкцii та обгрунтування параметрiв шнекового дозатора порошкових реагентiв для позапiчноi обробки сталi dissua@i.ua
2004 Процес вільнорадикального перекисного окислення ліпідів та активність антиоксидантної системи при впливі свинцю ( експериментальні та виробничі дослідження) dissua@i.ua
2004 Перетворення плоских електромагнітних хвиль в імпульсно-нестаціонарних магнітодіелектричних середовищах dissua@i.ua
2004 Операційний контроль формоутворення напівпровідникових пластин у виробництві приладів електронної техніки dissua@i.ua
2004 Львівська школа аграрної історії другої половини ХХ ст. dissua@i.ua
2004 Берш Stizostedion volgense (Gmelin, 1789) (Pisces, Percidae) Дніпровського водосховища dissua@i.ua
2004 Трансформація фосфатів лучно-чорноземного карбонатного ґрунту Лісостепу України залеж-но від застосування добрив dissua@i.ua
2004 Особливості мікроклонального розмноження та адаптації садивного матеріалу гібрида тополі сірої ? тополі білої (Populus canescens Sm. х Populus alba L.) dissua@i.ua
2004 Державне управління в західних областях України у післявоєнний період: політико-адміністративний аспект (1944 - 1953 рр.) dissua@i.ua
2004 Реалізація державної молодіжної політики з питань неповнолітніх в Україні (державно-управлінський аспект) dissua@i.ua
2004 Селекція озимої пшениці на скоростиглість для умов Полісся та Лісостепу України. dissua@i.ua
2004 Вихідний матеріал для селекції сортів сої інтенсивного типу в умовах зрошення півдня України. dissua@i.ua
2004 Деформативність і тріщиностійкість згинальних залізобетонних елементів при дії знакозмінних навантажень dissua@i.ua
2004 Тріщиностікійсть та експлуатаційні якості залізобетонних плит проїзної частини автодорожніх мостів dissua@i.ua
2004 Розвиток архітектурно-планувальної структури міст Галичини в умовах урбанізаційного процесу 1772-1918 рр. dissua@i.ua
2004 Вплив торцевих анкерів сталебетонних балок на міцність та деформативність похилих перерізів dissua@i.ua
2004 Синтез системи управління підприємством, що надає рекламні послуги dissua@i.ua
2004 Домашні господарства в умовах транзитивної економіки dissua@i.ua
2004 Економічна ефективність вирощування на м'ясо худоби різних порід в умовах Полісся dissua@i.ua
2004 Організаційно-економічний механізм оптимізації інвестиційних процесів у торговому судноплавстві dissua@i.ua
2004 Організаційно-економічні основи оцінки конкурентоспроможності судноплавних компаній на фрахтовому ринку dissua@i.ua
2004 Економічна ефективність сучасних послуг зв'язку dissua@i.ua
2004 Економічні та організаційні засади реструктуризаційних процесів у харчовій промисловості України dissua@i.ua
2004 2-Імінокумарини в реакціях з нук-леофілами та електрофілами dissua@i.ua
2004 Обгрунтування диференційованої корекції вегетативних дисфункцій у дітей dissua@i.ua
2004 Корекція репродуктивної функції жінок з лейоміомою матки dissua@i.ua
2004 Залучення інвестицій в природоохоронну діяльність біосферних заповідних територій України dissua@i.ua
2004 Економічна ефективність роботи різних видів транспорту в умовах міжнародних транспортних коридорів dissua@i.ua
2004 Основи організаційно-економічної підтримки сталого екологічно орієнтованого розвитку (на прикладі Черкаської області) dissua@i.ua
2004 Клініко-патогенетичні аспекти непліддя, зумовленого запальними захворюваннями жіночої репродуктивної сфери хламідійної етіології, та їх медикаментозна корекція dissua@i.ua
2004 Політичний глобалізаційний процес: динаміка соціокультурного розвитку dissua@i.ua
2004 Обгрунтування і розрахунок параметрів еластичних просіваючих поверхонь для вібраційних грохотів dissua@i.ua
2004 Обґрунтування динамічних параметрів і створення вібромашин із нелінійною асиметричною пружною характеристикою і бігармонічним збудженням dissua@i.ua
2004 Механізми економічного партнерства сировинного та переробного секторів харчової промисловості dissua@i.ua
2004 Інфраструктурне забезпечення переходу до інноваційного типу розвитку dissua@i.ua
2004 Міфологія як предмет соціально-філософського аналізу dissua@i.ua
2004 Акустичний контроль геометричних параметрів обсадних колон в свердловині dissua@i.ua
2004 Міцність і деформативність залізобетонних фрагментів стін будівель і споруд, що зводяться у вертикально-рухомих опалубках. dissua@i.ua
2004 Філософсько-антропологічне обґрунтування цивілізаційного процесу dissua@i.ua
2004 Об'ємний напружено-деформований стан стрижньових залізобетонних елементів в умовах однократного нагріву до +150°С. dissua@i.ua
2004 "Управління охороною праці на автодорожньому транспорті" dissua@i.ua
2004 Економічна інтеграція України в систему міжнародного технологічного обміну" dissua@i.ua
2004 Механізм інтеграції України до світового господарства в умовах глобалізації dissua@i.ua
2004 Номінація лікарських рослин в українському західнополіському говорі dissua@i.ua
2004 Суфіксальні деривати в професійній термінології (нормативний аспект) dissua@i.ua
2004 Весільні пісні Поділля: функціонування, поетика, символіка. dissua@i.ua
2004 Адміністративно-правові проблеми відповідальності працівників органів внутрішніх справ. dissua@i.ua
2004 Державне регулювання природних монополій на локальних ринках комунальних послуг dissua@i.ua
2004 Шляхи реформування податкової системи України в трансформаційний період dissua@i.ua
2004 Особливості термічної деструкції вугілля різних генетичних типів dissua@i.ua
2004 Правове регулювання підприємницької діяльності в Чеській та Словацькій республіках dissua@i.ua
2004 Забезпечення виконання господарських договорів з реалізації продукції dissua@i.ua
2004 Самотність у життєвому світі особистості: соціокультурний вимір dissua@i.ua
2004 Видавнича та публіцистична діяльність ОУН і УПА на західноукраїнських землях (40 - 50 рр. ХХ ст.) dissua@i.ua
2004 Багаторічні зміни угруповання мезозоопланктону Севастопольської бухти. dissua@i.ua
2004 Активність антиоксидантної системи деяких чорноморських гідробіонтів у прибережній акваторії Севастополя dissua@i.ua
2004 Створення вихідного матеріалу для селекції гречки дією мутагенів на вегетуючі рослини dissua@i.ua
2004 Господарсько-біологічні особливості нових селекційних сортів і форм яблуні dissua@i.ua
2004 Обгрунтування раціональних параметрів відкритої розробки розсипних родовищ в складних гірничо-геологічних умовах (на прикладі Малишевського родовища) dissua@i.ua
2004 Підвищення екологічної безпеки шляхом зменшення кислотоутворення в атмосфері на техногенно навантажених територіях гірничо-металургійного коплексу dissua@i.ua
2004 Підвищення екологічної безпеки при поводженні з відходами металургійного виробництва dissua@i.ua
2004 Обґрунтування параметрів керування гідродинамічним режимом при закритті вугільних шахт dissua@i.ua
2004 Акціонерний капітал у інтегрованих корпоративних структурах України dissua@i.ua
2004 Міжфазний імпеданс. Фарадеївскі та адсорбційиі процеси dissua@i.ua
2004 Обгрунтування параметрів гвинтового циліндричного сепаратора з радіально зміщеними геометричними осями шнеків dissua@i.ua
2004 Чисельне моделювання стоку мілкої води з поверхні водозбору dissua@i.ua
2004 Механізм управління ресурсозбереженням у регіоні (на прикладі житлово-комунального господарства) dissua@i.ua
2004 Адаптація адміністративного законодавства України у сфері охорони особистих прав громадян до норм Європейського Союзу dissua@i.ua
2004 Ресурсне забезпечення виробничої програми (на прикладі підприємств гірничого машинобудування) dissua@i.ua
2004 Розробка оцінки інвестиційної привабливості вугільної шахти із врахуванням внутрішньої економічної ентропії dissua@i.ua
2004 Вдосконалення методики прогнозування деформацій основ споруд, що підроблюються dissua@i.ua
2004 Приватизація як форма зміни відносин власності в умовах ринкової трансформації dissua@i.ua
2004 Інформаційне суспільство: соціально-правова парадигма суспільного розвитку. dissua@i.ua
2004 Формування функції обвинувачення та її реалізація у кримінальному процесі dissua@i.ua
2004 Вибір способу формування анастомозу при хірургічному лікуванні хворих на рак стравоходу та шлунка з переходом на стравохід dissua@i.ua
2004 Геомеханічне обгрунтування параметрів способу керування напруженим станом порід навколо виробок камерного типу dissua@i.ua
2004 Закономірності зміни граничного напруженого стану у складноструктурній покрівлі лав положистих вугільних пластів. dissua@i.ua
2004 Автоматизована система моніторингу рівня забруднення рік та керування процесами очищення dissua@i.ua
2004 Інформаційна технологія оцінки та прогнозування станів електромеханічних пристроїв з використанням штучних нейронних мереж dissua@i.ua
2004 Дозвільна система в Україні dissua@i.ua
2004 Зобов’язання з набуття, збереження майна без достатньої правової підстави dissua@i.ua
2004 Незаконне підприємництво: кримінологічне дослідження dissua@i.ua
2004 Конституційно-правова відповідальність в системі видів юридичної відповідальності: теоретико-правовий аспект dissua@i.ua
2004 Кримінологічна характеристика та попередження злочинів у сфері незаконного наркообігу dissua@i.ua
2004 Теоретико-правові аспекти реалізації державного управління в умовах демократизації політичної системи. dissua@i.ua
2004 Перинатальні чинники ризику розвитку алергії у немовлят dissua@i.ua
2004 Українське педагогічне товариство "Рідна школа" в суспільно-політичному житті Західної України (1919-1939 рр.) dissua@i.ua
2004 Контроль пиловибухобезпеки гірничих виробок вугільних шахт за показаннями датчиків концентрації пилу dissua@i.ua
2004 Тактика лікування постраждалих з ушкодженнями таза та стегна в гострому періоді травми. dissua@i.ua
2004 Психологічні аспекти формування правової культури виборців dissua@i.ua
2004 Філософсько-правовий аналіз девіантної поведінки особистості dissua@i.ua
2004 Аналітичне продовження потенціального поля та його використання в алгоритмах автоматизованого підбору dissua@i.ua
2004 Синдром тендоперіостопатії інсерційного апарату ахілового сухожилка диспластичного генезу зумовленого спадковою схильністю dissua@i.ua
2004 Особливості змін системної гемодинаміки та нейрогуморальних факторів в процесі лікування хворих на гіпертонічну хворобу з застосуванням лозартану та карведілолу. dissua@i.ua
2004 Клінікопатогенетичне обгрунтування застосування глутаргіну при алкогольній хворобі печінки dissua@i.ua
2004 Геодинаміка Чорноморського регіону на альпійському етапі dissua@i.ua
2004 Психологічна діагностика та корекція схильності до девіантної поведінки працівників органів внутрішніх справ України. dissua@i.ua
2004 Оцінка динаміки радіоекологічної обстановки та дозового навантаження на населення в районах функціонування головних зрошувальних систем Миколаївського регіону dissua@i.ua
2004 Функціональні моделі та метричні вузли для операторів, що близькі до нормальних dissua@i.ua
2004 Дозозалежний вплив інгібіторів АПФ та бета-адреноблокаторів на функцію ендотелію та процеси ремоделювання міокарда у хворих, що перенесли інфаркт міокарда. dissua@i.ua
2004 Чинники ендотелійзалежної вазодилатації, фактор некрозу пухлин-а при формуванні різних структурно-функціональних моделей гіпертензивного серця. dissua@i.ua
2004 Вплив кріоконсервованої фетоплацентарної тканини на перебіг стабільної стенокардії напруги. dissua@i.ua
2004 Негідростатична модель стратифікованих течій з вільною поверхнею dissua@i.ua
2004 Вплив швидкості на робочі параметри процесу деформування пористих заготовок у відкритих і закритих об'ємах. dissua@i.ua
2004 Підшаботна віброізоляція молотів з однобічним демпфіруванням. dissua@i.ua
2004 Діагностика та лікування порушень репродуктивної функції при гіперандрогенії dissua@i.ua
2004 Грунтово-географічні основи екологічної експертизи земель (на прикладі Задністров'я України) dissua@i.ua
2004 Експериментально-біомеханічне обгрунтування використання вуглецевих імплантатів для лікування переломів довгих кісток у пацієнтів похилого віку dissua@i.ua
2004 Комплексні геофізичні дослідження зсувів і побудова прогнозних моделей їх активності (на прикладі Південного берегу Криму). dissua@i.ua
2004 Вплив малих доз іонізуючого випромінювання на шлункову секрецію та стан слизової оболонки шлунка у щурів dissua@i.ua
2004 Зміни вегетативної регуляції серця та результати терапії артеріальної гіпертензії блокаторами бета адренорецепторів на поліклінічному етапі dissua@i.ua
2004 Правові основи здійснення фінансового контролю органами державної податкової служби України dissua@i.ua
2004 Адміністративно-правове забезпечення правоохоронними органами імміграційного процесу в Україні dissua@i.ua
2004 Мова як засіб соціокультурної самоідентифікації особистості dissua@i.ua
2004 Обгрунтування параметрів механізмів автомата водіння коренезбиральної машини dissua@i.ua
2004 Механізми регулювання кон'юнктури продукції металургійних підприємств dissua@i.ua
2004 Підвищення точності дозування сипучих матеріалів шляхом удосконалення вібраційних живильників dissua@i.ua
2004 Фізичні властивості гранітоїдів Східного Приазов'я dissua@i.ua
2004 Природна залишкова намагніченість сучасних ґрунтів України та її геофізичне значення dissua@i.ua
2004 Автоматизована система розв'язку задач інверсії даних сейсмоакустики для багатокомпонентного анізотропного геологічного середовища dissua@i.ua
2004 Якісна поведінка розв'язків нелінійних параболічних рівнянь у тонких двошарових областях dissua@i.ua
2004 Утворення і діяльність військових формувань Карпатської України (1938 - 1939) dissua@i.ua
2004 Педагогічні умови розвитку ініціативності майбутніх дизайнерів у процесі навчально-творчої діяльності. dissua@i.ua
2004 Діагностика соціально-виховного процесу як умова соціалізації студента вищого навчального закладу. dissua@i.ua
2004 Формування пізнавальних інтересів студентів немовних спеціальностей вищих навчальних закладів (на матеріалі вивчення іноземних мов) dissua@i.ua
2004 Творчий саморозвиток особистості студентів педагогічного коледжу в процесі вивчення культурологічних дисциплін. dissua@i.ua
2004 Оборотне приєднання молекулярного кисню змішанолігандними гістідинатдіаміновими комплексами кобальту(ІІ) dissua@i.ua
2004 Регіонально-інноваційні чинники розвитку міжнародного економічного співробітництва dissua@i.ua
2004 Кадрова політика машинобудівного підприємства: теорія реформування та практика. dissua@i.ua
2004 Гендерні аспекти соціально-економічної політики в Україні dissua@i.ua
2004 Харківський національний університет як центр зародження та розвитку біохімічної науки в Україні dissua@i.ua
2004 Вплив макролідів на секреторну функцію шлунка dissua@i.ua
2004 Вплив коротколанцюгових жирних кислот на шлункову секрецію dissua@i.ua
2004 Формування системи знань про основи сучасного виробництва у майбутніх вчителів трудового навчання dissua@i.ua
2004 Польсько-українське протистояння в боротьбі за реформування виборчого законодавства до австрійського парламенту та Галицького сейму (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) dissua@i.ua
2004 Порівняльна характеристика тіамінзв'язуючих білків мозку, печінки та нирок щурів dissua@i.ua
2004 Когерентне колективне надвипромінювання нерелятивістських електронів в магнітному полі та його реалізація в астрофізичних умовах. dissua@i.ua
2004 Особливості запровадження адміністративної юстиції в Україні в контексті світової адміністративної теорії та практики. dissua@i.ua
2004 Термодинамічні властивості розплавів потрійних систем Si-Mn-Al, Ge-Mn-Al, Si-Ga-Y, Ge-Ga-Y та Al-Ga-Y dissua@i.ua
2004 Широкосмугові магнітні головки з аморфних сплавів для запису-відтворення електроакустичних сигналів dissua@i.ua
2004 Управління стратегічним розвитком інтегрованих аграрно-промислових формувань dissua@i.ua
2004 Розвиток земельного менеджменту в системі управління земельними ресурсами dissua@i.ua
2004 Регіональні аспекти охорони земель в умовах трансформації земельних відносин (на прикладі чернівецької області) dissua@i.ua
2004 Профілактика післяопераційних ускладнень у жінок з доброякісними пухлинами матки dissua@i.ua
2004 Самоосвіта як інтегруюча детермінанта самореалізації молодих фахівців у професійній діяльності. dissua@i.ua
2004 Жрецька організація стародавніх кельтів та її еволюція (ІІ ст. до н. е. - І ст. н. е.). dissua@i.ua
2004 Оцінка вікових структурних змін клітин різних типів за допомогою математичного апарату, створеного на базі теорії нечітких множин dissua@i.ua
2004 Дидактична система Ісмаїла Гаспринського dissua@i.ua
2004 Процес систематизації та уніфікації законодавства і розвиток правової системи України dissua@i.ua
2004 Обґрунтування параметрів зволоження пласта під час вибухової відбійки вугілля для попередження пилогазоутворення dissua@i.ua
2004 Хірургічне лікування гліом лобово-скроневої локалізації. dissua@i.ua
2004 Державно-церковні відносини як об'єкт політологічного аналізу. dissua@i.ua
2004 Амфібії рівнинного Закарпаття: стан фауни та аналіз проблемних груп - dissua@i.ua
2004 Висвітлення екологічної тематики на сторінках сучасної української преси (засади, проблематика, досвід, жанрові форми та мовностилістичні прийоми) dissua@i.ua
2004 Формування ефективної системи управління житлово-комунальним господарством у великих промислових центрах dissua@i.ua
2004 Інвестиційні стратегії комерційних банків України. dissua@i.ua
2004 Банківська система у механізмі кредитного забезпечення підприємницької діяльності dissua@i.ua
2004 Антикризове управління промисловим підприємством в умовах перехідної економіки України dissua@i.ua
2004 Організаційно-економічний механізм функціонування операційної системи виробничого підприємства (на прикладді підприємств машинобудування) dissua@i.ua
2004 Антикризове управління підприємствами в країнах з перехідною економікою dissua@i.ua
2004 Розвиток спеціальних рухових здібностей у гімнасток 8-12 років засобами вільних вправ dissua@i.ua
2004 Побудова і контроль тренувального процесу волейболісток на етапі спеціалізованої базової підготовки dissua@i.ua
2004 Конкурентні стратегії фірм на світовому ринку та особливості їх реалізації в умовах України (на матеріалах ринку побутової техніки) dissua@i.ua
2004 Договір кредитування індивідуального житлового будівництва dissua@i.ua
2004 Профілактика корисливих та корисливо-насильницьких злочинів, скоєних жінками на тлі наркоманії dissua@i.ua
2004 Становлення інституту комерційної концесії в Україні (цивільно – правовий аспект) dissua@i.ua
2004 Організаційно-правове забезпечення службової дисципліни курсантів вищих навчальних закладів МВС України dissua@i.ua
2004 Теоретичні підходи до системи трудового права України в умовах ринкової економіки dissua@i.ua
2004 Вдосконалення методів діагностики і лікування корнеосклералъних поранень ока(експериментально-клінічне дослідження). dissua@i.ua
2004 Державна політика підтримки аграрного виробництва України в конексті вимог Світової організації торгівлі dissua@i.ua
2004 Політична реклама як комунікативний процес. dissua@i.ua
2004 Представницька функція Верховної ради – парламенту України dissua@i.ua
2004 Правова культура у формуванні правової, соціальної держави dissua@i.ua
2004 Правове регулювання інвестиційних та зовнішньоторгових договірних відносин в Україні і Китаї (міжнародний приватно-правовий аспект) dissua@i.ua
2004 Правове забезпечення контролю за використанням та охороною земель в Україні dissua@i.ua
2004 Становлення політичного лідерства управлінської еліти в суспільстві перехідного періоду. dissua@i.ua
2004 Нелінійні динамічні моделі в задачах фінансової математики та теорії ризику. dissua@i.ua
2004 Моделі корекції редукованих бінарних розв'язуючих дерев. dissua@i.ua
2004 Використання натуральних та екструдованих кормових бобів у годівлі свиней. dissua@i.ua
2004 Використання медоносних бджіл і осмій для запилення люцерни та помідорів в умовах Прикарпаття dissua@i.ua
2004 Конституційна відповідальність політичних партій в Україні dissua@i.ua
2004 Фортепіанні партити Марка Кармінського: проблема реалізації художнього задуму dissua@i.ua
2004 Вокальна основа хорового мистецтва: історичний та теоретичний аспекти dissua@i.ua
2004 Суїцидальна поведінка при гострій реакції на стрес у осіб молодого віку (клініка, особливості формування, методи корекції та профілактики) dissua@i.ua
2004 Розробка та дослідження енергоощадного вібраційного змішувача для внесення преміксів в комбікорми dissua@i.ua
2004 Розробка технології відновлення деталей сільськгосподарської технікивібраційним деформуванням dissua@i.ua
2004 Сучасна комплексна оцінка системи мати-плацента-плід dissua@i.ua
2004 Німецькі емоційно-експресивні частки та їх відтворення українською мовою (на матеріалі українських перекладів сучасної німецької прози). dissua@i.ua
2004 Спектроскопiя випромiнювання вторинних частинок пiд дiєю пучка iонiв аргону на метали та їх хiмiчнi сполуки dissua@i.ua
2004 Обґрунтування методики комплексного використання ГІС та космічної інформації при вирішенні завдань кризового моніторингу dissua@i.ua
2004 Формування механізму управління конкурентоздатністю підприємств dissua@i.ua
2004 Символічна політика як система політичних технологій dissua@i.ua
2004 Технологічні прийоми виробництва екологічно чистого молока і яловичини в умовах надмірного техногенного навантаження агроекосистем важкими металами. dissua@i.ua
2004 Висококонтрастні рідкокристалічні модулятори лазерного випромінювання dissua@i.ua
2004 Теплові флуктуації неоднорідних дисперсних систем dissua@i.ua
2004 Формування соціально-економічних понять у старшокласників на уроках географії dissua@i.ua
2004 Статистика кінцевих споживчих витрат домогосподарств у системі національних рахунків та ВВП dissua@i.ua
2004 Облік і контроль капітальних інвестицій: теорія і практика здійснення dissua@i.ua
2004 Деякi задачi для параболiчного рiвняння на рiма-новому многовидi dissua@i.ua
2004 Дослідження задач пружності двохкомпонентних стохастичних композитів на основі статичної моделі неоднорідного деформування dissua@i.ua
2004 Стан, тенденції та перспективи розвитку регіонального ринку яловичини (на прикладі Карпатського регіону) dissua@i.ua
2004 Розробка методик розрахунку плоских примежевих шарів на основі удосконаленої однопараметричної моделі. dissua@i.ua
2004 Розробка та дослідження системи технічного обслуговування обладнання наземних систем зв'язку цивільної авіації dissua@i.ua
2004 Просвітницько-педагогічна діяльність громадських товариств Волині (др. пол. ХІХ - поч. ХХ ст.) dissua@i.ua
2004 Просвітницько-педагогічна діяльність громадських товариств Волині (др. пол. ХІХ - поч. ХХ ст.) dissua@i.ua
2004 Конституційно-правові засади організації та діяльності Ради національної безпеки і оборони України. dissua@i.ua
2004 Військова організація та воєнне мистецтво скіфів dissua@i.ua
2004 Підготовка офіцерських кадрів для Збройних Сил України за досвідом Військово-інженерного інституту 1991-2000 рр." dissua@i.ua
2004 Розробка та дослідження енергозбеоігаючого процесу сушіння насіння кукурудзу в установці протитечієвого типу dissua@i.ua
2004 Формування фінансових результатів у молокопродуктовому підкомплексі АПК dissua@i.ua
2004 Клінічне обґрунтування діагностичних методів дослідження при центральній серозній хоріоретинопатії dissua@i.ua
2004 Удосконалення кредитних відносин в сільському господарстві dissua@i.ua
2004 Оптимізація рухової активності студенток залежно від психофізичних особливостей dissua@i.ua
2004 Оцінка індивідуальних можливостей моторно обдарованих дітей 4-6 років. dissua@i.ua
2004 Клініко-експериментальне обгрунтування покращення якості лікування хворих незнімними конструкціями зубних протезів. dissua@i.ua
2004 Вплив ксенобіотиків на розвиток гострих форм ішемічної хвороби серця у осіб молодого і зрілого віку dissua@i.ua
2004 Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування моексиприлу та емоксипіну у комплексній терапії хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію в поєднанні з остеоартрозом dissua@i.ua
2004 ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА РЕНОПРОТЕКТОРНОГО ЕФЕКТУ ІНГІБІТОРІВ АНГІОТЕНЗИНПЕРЕТВОРЮЮЧОГО ФЕРМЕНТУ, ЛАЦИДИПІНУ ТА ЛОЗАРТАНУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ ТА ДІАБЕТИЧНУ НЕФРОПАТІЮ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ dissua@i.ua
2004 Ефективність застосування амізону і локальної навколосуглобової терапії для профілактики НПЗЗ-гастропатій у ревматологічних хворих dissua@i.ua
2004 Сучасні методи медичної візуалізації доброякісних пухлин, пухлиноподібних утворень яєчника та захворювань, які їх імітують. dissua@i.ua
2004 Дослідження, оцінка та прогнозування рівня забруднення навколишнього середовища в районі накопичувачів радіоактивних відходів dissua@i.ua
2004 Механiзми пластичної деформацiї в обiємних металевих стеклах dissua@i.ua
2004 Пілорус-, вагусзберігаюча резекція при виразковій хворобі шлунка: показання, технічні аспекти резекції, віддалені результати. dissua@i.ua
2004 Клінічна та структурно-метаболічна характеристика хворих на генералізовані тоніко-клонічні напади dissua@i.ua
2004 Роль інновацій в сучасних транзитивних процесах в Україні. dissua@i.ua
2004 Система внутрішнього контролю в акціонерному товаристві dissua@i.ua
2004 Продуктивність гібридів кукурудзи в залежності від добрив і густоти стояння рослин в умовах Єгипту dissua@i.ua
2004 Оптико-електронні системи одержання даних для інтерпретації космічних знімків прибережних вод у видимому діапазоні. dissua@i.ua
2004 Організаційно-економічне управління розвитком території dissua@i.ua
2004 Точність наближення розподілів сум незалежних випадкових величин dissua@i.ua
2004 Ультраструктурна морфологія аерогематичного бар'єра в умовах гострої алкогольної інтоксикації в експериментi та у людини. dissua@i.ua
2004 Клініко-експериментальна оцінка ранньої післяопераційної кишкової непрохідності та її діагностика dissua@i.ua
2004 Формування маркетингової конкурентної стратегії підприємства dissua@i.ua
2004 Моделі та метод розрахунку армованих геосинтетиками підпірних конструкцій автомобільних доріг dissua@i.ua
2004 Статистичні ефекти та оптимальна обробка сигналів у магнітнорезонансній і проективній томографії dissua@i.ua
2004 Особистісно орієнтована система навчання основ інформаційних технологій в процесі підготовки майбутніх вчителів іноземних мов dissua@i.ua
2004 Методичні засади розвитку системи задач з механіки у класах з поглибленим вивченням фізики dissua@i.ua
2004 Еволюція теорії і практики навчання у Сполучених Штатах Америки першої половини ХХ століття. dissua@i.ua
2004 Формування амортизаційної політики підприємства dissua@i.ua
2004 Профілактика вертикальної трансмісії ВІЛ шляхом раціонального ведення вагітності та по-логів у ВІЛ - інфікованих жінок dissua@i.ua
2004 Імуномодулюючі властивості противірусногот препарату ізатізон dissua@i.ua
2004 Механізми підвищення ідентифікаційної здатності багатоканальних систем газового аналізу в динамічному режимі. dissua@i.ua
2004 Становлення і розвиток шкільної географічної освіти в Україні ( перша половина ХХ століття). dissua@i.ua
2004 Дослідження реакції оксидації нафталіну та його похідних озоном у рідинній фазі. dissua@i.ua
2004 Стратегема сталого розвитку суспільства (соціально-філософський аналіз). dissua@i.ua
2004 Клініка і діагностика гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей dissua@i.ua
2004 Клініко-експериментальне обгрунтування профілактики і консервативної терапії тазових перитонеальних спайок у жінок. dissua@i.ua
2004 Реабiлiтацiя та шляхи покращення репродуктивного здоров'я жiнок з внутрiшньоматковою загибелю плода в анамнезi в умовах природного йодного дефiциту. dissua@i.ua
2004 Комплексна оцінка та аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства dissua@i.ua
2004 Інформаційні стратегії у зовнішній політиці США та Росії за кризових умов. dissua@i.ua
2004 Проблема людини в творах Кирила Туровського в контексті антропологічних ідей східної патристики. dissua@i.ua
2004 Інвестиційна діяльність страхових компаній dissua@i.ua
2004 Європейська політична інтеграція в сучасній цивілізаційній системі. dissua@i.ua
2004 Побудова областей стійкості цифрових систем керування dissua@i.ua
2004 Статистичний аналіз взаємозв'язку розвитку економіки і зовнішньої торгівлі України dissua@i.ua
2004 Поліхудожнє виховання як засіб удосконалення музичної підготовки майбутніх учителів музики. dissua@i.ua
2004 Метаболічні особливості гемодинамічних порушень при гіпертонічній хворобі у робочих машинобудування dissua@i.ua
2004 Клінічні особливості перебігу інфаркту міокарда у хворих різних вікових груп. dissua@i.ua
2004 Iмунозапальнi аспекти хронiчної серцевої недостатностi у хворих на iшемiчну хворобу серця з постiнфарктним кардiосклерозом. dissua@i.ua
2004 Вплив антитромботичної терапії на експресію цитокінів у хворих на гострий коронарний синдром dissua@i.ua
2004 Управління розвитком молочного скотарства в аграрних підприємствах dissua@i.ua
2004 Конкурентоспроможність продукції цукробурякового виробництва і стратегія її підвищення dissua@i.ua
2004 Синтез важільних прямолінійно-напрямних механізмів та механізмів із зупинкою вихідної ланки на базі шарнірного чотириланкового механізму dissua@i.ua
2004 Роль колективних ефектів у процесах переносу в рідинах dissua@i.ua
2004 Кредитний ризик: оцінка та управління при фінансуванні інноваційних проектів dissua@i.ua
2004 Конституційні політичні права та їх забезпечення міліцією dissua@i.ua
2004 Комплексне лікування генералізованого пародонтиту з використанням кріодеструкції і наступним світлолікуванням dissua@i.ua
2004 Шляхи оптимізації протезування незнімними металевими конструкціями dissua@i.ua
2004 Творчі завдання як засіб формування пізнавальної активності старших дошкільників dissua@i.ua
2004 Теоретико-методичні засади формування системи страхування екологічних ризиків dissua@i.ua
2004 Організаційно-педагогічні засади виховного процесу у скаутській організації Пласт. dissua@i.ua
2004 Моніторинг безпеки специфічної профілактики керованих інфекцій. dissua@i.ua
2004 Трансакційні витрати формування та розвитку фондового ринку dissua@i.ua
2004 Лікування хронічного аденоїдиту у дiтей з алергiчним ринiтом dissua@i.ua
2004 Клінічне та патоморфологічне обгрунтування хірургічного лікування хворих на хронічний гнійний епі-, епімезотимпаніт dissua@i.ua
2004 Надвисокочастотні спектральні і релаксаційні характеристики магнітостатичних хвиль і коливань в анізотропних шаруватих структурах dissua@i.ua
2004 Порівняльна морфологія та організація провідної системи квітки миртових (Myrtaceae Juss.) dissua@i.ua
2004 "Форми інтеграції українських підприємств до світового ринку інвестицій" dissua@i.ua
2004 "Інституціональні засади зовнішньоекономічної діяльності України в контексті світового та регіональго розвитку" dissua@i.ua
2004 Агроекологічні основи системи захисту озимої пшениці від септоріозу в умовах Полісся і Північного Лісостепу України dissua@i.ua
2004 Історико-педагогічна характеристика українських букварів кінця ХІХ - початку ХХ ст. dissua@i.ua
2004 Удосконалення систем підготовки палива суднових дизельних установок dissua@i.ua
2004 Аскетичний ідеал в українській православній проповіді сімнадцятого століття: релігієзнавчо-філософський аналіз. dissua@i.ua
2004 Уявлення про людину в Ріґведі. dissua@i.ua
2004 Ідентифікація та біохімічна характеристика Na/Li-протитранспорту в бета-клітинах підшлункової залози щура dissua@i.ua
2004 Корекція порушень антиоксидантної системи крові та клітин кісткового мозку нікотинамідом за умов стрептозотоцинового діабету dissua@i.ua
2004 Антиоксидантна система та метаболічний профіль крові корів залежно від фізіологічного стану та вмісту цинку в раціоні dissua@i.ua
2004 Формування логістичної стратегії авіакомпанії dissua@i.ua
2004 Буттєвісне укорінення людини як соціально-філософська проблема. dissua@i.ua
2004 Формування економічного механізму господарювання в сільськогосподарських товариствах. dissua@i.ua
2004 Флористичне та ценотичне різноманіття регіонального ландшафтного парку "Кременчуцькі плавні" і його созологічне значення dissua@i.ua
2004 Теоретичні основи ефективності стратегічного планування dissua@i.ua
2004 Методологічні основи регулювання потенціалу економічного розвитку регіону dissua@i.ua
2004 Міжнародний досвід регіональної економічної політики: адаптація в умовах України dissua@i.ua
2004 Інституційне регулювання процесів системної трансформації економіки України в контексті міжнародного досвіду dissua@i.ua
2004 Адаптація податкової системи України до вимог Європейського Союзу dissua@i.ua
2004 Державне управління перебудовою галузі охорони здоров'я в умовах обмежених ресурсів в Україні dissua@i.ua
2004 Синтагма N1 + de + N2 у функції квантифікатора у сучасному французькому художньому мовленні. dissua@i.ua
2004 Формування загальнотехнічних знань у курсантів-прикордонників інженерних спеціальностей dissua@i.ua
2004 Психологічні особливості професійної діяльності офіцерів-оперативників Державної прикордонної служби України dissua@i.ua
2004 Принципи та методи просторової організації соціальної інфраструктури села в умовах економічних трансформацій dissua@i.ua
2004 Стратегічні засади розвитку регіональної теплоенергетики dissua@i.ua
2004 Філософія української національної ідеї та її трансформація у творчій спадщині М.Хвильового (середина ХІХ - 30-ті рр. ХХ ст.). dissua@i.ua
2004 Культуротворчі інтенції деконструкції Ж.Дерріда. dissua@i.ua
2004 Мініатюра як феномен музичної культури (на матеріалі фортепіанних творів українських композиторів кінця ХІХ - ХХ століть). dissua@i.ua
2004 Стратегічне управління державним зовнішнім боргом України. dissua@i.ua
2004 Зміни в становищі сільського й міського населення Київської та Чернігівської губерній після селянської й міської реформ 60 - 70 років ХІХ ст. dissua@i.ua
2004 Оптичні властивості та електропровідність органічних напівпровідників на основі спряжених поліариленів dissua@i.ua
2004 Механізми перетворення високоенергетичних електронних збуджень в багатокомпонентних йодистих кристалах dissua@i.ua
2004 Закарпаття в системі міждержавних відносин України і Угорської Республіки (1991-2004 рр.). dissua@i.ua
2004 Паралельно-ієрархічні мережі як структурно-функціональний базис розробки оптико-електронної моделі для побудови образного комп'ютера dissua@i.ua
2004 Cистолічні структури для багатооперандної обробки векторних даних dissua@i.ua
2004 Високоточні порозрядні АЦП, що самокалібруються, з ваговою надлишковістю для систем цифрової реєстрації і оброблення аналогових сигналів dissua@i.ua
2004 Інформаційна діяльність ООН. dissua@i.ua
2004 Методи розподілу інформаційних ресурсів в корпоративних системах виробничих організацій dissua@i.ua
2004 Антикризове управління підприємствами в країнах з перехідною економікою. dissua@i.ua
2004 Розгляд Антимонопольним комітетом України справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. dissua@i.ua
2004 Формування людського капіталу та механізм його використання в умовах ринкових перетворень. dissua@i.ua
2004 Особливості анатомії щитоподібної залози осіб Прикарпатського регіону dissua@i.ua
2004 Геометричне моделювання взаємоспряжених роторів об'ємних компресорів роторного типу dissua@i.ua
2004 Адміністративно-правове регулювання діяльності міліції громадської безпеки dissua@i.ua
2004 Кримінально-правова охорона честі та гідності особи. dissua@i.ua
2004 Психологічні особливості формування емпатійності майбутніх лікарів. dissua@i.ua
2004 Психологічні умови підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до формування організаційної культури школи. dissua@i.ua
2004 Формування психологічної культури керівників загальноосвітніх шкіл у системі післядипломної освіти. dissua@i.ua
2004 Особливості нейроендокринної адаптації новонароджених від матерів з залізодефіцитною анемією. dissua@i.ua
2004 Німецькі фразеологізми з компонентом на позначення фізичного стану людини. dissua@i.ua
2004 Філософські погляди М.В.Гоголя в контексті українського романтизму. dissua@i.ua
2004 Інституційні трансформації транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації dissua@i.ua
2004 Захист прав національних меншин в Україні dissua@i.ua
2004 Нелiнiйнi iтеративнi методи фiльтрацiї, реконструкцiї та стиску двовимiрних iнформацiйних масивiв даних дистанцiйного зондування dissua@i.ua
2004 Часопис "Киевские епархиальные ведомости" в історії національно-духовного життя України (1861-1918р.р.). dissua@i.ua
2004 Розробка бактерицидних засобів пролонгованої дії для підвищення ефективності боротьби з інфекційними хворобами тварин dissua@i.ua
2004 Методичні особливості розбудови механізму захисту прав споживачів в Україні. dissua@i.ua
2004 Формування в учнів початкових класів орфографічної грамотності у навчанні російської мови як другої dissua@i.ua
2004 Натрійзалежна артеріальна гіпертензія (клінічні, генетичні та терапевтичні аспекти) dissua@i.ua
2004 Українська літературна мова на Волині у XVIII ст. (фонетика та морфологія почаївських стародруків) dissua@i.ua
2004 Гематологічні та біохімічні показники крові щурів за дії рентгенівського випромінення, солей важких металів і корекція їх препаратом ерсол dissua@i.ua
2004 Система моделювання оцінки та прогнозу росту штучних мішаних дубових деревостанів Лісостепу України dissua@i.ua
2004 Паралельні обчислювальні структури для рішення задач маршрутизації в комп'ютерних мережах dissua@i.ua
2004 Метод та засоби розподілу навантаження в обчислювальних мержах з використанням моделей нейронних систем dissua@i.ua
2004 Педагогічні умови інтенсифікації професійної підготовки студентів в економіко-правовому коледжі (на матеріалі спеціальних дисциплін). dissua@i.ua
2004 Удосконалення організації та методики проведення державного контролю у вугільній промисловості dissua@i.ua
2004 Методика професійної підготовки курсантів-штурманів до дій в екстремальних умовах dissua@i.ua
2004 Керування електроприводом шахтної підйомної установки з урахуванням розподілених параметрів електромеханічної системи dissua@i.ua
2004 Удосконалення механізму зниження заборгованості за електроенергію електропостачальних підприємств dissua@i.ua
2004 Режими і системи полегшеного запуску синхронних двигунів перетворювальних агрегатів кар'єрних екскаваторів в умовах мереж з віддаленим джерелом напруги dissua@i.ua
2004 Організовані злочинні угруповання: класифікація та заходи протидії. dissua@i.ua
2004 Юридичні факти у трудовому праві України dissua@i.ua
2004 Правове регулювання виникнення трудових правовідносин з науково-педагогічними працівниками dissua@i.ua
2004 Організаційно-правові основи діяльності криміналістичних підрозділів ОВС України. dissua@i.ua
2004 Правовий статус жертв правосуддя та зловживання владою як особливий вид правового статусу людини dissua@i.ua
2004 Організаційно-правове забезпечення фіскальної політики Російської імперії на території Південної України (остання третина ХVІІІ століття). dissua@i.ua
2004 Правове регулювання оподаткування в Україні у 1917 – 1929 рр. dissua@i.ua
2004 Правові форми участі профспілок у регулюванні трудових відносин. dissua@i.ua
2004 Неопатримоніальні диктатури в арабському світі: аналіз баасистської моделі. dissua@i.ua
2004 Політична аргументація як засіб раціоналізації політичної комунікації. dissua@i.ua
2004 Правовий статус органів самоорганізації населення dissua@i.ua
2004 Дефектність фактичних складів dissua@i.ua
2004 Тлумачення договору dissua@i.ua
2004 Дидактичні засади навчання іншомовного читання молодших школярів dissua@i.ua
2004 Зростання ролі студентів у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів України: історичний аспект (90-ті рр. XX - початок XXI ст.). dissua@i.ua
2004 Закономірності синтезу та спікання надпровідних матеріалів на основі MgB2 під високим тиском dissua@i.ua
2004 Закономірності формування структури надпровідних зўєднань між блоками високотемпературної надпровідної ПТ-YBCO кераміки dissua@i.ua
2004 Листування Євгена Чикаленка як історичне джерело dissua@i.ua
2004 Архетип Самості в контексті культурних традицій dissua@i.ua
2004 Низькоінтенсивні електромагнітні випромінювання в діапазоні надвисоких частот як фактор модифікації радіостійкості рослинних клітин. dissua@i.ua
2004 Феромагнетизм в узагальнених вузькозонних моделях з електрон-дірковою асиметрією dissua@i.ua
2004 Підсилення залізобетонних плит сталефібробетоном dissua@i.ua
2004 Лінгвостильові особливості ідіолекту З.Ленца в малих епічних жанрах. dissua@i.ua
2004 Історико-ономасіологічне та когнітивне дослідження префіксальних неологізмів у англійській мові. dissua@i.ua
2004 Кадровий потенціал в системі стратегічного управління підприємством dissua@i.ua
2004 Цивільно-правове регулювання ризикових (алеаторних) договорів. dissua@i.ua
2004 Договір зберігання в цивільному праві. dissua@i.ua
2004 Інституційні передумови ринкової трансформації агросектору економіки України. dissua@i.ua
2004 Юридична відповідальність суддів загальних судів Україні. dissua@i.ua
2004 Організаційно-правові аспекти прокурорського нагляду за додержанням законів про охорону довкілля. dissua@i.ua
2004 Розвиток політичної культури майбутніх педагогів професійно-технічних навчальних закладів dissua@i.ua
2004 Парламентські об'єднання: світовий досвід та українська практика (політологічний аналіз). dissua@i.ua
2004 Мініінвазивна хірургія гидатидного ехінококозу печінки dissua@i.ua
2004 Формування професійної етики молодших спеціалістів сфери побутового обслуговування у системі навчально-виховної роботи коледжу dissua@i.ua
2004 Стан клініко-імунологічних показників та можливість їх корекції у хворих на вірусний гептит С dissua@i.ua
2004 Інтелектуальна інформаційна система оцінки ефективності підприємств цукрової промисловості dissua@i.ua
2004 Характеристика дифузних пошкоджень печінки у осіб, які зазнали впливу іонізуючого випромінення в результаті аварії на ЧАЕС. dissua@i.ua
2004 Уніфікація структур, атрибутів, операцій в інформаційно-математичних моделях інтегрованої системи управління дискретним виробництвом dissua@i.ua
2004 Мінімаксне оцінювання параметрів еліптичних і параболічних рівнянь в умовах невизначеності dissua@i.ua
2004 Соціально-політична інтеграція українців у поліетнічне суспільство Канади. dissua@i.ua
2004 Перекладна взаємовідповідність англійської та української освітньої лексики. dissua@i.ua
2004 Вірусні енцефаліти, обумовлені цитомегаловірусом і вірусом звичайного герпесу у дітей, критерії їх диференціальної діагностики. dissua@i.ua
2004 Клініко-імунологічні показники та морфологічні зміни органів імунної системи при бактерійних менінгітах та менінгоенцефалітах dissua@i.ua
2004 ДЖЕРЕЛА ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ПРО УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ, ІНШИХ ОБОВ'ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ dissua@i.ua
2004 Актуальні проблеми застосування науково-технічних засобів спеціалістами при провадженні слідчих дій. dissua@i.ua
2004 Організаційно-економічний механізм управління охороною здоров'я dissua@i.ua
2004 Державне управління регіональним комплексом неперервної професійної освіти (на прикладі Сумської області) dissua@i.ua
2004 Господарсько-правове забезпечення корпоративного контролю в акціонерних товариствах dissua@i.ua
2004 Господарсько-правове регулювання виробництва та торгівлі лікарськими засобами dissua@i.ua
2004 Особливості гіпертензивної дисциркуляторної енцефалопатії на тлі хронічних обструктивних захворювань легень dissua@i.ua
2004 Анксіозні стани в структурі гіпертонічної хвороби та їх психотерапевтична корекція dissua@i.ua
2004 Прогнозування і профілактика гестаційної артеріальної гіпертензії та прееклампсії у вагітних із високим ризиком їх розвитку dissua@i.ua
2004 Підвищення ефективності лікування безпліддя методом екстракорпорального запліднення з урахуванням імунологічних змін в організмі жінки dissua@i.ua
2004 Планування і регулювання освітніх послуг та їх ефективність в умовах трансформації економіки України. dissua@i.ua
2004 Економіко-математичне моделювання ціноутворення в ринкових умовах. dissua@i.ua
2004 Епістемічна модальність в англійській мові (діахронний аспект) dissua@i.ua
2004 Динаміка нелінійних процесів скорочення волокна поперечносмугастого м'язу dissua@i.ua
2004 Інститут конституційного контролю в Чехословаччині, Чехії і Словаччині: історико-правове дослідження (1918-2000 рр.). dissua@i.ua
2004 Становлення і розвиток законодавства про господарську діяльність в першій Чехословацькій республіці (1918-1938 рр.). dissua@i.ua
2004 Становлення національної державності в Закарпатті (1918-1939 рр.). dissua@i.ua
2004 Цивільно-правові засади регулювання міжнародної технічної допомоги в Україні. dissua@i.ua
2004 Особливості перебігу ішемічної хвороби серця з постінфарктним кардіосклерозом у хворих із супутнім цукровим діабетом 2-го типу та ефективність застосування препаратів із антиоксидантними властивостями dissua@i.ua
2004 Удосконалення організаційно-технологічної підготовки зведення об'єктів будівництва dissua@i.ua
2004 Синтези нових біорегуляторів азольного ряду на основі 4,5-дифункціональнозаміщених оксазолів dissua@i.ua
2004 Педагогічні умови формування професійної культури працівників органів внутрішніх справ dissua@i.ua
2004 Дослідження квантових властивостей синаптичного вивільнення ГАМК в культурі кори головного мозку щура. dissua@i.ua
2004 Наукова та педагогічна діяльність Василя Базилевича (1892-1943). dissua@i.ua
2004 Санаторно-курортна реабілітація дітей, часто хворіючих на гострі респіраторні зайво-рювання, з урахуванням їх фенотипічних особливостей. dissua@i.ua
2004 Оптимізація лікування хворих на виразкову хворобу в поєднанні з ішемічною хворобою серця в умовах надлишку фторидів в оточуючому середовищі. dissua@i.ua
2004 Медіаполітична система в сучасній Україні (інтегрована комунікаційна модель). dissua@i.ua
2004 Стан та продуктивність штучних насаджень сосни звичайної, створених на староорних землях Центрального Полісся. dissua@i.ua
2004 Господарсько-біологічна оцінка нових сортів яблуні в умовах південного Степу України dissua@i.ua
2004 Особливості адміністративних проваджень у справах про недобросовісну конкуренцію dissua@i.ua
2004 Комплексне лікування хворих на поширений нерезектабельний рак підшлункової залози із застосуванням внутрішньоартеріальної хіміотерапії та променевої терапії. dissua@i.ua
2004 Розробка методів оцінки корозійного ресурсу та середніх робочих температур захисних металевих покриттів лопаток газових турбін dissua@i.ua
2004 Філософсько-світоглядні підвалини української геополітичної думки dissua@i.ua
2004 Закономірності біогеохімічної міграції радіонуклідів у лісових екосистемах Українського Полісся dissua@i.ua
2004 Розвиток ринку сільськогосподарської техніки та технічного сервісу dissua@i.ua
2004 Клініко-імунологічні аспекти гострих кишкових інфекцій у дітей та особливості відновлення мікрофлори кишечника у постінфекційний період dissua@i.ua
2004 Формування тарифів при взаємодії транспортно-експедиційного підприємства із суб(єктів ринку авіаційних перевезень dissua@i.ua
2004 Порівняльна оцінка росту, розвитку і м'ясних якостей бугайців молочних порід різного походження dissua@i.ua
2004 Удосконалення способів кріоконсервації сперми бугаїв шляхом визначення оптимального співвідношення компонентів розріджувачів dissua@i.ua
2004 Оптимізація селекційного процесу в популяціях молочної худоби dissua@i.ua
2004 Просвітницький рух у західному Поділлі в контексті українського національно-культурного відродження (60-ті роки ХІХ - 30-ті роки ХХ ст.) dissua@i.ua
2004 Оцінка дисфункції міокарда за показниками наповнення шлуночків у хворих на ішемічну хворобу серця dissua@i.ua
2004 Розвиток аграрно-промислових формувань у цукробуряковому виробництві dissua@i.ua
2004 Ефективність екологобезпечного використання земель у сільському господарстві dissua@i.ua
2004 Методика обліку і контролю витрат на ремонт основних засобів (на прикладі промислових підприємств Вінницької області) dissua@i.ua
2004 Оптимізація банківської системи України в контексті міжнародного досвіду dissua@i.ua
2004 Політичні настрої українського селянства в умовах суцільної колективізації сільського господарства (1920-х - 1933 рр.) dissua@i.ua
2004 Дослідження пластичності ГАМКергічної синаптичної передачі в культурі нейронів гіпокампа щура. dissua@i.ua
2004 Державне управління пожежною безпекою України (організаційно-правовий аналіз за матеріалами діяльності Державного департаменту пожежної безпеки) dissua@i.ua
2004 Можливості прогнозування і особливості розвитку вікової катаракти при порушенні дезінтоксикаційної функції печінки dissua@i.ua
2004 Формування регіональної аграрної політики продовольчої безпеки dissua@i.ua
2004 Соціально-філософська парадигма власності як мотиваційної основи життєдіяльності особистості у пострадянському суспільстві dissua@i.ua
2004 Західна парадигма війни і миру останньої чверті ХХ століття dissua@i.ua
2004 Забарвлення силікатних стекол залізо та марганецьвміщуючими відходами металургійних виробництв dissua@i.ua
2004 Інтенсифікація масообміну в бензольних скруберах з регулярними насадочними елементами. dissua@i.ua
2004 Технологія регенерації нанесених срібних каталізаторів окиснення метанолу dissua@i.ua
2004 Шкільництво в Західній Україні під час німецької окупації (1941-1944 рр.). dissua@i.ua
2004 Організаційно-педагогічні основи атестації загальноосвітньої школи. dissua@i.ua
2004 Педагогічні погляди і просвітницька діяльність Антона Крушельницького dissua@i.ua
2004 Динаміка і методика розрахунку імпульсних редукторів dissua@i.ua
2004 Методи моделі і алгоритми інформаційного забезпечення процесу пайки п‘єзокераміки з металом dissua@i.ua
2004 Державна, господарська і громадська діяльність Г.П. Галагана dissua@i.ua
2004 Правове регулювання відомчого фінансового контролю в системі МВС України dissua@i.ua
2004 Адміністративно-примусова діяльність підрозділів ДАІ dissua@i.ua
2004 Людина як "радикальна реальність" у філософії Х. Ортеги-і-Гассета. dissua@i.ua
2004 Запозичення з класичних мов у науковій термінології сучасних європейських мов (на матеріалі юридичних та економічних термінів української, російської, німецької, французької, англійської мов). dissua@i.ua
2004 Пасивне демпфірування коливань композитних конструкцій, dissua@i.ua
2004 Методика та організація обліку і аудиту витрат у туристській галузі (на прикладі туристських підприємств Автономної Республіки Крим) dissua@i.ua
2004 Шляхи підвищення ефективності ранньої метафілактики з метою зниження частоти рецидивного каменеутворення у хворих на сечокам'яну хворобу. dissua@i.ua
2004 Ефективність вітректомії з лазеркоагуляцією та газовою тампонадою в лікуванні діабетичного макулярного набряку dissua@i.ua
2004 Мінеральна вода Нафтуся в ранній комплексній метафілактиці сечокам'яної хвороби в умовах стаціонару. dissua@i.ua
2004 Фізичне моделювання хіміко-біологічних сенсорів на основі поверхневого плазмонного резонансу. dissua@i.ua
2004 Організаційно-методичні засади підготовки вчителів до класного керівництва в системі підвищення кваліфікації. dissua@i.ua
2004 Формування ціннісного ставлення майбутніх учителів до фізичної культури. dissua@i.ua
2004 Оцінка ефективності бактерицидної дії дезінфікуючих препаратів на мікобактерії dissua@i.ua
2004 Удосконалення орендних відносин у системі господарського механізму сільськогосподарських підприємств dissua@i.ua
2004 Моделювання управління фінансово-господарчою діяльністю у державній системі освіти dissua@i.ua
2004 Моделювання системи управління фінансовими коштами галузевого міністерства dissua@i.ua
2004 Синтез системи діагностики управління фінансовою діяльністю підприємства dissua@i.ua
2004 Організаційно-економічні механізми управління економічною безпекою підприємств стратегічного значення dissua@i.ua
2004 Підвищення ефективності методів обробки сигналів та зображень в радіометричних системах з розрідженими антенними решітками dissua@i.ua
2004 Економічна ефективність банківської діяльності dissua@i.ua
2004 Вплив просторових флуктуацій пірологічних параметрів середовища на інтегральні характеристики низової лісової пожежі та умови її гасіння dissua@i.ua
2004 Правове регулювання припинення шлюбу в Україні. dissua@i.ua
2004 Резонансні стани та їх спектральні густини в кристалах із плоскими дефектами dissua@i.ua
2004 Пружні властивості сегнетоеластиків поблизу фазових переходів dissua@i.ua
2004 Лінгводидактичні умови навчання української мови у загальноосвітніх закладах Республіки Молдова. dissua@i.ua
2004 Ефективність застосування мотиваційних важелів та стимулів на діючих підприємствах dissua@i.ua
2004 Управління процесом організаційних змін підприємств в умовах перехідної економіки dissua@i.ua
2004 Формування знань про структурну організацію органічних речовин у курсі хімії загальноосвітньої школи dissua@i.ua
2004 Формування іміджу місцевих державних адміністрацій в Україні dissua@i.ua
2004 Розвиток біоетики в Україні (державно-управлінський аспект) dissua@i.ua
2004 Особливості клініки, лікування і профілактики некаріозних уражень твердих тканин зубів у робітників Лисичанського склозаводу. dissua@i.ua
2004 Сумісне застосування волоконного адгезивного шинування зубів з диференційованою остеотропною терапією в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту. dissua@i.ua
2004 Удосконалення технології пива з використанням фізико-хімічних методів dissua@i.ua
2004 Розвиток методики викладання біології в загальноосвітній школі України у 20-30-х роках ХХ століття dissua@i.ua
2004 Товарознавча оцінка лицьової цегли на основі спонділової глини dissua@i.ua
2004 Економіко-математичне моделювання оптимальних виробничих технологій dissua@i.ua
2004 Розв'язання аналітичних задач в дискретних середовищах методами виведення за аналогією dissua@i.ua
2004 Екологічні аспекти оцінки стану довкілля в проектах будівництва і експлуатації доріг dissua@i.ua
2004 Формування конкурентоздатності підприємств АПК в ринкових умовах dissua@i.ua
2004 Моніторинг виробничих витрат у переробці сільськогосподарських продуктів dissua@i.ua
2004 Удосконалення технології хліба з використанням пектиновмісних порошків dissua@i.ua
2004 Удосконалення дезінтоксикаційної терапії хронічних гепатитів у дітей. dissua@i.ua
2004 Наративні моделі сучасної української історичної прози (за творчістю Павла Загребельного та Валерія Шевчука). dissua@i.ua
2004 Художні версії проблеми самотності у сучасній жіночій прозі. dissua@i.ua
2004 Поезія Михайла Драй-Хмари у колі київської "неокласики" 20-х років ХХ століття. dissua@i.ua
2004 Компаративістська парадигма творчості Юрія Тарнавського (на матеріалі перекладів та прози). dissua@i.ua
2004 Формування національної ідентичності в літературі слов’янського романтизму: на матеріалі творчості Адама Міцкевича, Олександра Пушкіна та Тараса Шевченка. dissua@i.ua
2004 Поетична Київська школа: ідейні та естетичні параметри dissua@i.ua
2004 Правочиноздатність юридичної особи та її здійснення за цивільним законодавством України (цивілістичннй аспект). dissua@i.ua
2004 Еколого-лісівничий аналіз наслідків пошкодження ожеледдю та льодоламом лісових насаджень Вінничини dissua@i.ua
2004 Довгострокове прогнозування розрахункових навантажень на автомобільних дорогах dissua@i.ua
2004 Ефективність координованого управління транспортними потоками. dissua@i.ua
2004 Правовий та соціальний захист працівників державної податкової служби в Україні (організаційно-правові аспекти) dissua@i.ua
2004 Окисно-відновні процеси при взаємодії активного вугілля з металами підгрупи міді dissua@i.ua
2004 Моделювання міграції мікроелементів в системі грунт-рослина. dissua@i.ua
2004 Визначення діаметра Сонця за фотометричними спостереженнями повних сонячних затемнень dissua@i.ua
2004 Варіації великомасштабних магнітних полів на Сонці та в геліосфері dissua@i.ua
2004 Трансформація сполук вуглецю і азоту в лучно-чорноземному карбонатному грунті Лісостепу України dissua@i.ua
2004 Розробка організаційної структури забезпечення якості в автосервісі dissua@i.ua
2004 Удосконалення проектування нежорстких дорожніх одягів, оптимальних для заданих умов dissua@i.ua
2004 Діяльність Миколи Пильчикова в контексті розвитку фізичних досліджень (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) dissua@i.ua
2004 Організаційно-діагностична діяльність обласного психолого- медико-педагогічного центру dissua@i.ua
2004 Формування довільної поведінки у молодших школярів із затримкою психічного розвитку dissua@i.ua
2004 Радикальна корекція тетради Фалло у дітей раннього віку dissua@i.ua
2004 Організаційно-економічні засади підвищення ефективності виробництва в зернопродуктовому підкомплексі АПК dissua@i.ua
2004 Аналіз формування капіталу підприємства dissua@i.ua
2004 Властивості і технологія бетону, модифікованого залізистими цеолітами. dissua@i.ua
2004 Патогенетичне обґрунтування діагностики і лікування вагітних з хронічним пієлонефритом, ускладненим анемією. dissua@i.ua
2004 Хронічна патологія гепатобіліарної системи у вагітних (клініко-патогенетична характеристика, лікування, акушерська тактика). dissua@i.ua
2004 Соціокультурний потенціал трансформації пострадянського суспільства dissua@i.ua
2004 Становлення інноваційної освіти в Україні dissua@i.ua
2004 Стимулювання громадянської активності в українському суспільстві як проблема соціоінженерної діяльності. dissua@i.ua
2004 Прогнозування показників надійності механічних конструкцій бортової апаратури dissua@i.ua
2004 Методи та цифрові процесори обробки даних на основі процедури рандомізації dissua@i.ua
2004 Розробка організаційно-економічних основ зниження ризиків підприємств легкої промисловості. dissua@i.ua
2004 Українсько-польське співробітництво в гуманітарній сфері: кінець 80-х - 90-ті роки ХХ століття dissua@i.ua
2004 Оптимізація бюджетного дефіциту: західна теорія і практика dissua@i.ua
2004 Державне регулювання ринкової економіки в роботах українських економістів другої половини ХІХ - початку ХХ ст. dissua@i.ua
2004 Розвиток еколого-педагогічної культури вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти. dissua@i.ua
2004 Морфофункціональні зміни та адаптаційно-компенсаторні реакції в організмі собак за дирофіляріозу dissua@i.ua
2004 Освітня та культурницька діяльність органів місцевого самоврядування і громадськості Таврійської губернії(друга половина XIX початок XX ст.) dissua@i.ua
2004 Екологічні і геолого-економічні параметри максимально безпечного промислового освоєння розсипних титано-цирконієвих родовищ України dissua@i.ua
2004 Микола Гоголь і Пантелеймон Куліш: проблема типології художньої свідомості. dissua@i.ua
2004 Порушення окисного гомеостазу у хворих на хронічний холецистит, які зазнали впливу факторів Чорнобильської аварії, та їх корекція dissua@i.ua
2004 КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ДОКАЗУВАННЯ НА ДОСУДОВОМУ СЛІДСТВІ dissua@i.ua
2004 Трансформація європейської політики США після завершення холодної війни. dissua@i.ua
2004 Лінгвопрагматичні засоби вираження ухильності в сучасному італійському політичному дискурсі. dissua@i.ua
2004 Німецькі фразеологізми з етнокультурним компонентом та проблеми їх відтворення при перекладі. dissua@i.ua
2004 Лінгвостилістика епістолярію Г.П.Кочура (на матеріалі листування 60-80 рр. ХХ століття) dissua@i.ua
2004 Система поетичного моделювання світу в календарно-обрядовій поезії. dissua@i.ua
2004 Міжнародно-правові форми розрахунків в транскордонному обігу фінансових коштів. dissua@i.ua
2004 Концепція демократичної політичної культури та основні тенденції її втілення в Україні dissua@i.ua
2004 Молекулярні механізми мембранотропної ак-тивності 2,6-диметилпіридин-N-оксиду (івіну) dissua@i.ua
2004 Агрохімічна оцінка нових видів органічних добрив на основі відходів міст dissua@i.ua
2004 Роль православної та уніатської церков у національно-визвольному русі в Україні у 1596 - 1686 рр. dissua@i.ua
2004 Динаміка цитокінів і електронейроміографічних показників при гострих запальних демієлінізуючих поліневропатіях dissua@i.ua
2004 Діагностика та лікування алергічного риніту у шахтарів Донбасу dissua@i.ua
2004 Ефективність застосування драже суміші побутових алергенів у специфічній імунотерапії алергічних ринітів dissua@i.ua
2004 Протирецидивне лікування хворих на поліпозний риносинусит dissua@i.ua
2004 Регіонарна внутрішньоартеріальна хіміотерапія в комплексному лікуванні злоякісних новоутворень носової і ротової частин глотки dissua@i.ua
2004 Фізична модель локальних центрів активності кометних ядер dissua@i.ua
2004 Оцінка умов експлуатації бортового обладнання в зоні дії електромагнітного поля блискавки dissua@i.ua
2004 Цивільно-правова охорона особистого життя фізичних осіб dissua@i.ua
2004 Кримінально – процесуальна регламентація слідчих дій dissua@i.ua
2004 Методика розслідування злочинів, пов’язаних з порушеннями бюджетного законодавства. dissua@i.ua
2004 Процесуальний статус обізнаних осіб та їх правовідносини з дізнавачем і слідчим у кримінальному судочинстві України dissua@i.ua
2004 Конституційне право особи на правову допомогу і його реалізація на досудових стадіях кримінального процесу dissua@i.ua
2004 Клініко-морфологічні паралелі при хронічних гнійних середніх отитах в залежності від краніологічних особливостей будови печерно-соскоподібної частини середнього вуха. dissua@i.ua
2004 Удосконалення технологічного процесу та обґрунтування основних параметрів самозавантажного стоговоза dissua@i.ua
2004 Спектральні та фотометричні особливості вибраних комет dissua@i.ua
2004 Менеджмент персоналу та мотивація праці в аграрних підприємствах dissua@i.ua
2004 Видовище як феномен культури. Філософський аспект dissua@i.ua
2004 Зміни компонентів ліпідного обміну за умов дії на рослини кукурудзи іонів важких металів та гербіцидів. dissua@i.ua
2004 Гальванокоагуляційне очищення промивних стічних вод, які містять хром dissua@i.ua
2004 Характеристика гліколіпідів за умов оксидного стресу, індукованого пероксидом водню, в листках озимої пшениці dissua@i.ua
2004 Структурні характеристики та шаперон-подібна функція альфа-кристаліну кришталика ока dissua@i.ua
2004 1. Мезофазоутворення та оптичні властивості алканоатів двовалентних металів і систем на їх основі dissua@i.ua
2004 Жаростійкі матеріали підвищеної термостійкості на основі портландцементу і модифікованого мікрокремнезему dissua@i.ua
2004 Створення високоточних цангових патронів з пружним фланцем для металорізальних верстатів dissua@i.ua
2004 Методи та засоби підвищення живучості розподілених телекомунікаційних систем. dissua@i.ua
2004 Громадські гуманітарні організації в Україні у роки Першої світової війни dissua@i.ua
2004 Дослідження фізико-хімічних процесів плавлення і розробка технології пастоподібних плавлених сирів з використанням кисломолочного сиру. dissua@i.ua
2004 Синтез роторних систем для складання різьбових з'єднань на підставі просторово-функціонального підходу dissua@i.ua
2004 Клініко-ехокардіографічні критерії діагностики серцевої недостатності у дітей раннього віку dissua@i.ua
2004 Поетика храму у творах художньої літератури (на матеріалі романів У. Голдінга “Шпиль” і Ю. Місіми “Золотий Храм”). dissua@i.ua
2004 Соціально-філософські основи нігілізму (ХІХ - ХХ в.) dissua@i.ua
2004 Підвищення усталеності роботи підприємства і його адаптація інфраструктури регіону dissua@i.ua
2004 Обґрунтування параметрів і розробка технології комбінованого способу підтримки виробок, що використовуються повторно dissua@i.ua
2004 Програмне забезпечення для автоматизації управління потоками обробки даних в оперативно-організаційних системах dissua@i.ua
2004 Моделі та метод розрахунку переносу забруднюючих речовин в ближній зоні викиду відкритих потоків dissua@i.ua
2004 Удосконалення управління земельними ресурсами на регіональному рівні dissua@i.ua
2004 Управління землями з обмеженим режимом землекористування dissua@i.ua
2004 "Права, за якими судиться малоросійський народ" (1743): джерелознавчий та кодикологічний аналіз. dissua@i.ua
2004 Моделювання спостережних оптичних ефектів в планетних системах зір dissua@i.ua
2004 Ефективність електроприводів сільськогосподарських машин при використанні електродвигунів спеціального призначення dissua@i.ua
2004 Розподіл і експресія ендогенних ретровірусів у геномі птахів dissua@i.ua
2004 Роль порушень ліпідного обміну та ендотеліальної дисфункції у прогресуванні хронічної ниркової недостатності dissua@i.ua
2004 Клініко-патогенетичні та терапевтичні аспекти ролі мікро- та макроелементів сироватці крові у хворих на хронічні гепатит та цирози печінки. dissua@i.ua
2004 Динаміка конструкцій при складній взаємодії їх елементів dissua@i.ua
2004 Удосконалення процесу формоутворення робочих поверхонь цівкових коліс позацентроїдних епіциклоїдальних передач внутрішнього зачеплення dissua@i.ua
2004 Підвищення динамічних характеристик технологічної оброблювальної системи при точінні dissua@i.ua
2004 Методи та засоби аналізу динамічного стану протезованої ноги людини dissua@i.ua
2004 Метод та прилад відцентрової седиментації формових елементів крові dissua@i.ua
2004 Методи розрахунку навантажень, що діють на ракету при стоянці на морській стартовій платформі. dissua@i.ua
2004 Визначення профілю циліндричного ре-флектора, що дозволяє розподіляти від-биті промені за заданим законом dissua@i.ua
2004 Визначення геометричної форми та відносного об'єму ущільненої речовини в корпусі порошкового вогнегасника dissua@i.ua
2004 Основні заходи сортової агротехніки гібридів кукурудзи різних груп стиглості в північному Степу України dissua@i.ua
2004 Особливості формування проектно-образного мислення дизайнера dissua@i.ua
2004 Інтеграція дизайну і маркетингу в сучасній проектній культурі dissua@i.ua
2004 Веб-сайт як об'єкт графічного дизайну dissua@i.ua
2004 Конкурентоспроможність виробництва молока в умовах ринку dissua@i.ua
2004 Економіко-організаційний механізм становлення ринку м'ясо-молочної продукції в регіоні. dissua@i.ua
2004 Прискорене моделювання рідкісних подій в різних умовах завантаження системи обслуговування. dissua@i.ua
2004 Статистичне моделювання смертності населення в Україні dissua@i.ua
2004 Моделювання впливу дефектів кристалічної будови на електронну підсистему кристалу dissua@i.ua
2004 Наукові основи розвитку і розміщення сільськогосподарського виробництва в умовах трансформації економіки (на прикладі Тернопільської області) dissua@i.ua
2004 Інтеграція України у світовий інформаційний простір dissua@i.ua
2004 Особливості окиснення в 3% розчині NaCl композиційних матеріалів на основі дібориду титану, нітридів титану і алюмінію dissua@i.ua
2004 Біологічне обґрунтування захисту яблуні від яблуневого плодового пильщика (Hoplocampa testudinea Klug.) в умовах Північного Лісостепу України dissua@i.ua
2004 Економіко-математичне моделювання зовнішньоторговельних зв'язків України з Росією dissua@i.ua
2004 Облік і контроль власності у сільськогосподарських виробничих кооперативах. dissua@i.ua
2004 Запровадження військового права в Західноукраїнській Народній Республіці dissua@i.ua
2004 Модельне значення соматичних та F-специфічних коліфагів при вірусологічному контролі технології водопідготовки dissua@i.ua
2004 Гігієнічна оцінка забруднення навколишнього середовища важкими металами і його впливу на здоров'я населення Донецької області dissua@i.ua
2004 Наукове обґрунтування оптимізації медичного забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України в системі "допризовник- призовник - молодий солдат" dissua@i.ua
2004 Організаційний механізм інвестування промислового виробництва в економічних регіонах dissua@i.ua
2004 Навчання старшокласників загальноосвітньої школи обговорення проблем англійською мовою у процесі міжкультурного спілкування dissua@i.ua
2004 Створення та аналіз київської бази даних спостережень покрить зір Місяцем dissua@i.ua
2004 Оптимізація лікування обмеженої склеродермії у жінок різних вікових груп із застосуванням замісної гормональної терапії на підставі оцінки гормонального статусу dissua@i.ua
2004 Інформаційні ресурси міжнародного співробітництва dissua@i.ua
2004 Політичні та громадянські цінності: особливості становлення та функціонування (історико-методологічний аналіз). dissua@i.ua
2004 Електоральна поведінка студентської молоді в умовах трансформації політичної системи України (на прикладі Івано-Франківської та Львівської областей). dissua@i.ua
2004 Регіональні особливості парламентських виборів в Україні в умовах трансформації політичної системи суспільства (на прикладі Закарпатської області). dissua@i.ua
2004 Формування професійно-педагогічної майстерності ви-кладачів вищих освітніх закладів Слобожанщини другої половини ХІХ – початку ХХ століття dissua@i.ua
2004 Проблема спілкування учителя з учнем у педагогічній теорії та практиці України другої половини ХІХ - початку ХХ ст. dissua@i.ua
2004 СОЦІАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ У 1943 - 1953 рр. (за матеріалами областей Північного Лівобережжя України) dissua@i.ua
2004 Ротавірусна інфекція у новонароджених: клініка, лікування та профілактика dissua@i.ua
2004 Синтез та дослідження олігоарилетеркетонів з реакційноздатними групами та термостійких полімерів на їх основі dissua@i.ua
2004 Модифікація сітчастих поліціануратів реакційноздатними олігомерами та полімерами dissua@i.ua
2004 Обґрунтування системи захисту тютюну від тютюнового трипсу в західній передгірно-приморській зоні Криму dissua@i.ua
2004 Біологічне обґрунтування системи захисних заходів від пірикуляріозу рису в умовах Південного Степу України dissua@i.ua
2004 Економічна ефективність виробництва винограду dissua@i.ua
2004 Електромагнітні реле з ерозієстійкими контакт-деталями в електроустановках сільського господар-ства. dissua@i.ua
2004 Правонаступництво України щодо міжнародних договорів колишнього СРСР dissua@i.ua
2004 Енергоощадна технологія електротеплоакумуляційного обігріву в агропромисловому комплексі. dissua@i.ua
2004 Коронарна ангіопластика і стентування у хворих на ішемічну хворобу серця зі зниженою скоротливою здатністю міокарду лівого шлуночка dissua@i.ua
2004 Хемо- та регіоселективність в реакціях галогеноциклізації 2-алкенілтіозаміщених бензімідазолів, піримідин-6(1Н)-онів, 1,2,4-триазин-5(2Н)-онів dissua@i.ua
2004 Психологічні особливості етнічної ідентичності студентської молоді Східного та Південного регіонів України. dissua@i.ua
2004 Розвиток позашкільних закладів різних типів в Україні (1920-1941рр.). dissua@i.ua
2004 Управління інноваційною діяльністю підприємства dissua@i.ua
2004 Управління обіговими коштами підприємства dissua@i.ua
2004 Вибір стратегії антикризового управління(на прикладі комерційного банку) dissua@i.ua
2004 Серологічний моніторинг перепелів щодо вірусних інфекцій при виготовленні та використанні культур клітин dissua@i.ua
2004 Удосконалення розрядних кіл генераторів великих імпульсних струмів з урахуванням критеріїв їх надійності dissua@i.ua
2004 Лікування хронічного больового синдрому у онкологічних хворих методом хімічного нейролізису dissua@i.ua
2004 Підвищення ефективності примусового охолодження високовольтних масляних трансформаторів dissua@i.ua
2004 Проблема теодицеї у релігійній філософії Миколи Бердяєва та Лева Шестова. dissua@i.ua
2004 Культурно-просвітницька робота в Збройних Силах України (соціально-філософський аналіз). dissua@i.ua
2004 Педагогічні ідеї та громадсько-просвітницька діяльність В.Г. Короленка. dissua@i.ua
2004 Імуностимулюючі властивості чорнушки посівної (Nigella sativa), її препаратів та їх застосування при вакцинації проти ньюкаслської хвороби dissua@i.ua
2004 Роль функціональних порушень нейроендокринної та ейкозаноїдної систем в механізмах розвитку сенсибілізації при мікозах ступнів; комплексне лікування хворих з використанням цзю-терапії dissua@i.ua
2004 Фактори ризику, діагностичні критерії та методи переривання завмерлої вагітності dissua@i.ua
2004 Реабілітація генеративної функції жінок при зовнішньому генітальному ендометріозі. dissua@i.ua
2004 Підвищення техніко-економічних показників систем керування процесами зволоження матеріалів dissua@i.ua
2004 Методи синтезу модулів сигнатурного моніторингу для дискретних пристроїв, що самотестуються. dissua@i.ua
2004 Технологічне покращання експлуатаційних властивостей циліндричних поверхонь деталей машин вібраційно-відцентровим зміцненням dissua@i.ua
2004 Обґрунтування економічної сталості розвитку сільськогосподарського виробництва в ринкових умовах dissua@i.ua
2004 Проблема походження східнослов'янських мов у мовознавстві ХІХ ст.- 20-30-х рр. ХХ ст dissua@i.ua
2004 Специфіка конотативних значень образних номінацій в художньому тексті dissua@i.ua
2004 Семантика і функціонально-комунікативний аспект етикетних одиниць в епістолярній спадщині українських письмеників ХІХ ст. dissua@i.ua
2004 Філологічна термінологія Михайла Грушевського dissua@i.ua
2004 Методи синтезу багаторівневих структур керуючих автоматів на програмованих логічних пристроях dissua@i.ua
2004 Синтез і дослідження фосфор- і нітрогеновмісних похідних кумарину dissua@i.ua
2004 Кислотність, сольватація та сольватохромія у мікроемульсіях dissua@i.ua
2004 Управління маркетинговим потенціалом підприємства в умовах ринку dissua@i.ua
2004 Стратегічне маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств dissua@i.ua
2004 Стратегія інвестиційного кредитування підприємств в Україні dissua@i.ua
2004 Товарна політика підприємств в умовах маркетингової орієнтації dissua@i.ua
2004 Інвестиційне забезпечення економічної безпеки держави dissua@i.ua
2004 Інтенсивні пучки важких іонів в плазмовій лінзі dissua@i.ua
2004 Формування професійно орієнтованої англомовної граматичної компетенції майбутніх філологів dissua@i.ua
2004 Фактори формування екологічної культури особистості в умовах суспільства ризику dissua@i.ua
2004 Вогнищеві забої лобових та скроневих часток головного мозку легкого та середнього ступенів важкості (динаміка перебігу психоневрологічних порушень) dissua@i.ua
2004 Біоекологічні особливості видів роду Cersis L.,інтродукованих в Правобережному Лісостепу України dissua@i.ua
2004 Особливості формування кульшового суглоба у дітей після гематогенного остеомієліту проксимального відділу стегнової кістки dissua@i.ua
2004 Ресурси дикоростучих лікарських рослин Правобережного степового Придніпров'я. dissua@i.ua
2004 Навчання студентів-економістів англійської фахової лексики dissua@i.ua
2004 Формування комунікативної компетенції в читанні англійською мовою із застосуванням комп'ютерних технологій у вищих навчальних закладах dissua@i.ua
2004 Прогнозування потреб в послугах з технічного обслуговування і ремонту парку легкових автомобілів в проектах розвитку підприємств автосервісу dissua@i.ua
2004 Дослідження байєсівських процедур розпізнавання, побудованих на основі однорідних ланцюгів Маркова. dissua@i.ua
2004 Притча у давній українській літературі: еволюція жанру dissua@i.ua
2004 Соціально-економічна ефективність людського капіталу України dissua@i.ua
2004 Дивергентні відношення у сфері віддієслівного іменникового словотвору. dissua@i.ua
2004 Семантико-граматичне та словотвірне освоєння невідмінюваних імен dissua@i.ua
2004 Експресивно-виражальні можливості трансформованих стійких сполучень слів (на матеріалі української преси кінця ХХ - початку ХХІ століття) dissua@i.ua
2004 Розробка технології виробництва шкір на основі вдосконалення процесів хромового дублення, жирування та фарбування dissua@i.ua
2004 Екологічна оцінка забруднення важкими металами урбанізованих територій Дніпропетровсько-Дніпродзержинської агломерації. dissua@i.ua
2004 Функціональна адаптація студентів до психоемоційного навантаження в процесі підготовки фахівців м'ясопереробної галузі dissua@i.ua
2004 Взаємодія залізничного і водного транспорту на прикладі Білгород-Дністровського морського порту dissua@i.ua
2004 Формування і підвищення ефективності використання кадрово-управлінського потенціалу сільського господарства dissua@i.ua
2004 Корекція особистісних дисгармоній психодинамічно неконгруентних старшокласників. dissua@i.ua
2004 Розвиток емпатії та атракції майбутнього педагога як умов професійного спілкування dissua@i.ua
2004 Воднесорбційні та електрохімічні властивості інтерметалідів систем Ti-Fe, Ti-Fe-V і Mg-Ni dissua@i.ua
2004 Обгрунтування методів діагностики, профілактики та лікування трофічних захворювань кукси шийки матки після субтотальної гістеректомії. dissua@i.ua
2004 Прогнозування та профілактика гіпотрофії плода у вагітних з хронічним пієлонефритом. dissua@i.ua
2004 Інформаційно-вимірювальна система діагностування радіоелектронної апаратури dissua@i.ua
2004 Конкуренція на ринках легкових автомобілів країн Центральної та Східної Європи dissua@i.ua
2004 Вплив молекул розчиненої речовини на структуру та термодинамічні властивості води. dissua@i.ua
2004 Екзистенціальний потенціал постнекласичної науки (соціально-філософський аналіз) dissua@i.ua
2004 Методи,моделі та стратегії управління в проектах будівництва і експлуатації автмобільних доріг dissua@i.ua
2004 Розробка методів,моделей та алгоритмів забезпечення якості і системної ефективності підготовки водіїв dissua@i.ua
2004 Іон-фотонна емісія деяких перспективних матеріалів термоядерних реакторів dissua@i.ua
2004 Ландшафтно-технічні системи міст Центрального лісостепу України (на прикладі міста Вінниці) dissua@i.ua
2004 Українська преса Наддніпряншини: пропаганда та відстоювання національних домагань українства (1905-1907 рр.) dissua@i.ua
2004 Психологічні чинники розвитку ціннісних орієнтацій студентської молоді. dissua@i.ua
2004 Закономірності формування квазікристалічної структури в системі Al-Cu-Fe при осадженні із парової фази dissua@i.ua
2004 Структурно-фазові перетворення та магнітні властивості нанокристалічних сплавів типу Finemet (FeCuBCuNb) dissua@i.ua
2004 Дія різних за детергентними властивостями дигідроксижовчних кислот на секрецію жовчі dissua@i.ua
2004 Вдосконалення методів та моделей розрахун-кового аналізу теплових режимів та тепловтрат приміщень з різними системами опалення dissua@i.ua
2004 Саморегуляція ситуативної агресивності у навчально тренувальній та змагальній діяльності спортсмена. dissua@i.ua
2004 Саморегуляція ситуативної агресивності у навчально тренувальній та змагальній діяльності спортсмена dissua@i.ua
2004 Психологічні ідеї гуманізму в світлі концепцій острозьких просвітників ХVІ-ХVІІ століття. dissua@i.ua
2004 Психологічні засади комунікативної підготовки майбутніх менеджерів. dissua@i.ua
2004 Доплерівське зондування штучно збуреної середньоширотної іоносфери dissua@i.ua
2004 Фізичні основи створення акустооптичних фільтрів з використанням дифракції світла на ультразвуковій хвилі під подвійним кутом Брега dissua@i.ua
2004 Метод оцінки агрометеорологічних умов формування продуктивності соняшника і прогнозу врожайності на півдні України dissua@i.ua
2004 Експериментально-клінічне обґрунтування пластично-адгезивних методів профілактики неспроможності швів загальної жовчної протоки. dissua@i.ua
2004 Організація і методика аудиту в Україні dissua@i.ua
2004 Методи попередження специфічних ускладнень при хірургічному лікуванні захворювань щитоподібної залози dissua@i.ua
2004 Вплив вібраційних станів на густину рівнів та температуру ядер dissua@i.ua
2004 Моделювання процесів управління економічною безпекою регіону dissua@i.ua
2004 Зміст та технології навчання словацької мови студентів вищих педагогічних навчальних закладів України dissua@i.ua
2004 Відтворення фінансових ресурсів в сфері малого бізнесу dissua@i.ua
2004 Дидактичні умови формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх викладачів економіки в процесі професійної підготовки dissua@i.ua
2004 Формування професійних умінь майбутніх учителів у процесі моделювання організаторської педагогічної діяльності dissua@i.ua
2004 Конституційно-правовий статус Верховної Ради Автономної Республіки Крим dissua@i.ua
2004 Договір найму (оренди) нерухомого майна dissua@i.ua
2004 Кримінально-правова характеристика злочинів проти виборчих прав громадян України (ст.ст.157, 158, 159 КК України) dissua@i.ua
2004 Цивільно-правові наслідки звільнення від кримінальної відповідальності (за нереабілітуючими обставинами) dissua@i.ua
2004 Вексель як об'єкт цивільних прав dissua@i.ua
2004 Дизайн, синтез та йонофорні властивості фосфорильованих калікс[4]аренів dissua@i.ua
2004 Інформаційне забезпечення управління підприємствами лісогосподарського комплексу. dissua@i.ua
2004 Особливості підвищення ефективності збагачення окислених залізистих кварцитів Кривбасу. dissua@i.ua
2004 Комплексне газодинамічне та механічне моделювання мотокомпресорних повітряно-реактивних двигунів малих тяг. dissua@i.ua
2004 Функціонування Na+, K+- та Ca2+- помп мембран зародків в'юна за умов дії фторхінолонів та катіонів важких металів. dissua@i.ua
2004 Ріст і врожайність моркви і пастернака за дії регуляторів росту івіну та емістиму С. dissua@i.ua
2004 Біологічно активні речовини лікарських рослин за впливу івіну, емістиму С та агростимуліну dissua@i.ua
2004 Фінансово-промислові групи: сучасні світові тенденції та проблеми становлення в Україні dissua@i.ua
2004 Кредитний механізм і його вплив на інвестиційні процеси в Україні dissua@i.ua
2004 Біотехнічна система для контролю психофізіологічного стану оператора dissua@i.ua
2004 Формування комунікативно-мовленнєвих умінь російськомовних першокласників у процесі вивчення української мови (у школах з українською мовою навчання) dissua@i.ua
2004 Жаростійкий барійвміщуючий цемент з підвищеними захисними властивостями від іонізуючого випромінювання dissua@i.ua
2004 Гендерний підхід у професійній підготовці студентів вищих педагогічних закладів dissua@i.ua
2004 Педагогічні засади модульної технології навчання у формуванні професійної компетентності майбутніх учителів англійської мови і літератури dissua@i.ua
2004 1.Формування слухо-вимовних навичок у шестилітніх учнів у ситуації багатомовності dissua@i.ua
2004 1.Професійна діяльність учителя з розвитку фізичних якостей старшокласників. dissua@i.ua
2004 1.Формування художньо-естетичного смаку як професійної якості майбутнього вчителя. dissua@i.ua
2004 Підвищення ефективності профілактики прогресування міопії під час вагітності та в післяпологовому періоді шляхом застосування антиоксидантної терапії dissua@i.ua
2004 Особливості накопичення важких металів молоддю коропових риб у ставах з різними джерелами живлення dissua@i.ua
2004 Сріблястий карась та краснопірка в промисловій іхтіофауні Каховського водосховища dissua@i.ua
2004 Способи і засоби забезпечення безпеки аварійного радіооповіщення з використанням броньованих кабелів зв'язку у вугільних шахтах dissua@i.ua
2004 Ранній гесто: патогенетичні особливості, діагностика, лікування. dissua@i.ua
2004 Юридична природа недержавної правоохоронної діяльності в Україні (теоретико-правовий аспект) dissua@i.ua
2004 Ліквідність у системі фінансових інститутів перехідної економіки dissua@i.ua
2004 Організаційно-економічний механізм збалансованості розвитку підприємств морського транспорту України dissua@i.ua
2004 Особливості метаболізму вуглеводів змішаною мікробно популяцією сліпої кишки кролів dissua@i.ua
2004 Структурно-функціональні властивості молекул середньої маси в плазмі крові людей з ішемічною хворобою серця. dissua@i.ua
2004 Особистісні передумови культурного впливу на іншого dissua@i.ua
2004 Формування самостійності учнів молодшого шкільного віку шкіл-інтернатів для дітей-сиріт у позаурочній діяльності dissua@i.ua
2004 Вплив тарифного і нетарифного регулювання на конкурентоспроможність товару dissua@i.ua
2004 Обґрунтування змісту уроків фізичної культури з елементами бадмінтону для дітей молодшого шкільного віку dissua@i.ua
2004 Патоморфологічні зміни substantia nigra при тривалому застосуванні нейролептиків (експериментально-клінічне дослідження). dissua@i.ua
2004 Структурні характеристики біметалевих композиційних матеріалів на основі алюміній-сталь та ніобій-сталь, отриманих методом детонаційного впливу dissua@i.ua
2004 Соціалізація особистості молодшого школяра в процесі ігрової діяльності dissua@i.ua
2004 Професійно-педагогічна підготовка льотно-інструкторського складу ВПС України у вищих навчальних військових закладах dissua@i.ua
2004 Розвиток філософії освіти в американському Просвітництві (друга половина XVIII – початок XIX ст.) dissua@i.ua
2004 Соціально-педагогічна профілактика жорстокого ставлення до дітей у сім’ї dissua@i.ua
2004 Напружено-деформований стан несучих залізобетонних конструкцій каркасних будівель, що взаємодіють з нерівномірно деформівною основою dissua@i.ua
2004 Формування мотивації вивчення іноземної мови студентами економічних спеціальностей dissua@i.ua
2004 Педагогічні умови інтеграції фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін у підготовці екологів dissua@i.ua
2004 Бойові дії ополченських збройних формувань в оборонних операціях на території України (червень 1941-липень 1942 років) dissua@i.ua
2004 Боротьба з повітряними десантами за досвідом локальний війн другої половини ХХ ст. dissua@i.ua
2004 Інтрогресії в геномі м'якої пшениці (Triticum aestivum L.) як фактор, що впливає на результати її генетичного аналізу dissua@i.ua
2004 Вплив структурно-фазового складу метала зварних швів низьколегованих сталей на стабільність їх механічних властивостей dissua@i.ua
2004 Розвиток рефлексивного оцінювання як чинника мотивації досягнення молодших школярів. dissua@i.ua
2004 Дія цитозольних фракцій ембріональних тканин на стан печінки під час гіпотермічного зберігання та токсичного ураження dissua@i.ua
2004 Журналістська діяльність Августина Волошина в контексті розвитку закарпатської преси dissua@i.ua
2004 Механічні, оптичні та електронні властивості одношарових вуглецевих нанотрубок dissua@i.ua
2004 Антропометричне забезпечення процесу проектування жіночого плечового одягу. dissua@i.ua
2004 Південноруські провінційні династії ХІ століття (Ігоревичі та Ростиславичі) dissua@i.ua
2004 Православні полемічні твори у Київській митрополії середини ХУІ - початку ХУІІ ст.: зміст та ідеологія. dissua@i.ua
2004 Місце та роль тирозинових протеїнкіназ родин Src і Syk в передачі внутрішньоклітинних сигналів за участю мікротрубочок в процесі нейрональної диференціації dissua@i.ua
2004 Маркетингові стратегії підприємства dissua@i.ua
2004 Державне регулювання ринку підакцизних споживчих товарів dissua@i.ua
2004 Оцінювання та формування організаційних структур управління промислових підприємств dissua@i.ua
2004 Економічна оцінка та планування життєвого циклу розвитку підприємства dissua@i.ua
2004 Попередження віддалених післяопераційних ускладнень після резекції кишечника dissua@i.ua
2004 Діагностичне та прогностичне значення вмісту черевної порожнини при травмі живота dissua@i.ua
2004 Нейтрофільно-ендотеліальні механізми при хронічній гіперімунокомплексній патології та деякі підходи до їх корекції dissua@i.ua
2004 Роль змін фотоперіоду як чинника зовнішнього середовища в порушенні функцій нирок dissua@i.ua
2004 Інтеграційні процеси споживчої кооперації: регіональні аспекти dissua@i.ua
2004 Аналіз і оцінка ефективності циркуляційних контурів суднових контактних газопаротурбінних установок dissua@i.ua
2004 Політичний маркетинг в Україні: сутність та функціональна роль dissua@i.ua
2004 Формування професійної бюрократії в Україні: витоки, тенденції та перспективи dissua@i.ua
2004 Сутність і специфіка інституту політичного лідерства в сучасному українському політичному процесі dissua@i.ua
2004 Системний аналіз традицій у політичному процесі dissua@i.ua
2004 Накопичення Cs-137 рослинними організмами в процесі їх розвитку в умовах Полісся dissua@i.ua
2004 Забруднення агроекосистем Західного Полісся важкими металами техногенного походження (на прикладі законсервованого звалища твердих побутових відходів) dissua@i.ua
2004 Продуктивність асканійського багатоплідного типу каракульських овець при згодовуванні ріпакової макухи, збагаченої підвищеними рівнями мікро- і макроелементів. dissua@i.ua
2004 Використання ріпакової олії у годівлі молодняка сріблясто-чорної лисиці звіроферм західного Поділля dissua@i.ua
2004 Використання зерна різних технологій консервування і підготовки до згодовування при відгодівлі бичків і свиней. dissua@i.ua
2004 Удосконалення технології консервування, сушіння та використання зерна кукурудзи в годівлі корів і при відгодівлі бичків. dissua@i.ua
2004 Фітоіндикація забруднення важкими металами антропогенно трансформованого середовища Донбасу. dissua@i.ua
2004 Хіральні ариліденпохідні 3-метилциклогексанону: синтез, будова, мезоморфізм та поведінка у рідкокристалічних системах dissua@i.ua
2004 Фізико-хімічні закономірності хімічного й електрохімічного розчинення міді в мідноаміачних розчинах dissua@i.ua
2004 Екологічний імператив контркультури в контексті проблеми відношення людини до природи. dissua@i.ua
2004 Некоректні задачі динаміки пластин при імпульсних навантаженнях dissua@i.ua
2004 Формування морально-ціннісних орієнтацій учнів 8-9 класів засобами українського та англійського фольклору dissua@i.ua
2004 Фізичне виховання старшокласників ліцеїв та гімназій у позакласній роботі dissua@i.ua
2004 Формування російськомовної граматичної компетенції англомовних студентів-іноземців на початковому етапі навчання у вищій школі (на матеріалі дієслівних категорій) dissua@i.ua
2004 Профілактика ускладнень ендохірургічних транспапілярних втручань у хворих з патологією великого дуоденального сосочка і гепатикохоледоха. dissua@i.ua
2004 Еколого-економічні проблеми стійкого розвитку екосистем в умовах інтенсивного використання земель dissua@i.ua
2004 Організаційно-економічні основи управління вибором напрямків інноваційного розвитку промислових підприємств dissua@i.ua
2004 Засоби підвищення ефективності виробництва конструкцій літальних апаратів із полімерних композиційних матеріалів.. dissua@i.ua
2004 Українське художнє палітурництво XVI - поч. ХХ ст. у контексті західноєвропейського інтролігаторства. dissua@i.ua
2004 Образотворче мистецтво радянської України 1930-х років. dissua@i.ua
2004 Фізіологічні особливості сортів озимої пшениці за умов різного водозабезпечення та живлення dissua@i.ua
2004 Національна ідея в контексті українсько-російських відносин. dissua@i.ua
2004 Лексика календарно-обрядової поезії: структурно-семантичний та стилістичний аспекти. dissua@i.ua
2004 Поетика імпліцитних смислів художнього твору dissua@i.ua
2004 Проза Емми Андієвської: психологічний дискурс dissua@i.ua
2004 Соціально-філософські проблеми взаємодії греко-католицького світосприйняття та економічних процесів. dissua@i.ua
2004 Методологія пізнання ренесансних процесів в культурі dissua@i.ua
2004 Вплив хімічного складу флюсів та особливостей їх підготовки на розподіл водню в розплавах системи флюс-метал dissua@i.ua
2004 Конкурентоспроможність спеціаліста в умовах ринкової економіки dissua@i.ua
2004 Державна політика в Україні у галузі театрального мистецтва (1917 - 2000 рр.) dissua@i.ua
2004 Навчання дискусії на матеріалі художніх текстів у процесі вивчення англійської як другої іноземної мови dissua@i.ua
2004 Вплив тироксину на жовчоутворювальну функцію печінки dissua@i.ua
2004 Економічна стратегія підвищення ефективності використання сукупного сільськогосподарського капіталу dissua@i.ua
2004 Соціальні механізми попередження та розв'язання соціально-трудових конфліктів dissua@i.ua
2004 Якість життя в умовах сучасної економіки (регіональний аспект) dissua@i.ua
2004 Алгоритми кореляційного декодування cімей кодів Ріда-Соломона dissua@i.ua
2004 Синтез пристроїв прийому сигналів при апріорній невизначеності dissua@i.ua
2004 Підвищення якості пристроїв синхронізації для систем на базі таймерних сигналів dissua@i.ua
2004 Жанровий канон Православної Літургії (на матеріалі Літургій українських та російських композиторів кінця XIX - початку ХХ століть) dissua@i.ua
2004 Українська духовна пісня західноєвропейського походження в історичному розвитку (XVII-XХ ст.). dissua@i.ua
2004 Прогнозування розвитку аеропортів України та оцінка ефективності їх функціонування dissua@i.ua
2004 Навчання студентів-економістів написання англійською мовою довідково-інформаційної документації dissua@i.ua
2004 Функціонально заміщені електронодефіцитні полігалогеналканіміни в реакціях з фосфорними нуклеофілами dissua@i.ua
2004 Договір комісії і агентський договір у цивільному праві dissua@i.ua
2004 Відбиття явищ інтерференції в українській газеті "Наше слово" в Польщі. dissua@i.ua
2004 Біологічні особливості представників родини Myrtaceae R.Br., інтродукованих на Південний берег Криму dissua@i.ua
2004 Цитологічні дослідження видів та гібридів м'яти в зв'язку з завданнями селекції на високу олійність dissua@i.ua
2004 Державна політика стимулювання експорту в ринковій економіці dissua@i.ua
2004 Діяльність жінки-керівника в контексті розвитку менеджменту сільськогосподарських підприємств dissua@i.ua
2004 Формування ціннісних орієнтацій молодших школярів у процесі сприйняття музики. dissua@i.ua
2004 Соціально-економічні проблеми розвитку та розміщення продуктивних сил регіону (на матеріалах Рівненської області). dissua@i.ua
2004 Управління інноваційно-інвестиційним потенціалом фінансово-промислових груп dissua@i.ua
2004 Екотоксикологічне та економічне обгрунту-вання систем хімічного захисту зернових куль-тур в Лісостепу і Степу України dissua@i.ua
2004 Особливості інтенсивної терапії важких форм алкогольного абстинентного синдрому (" білої гарячки"). dissua@i.ua
2004 Вікові особливості змін скелета грудної кіцівки нутрії у постнатальному періоді онтогенезу dissua@i.ua
2004 Комплексоутворення та спектральні властивості похідних 3-гідроксифлавону dissua@i.ua
2004 Удосконалення технології наплавлення деталей металургійного устаткування валиками регламентованої форми. dissua@i.ua
2004 Відгуки аномалій характеристик клімату України у зимовий період на процеси взаємодії в системі "атмосфера-океан" у Північній Атлантиці dissua@i.ua
2004 Художня концепція "Мистецтва фуги" Й.С. Баха dissua@i.ua
2004 Профілактика ранньої асептичної нестабільності ніжки ендопротеза кульшового суглоба dissua@i.ua
2004 Дослідження територіальної організації рекреаційного господарства (на прикладі туристичної зони міста Чженчжоу, КНР) dissua@i.ua
2004 Методи визначення корозійної тривкості, довговічності та антикорозійний захист залізобетонних конструкцій dissua@i.ua
2004 Впровадження прогресивних методів управління фінансовими ресурсами підприємств у зовнішньоекономічній діяльності dissua@i.ua
2004 Методи підвищення точності та інформативності системи оперативного вимірювання вмісту заліза в гірничій масі на основі гама-гама випробування dissua@i.ua
2004 Еволюція українського весільного обряду (на матеріалах фольклору) dissua@i.ua
2004 Рецепція і первинні етапи трансдукції сигналу лазерного світла насінням та проростками крес-салату dissua@i.ua
2004 Резонансна трифотонна іонізація атома самарію dissua@i.ua
2004 Імператив і модуси сучасної наукової раціональності dissua@i.ua
2004 Адаптивний соціально-орієнтований маркетинг-аудит dissua@i.ua
2004 Неврологічні аспекти порушень постави у підлітків. dissua@i.ua
2004 Вплив добавок гідридоутворуючих елементів на розподіл форм існування водню в твердих сплавах на основі заліза dissua@i.ua
2004 Українська преса Покуття як джерело дослідження суспільно-політичного життя краю 20-30-х рр. ХХ ст. dissua@i.ua
2004 Луцько-Житомирська дієцезія наприкінці XVIII - у першій половині ХІХ століття. dissua@i.ua
2004 Підвищення ефективності газоочистки теплових енергетичних установок dissua@i.ua
2004 Комплексна технологія підвищення експлуатаційних характеристик деталей з покриттям із плакованого карбіду титану dissua@i.ua
2004 Вдосконалення методів аналізу вторинних течій в структурі потоків, що несуть зависі, в каналах і трубах енергоустановок dissua@i.ua
2004 Обгрунтування параметрів важких стрілових рейкових кранів типу СКР з підвищеною точністю позиціювання вантажів dissua@i.ua
2004 Підвищення ефективності управління інформаційним трафіком у корпоративних комп'ютерних мережах АСУ dissua@i.ua
2004 Диференціація правового регулю-вання праці за трудовим законодавством України. dissua@i.ua
2004 Договір морського агентування dissua@i.ua
2004 Особливості правового регулювання робо-чого часу та часу відпочинку працівників ОВС України dissua@i.ua
2004 Адміністративні юрисдикційні провадження та їх здійснення органами внутрішніх справ dissua@i.ua
2004 Кадрове забезпечення органів загальної та політичної поліції Російської імперії у кінці XVIII – на початку XX ст.: історико-правове дослідження (на матеріалах українських губерній) dissua@i.ua
2004 Діагностика стану і параметрів автоматизованої системи управління виробництвом кварцових трубок dissua@i.ua
2004 Аналіз, прогнозування, профілактика та лікування ускладнень мікродискектомії при протрузіях і грижах поперекових міжхребцевих дисків dissua@i.ua
2004 Клініко-лабораторне обгрунтування застосування антибактеріальної терапії при фіброзно-кістозній мастопатії і раку молочної залози dissua@i.ua
2004 Кількісна оцінка психофізіологічних станів людини dissua@i.ua
2004 Селекційні основи відтворення ялицевих лісів на північному мегасхилі Українських Карпат dissua@i.ua
2004 Глобалізаційні процеси в контексті соціально-політичних трансформацій в Україні. dissua@i.ua
2004 Геополітичні знання як системна основа формування суспільної свідомості (соціально-філософський аспект аналізу) dissua@i.ua
2004 Закономірності формування і мінливості вегетаційного періоду у самозапилених ліній кукурудзи. dissua@i.ua
2004 Вихідний матеріал для отримання скоростиглих холодостійких гетерозисних гібридів F1 помідора. dissua@i.ua
2004 Порушення показників ліпідного профілю та метаболізму оксиду азоту у хворих на хронічну ішемічну хворобу серця з синдромом дисліпідемії та їх медикаментозна корекція dissua@i.ua
2004 Сучасний стан прибережного фітопланктону північно-західної частини Чорного моря та роль в ньому дінофітових водоростей dissua@i.ua
2004 Біфуркаційний аналіз класичних моделей динаміки твердотільних одномодових лазерів dissua@i.ua
2004 Ідентифікація об'єктів управління за результатами спостережень вхідного і вихідного сигналів dissua@i.ua
2004 Семантико-синтаксична структура речень з тривалентними предикатами. dissua@i.ua
2004 Клініко-лабораторна оцінка удосконаленого методу виготовлення знімних пластинчастих протезів dissua@i.ua
2004 Моделювання функціональної підготовленості веслярів на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей dissua@i.ua
2004 Удосконалення процесу прийняття рішень для забезпечення ефективного управління підприємством dissua@i.ua
2004 Клініко-імунологічні особливості та корекція антибіотико-асоційованих порушень мікробіоценозу кишечника dissua@i.ua
2004 Клініко-імунологічна оцінка ефективності застосування корвітину у хворих на гострий інфаркт міокарда dissua@i.ua
2004 Діагностика і лікування остеопенічного синдрому при виразковій хворобі та її ускладненнях dissua@i.ua
2004 Особливості терапевтичної ефективності бета-адреноблокаторів в запобіганні розвитку та прогресування серцевої недостатності у хворих на гострий інфаркт міокарда dissua@i.ua
2004 Агротехнічна оцінка окремих елементів вирощування спаржі в правобережному Лісостепу України dissua@i.ua
2004 Обґрунтування технології компаундування твердих вуглецевих відходів для екологічно чистої термічної переробки у камерних печах dissua@i.ua
2004 Архітектурно-типологічні основи формування православних храмів України (на прикладі Центрального регіону) dissua@i.ua
2004 Принципи організації будівель боулінг-центрів в Україні dissua@i.ua
2004 Кримінальна відповідальність за незаконну емісію недержавних цінних паперів dissua@i.ua
2004 Механізм забезпечення ефективності життєвого циклу повітряних суден dissua@i.ua
2004 Автоматизована система неруйнівного контролю порушень суцільності металу при виготовленні деталей циліндричної форми dissua@i.ua
2004 Феномен пам'яті в соціокультурному просторі-часі. dissua@i.ua
2004 Політологічний аналіз процесу відродження ісламу в Криму dissua@i.ua
2004 Концепт символу в західноєвропейській культурі кінця ХІХ - початку ХХ століть (на матеріалі текстів французької культури). dissua@i.ua
2004 Границі предметності у феноменології dissua@i.ua
2004 Автоматизовані засоби формування баз даних і знань для озвучення українських текстів dissua@i.ua
2004 Зміни нейрогуморального і мікроциркуляторного гомеостазу у дітей з пієлонефритом та обґрунтування застосування системної ензимотерапії в їх комплексному лікуванні. dissua@i.ua
2004 Пружні властивості сегнетоеластиків поблизу фазових переходів dissua@i.ua
2004 Роль індивідуального профілю функціональної асиметрії людини і тварин у реалізації фізіологіч-ної дії низькоінтенсивного електромагнітного ви-промінювання надвисокої частоти dissua@i.ua
2004 Сфера товарного обігу в трансформаційних економіках. dissua@i.ua
2004 Етико-антропологічні ідеї українського ренесансного гуманізму (кінець XVI - перша третина XVII ст.). dissua@i.ua
2004 Трансформація проблеми свободи у структуралізмі: компаративний аналіз філософських вчень К. Леві-Стросса та М. Фуко dissua@i.ua
2004 Розвиток пізнавальної активності дітей дошкільного віку у спілкуванні з вихователем. dissua@i.ua
2004 Періодична преса Києва як джерело вивчення суспільно-політичної історії України (1905-1914 рр.) dissua@i.ua
2004 Організаційно-економічний механізм інформаційного забезпечення управління багатопереробним виробничим процесом підприємства dissua@i.ua
2004 Засоби протиаварійного керування і діагностики для систем електропостачання кар'єрів dissua@i.ua
2004 Закономірності локалізації гідротермальної золоторудної мінералізації зеленокам'яних структур Середнього Придніпров'я Українського щита відносно систем розломів. dissua@i.ua
2004 Методи комплексної оцінки фінансового стану промислового підприємства dissua@i.ua
2004 Податковий механізм стимулювання інвестиційної діяльності промислових підприємств dissua@i.ua
2004 Романи К. Е. Францоза в контексті європейського роману виховання до кінця XIX-го століття. dissua@i.ua
2004 Поетична ангелологія та проблеми її інтерпретації (у європейській літературі доби Романтизму). dissua@i.ua
2004 Образ світу і концепція героя у творчості Уласа Самчука й Олександра Солженіцина в'язнично-таборової тематики. dissua@i.ua
2004 Жанрова система прози Богдана Лепкого. dissua@i.ua
2004 Геотехнологічні особливості модульного принципу побудови механізованого кріплення в очисних вибоях пологих вугільних пластів Донбасу. dissua@i.ua
2004 Організаційно-економічний механізм управління рівнем електроспоживання в умовах гірничо-збагачувальних підприємств. dissua@i.ua
2004 Визначення пожежонебезпечних температурних режимів при пластовому самонагріванні рослинної сировини на підприємствах агропромислового комплексу dissua@i.ua
2004 Підвищення механічних властивостей металу, наплавленого електродами основного типу. dissua@i.ua
2004 Порівняльна ефективність методів добору в селекції озимої пшениці в умовах півдня України dissua@i.ua
2004 Посівні якості та врожайні властивості насіння озимої пшениці залежно від застосування пестицидів і рістрегуляторів в умовах Правобережного Лісостепу України dissua@i.ua
2004 Стан і перспективи співпраці України з Європейським Союзом. dissua@i.ua
2004 Синтез систем оптимального релейного керування електроприводом намотуючих пристроїв dissua@i.ua
2004 Синтез двоканальних електроприводів оптимального управління механізмами обмотувальних машин з урахуванням пружних елементів dissua@i.ua
2004 Формування та оцінка ефективності інтегрованих корпоративних структур у промисловості dissua@i.ua
2004 Організаційно-економічний механізм реструктуризації великого промислового комплексу dissua@i.ua
2004 Формування механізму управління грошовими потоками аграрної корпорації dissua@i.ua
2004 Механізм інноваційної реструктуризації вугільного виробництва dissua@i.ua
2004 Трансформація органів влади Другої Речі Посполитої (1921-1939 рр.) dissua@i.ua
2004 Адаптація антенних решіток, що використовуються при пеленгації джерел радіовипромінювання методами спектрального аналізу, до умов поширення радіохвиль dissua@i.ua
2004 Механізми дії води Нафтуся на фізичну працездатність у хворих з патологією органів травлення dissua@i.ua
2004 Розвиток системи охорони здоров’я в Україні періоду Великої Вітчизняної війн. dissua@i.ua
2004 Електричні та фотоелектричні властивості діодних структур на основі моноселенідів індію та галію dissua@i.ua
2004 Основи конструювання робочої поверхні алмазно-абразивних інструментів на базі 3D статистичного об'єктно-орієнтованого моделювання dissua@i.ua
2004 Визначення оптимальних структурних параметрiв високопористого матерiалу на основi фторопласту-4 для сепарацiї води з дизельного палива dissua@i.ua
2004 Одержання і властивості легованих епітаксійних шарів CdXHg1-XTe dissua@i.ua
2004 Фактори та стимули регулювання енергоємності продукції промислового підприємства dissua@i.ua
2004 Структурно-тектонофізичні особливості Ольховатсько-Волинцевської антикліналі Донбасу в зв'язку з перспективами на золотоносність dissua@i.ua
2004 Концепт "влада" у сучасному російському політичному дискурсі. dissua@i.ua
2004 Патогенетичні аспекти лікування та профілактики залізодефіцитних анемій у дітей раннього віку в умовах нітратного навантаження організму dissua@i.ua
2004 Особливості нейротропних ефектів анальгетиків та клонідину в умовах експериментального "психотичного еквіваленту" dissua@i.ua
2004 Грошово-кредитні чинники макроекономічної трансформації перехідної економіки. dissua@i.ua
2004 Патофізіологія теплового балансу щитовидної залози при синдромі гіпер-, гіпо-, еутиреозу dissua@i.ua
2004 Урогенітальні розлади у жінок в постменопаузі dissua@i.ua
2004 Стратегія транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації світової економіки dissua@i.ua
2004 Надавча поземельна політика володарів Західного Поділля (1402-1506) dissua@i.ua
2004 Розвиток міжнародних комерційних банків в умовах глобалізації dissua@i.ua
2004 Організаційно-економічні методи електронного бізнесу в маркетинговій діяльності підприємства dissua@i.ua
2004 Геоекономічні пріоритети оборонно-промислового комплексу України на світовому ринку озброєнь dissua@i.ua
2004 Програмно-алгоритмічні засоби моделювання та візуалізації руху космічних апаратів на паралельних обчислювальних системах dissua@i.ua
2004 Мікроелементи в системі захисту чорної смородини в умовах правобережного Лісостепу України. dissua@i.ua
2004 Синтез та властивості п'єзоактивних оксидних і халькогенідних структур з розвиненою поверхнею dissua@i.ua
2004 Управління економічною стійкістю підприємств борошномельної промисловості dissua@i.ua
2004 Застосування методу аналогії у навчанні фізики студентів нефізичних спеціальностей вищих закладів освіти dissua@i.ua
2004 Формування доходів бюджетів міст із моногалузевою економікою dissua@i.ua
2004 Артикуляторний жест: онтологія і аналіз (експериментально-фонетичне дослідження) dissua@i.ua
2004 Вплив ідей протестантизму на формування світогляду Феофана Прокоповича. dissua@i.ua
2004 Організаційно-економічний механізм управління фінансовими ресурсами промислових підприємств dissua@i.ua
2004 Організація мотивації праці на підприємствах в умовах реструктуризації dissua@i.ua
2004 "Ареопагітики" та їх вплив на формування та розвиток філософської думки України XI-XVII ст. dissua@i.ua
2004 Соціально-гносеологічна природа сучасної міфотворчості dissua@i.ua
2004 Вікові особливості біоритмічної організації функціональної активності серцево-судинної системи людини dissua@i.ua
2004 Лексико-семантичні та стилістичні особливості зоонімічних художніх порівнянь німецької мови. dissua@i.ua
2004 Філософсько-естетична рефлексія творчості М.В. Гоголя в контексті етичної проблематики dissua@i.ua
2004 Математичні моделі та інструментальні засоби компараторної ідентифікації переваг особи, що приймає рішення. dissua@i.ua
2004 Кiлькiсна оцiнка впливу структурних факторiв на властивостi макрогетероциклiв що мiстять нiтроген, оксиген та сульфур dissua@i.ua
2004 Концепція інформаційного поля молекул та її застосування для вирішення завдань структура-властивість органічних сполук dissua@i.ua
2004 Синтез та властивості 2,6- і 2,6,7-заміщених 1Н-бенз[de]ізохінолін-1,3(2Н)-діону dissua@i.ua
2004 Синтез та властивості 5,6,7,8-тетрагідро-4Н-тіазоло[5,4-c]азепін-8-онів dissua@i.ua
2004 Методика практичної підготовки майбутніх агрономів з механізації сільськогосподарського виробництва в умовах вищого навчального закладу. dissua@i.ua
2004 Молодіжний рух в Україні в Україні в другій половині 50-х-80-х рр. ХХ ст. dissua@i.ua
2004 Клініко-експериментальне обґрунтування профілактики карієсу інгібіторами глюкозидаз dissua@i.ua
2004 Ензимодіагностика ушкодження структурних елементів нефрона та ефективності лікування закритої травми нирки (клініко-експериментальне дослідження). dissua@i.ua
2004 Симультанні операції в онкохірургії dissua@i.ua
2004 Тауберові та мерсерові теореми для деяких методів підсумовування функцій кількох змінних dissua@i.ua
2004 1.Дослідження електронного переносу крізь молекулярні ланцюжки при наявності сильної дисипації. dissua@i.ua
2004 Освіта в західноукраїнському регіоні (друга половина 40-х - перша половина 50-х років ХХ ст.) dissua@i.ua
2004 Гормонально-цитокіновий профіль при порушенні процесу допологової перебудови та шляхи його корекції. dissua@i.ua
2004 Порушення в організмі жінок при безплідності імунологічного генезу і способи їх корекції . dissua@i.ua
2004 Непсихотичні порушення психічної сфери у хворих на вірусні гепатити (клініка, діагностика, принципи психотерапії) dissua@i.ua
2004 Діагностика та прогнозування перебігу реактивних артритів у дітей dissua@i.ua
2004 Методи та засоби функціонального контролю електронних компонентів в САПР dissua@i.ua
2004 Робастне планування експерименту в задачах керування технічними об’єктами dissua@i.ua
2004 Емоційно-ціннісні чинники учіння молодших школярів. dissua@i.ua
2004 Розуміння вихователем психічних станів дітей як чинник особистісного підходу до них. dissua@i.ua
2004 Електрохімічна інтеркаляція нанодисперсного діоксиду титану літієм. dissua@i.ua
2004 Атомні дефекти і електронні процеси в тонких плівках сульфіду свинцю dissua@i.ua
2004 Механізми функціонування стрес-реалізуючих систем виводку, отриманого від радіаційно уражених щурів dissua@i.ua
2004 Видавничо-пропагандистська діяльність ОУН (1941-1954 рр.) dissua@i.ua
2004 Застосування засобів мультимедіа у процесі підготовки економістів у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації dissua@i.ua
2004 Особливості перебігу цереброваскулярних захворювань при частковій андрогенній недостатності у осіб, які зазнали впливу іонізуючого випромінювання. dissua@i.ua
2004 Формування загальнотеоретичних основ дослідження історії освіти в Україні (друга половина ХІХ - початок ХХ століття) dissua@i.ua
2004 Статистичне дослідження інвестиційної діяльності промислових підприємств на регіональному рівні dissua@i.ua
2004 Образні компоненти в структурі становлення писемного мовлення дітей. dissua@i.ua
2004 Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування амізону у комплексному лікуванні анкілозуючого спондилоартриту dissua@i.ua
2004 Облік і контроль вексельних операцій dissua@i.ua
2004 Основні агротехнічні заходи вирощування насіння капусти білоголової безпересадковим способом на півдні України dissua@i.ua
2004 Конституційно-правовий механізм зовнішніх відносин Канади dissua@i.ua
2004 Добір вихідного матеріалу для селекції кукурудзи на посухостійкість в умовах Луганської області dissua@i.ua
2004 Економічна та енергетична оцінка інтенсивних типів насаджень яблуні в умовах Центрального Лісостепу України dissua@i.ua
2004 Прізвища Дніпровського Припоріжжя (граматична структура, морфемна структура, лексико-семантична база, походження). dissua@i.ua
2004 Формування креативності майбутніх учителів музики dissua@i.ua
2004 Клініко-морфологічні зміни в навколозубних тканинах при препаруванні зубів під незнімні конструкції (клініко-лабораторне дослідження). dissua@i.ua
2004 Розвиток льонопромислового підкомплексу України. dissua@i.ua
2004 Асфальтобетони підвищеної водостійкості на активованих мінеральних матеріалах dissua@i.ua
2004 Оксопохідні бензофуро[2,3-с]-, бензотієно[2,3-с]-, бензоселенофено[2,3-с]пірилію та піридину. Синтез та властивості dissua@i.ua
2004 Морфобіологічні особливості інтродукованих сортів астильби (Astilbe Buch. Ham. ex D. Don) в умовах Лісостепу України. dissua@i.ua
2004 Кінетичні закономірності інгібування лужної фосфатази з кишок теляти L-цистеїном, відновленим глутатіоном і фосфоновими кислотами dissua@i.ua
2004 Моделювання перетворень вітаміну В1 і його структурних тіазолієвих аналогів в процесах біологічного транспорту dissua@i.ua
2004 Розділення антрацен-карбазольних фракцій кам'яновугільної смоли в умовах трансфазного каталізу dissua@i.ua
2004 Формування та оцінка витрат і результатів виробничої діяльності підприємства (на матеріалах легкої промисловості Закарпатської області) dissua@i.ua
2004 Формування психологічної культури дівчат-підлітків в умовах позашкільного навчального закладу. dissua@i.ua
2004 Педагогічна підготовка викладачів спеціальних дисциплін та майстрів виробничого навчання ПТНЗ у системі післядипломної освіти dissua@i.ua
2004 Жіночий рух в Україні: економічний, політичний, соціальний та правовий аспекти (1980-2001) dissua@i.ua
2004 Вивчення ступеня прояву комбінаційної мінливості і поєднання генотипів свиней при різних методах розведення dissua@i.ua
2004 Особливості дорозвідки газових покладів у тонкошаруватих піщано-глинистих відкладах неогену Зовнішньої зони Передкарпатського прогину dissua@i.ua
2004 Геологічна будова і перспективи нафтогазоносності центральної та північно-західної частин Бориславсько-Покутської зони Передкарпатського прогину на глибинах 5-8 км dissua@i.ua
2004 Семантико-синтаксичні і структурні аспекти цілісних словосполучень сучасної української мови dissua@i.ua
2004 Типологія та лінгвістичні особливості функціонування ділової реклами (на матеріалі англомовної рекламної продукції) dissua@i.ua
2004 Еволюція конфіксальної деривації іменника (форманти з матеріально не вираженим другим компонентом) dissua@i.ua
2004 Поетика нульсуфіксації dissua@i.ua
2004 Етимолого-словотвірне гніздо з верхівкою-дієсловом "речи". Принципи опису. dissua@i.ua
2004 Люмінесцентні дослідження процесів утворення та еволюції домішкових нанорозмірних центрів при хімічній сенсибілізації галогенсрібних фотографічних емульсій dissua@i.ua
2004 Клініка та патогенетичне лікування генералізованого пародонтиту у хворих з інтерлейкіновим дефіцитом dissua@i.ua
2004 Професійно-педагогічна підготовка майбутніх вихователів до соціалізації дітей дошкільного віку dissua@i.ua
2004 Підготовка вчителя до формування в учнів основ знань про здоров'я та безпеку життєдіяльності людини dissua@i.ua
2004 Система векторного керування асинхронним двигуном з властивостями грубості до варіацій активного опору ротора dissua@i.ua
2004 Організація обліку в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах dissua@i.ua
2004 Структура іменникової фрази та її обумовленість лексико-семантичною групою ядра-іменника (на матеріалі текстів художньої прози англійської мови) dissua@i.ua
2004 Варіативність інтонаційної моделі висловлення-вибачення у мовленнєвій комунікації (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англійського діалогічного мовлення) dissua@i.ua
2004 Місце лапароскопічних операцій у лікуванні перфоративної виразки дванадцятипалої кишки dissua@i.ua
2004 Економічні аспекти підвищення ефективності перевезень вантажів в міжнародному сполученні dissua@i.ua
2004 Вплив інвестування на зайнятість у перехідній економіці. dissua@i.ua
2004 Депозитна політика комерційного банку в умовах стабілізації грошово-кредитного ринку України dissua@i.ua
2004 Обґрунтування пропозиційного знання в сучасній аналітичній епістемології. dissua@i.ua
2004 Підвищення ефективності роботи шнекових кільцевих бурів в міцних грунтах dissua@i.ua
2004 Професійне становлення молодого вчителя у США dissua@i.ua
2004 Диференційна діагностика набрякової та деструктивних форм гострого панкреатиту з використанням лазерної кореляційної спектроскопії dissua@i.ua
2004 Синтез та електронодонорні властивості N-, O-вмісного активного вугілля dissua@i.ua
2004 Особливості ранньої неонатальної адаптації та корекція порушень у дітей від матерів з передчасним відшаруванням нор-мально розміщеної плаценти dissua@i.ua
2004 Радіаційна індукція множинних хромосомних пошкоджень у рослин. dissua@i.ua
2004 Роль архетипної символіки у вираженні інтимних почуттів в суб'єкта до близьких йому людей (на основі дослідження міфів, казок та психомалюнків) dissua@i.ua
2004 Психофізіологічне забезпечення надійності професійної діяльності військових радіотелеграфістів. dissua@i.ua
2004 Етнокультурний стереотип як феномен культури. dissua@i.ua
2004 Регулятивно - креативна функція традиції в етнокультурі ( на матеріалі досвіду кримськотатарського народу). dissua@i.ua
2004 Криміналістичні та процесуальні питання ідентифікації людини за слідами-відображеннями. dissua@i.ua
2004 Незаконне використання засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів та послуг: аналіз складів злочину, передбаченого ст. 229 КК України. dissua@i.ua
2004 Комбінаційне розсіювання світла в структурах з тонкими SіGе шарами та самоіндукованими SіGе наноострівцями dissua@i.ua
2004 Проблеми державного та приватного обвинувачення в судах України. dissua@i.ua
2004 Наслідки гнійних менінгітів у дітей dissua@i.ua
2004 МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НИЗЬКОЕМІСІЙНОГО СПАЛЮВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПАЛЬНИКОВИХ ПРИСТРОЇВ НА ЦІЙ ОСНОВІ dissua@i.ua
2004 Дослідження та розробка систем опалення промислових печей на основі регенеративних пальникових пристроїв dissua@i.ua
2004 Ангіоневрологічні особливості перебігу дисциркуляторної енцефалопатії в осіб молодого і середнього віку dissua@i.ua
2004 Бюджетування в системі управління підприємством dissua@i.ua
2004 Формування системи мотивації продуктивності персоналу підприємства dissua@i.ua
2004 Аналітико-числове розв'язування одного класу нелінійних задач з вільною фазою dissua@i.ua
2004 Взаємодія тріщин при згині пластин з урахуванням контакту берегів dissua@i.ua
2004 Системний аналіз та оптимізація параметрів видань у видавничо-поліграфічних процесах dissua@i.ua
2004 Суб'єкт в освітньому просторі: соціально-філософський аналіз dissua@i.ua
2004 Дизайн архітектурного середовища історичних кварталів міста dissua@i.ua
2004 Особливості фізичних властивостей гетероконтактів на основі шаруватих моноселенідів галію та індію dissua@i.ua
2004 Лазерна діагностика самоподібних оптично-неоднорідних об'єктів dissua@i.ua
2004 Стан кісткової тканини у дітей залежно від клініко-патогенетичних особливостей патології гепатобіліарної системи dissua@i.ua
2004 Критерії формування „груп ризику” розвитку мультифакторної патології нирок у дітей . dissua@i.ua
2004 Топографія, зв'язки та структурна організація вушного вегетативного вузла у людей зрілого та похилого віку. dissua@i.ua
2004 Морфологічні особливості перебігу ранового процесу в оперованих матці та її придатках при застосуванні шовного матеріалу біофілу (анатомо-експериментальне дослідження). dissua@i.ua
2004 Енергетичний підхід у загальній системі еколого-економічних відносин dissua@i.ua
2004 Фінансування екологічно безпечного виробництва та шляхи його вдосконалення (на матеріалах підприємств цукрової промисловості) dissua@i.ua
2004 Синтез, властивості і закономірності термічного деінтеркалювання модифікованих нітратів графіту dissua@i.ua
2004 Педагогічні умови запровадження кредитно-модульної системи навчання студентів економічних факультетів вищих навчальних закладів. dissua@i.ua
2004 Розвиток шкільної музичної освіти на Волині (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) dissua@i.ua
2004 Виховання кульутри взаємин батьків і дітей молодшого шкільного віку в сім"і і школі. dissua@i.ua
2004 Діалог у контексті без/основності dissua@i.ua
2004 Психологічні особливості розвитку професійно важливих фізичних якостей особистості офіцера. dissua@i.ua
2004 Педагогічні бібліотеки України (ІІ пол. ХІХ - 20-і рр. ХХ ст.) dissua@i.ua
2004 Заходи адміністративного примусу, не пов'язаніз відповідальністю, в діяльності органів державної податкової служби України: питання теорії та практики dissua@i.ua
2004 Контроль органів державної податкової служби України за підприємницькою діяльністю, яка підлягає ліцензуванню: теорія та практика реалізації. dissua@i.ua
2004 Оперативне планування режимів роботи автоматизованої газотранспортної системи в умовах невизначеності газоспоживання dissua@i.ua
2004 Моделі та засоби автоматичного керування плавністю ходу мобільних машин і агрегатів в агропромисловому комплексі dissua@i.ua
2004 Сучасний стан, структура і раціональне використання букових лісів Опілля dissua@i.ua
2004 Антропогенно-природні сукцесії рослинності девастованих ландшафтів Червоноградського гірничопромислового району dissua@i.ua
2004 Сосна Банкса (Pinus banksiana Lamb.) в лісових культурах Західного і Малого Полісся України dissua@i.ua
2004 Методичні і організаційні аспекти обліку й аудиту холдингових компаній dissua@i.ua
2004 Прикладна спрямованість навчання інформатики студентів вищих аграрних навчальних закладів dissua@i.ua
2004 Місцеве самоврядування в системі публічної влади. dissua@i.ua
2004 Формування культури міжособистісного спілкування старшокласників у їх підготовці до сімейного життя. dissua@i.ua
2004 Криміналістичне моделювання пізнавальної діяльності слідчого dissua@i.ua
2004 Стан інтерфероногенезу, перекисного окислення ліпідів і антиоксидантної системи у хворих на хронічний гепатит В і шляхи їхньої корекції dissua@i.ua
2004 Клініко-експериментальне обгрунтування застосування препаратів кальцію та цинку в комплексному лікуванні переломів нижньої щелепи dissua@i.ua
2004 Озонотерапія у комплексному лікуванні гострих запальних захворювань м'яких тканин щелепно-лицьової ділянки у дітей dissua@i.ua
2004 Комплексна профілактика ускладнень при лікуванні аномалій прикусу знімною ортодонтичною апаратурою у дітей dissua@i.ua
2004 Ефективність виробництва продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах dissua@i.ua
2004 Оптимізація форм трансферу технологій міжнародними корпораціями dissua@i.ua
2004 Нормативно-правове регулювання організації і діяльності міліції України dissua@i.ua
2004 Організаційно-правові засади проходження державної служби працівниками ДПС України dissua@i.ua
2004 Просвітницька та благодійна діяльність грецьких купців діаспори: на прикладі діяльності родини Зосимів (кін. ХУІІІ - сер. ХІХ ст.) dissua@i.ua
2004 Організаційно-правові питання забезпечення законності в діяльності митних органів України dissua@i.ua
2004 Український конституціоналізм: основні етапи становлення і розвитку dissua@i.ua
2004 Моделі і засоби ефективного застосування штрихкодової ідентифікації в автоматизованих системах dissua@i.ua
2004 Роль концепту Логос в загальнохристиянській парадигмі. dissua@i.ua
2004 Проблема жінки в релігіях авраамістичної традиції. dissua@i.ua
2004 Квазірезонансні імпульсні перетворювачі для систем точного електроприводу постійного струму dissua@i.ua
2004 Вихідний матеріал для селекції кукурудзи на високу насіннєву продуктивність в умовах центрального Лісостепу України dissua@i.ua
2004 Удосконалення технології вирощування кормових бобів в умовах центрального Лісостепу України dissua@i.ua
2004 Церебральний вазоспазм в гострому періоді травматичного внутрішньочерепного крововиливу dissua@i.ua
2004 Індивідуалізація навчального процесу фізичного виховання на підставі комплексного оцінювання рухової підготовленості та рівня соматичного здоров'я студентів dissua@i.ua
2004 Формування особистісного фактору надійності змагальної діяльності висококваліфікованих гімнасток dissua@i.ua
2004 Методика діагностики фінансового стану господарюючих суб'єктів споживчої кооперації України dissua@i.ua
2004 Біолого-екологічні особливості Maclura pomifera (Rafin.) Schneid. при інтродукції в умовах Правобережного Лісостепу України dissua@i.ua
2004 Пренатальне формування імуноморфологічної зрілості шкіри великої рогатої худоби. dissua@i.ua
2004 Дослідження впливу гіперхолестеринемії на вміст кальцію в тканинах головного мозку та печінки щурів dissua@i.ua
2004 Феномен хасидизму: його сутність та історичні трансформації. dissua@i.ua
2004 Сюрреалізм як художній напрям в українській поезії ХХ століття (Е.Андієвська, О.Зуєвський, Б.-І.Антонич, М.Воробйов). dissua@i.ua
2004 Релаксація ближнього порядку та параметри мікродифузії в твердих розчинах Ni-Mo dissua@i.ua
2004 Історико-філософський аналіз поняття свавілля. dissua@i.ua
2004 Підготовка майбутніх учителів до оцінювання навчальних досягнень школярів з предметів природничого циклу dissua@i.ua
2004 Особливості превентивної роботи з важковиховуваними дітьми молодшого шкільного віку в загальноосвітніх школах-інтернатах. dissua@i.ua
2004 Раціональні системи післяремонтних випробувань генераторів постійного струму dissua@i.ua
2004 Післяремонтна діагностика та паспортизація машин постійного струму з урахуванням стану пакета сталі якоря dissua@i.ua
2004 Формування ринку обладнання для переробки зерна dissua@i.ua
2004 Економічні відносини власності в системі управління сільськогосподарськими підприємствами dissua@i.ua
2004 Облігатні порожнинні і тканинні міази овець Лівобережжя України (епізоотологія, лікування та заходи профілактики) dissua@i.ua
2004 Моделі і засоби стиску даних в інформаційних системах dissua@i.ua
2004 Традиційне скотарство населення Українського Середнього Полісся (друга половина XIX - перша третина XX століття) dissua@i.ua
2004 Ефективність нових хірургічних технологій у відновлювальному лікуванні дітей з травматичними катарактами dissua@i.ua
2004 Удосконалення формних процесів тамподруку dissua@i.ua
2004 Ефективність медикаментозної корекції відновлювального потенціалу нікотинамідаденіндінуклеотідфосфату в комплексній терапії вікової катаракти dissua@i.ua
2004 Ефективність водорозчинних антиоксидантів у комплексному лікуванні запальної реакції після екстракції вікової катаракти з імплантацією ІОЛ dissua@i.ua
2004 Удосконалення плоского висікального преса шляхом нівелювання впливу пружних деформацій привода dissua@i.ua
2004 Управління якістю сталі 110Г13Л на основі вдосконалення режиму розкислення і моделювання механічних властивостей dissua@i.ua
2004 Методи теплового розрахунку фрикційних елементів при квазістаціонарному та нестаціонарному режимах теплоутворення dissua@i.ua
2004 Розробка методу підвищення роботоздатності деталей, виготовлених із аустенітних жароміцних сталей та сплавів dissua@i.ua
2004 Термоелектричні та магнітні властивості напівпровідникових надргаток EuS-PbS. dissua@i.ua
2004 Формування системи інформаційно-бібліотечного забезпечення екологічної сфери Кримського регіону dissua@i.ua
2004 Профілактика фетоплацентарної недостатності у жінок, що працюють і проживають в умовах аерогенного навантаження викидами коксохімічного виробництва dissua@i.ua
2004 Клініко-морфологічне та гормональне обґрунтування реабілітаційних заходів відновлення репродуктивної функції у пацієнток з синдромом полікістозних яєчників dissua@i.ua
2004 Удосконалення технологічних прийомів створення і способів використання різнотипних травостоїв на орних землях центрального Лісостепу України dissua@i.ua
2004 Продуктивність кукурудзи на зерно залежно від технологічних заходів догляду за посівами в південній частині Лісостепу України dissua@i.ua
2004 Стан здоров'я дітей, що мешкають на нітратно-забрудненій територї та обгрунтування методів їх реабілітації dissua@i.ua
2004 Удосконалювання процесу електрошлакового зварювання середньовуглецевих сталей, що забезпечує зниження концентрації водню. dissua@i.ua
2004 Економіко-політичний механізм державного управління природними монополіями dissua@i.ua
2004 Математичні моделі оцінки ефективности польотів воздушних суден dissua@i.ua
2004 Ландшафтний кадастр Українського Мармарошу dissua@i.ua
2004 Комп'ютерне моделювання рельєфу та пов'язаних з ним природних процесів на території Львівщини dissua@i.ua
2004 Фотограмметричне калібрування знімків при побудові мереж аналітичної фототріангуляції dissua@i.ua
2004 Підготовка майбутніх учителів початкових класів до розвитку творчих можливостей молодших школярів у процесі навчання математики dissua@i.ua
2004 Комбінована система організації навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі dissua@i.ua
2004 Гемосорбція в терапії поросят при гострому експериментальному Т-2 токсикозі dissua@i.ua
2004 Деякі закономірності розвитку сфери послуг в соціально орієнтованій економіці (порівняльний аналіз) dissua@i.ua
2004 Регіональні особливості сталого розвитку Автономної Республіки Крим dissua@i.ua
2004 Роль пептидного комплексу тимуса - тималіну та пептидного комплексу нирок в регуляції процесів апоптозу тимоцитів за фізіологічних умов та модуляції активності їх внутрішньоклітинних регуляторних систем. dissua@i.ua
2004 Регуляція активності плазміну активаторами плазміногена непрямої дії dissua@i.ua
2004 Таврика у контексті візантійсько-хозарських відносин: політико-адміністративний аспект. dissua@i.ua
2004 Особливості порушень метаболізму кісткової тканини пародонта при генералізованому пародонтиті та можливості їх спрямованої фармакологічної корекції dissua@i.ua
2004 Рання цитологічна діагностика гінгівіту dissua@i.ua
2004 Формування валеологічної культури майбутніх учителів у вищих закладах освіти І-ІІ рівнів акредитації. dissua@i.ua
2004 Соціофонетична варіативність голосних сучасної французької мови (експериментальне дослідження на матеріалі швейцарського регіонального варіанта вимови). dissua@i.ua
2004 Соціально-філософський аналіз феномена влади dissua@i.ua
2004 Національна самосвідомість як чинник державотворення dissua@i.ua
2004 Архітектурно-художні характеристики римсько-католицьких храмів на південній та східній Україні (кінець ХУІІІ - початок ХХ століття) dissua@i.ua
2004 Виявлення та діагностика карантинних бактеріозів: опіку плодових та бурої гнилі картоплі dissua@i.ua
2004 Функціональна роль міоглобіну та карнозину в циклі оксиду азоту за умов гіпоксії dissua@i.ua
2004 Розвиток форм господарювання в умовах реформування земельних відносин dissua@i.ua
2004 Загальноіндоєвропейські міфологічно-релігійні архетипи та їх вияв в українській духовній традиції. dissua@i.ua
2004 Етноконфесійний чинник у формуванні української політичної нації: політологічний аналіз. dissua@i.ua
2004 Громадянська згода як передумова громадянського суспільства в Україні (досвід політичного аналізу в Криму) dissua@i.ua
2004 Адаптивні моделі вибору рекламної кампанії підприємства dissua@i.ua
2004 Організація прийняття рішень з мотивації праці персоналу підприємства dissua@i.ua
2004 Професійно-педагогічна підготовка майбутніх перекладачів до використання офіційно-ділового мовлення dissua@i.ua
2004 Психологічні особливості професійного спілкування військовослужбовців в особивих умовах діяльності dissua@i.ua
2004 Розвиток селянських (фермерських) господарств і формування ефективного економічного механізму їх функціонування dissua@i.ua
2004 Формування та ефективність розвитку малого бізнесу на селі в регіоні dissua@i.ua
2004 Рання діагностика, патогенез і лікування гломерулонефриту при геморагічному васкуліті dissua@i.ua
2004 Особливості клініко-лабораторного перебігу, патогенезу та лікування хвороби Рейтера в чоловіків і жінок dissua@i.ua
2004 Діелектричні властивості кристалів в системі Li2Ge4O9-LiNaGe4O9. dissua@i.ua
2004 Удосконалення технології прискореної доставки вантажів на залізницях України в умовах ринку транспортних послуг dissua@i.ua
2004 Роль умовно-патогенних мікробів сперми у розвитку субклінічного ендометриту у корів та телиць dissua@i.ua
2004 Ветеринарно-санітарна оцінка пастових кормів із відходів забою тварин та вплив їх на продуктивність і якість м'яса птиці dissua@i.ua
2004 Вдосконалення динамометричного методу та технічних засобів діагностування штангових глибинно-насосних установок для видобутку нафти dissua@i.ua
2004 Метод реконструкції зображень внутрішньої структури об'єктів контролю з використанням алгоритму зворотного проектування dissua@i.ua
2004 Підвищення ресурсу штангової колони при видобутку парафінистих нафт dissua@i.ua
2004 Застосування гідролазеротерапії на санаторно-курортному етапі лікування хворих на нейроциркуляторну дистонію у поєднанні з хронічним тонзилітом dissua@i.ua
2004 Застосування надвисокочастотної терапії та електрофорезу міді у реабілітації жінок з постменопаузальним остеопорозом dissua@i.ua
2004 Застосування озонотерапії у комплексному відновлювальному лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця dissua@i.ua
2004 Експансія і демократія: еволюція британського суспільства (др. пол. 19 - поч. 20 ст.) dissua@i.ua
2004 Участь жінок у розбудові громадянського суспільства в Україні (90-ті рр. ХХ - початок ХХІ ст.): історичний аспект dissua@i.ua
2004 Гельмінтози собак міських популяцій: поширення, терапевтична та імунологічна оцінка коплексної терапії dissua@i.ua
2004 Синтез та властивості похідних бензо[b]пірану та бенз-1,3-оксазину, що анельовані частково гідрованими азагетероциклами dissua@i.ua
2004 Організаційно-економічні засади становлення платіжних систем у країнах з перехідною економікою (на прикладі країн Центральної та Східної Європи) dissua@i.ua
2004 Законодавство про страхування в Україні в період непу (1921-1929 рр.) dissua@i.ua
2004 Розвиток прав жінок в УРСР: національний та міжнародний аспекти (1917 - 1991). dissua@i.ua
2004 Законодавство про основні політичні і громадянські права та свободи підданих Російської імперії другої половини ХІХ - початку ХХ століття dissua@i.ua
2004 Динаміка патогенетичних показників і терапія запальних процесів дистальної ділянки кінцівок у великої рогатої худоби (клініко-експериментальні дослідження) dissua@i.ua
2004 Антропогенетичні критерії виникнення алергічних ринітів у підлітків подільського регіону України dissua@i.ua
2004 Організація роботи учнів з підручником у процесі навчання біології в 6-8 класах dissua@i.ua
2004 Організация самостійної пізнавальної діяльності учнів 6-8 класів у процесі вивчення фізичної географії dissua@i.ua
2004 Удосконалення системи матеріально-технічного забезпечення технічного обслуговування повітряних кораблів у цивільній авіації Йорданії dissua@i.ua
2004 Самозайнятість та її реалізація на регіональному ринку праці dissua@i.ua
2004 Профілактика тромбогеморагічних ускладнень при гінекологічних операціях. dissua@i.ua
2004 Клініко-патогенетичне обґрунтування комплексної терапії ендоцервікозів, ускладнених папіломавірусною інфекцією. dissua@i.ua
2004 Концепція мови в онтології Мартіна Гайдеґґера (історико-філософський аналіз). dissua@i.ua
2004 Морфо-функціональні показники адаптаційно-компенсаторних можливостей серцево-судинної системи при хронічній фтористій інтоксикації (анатомо-експериментальне дослідження). dissua@i.ua
2004 Контроль енергетичних показників дизельного приводу ротора бурових установок dissua@i.ua
2004 Удосконалення АРМ поїзного диспетчера з використанням нечіткої логіки dissua@i.ua
2004 Удосконалення технології роботи технічних засобів сортувальної станції на основі ресурсозбереження dissua@i.ua
2004 Підвищення рівня використання технічних засобів залізничних станцій вугледобувного району dissua@i.ua
2004 Удосконалення обліку та нормування витрат дизельного палива на тягу поїздів dissua@i.ua
2004 Стиль педагогічного спілкування вчителя початкових класів школи-інтернату як чинник мотивації учіння дітей. dissua@i.ua
2004 Пізнання внутрішньої суперечливості психіки суб'єкта методом психомалюнку. dissua@i.ua
2004 Фізико-хімічні властивості твердих розчинів Pb-Ga (In, Tl)-Te і кристалохімічні моделі атомних дефектів dissua@i.ua
2004 Тверді розчини на основі телуридів германію, олова і свинцю з ізо- та гетеровалентним заміщенням у катіонній підґратці dissua@i.ua
2004 Відродження освіти та культури кримських татар на етапі становлення незалежності України (1991-2001 рр.) dissua@i.ua
2004 Релігійне сектантство в Харківській губернії (1861-1917 рр.) dissua@i.ua
2004 Розширення сортаменту і підвищення якості вісесиметричних ребристих металовиробів на основі удосконалення технологій і обладнання для їх виробництва dissua@i.ua
2004 Топографія і дифрактометрія кристалів кремнію з дислокаціями і мікродефектами в умовах Х-променевого акустичного резонансу dissua@i.ua
2004 Структурні зміни в пористому кремнії після іонної імплантації фосфором dissua@i.ua
2004 Удосконалення безконтактних вимірювачів постійного струму для систем контролю та керування dissua@i.ua
2004 Психологічні умови подолання професійного егоцентризму вчителя dissua@i.ua
2004 Алелопатичні властивості інтродукованих видів роду Ехінацея (Echinacea Moench) dissua@i.ua
2004 Композити в староукраїнській літературній мові кінця XVI-XVII ст.: структурно-семантичний і функціонально-стилістичний аспекти (на матеріалі поетичних текстів) dissua@i.ua
2004 Диференційний підхід до діагностики, лікування та реабілітації хворих з позаматковою вагітністю dissua@i.ua
2004 Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей п'ятого року життя із загальним недорозвитком мовлення. dissua@i.ua
2004 Лінгвостилістика української прози 60-90-х років ХХ ст. (на матеріалі творчості В. Дрозда, Р. Іваничука, Вал. Шевчука). dissua@i.ua
2004 Становлення та розвиток вищої технічної освіти Наддніпрянської України (остання чверть ХІХ - перші десятиріччя ХХ ст.) dissua@i.ua
2004 Моделі та засоби автоматизації процесів проектування розвитку мереж електрозв’язку dissua@i.ua
2004 Парові пластинчасті теплообмінники для удосконалення теплотехнологічних процесів промислових підприємств dissua@i.ua
2004 Ефективність використання та відтворення основного капіталу сільськогосподарських підприємств dissua@i.ua
2004 Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності підприємств торгівлі dissua@i.ua
2004 Організаційно-економічний механізм активізації інвестиційної діяльності підприємств чорної металургії dissua@i.ua
2004 Формування економічного механізму конкурентоспроможності підприємств сільськогосподарського машинобудування dissua@i.ua
2004 Маркетингове управління якістю продукції промислових підприємств dissua@i.ua
2004 Ефективність фінансового управління торговельним підприємством dissua@i.ua
2004 Оцінка і підвищення інвестиційної привабливості підприємств dissua@i.ua
2004 Мовний чинник суспільної трансформації в Україні dissua@i.ua
2004 Функціонально-модульний аналіз та проектування приводів затиску змінної структури з геометричним замиканням токарних автоматів dissua@i.ua
2004 Комп'ютерне моделювання процесів дистанційного навчання в Інтернет-технологіях dissua@i.ua
2004 Розвиток творчої активності молодших школярів у процесі інтеграції різних видів музичної діяльності dissua@i.ua
2004 Стандартизовані засоби оцінювання професійних знань у структурі Державних стандартів фармацевтичної освіти dissua@i.ua
2004 Поетапна ультрасонографія при гострому холециститі та його ускладненнях dissua@i.ua
2004 Клініко-патогенетичні критерії оптимізації те-рапії поперекового остеохондрозу у жінок клі-мактеричного періоду. dissua@i.ua
2004 Розробка та наукове обгрунтування системи амбулаторно-поліклінічного забезпечення міського населення з хворобами органів травлення. dissua@i.ua
2004 ВІЛ-інфекція у дітей (фактори вертикальної трансмісії, маркери перебігу та прогнозування, ефективність антиретровірусної хіміопрофілактики). dissua@i.ua
2004 Стан адаптаційно-захисних механізмів у дітей дошкільного віку, народжених від батьків, які зазнали негативного впливу радіаційного опромінення. dissua@i.ua
2004 Дріжджі - сорбенти деяких іонів важких металів. dissua@i.ua
2004 Організаційно-економічні основи формування ринку свинини dissua@i.ua
2004 Обґрунтування і вибір параметрів системи "барабанний млин - внутрішнє завантаження" dissua@i.ua
2004 Обґрунтування параметрів стикових з'єднань стрічок підземних гірничих магістральних конвеєрів dissua@i.ua
2004 Відновлення сухожилків згиначів пальців кисті при пошкодженнях в "критичній зоні" в умовах раннього функціонального навантаження (клініко-експериментальне дослідження) dissua@i.ua
2004 Артроскопічний артродез гомілковостопного суглоба dissua@i.ua
2004 Технологія виготовлення тонкостінних елементів трубопровідних систем послідовним електрогідравлічним штампуванням. dissua@i.ua
2004 Неусталені хвильові процеси в неоднорідних середовищах із плоскою границею розподілу dissua@i.ua
2004 Обґрунтування параметрів зон зсунення гірських порід при вийманні крутих пластів з використанням різних способів управління покрівлею. dissua@i.ua
2004 Маркетингова стратегія підприємств споживчої кооперації в умовах трансформаційної економіки. dissua@i.ua
2004 Вміст аліфатичних амінів в кормах та їх вплив на метаболічні процеси і резистентність лактуючих корів dissua@i.ua
2004 Економічна ефективність крупнотоварного виробництва свинини dissua@i.ua
2004 Формування виробничої програми підприємства на засадах фінансового менеджменту dissua@i.ua
2004 Юридична природа актів Конституційного Суду України dissua@i.ua
2004 Психосемантика універсальних етичних концептів в етномовній картині світу. dissua@i.ua
2004 Вплип багаторазового розсіяння на ширину лінії параметричного рентгенівського випромінювання назад dissua@i.ua
2004 Міфопоетична семантика в ліричних текстах А.О. Тарковського. dissua@i.ua
2004 Мовні засоби у створенні дискурсу полеміки dissua@i.ua
2004 О.Т. Твардовський - літературний критик dissua@i.ua
2004 Морфонологічні процеси у словозміні та словотворі староукраїнської мови другої половини XVI - XVIII ст. dissua@i.ua
2004 Удосконалення технологій та обладнання з виробництва листового металопрокату та його штампування з використанням режимів теплого деформування dissua@i.ua
2004 Судовий розгляд справ, що виникають з застосування законодавства про вибори dissua@i.ua
2004 Антикризове управління підприємствами хлібопекарської промисловості dissua@i.ua
2004 Реалізація принципів демократії в сучасній системі місцевого самоврядування dissua@i.ua
2004 Експертна оцінка теплового режиму тягового приводу короткобазових навантажувачів для жаркого клімату. dissua@i.ua
2004 Феномен опозиції в Україні: соціально-філософський аналіз dissua@i.ua
2004 Ідея гармонії як принцип людського життєвпорядкування. dissua@i.ua
2004 Механізм управління матеріальним забезпеченням діяльності промислових підприємств dissua@i.ua
2004 Профілактика гнійно-септичних ускладнень при операціях на жовчовивідних протоках. dissua@i.ua
2004 Агробіологічне обгрунтування процесів формування урожайності та якості зерна різних сортів озимої пшениці в північному Степу України. dissua@i.ua
2004 Формування художніх смаків учнів основної школи в процесі вивчення літератури рідного краю dissua@i.ua
2004 Формування в учнів основної школи комунікативних якостей мовлення в процесі вивчення прийменників. dissua@i.ua
2004 Механізми залучення заощаджень населення кредитними установами України dissua@i.ua
2004 Реальний валютний курс та фактори його стабільності. dissua@i.ua
2004 Дослідження бактерій роду Pseudomonas методами поліфазного таксономічного аналізу. dissua@i.ua
2004 Адаптація споживчої кооперації України до ринкових умов (соціально-економічний та податковий аспекти). dissua@i.ua
2004 Роль змін внутрішньоклітинної концентрації Са2+ в індукції хітиназної активності та накопиченні калози в клітинах томатів (Lycopersicon esculentum L.) dissua@i.ua
2004 Магнітна релаксація в двовимірних ансамблях феромагнітних наночастинок dissua@i.ua
2004 Прийняття управлінських рішень: процесний підхід dissua@i.ua
2004 Клініко-патогенетична характеристика, лікування та медична реабілітація хворих хронічним некалькульозним холециститом на тлі вторинного імунодефіциту dissua@i.ua
2004 Клініко-патогенетична характеристика і лікування хронічних алкогольного і біліарного панкреатитів dissua@i.ua
2004 Скрипкова творчість Мирослава Скорика в соціокультурному контексті другої половини ХХ ст. dissua@i.ua
2004 Інструктивно-художній матеріал в системі формування майстерності кларнетиста dissua@i.ua
2004 Низькотемпературна консервація ембріонів миші при високих та надвисоких швидкостях охолодження-нагрівання dissua@i.ua
2004 Підвищення довговічності деталей машин нанесенням покриттів воднево-кисневим полум`ям dissua@i.ua
2004 Вплив складу лужно-боратного скла на ефективність оптичного запису dissua@i.ua
2004 Методичні основи формування стратегії розвитку малих транспортних підприємств у сфері пасажирських перевезень dissua@i.ua
2004 . Розробка високоточних пристроїв контролю температури розплаву та оптимізація теплових умов при вирощуванні зливків кремнію діаметром 150 мм dissua@i.ua
2004 "Участь України в міжнародних інвестиційних процесах" dissua@i.ua
2004 Особливості епідемічного процесу ВІЛ-інфекції у Північно-Західному Причорно-мор'ї dissua@i.ua
2004 Становлення розподільчої логістики на підприємствах dissua@i.ua
2004 Плоскі контактні задачі кочення жорсткого циліндра по півплощині та смузі з початковими напруженнями dissua@i.ua
2004 Удосконалення структури та синтез механізмів обертового стола тамподрукарських машин dissua@i.ua
2004 Підвищення надійності йдовговічності біметалевих виробів методами оздоблювально-зміцнюючої обробки dissua@i.ua
2004 Економіко-екологічна ефективність створення та експлуатації морських багатоцільових природоохоронних комплексів dissua@i.ua
2004 Механізм забезпечення економічної стійкості судноплавних компаній dissua@i.ua
2004 Принципи ефективного розвитку морського транспорту України dissua@i.ua
2004 Економічний механізм прогнозування показників розвитку виробництва в машинобудуванні на основі моніторингу витрат dissua@i.ua
2004 Удосконалювання системи діагностики осей колісних пар рухомого складу залізниць методом ферозондової дефектоскопії dissua@i.ua
2004 Підвищення економічності систем охолодження силових установок тепловозів використанням групового релейно-безперервного приводу вентиляторів dissua@i.ua
2004 Кінетичні явища та нерівноважні ефекти у вузьких плівках високотемпературних надпровідників YBa2Cu3O7-d dissua@i.ua
2004 Синтез, спектральні властивості та біологічна активність 3-гетерилкумаринів з циклами оксадіазолу, триазолу, тіадіазолу і продуктів їх хімічних перетворень dissua@i.ua
2004 Фармакологічне вивчення противиразкової активності супероксиддисмутази dissua@i.ua
2004 Вивчення перспективних тимолвміщуючих рослин родів материнка, майоран, тим'ян флори південного сходу України dissua@i.ua
2004 Експериментальне вивчення нового комплексного венотонічного препарату на основі рослинних компонентів - венотропіну dissua@i.ua
2004 Розробка технології та дослідження мазі "Пролідоксид". dissua@i.ua
2004 Вплив загального помірного охолодження на перебіг і результативність навчання та вміст біоелементів у головному мозку тварин різного віку dissua@i.ua
2004 Виявлення оптичних сигналів в акустооптичних аналізаторах спектра при аналізі коротких радіолокаційних сигналів dissua@i.ua
2004 Особливості засвоєння математичних знань молодшими школярами з ПМР. dissua@i.ua
2004 ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОКАЗУВАННЯ НА СУДОВИХ СТАДІЯХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ dissua@i.ua
2004 Психологічні детермінанти проявів агресії у працівників органів внутрішніх справ dissua@i.ua
2004 Гігієнічна оцінка флотаційної технології виробництва залізорудного концентрату з використанням флотореагенту "Лілафлот Д 817 М" dissua@i.ua
2004 Оцінка лікування хронічних товстокишкових стазів на основі вивчення віддалених результатів dissua@i.ua
2004 Агроекологічне обгрунтування природоохоронної системи захисту насіннєвих посівів озимої пшениці від хвороб в умовах Полісся України dissua@i.ua
2004 Виправданий ризик як обставина, що виключає злочинність діяння dissua@i.ua
2004 Партії християнської орієнтації в сучасній Україні: досвід і перспективи. dissua@i.ua
2004 Формування самостійної зайнятості населення у сільському господарстві. dissua@i.ua
2004 Профілактика тромбогеморагічних ускладнень при розродженні жінок з варикозною хворобою вен нижніх кінцівок dissua@i.ua
2004 Імуногенність і антигенність інактивованих емульсин-вакцин проти інфекційного епідидиміту баранів із штамів Brucella abortus та Brucella ovis dissua@i.ua
2004 Комплексна терапія хворих на хронічний червоний вовчак з урахуванням патогенетичного значення антикардіоліпінових антитіл та холестерин-ліпопротеїдних фракцій dissua@i.ua
2004 Комунікативна стратегія невпевненості в сучасному англомовному діалогічному дискурсі dissua@i.ua
2004 Структурно-семантичні функції інтер'єктивів в українській мові. dissua@i.ua
2004 Ойконіми України на -*jь (-*jа, -*jе) у Х-ХХ ст. dissua@i.ua
2004 Творчість Григора Лужницького в контексті львівської групи християнських письменників "Лоґос". dissua@i.ua
2004 Релігійно-філософський дискурс у романах Наталени Королевої dissua@i.ua
2004 Розробка способів карбооксидування титанових сплавів для підвищення корозійної тривкості в агресивних середовищах dissua@i.ua
2004 Італійський регіоналізм у контексті європейських інтеграційних процесів. dissua@i.ua
2004 "Особливі відносини" США і Великобританії: сутність, еволюція, сучасний стан. dissua@i.ua
2004 Храм як культурна універсалія соціального буття людини. dissua@i.ua
2004 Аналіз державної політики: теоретико-історичні засади dissua@i.ua
2004 Математична модель взаємодії елементів машини з дискретним середовищем та методи її реалізації dissua@i.ua
2004 Духовно-навчальні заклади Таврійської єпархії (1859-1920 рр.) dissua@i.ua
2004 Розвиток туризму та екскурсійної справи у Криму (1923-1941 рр.) dissua@i.ua
2004 Механізми переносу заряду і детектування X- і g-випромінювання в монокристалах та діодах на основі CdTe dissua@i.ua
2004 Заголовок як компонент структури українського поетичного тексту. dissua@i.ua
2004 Невротичні та неврозоподібні розлади у хворих на хронічні соматичні захворювання і принципи їхнього лікування в амбулаторній загальмедичній практиці dissua@i.ua
2004 Стійкість оболонок обертання нульової гауссової кривизни із композиційних матеріалів з однією площиною симетрії dissua@i.ua
2004 Морфофункціональна характеристика слизової оболонки цибулини дванадцятипалої кишки при дуоденіті та виразковій хворобі дванадцятипалої кишки, асоційованих з Helicobacter pylori. dissua@i.ua
2004 Морфологічні особливості клітинних популяцій плацентарного бар"єра у жінок з фізіологічним перебігом вагітності при інкорпоруванні радіонуклідів dissua@i.ua
2004 Формування державної молодіжної житлової політики в Україні dissua@i.ua
2004 Синтез і властивості ?,?-біс-(гідроксиметил)олігодиметилсилоксанів dissua@i.ua
2004 Удосконалення методів контролю якості ігристих вин. dissua@i.ua
2004 Розробка тонковолокнистих матеріалів на основі компатибілізованих сумішей полімерів. dissua@i.ua
2004 Клініко-діагностичні критерії формування, особливості перебігу, оцінка ефективності лікування виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки у дітей. dissua@i.ua
2004 Клініко-епідеміологічна характеристика та особливості перебігу захворювань нирок у дітей dissua@i.ua
2004 Розвиток творчої активності учнів засобами домашнього експерименту в процесі вивчення молекулярної фізики і термодинаміки в загальноосвітній школі dissua@i.ua
2004 Інноваційні форми організації громадянського виховання старшокласників у позакласній роботi dissua@i.ua
2004 Полікультурне виховання майбутніх учителів у процесі вивчення іноземних мов. dissua@i.ua
2004 Методи та засоби підвищення продуктивності зафарбовування тривимірних об'єктів у системах комп'ютерної графіки dissua@i.ua
2004 Антигенні та генетичні відмінності дисоціантів вірусів поліомієліту dissua@i.ua
2004 Геохімія хрому природних та техногенних об'єктів лісостепової зони Українського щита dissua@i.ua
2004 Статистичне оцінювання бідності для регіонів України dissua@i.ua
2004 Використання ультразвукової діагностики та низькоінтенсивної інфрачервоної лазерної терапії при ушкодженнях в області ліктьового суглоба у дітей. dissua@i.ua
2004 Процесуальні особливості міжнародного співробітництва органів внутрішніх справ України при розслідуванні злочинів dissua@i.ua
2004 Повітове земство в українських губерніях (друга половина ХІХ – початок ХХ століття): історико-правове дослідження dissua@i.ua
2004 Кримінально-правова характеристика викрадення dissua@i.ua
2004 Правове регулювання обігу цінних паперів у Російській імперії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (на матеріалах українських губерній) dissua@i.ua
2004 Правове забезпечення взаємодії слідчих правоохоронних відомств у кримінальному судочинстві України dissua@i.ua
2004 Діяльність Міністерства внутрішніх справ України щодо європейської інтеграції: організаційно-правові засади dissua@i.ua
2004 Наймана праця у сільському господарстві України в кінці ХІХ - на початку ХХ століття dissua@i.ua
2004 "Вплив психоемоційного статусу особистості на перебіг гнійно-запального процесу м'яких тканин щелепно-лицевої області (експериментально-клінічне дослідження)". dissua@i.ua
2004 1. Експериментально - клінічне обґрунтування оптимізованого методу полімеризації фотокомпозиційних матеріалів. dissua@i.ua
2004 Педагогічні погляди і просвітницька діяльність Олександра Кониського dissua@i.ua
2004 Перетравність корму, обмін речовин та продуктивні якості у перепелів за різних рівнів вітаміну А у комбікормі dissua@i.ua
2004 Нетравматичні крововиливи задньої черепної ями. Клініка, діагностика, лікування в ранньому періоді інсульту dissua@i.ua
2004 Спеціальні економічні утворення як інструмент інтеграції України у світовий економічний простір dissua@i.ua
2004 Мотивація економічної активності безробітного населення dissua@i.ua
2004 Державне регулювання регіональними організаційно-комерційними системами dissua@i.ua
2004 Хірургічне лікування післяопераційної вентральної грижі, поєднаної з спайковою кишковою непрохідністю dissua@i.ua
2004 1. Антропогенна трансформація басейнів і біопродуктивність озерних екосистем межиріччя Західного Бугу і Прип’яті (оцінка стану використання, засоби управління). dissua@i.ua
2004 Коротка журнальна стаття як тип тексту (на матеріалі української, англійської та російської мов) dissua@i.ua
2004 Прискорення теплових випробувань комплектних пристроїв розподілення електроенергії dissua@i.ua
2004 Забезпеченість ґрунтовою вологою основних сільськогосподарських культур в умовах південного Степу України dissua@i.ua
2004 Продуктивність батьківських форм сорізу залежно від строків, схем сівби та способів збирання урожаю в умовах південного Степу України dissua@i.ua
2004 Оцінка технологій виробництва яловичини у молочному і м'ясному скотарстві степової зони України dissua@i.ua
2004 Удосконалення методів оцінки ефективності функціонування підприємств dissua@i.ua
2004 Обмеження та захист від витоків струму в рудникових електроустановках напругою 1200 В dissua@i.ua
2004 Особливості вибору способу операції у хворих з ускладненими формами хронічного панкреатиту та оцінка його результатів dissua@i.ua
2004 Пролонгована анестезія плечового сплетення латеральним параваскулярним надключичним доступом. dissua@i.ua
2004 Розвиток екологічного менеджменту на підприємствах деревообробної промисловості. dissua@i.ua
2004 Замкнений цикл водопостачання установок хімічної підготовки води підприємств теплоенергетики dissua@i.ua
2004 Синдром ентеральної недостатності та його корекція на етапах хірургічного лікування хворих на гостру непрохідність кишечника dissua@i.ua
2004 Безвідходна технологія використання низькосортного вугілля на основі високотемпературної газифікації dissua@i.ua
2004 Енерго і ресурсозберігаючі технології виробництва дрібнодисперсного металургійного вапна в печах циклонного типу dissua@i.ua
2004 Прилади термоелектричного перетворення теплової енергії грунту dissua@i.ua
2004 Розсіяння і поглинання електромагнітних хвиль плоскими решітками із неідеально провідних стрічок dissua@i.ua
2004 Шкодочинність бур'янів і прийоми боротьби з ними в посівах цукрової й розлусної кукурудзи в умовах Сходу України dissua@i.ua
2004 Розробка методу локального прогнозу пожежної небезпеки виїмкової дільниці в процесі ведення гірничих робіт dissua@i.ua
2004 Управління ресурсами інтегрованих об'єднань та їх підприємств dissua@i.ua
2004 Підвищення абразивної та ударно-абразивної зносостійкості сталей і чавунів за рахунок метастабільного аустеніту dissua@i.ua
2004 Підвищення продуктивності цикорію та зменшення втрат коренеплодів під час збирання dissua@i.ua
2004 Психологічні особливості засвоєння текстової інформації студентами вищих педагогічних закладів освіти dissua@i.ua
2004 Оцінка впливу ціни підпорядкування закону на прибутковість підприємств dissua@i.ua
2004 Трансформація органічної речовини дерново-карбонатних ґрунтів Західного Полісся України при тривалому сільськогосподарському використанні dissua@i.ua
2004 Мікробіоценоз товстої кишки у хворих на цукровий діабет dissua@i.ua
2004 Математичне та інформаційне забезпечення автоматизованої системи управління міськими транспортними електомережами dissua@i.ua
2004 Лейтмотив як форма текстової містифікації в прозі Сільві Жермен dissua@i.ua
2004 Морфобіологічні особливості однорічних видів роду Trifolium L. в зв'язку з введенням у культуру в центральній частині Правобережного Лісостепу України dissua@i.ua
2004 Моделювання конкурентоспроможності підприємства в умовах невизначеності dissua@i.ua
2004 Особливості лібералізації ринку позичкових капіталів у трансформаційних процесах країн Центральної та Східної Європи. dissua@i.ua
2004 Структурно-функціональні особливості лівого шлуночка і апарату мітрального клапана у хворих з його ідіопатичним пролапсом dissua@i.ua
2004 Ураження опорно-рухового апарату при хворобі Рейтера і реабілітація таких хворих dissua@i.ua
2004 Підвищення показників якості систем фазового автопідстроювання в класах комбінованих і систем з місцевим позитивним зворотним зв'язком dissua@i.ua
2004 Порушення ліпідного обміну при менінгітах у дітей та його корекція dissua@i.ua
2004 Філософські засади розуміння біологічного часу dissua@i.ua
2004 Епідеміологічна характеристика гострих кишкових інфекцій у військових гарнізонах Збройних Сил України з урахуванням їх санітарно-технічного стану dissua@i.ua
2004 Сторонні тіла стравоходу, діагностика і лікування dissua@i.ua
2004 Розвиток барабанної порожнини та слухової труби в ранньому онтогенезі людини dissua@i.ua
2004 Моральнісна самоідентифікація як етична проблема. dissua@i.ua
2004 Міжнародно-правове регулювання інституту правонаступництва держав щодо міжнародних договорів. dissua@i.ua
2004 Вдосконалення законодавства України про суміжні права до рівня основних універсальних міжнародних договорів про суміжні права. dissua@i.ua
2004 "Новий реалізм" як явище американського постмодернізму (Історико-естетичний аналіз). dissua@i.ua
2004 Проблеми авторського права в сфері новітніх комп'ютерних технологій. dissua@i.ua
2004 Самостійна робота старшокласників з математики в умовах диференційованого навчання dissua@i.ua
2004 Реструктуризація внутрішньогосподарських економічних відносин як фактор підвищення мотивації праці в сільському господарстві dissua@i.ua
2004 Інтегрована система оперативного оцінювання витрат підприємств dissua@i.ua
2004 Організування збутової діяльності підприємств dissua@i.ua
2004 Обгрунтування параметрів і розробка вбудованого у прохідницькі комбайни обладнання для високопродуктивного буріння шпурів під анкерне кріплення dissua@i.ua
2004 Структура та механізм фондового ринку України в умовах економічної інверсії dissua@i.ua
2004 Синтез системи управління податковими органами в умовах перехідної економіки dissua@i.ua
2004 Синтез системи податкового менеджменту підприємства dissua@i.ua
2004 Логістико-орієнтоване управління фінансово-господарською діяльністю вищого навчального закладу dissua@i.ua
2004 Ефективність використання інвестиційного потенціалу промислових підприємств dissua@i.ua
2004 Комплексне лікування вульвовагінітів у жінок репродуктивного віку з урахуванням імуногормональних порушень і стану вагінального мікробіоценозу dissua@i.ua
2004 Процеси в системах промивки гальванотехніки з локальною утилізацією металів в щілинному електрокоагуляторі. dissua@i.ua
2004 Твердий склоподібний неорганічний електроліт для літієвих хімічних джерел струму, що перезаряджаються dissua@i.ua
2004 Спектрофотометрія сполук Рутенію з трифенілметановими барвниками в присутності іридію(ІІІ),(IV) та платини(IV) dissua@i.ua
2004 Нітратно-карбамідний спосіб одержання активного оксиду алюмінію dissua@i.ua
2004 Статистична оцінка виробництва і споживання електроенергії в Україні dissua@i.ua
2004 Біологічні особливості популяції Рhytophthora infestans (Mont.) de Bary при паразитизмі на томатах у Лісостепу України dissua@i.ua
2004 Удосконалювання технології підготовки і утилізації металургійних шламів dissua@i.ua
2004 Хірургічне лікування доброякісних новоутворень, які локалізовані в області вершини орбіти. dissua@i.ua
2004 Організація і управління ринковою діяльністю підприємств АПК та її економічна ефективність dissua@i.ua
2004 Формування ринку зерна круп'яних культур та продуктів їх переробки dissua@i.ua
2004 .Обмежені на всій осі розв'язки систем звичайних диференціальних рівнянь зі збуреннями. dissua@i.ua
2004 Розробка технології плодових соків з підвищеним збереженнямбіологічно активних речовин dissua@i.ua
2004 Жіноча драматургія США в контексті ідейно-естетичних шукань американського театру кінця 1970-90-х років dissua@i.ua
2004 1.Система дериваційних засобів сучасної науково-технічної термінології (когнітивно-номінативний аспект) dissua@i.ua
2004 Людський розвиток: оцінка та основні напрями підвищення його рівня dissua@i.ua
2004 Статистична характеристика стану і розвитку малого підприємництва на регіональному рівні dissua@i.ua
2004 Управління економічним потенціалом промислових підприємств dissua@i.ua
2004 Обгрунтування маркетингової стратегії розвитку підприємства dissua@i.ua
2004 Підвищення ефективності роботи розподільчих мереж 6-10 кВ з ізольованою нейтраллю при замиканні фази на землю. dissua@i.ua
2004 Диференційований підхід до фізіопсихопрофілактичної підготовки вагітних до пологів в залежності від типологічних характеристик жінок. dissua@i.ua
2004 Особливості епідеміології, клініки та лікування алергодерматозів у працівників великих промислових підприємств dissua@i.ua
2004 Нові підходи в диференціальній діагностиці і комплексному лікуванні хронічного трихомонадного уретропростатиту dissua@i.ua
2004 Організаційні засади формуваннЯ економічної стратегії підприємств житлово-комунального господарства dissua@i.ua
2004 Організаційно-економічний механізм формування цінової політики будівельних підприємств dissua@i.ua
2004 Ефективність сільських малих форм господарювання dissua@i.ua
2004 Адаптивна регуляризована реставрація дискретних зображень в системах переробки інформації. dissua@i.ua
2004 Асинхронний частотнорегульований електропривод з покращеними енергетичними показниками dissua@i.ua
2004 Управління матеріальними потоками в системах дистриб'юції (на прикладі торгово-посередницьких підприємств-операторів ринку чорних металів України) dissua@i.ua
2004 Семантико-синтаксична структура речень з ітеративними предикатами. dissua@i.ua
2004 Комплексна терапія заразних форм сифілісу з урахуванням характера та ступеня порушень гемостазу і імунного статусу в організмі хворих dissua@i.ua
2004 Ефективність організаційно-економічного реформування сільського господарства dissua@i.ua
2004 Особливості ліпідного складу плазматичних мембран ентероцитів тонкого кишечнику крапчастого ховраха в станах активної життєдіяльності та гібернації. dissua@i.ua
2004 Вплив амінокислотного та енергетичного живлення на інтенсивність обміну речовин та продуктивність поросят-сисунів dissua@i.ua
2004 Вплив стресу-відлучення і регуляторних факторів на активність антиоксидантної системи в організмі поросят. dissua@i.ua
2004 Активність системи антиоксидантного захисту та ферментів травлення у тонких кишках молодняку худоби за дії стресу dissua@i.ua
2004 Квантово-хімічне дослідження взаємодії амінокислот, поліфенолів, поліпептидів та білків з поверхнею кремнезему у водному середовищі dissua@i.ua
2004 Кремнійгідридні групи поверхні кремнезему в реакціях гідросилілювання та полімеризації олефінів dissua@i.ua
2004 Розвиток відомчих дошкільних закладів у Донбасі в кінці 50-х - початку 90-х років. dissua@i.ua
2004 Формування готовності майбутніх педагогів до статеворольової соціалізації учнів dissua@i.ua
2004 Правове регулювання створення та діяльності промислово-фінансових груп dissua@i.ua
2004 Водний режим сортів аличі в зв'язку з їх посухостійкістю dissua@i.ua
2004 Оцінка і шляхи розвитку конкуренції як фактора удосконалювання господарювання (на прикладі молочного підкомплексу АПК Криму) dissua@i.ua
2004 Стан ендогенної інтоксикації у хворих на холедохолітіаз під впливом ентерального зондового харчування dissua@i.ua
2004 Вплив зовнішніх умов на швидкість інтенсивного випаровування крапель рідин dissua@i.ua
2004 Клініко-патогенетичне обґрунтування нейропротекторної терапії легкої черепно-мозкової травми dissua@i.ua
2004 Математичне моделювання комп'ютерного томографа з використанням прямого методу Фур'є та сплайн-інтерлінації функцій. dissua@i.ua
2004 Застосування балансного наближення чебишовськими раціональними сплайнами для моделювання сенсорів фізичних величин dissua@i.ua
2004 Антинейтринний спектр Землі dissua@i.ua
2004 Екологічний аудит територій (на прикладі рівнинного Криму) dissua@i.ua
2004 Художній час і художній простір у поезії dissua@i.ua
2004 Критичні стани тонких пружних оболонок при простому і складному обертаннях dissua@i.ua
2004 Проблеми дидактики початкової школи в Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст. dissua@i.ua
2004 Антифунгальні властивості цербідену. dissua@i.ua
2004 Пластичність у балетній музиці М.Равеля (в аспекті взаємодії мистецтв). dissua@i.ua
2004 Історiя, акустична природа i виразнi можливостi аплiкатури кларнета. dissua@i.ua
2004 Унійна проблематика та її полемічний дискурс в житті Руси-України середини XV — кінця XVI століття. dissua@i.ua
2004 Клініко-патогенетичні особливості ревматоїдного артриту та диференційовані підходи до його лікування dissua@i.ua
2004 Чинник кризовості у трансформуванні суспільно-політичних систем перехідного періоду. dissua@i.ua
2004 Інтелектуальний метод гнучкого проектування технологічних процесів виготовлення деталей приладів dissua@i.ua
2004 Поверхневі поляритони в дифосфідах ZnSiP2, ZnP2, CdP2 dissua@i.ua
2004 "Інтеграція України до світового економічного простору через інформаційні технології" dissua@i.ua
2004 Медико-соціальні закономірності виникнення гострих отруєнь у дітей та організація медичної допомоги в умовах великого міста dissua@i.ua
2004 Переключення мовного коду в ситуації полілінгвізму (на матеріалі ідіолекту Ольги Кобилянської). dissua@i.ua
2004 Афанасьєва К. О. Авторське право в контексті діяльності засо-бів масової інформації України. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за с